Profil uživatele
1Libena
Prodávající
Praha
Registrace: 3.10.2016

V í t e j t e  na mém prodejním profilu zde na Fleru.

 

Jmenuji se Liběna Nováková, kreslím obrázky, ilustrace.

Maluju abstrakce, studie i fantazie. Učím děti malovat, kreslím, píšu blog. 

www.libenanovakova.cz/blog

 

Věřím, že vás má práce mile potěší, nadchne a obrazy či tisky najdou krásné místo ve vašem domově, kanceláři  nebo v  komerčních prostorech.

Těším se na spolupráci.

 

 

Obchodní podmínky

O B CH O D N Í   P O D M Í N K Y :

 

 1. Ú v o d n í    u s t a n o v e n í

1. 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na Fleru. Podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

 

• 2.    I n f o r m a c e   a  u z a v ř e n í  

k u p n í    s m l o u v y   (o b j e d n á v k a)

2. 1. Objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky ze strany prodávajícího potvrzovacím emailem a označením objednávky v internetovém obchodě za „přijatou“.

2. 2. Potvrzením objednávky zboží zákazníkovi vzniká kupní smlouva.Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, reklamačním řádem, nákupním řádem prodávajícího a že s nimi souhlasí.

2. 3. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce.

2. 4. V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.

2. 5. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, dodávající zboží odešle nejpozději do 5 pracovních dnů

 

• 3.    C e n a   a   p l a t b a

3. 1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např.PDH) a poplatků kromě na doručení zboží.

3. 2. Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednávky.

3. 3. Platbu (částku za zboží spolu s náklady na dopravu) očekává prodávající do 5 pracovních dní, převodem na účet, složenkou, vkladem na účet v bance. Pokud není do uvedené lhůty platby připsaná, vyhrazuje si prodávající právo postoupit Vámi rezervované zboží dalšímu zákazníkovi.

3. 4. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplnění této podmínky dojde ke stornování objednávky.

3. 4. Dokumenty (doklady) potvrzující uzavření kupní smlouvy, odešle prodávající kupujícímu spolu se zbožím.

 

• 4.    D o d a c í   p o d m í n k y

4. 1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, dodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a doporučuje se, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

4. 2. Objednávky mohou být po domluvě doručeny jinou přepravní společností. 

4. 3. Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou. Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty.

4. 4. Prodávané zboží je řádně obalené bublinkovou fólií, aby nedošlo k poškození a zabaleno v papíru.

4. 5. Kupující je povinen zboží převzít a je mu doporučeno, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Doklady ke zboží, zejména (potvrzení o uzavření kupní smlouvy) atd. odešle prodávající kupujícímu společně se zbožím.

 

• 5.    O c h r a n a   o s o b n í ch   ú d a j ů

5. 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5. 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: Jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adres elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“)

5. 3. Tyto údaje slouží pouze k vyřízení objednávky a realizaci dodávky objednaného zboží. V žádném případně nejsou tyto údaje žádným dalším způsobem nikterak zpracovávány ani předány třetím osobám.

5. 4. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

• 6.     P r á v a    a    p o v i n n o s t i   

k u p u j í c í h o   a   p r o d á v a j í c í h o

6. 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

6. 2. Kupující má právo stornovat objednávku od jejího podání do 24 hodin bez udání důvodů.V případě, že kupující zaplatil objednané zboží a poté odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 pracovních dnů od odstoupení do smlouvy.

6. 3. Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.

6. 4. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

6. 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

 

• 7.     Z r u š e n í   o b j e d n á v k y  

a   o d s t o u p e n í   o d   s m l o u v y

7. 1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčnosti zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

7. 2. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

7. 3. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy / prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

7.4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kujícího přijal.Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupení zboží.

7. 5. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinnostní kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

 

• 8.    P r á v a   a   p o v i n n o s t i  

z   v a d n é h o    p l n ě n í

8. 1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

8. 2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let (24 měsíců) od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatnéodstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

8. 3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

8. 4. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

8. 5. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věci prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

• 9.   Z á k o n n á    p r á v a    z    v a d 

9. 1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci; bezplatné odstranění vady opravou; přiměřenou slevu z kupní ceny;nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

9. 2. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

9. 3. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

9. 4. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

9. 5. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

• 10.    V y ř í z e n í    r e k l a m a c e

10. 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.

10. 2. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

10. 3. Formulář pro reklamační řád v příloze č.1

10. 4. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

10. 5. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy

10. 6. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).

10. 7. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání / doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určení k opravě.

10. 8. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

10. 9. Zboží buď zašle na adresu prodávajícího nebo může zboží i osobně předat na téže adrese.

10. 10. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je z rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

10. 11. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

10. 12. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

10. 13. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

10. 14. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku emailovou zprávou nebo prostřednictví SMS.

10. 15. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

•     1 1 .  Z á v ě r e č n á     u s t a n o v e n í

11. 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

11. 2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

11. 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11. 4. Přílohu č. 1obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro reklamační řád

Způsob dopravyDopravu zboží zajišťuji Českou poštou. Zboží je zabaleno do bublinkové fólie a balícího papíru.Obchodní podmínky

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím