Domů Profil prodejce 4lístek
  • aktivní prodejce od r. 2010
    Reaguje na objednávky obvykle do 20 hodin.
  • Česká Kamenice, ČR
  • 634 prodaných kusů
  • 100% kladných hodnocení
Hodnocení: (208) 100%
Nadšenci: 500
Aktivita: aktivní
Prodáno: 634
Registrace: 30.6.2010
Město: Česká Kamenice
Stát: ČR
Důležitá informace: VELKÝ VÝPRODEJ SUKÝNEK V SEKCI SLEVA - VÝPRODEJ

4lístek

/ Prodávající
Novinky
751349
28.9.2018 PASTELKOVNÍKY https://www.fler.cz/zbozi...

 

Vítejte v mém obchůdku plném látek, nití, knoflíků, špendlíků .......... kde stále vrčí šicí stroj.

 
Šití jsem propadla, už jako malá holka, kdy mi mamka dovolila použít její šicí stroj. Bylo rozhodnuto " Budu švadlenou ". Švadlenou jsem se nestala, ale šití se stalo mým velkým koníčkem.
 
Mé životní krédo je " Když to nezkusíš, tak to nezjistíš " a tak zkouším stále něco nového.
 
 
 
   Quiet book  Quiet book
 
 
 
  

 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
Ráda šiji na zakázku, tak se nebojte mě oslovit s Vaším přáním.
 
Ráda šiji baráčky pro panenky. Tento je mého syna. Každý kus je originál, který šiji podle přání zákazníka.
 

Baráčky najdete zde

 

 
 
 
Ukázečka spokojeného zákazníka
 

 

  

  

 A ještě dvě spokojenosti

      

 

                                          

Teď to vypadá, že nemám ráda zvířátka. Tak to neni. Bydlím v malém baráčku na samotě u lesa a zvířátek mám až moc. Králíčky, slepičky, kočičky, pejsky. Na rybníku si vykrmujeme divoké kachny a ryby. V zimě si adoptujeme srnečky a  laně a k naší nelibosti i divoká prasátka, občas zavítá i liška, která nám dává dobrou noc.  

 

 

 / TOPlist

 

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce 4lístek. Podmínky blíže

vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele profilu

4lístek)

 a kupujícího.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními

podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku

informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.

Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech

odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky

zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů

pro odeslání či komunikaci.

Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto

momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a

povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní

smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění

a není přístupná třetím stranám.

Platba bankovním převodem má být uhrazena do 14 pracovních dnů od

odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován

elektronicky. Při nesplněním této podmínky dojde ke stornování

objednávky.

Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 6.

V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu

objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.

Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U

zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s

kupujícím, viz odstavec 6.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou

zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Zákazníkovi je vystavena elektronická faktura, kterou si může zobrazit pod

objednávkou a která slouží zároveň jako dodací a záruční list.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané

zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při

potvrzení objednávky.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně

2 / 5

neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit,

stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s

kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží

předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí

prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od

smlouvy.

4. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu,

na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S

celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě

před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky

upřesněny v odstavci 6.

V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má

kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu

věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku

kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup

možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od

smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu

s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

5. Dodací podmínky

Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou jako doporučená

zásilka, v případě větší objednávky jako balík. Poštovné se řídí aktuálním

ceníkem České pošty. Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3

pracovní dny.

6. Zboží na zakázku

Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle

specifických požadavků zákazníka.

Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.

Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je

uživatel informován elektronickou poštou.

Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se

zákazníkem dle potřeby konzultovány.

Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s orientační dobou dodání a

přibližnou cenou.

3 / 5

Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny

dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální

zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého

postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán

postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi

prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.

Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku

zrušit.

V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá

záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo

prodat. V ostatních případech nebude záloha vrácena.

Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné

termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.

Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí

prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.

Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel

povinen zakoupit.

U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod.

Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou

adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím. Zboží je zasláno

prostřednictvím České pošty.

Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok.

Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.

Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 7.

7. Reklamační řád

7.1:

Záruční doba

Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a

prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání

reklamace.

V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží

za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

Záruka se nevztahuje na opotřebení a vady způsobené: neodborným

použitím, nedodržením instrukcí v návodu k obsluze, mechanickým

poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy.

4 / 5

7.2:

Způsob reklamace

Před samotnou reklamaci zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího

elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného

předmětu a fotografii vady.

Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu

prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění.

Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat

náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby

bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího

nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z

důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

7.3:

Provedení reklamace

Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a prohlídce

reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo

odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi

vrátí.

O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo

odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka

předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).

V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat

odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na

reklamační postup.

8. Vrácení zboží

Kupující má ze zákona (53 odst. 7 občanského zákoníku) právo zboží

zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a

to

do 14 dnů od převzetí zboží. Před odesláním zboží zpět je kupující

povinen o tomto informovat prodávajícího.

Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné

dalšího prodeje.

Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.

Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 14 dnů.

Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 6.

Návody nelze vrátit.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových

stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

5 / 5

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení

obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též

platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě

prokazatelně dohodnuto jinak.

V Kostomlátkách dne 1.1.2014

 

Způsob dopravy
česká pošta,doporučený dopis,bublinková obálka, nebo balík.Podle objednaného zboží.
Komentáře
Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Zboží

Další zboží od 4lístek

Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím
Menu
--