Profil uživatele
Abrasive graphics
Jaroslav Matuška | prodávající
Jihlava
Registrace: 17.7.2017

Dobrý den všem Svítíčko sluní

 

 • Ozdobte svým nápadem některý z produktů a potěšte jím sebe, rodinu či přátele.
 • Zabývám se trvalým zdobením především dárkových předmětů ze skla, keramiky a nerezových materiálů za pomocí vlastní výroby pískovacích šablon a technologie abrazivního tryskání.

ukázka zpracování

 • V ceně je zahrnuto zpracování grafického návrhu.
 • Po zakoupení vybraného produktu v nákupním košíku v kroku 2/4 vepište do poznámky k objednávce text který má produkt obsahovat a uveďte i další požadavky jako např. font, styl písma, kód vybrané šablony. Pokud si přejete vlastní obrázek, popište jej nebo mi jeho návrh pošlete přes Fler poštu zde -->>
 • Po obdržení objednávky vyhodnotím vaše požadavky a v případě nejasností vás budu kontaktovat. V ostatních připadech bude vaše objednávka potvrzena a vyrobena :)
 • Použitím moderních technologií při výrobě pískovacích šablon mi dovoluje vykreslit i velmi jemné detaily a dosáhnout perfektních výsledků.
 • V případě že si nejste jistí, jestli ten či onen obrázek, logo, fotografie či text půjde graficky upravit a zvěčnit ho touto metodou mne neváhejte kontaktovat zde -->>

Poštovné a balné je účtováno za reálnou a nepřemrštěnou cenu 60 Kč u drobných předmětů, které lze poslat jako doporučené psaní nebo 90 Kč jako doporučený balíček.

Při objednávce nad 1500 Kč je pro vás jako poděkování poštovné a balné zcela zdarma.

 

Zajímavý nápad na dáreček od paní Evy

pro majitele penzionu ve své oblíbené dovolenkové destinaci :)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Svatební sklenice na přání pro Věrku a Lukáše :)

Způsob dopravy
Dopravu zboží zajišťuje česká pošta (doporučené psaní, doporučený balík, balík do ruky, balík na poštu). Nebo je možné zboží osobně vyzvednout.
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Preambule

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě

https://www.fler.cz/abrasive-graphics.

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující

podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž

nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky

je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn

a má možnost se s nimi seznámit.

 

Definice

 

Prodávající

 

Prodávajícím je podnikatel.

 

Kupující

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím

nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného

výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu

pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje,

které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí

příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb.,

o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný

v živnostenském rejstříku),

 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních

předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a

 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního

předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito

VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák.

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 

 

Spotřebitelská Smlouva

 

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními

stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

 

Zpracování osobních údajů

 

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území

ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím. Stiskem tlačítka

 dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším

zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží

Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně

odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána

a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

 

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech

vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom,

že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich

přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále

má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem,

odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování,

likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících

z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které

o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese

jara.web@seznam.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

 

Objednávka a uzavření Smlouvy

 

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém

eshopu.

 

Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky,

kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky

Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem

na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně

dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě

zákonných důvodů.

 

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze

v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie

mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie

mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy

v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování

dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní

smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě

 1. let ode dne jejího podpisu.

 

Cena a platba

 

Nabídka s ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné,

a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady

na dopravu jsou uvedeny v části „Termín odeslání zboží“. Náklady na použití

komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění

objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy

mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.

Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako

dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto

dohodnuto jinak.

 

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání

zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu zpět převodem na účet ze kterého platba přišla, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • bankovní převod z účtu na účet
 • PayPal

 

Splatnost platby je 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž Kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti byla

již připsána na účet Prodávajícího, jinak se Kupující ocitne v prodlení.

 

Dodací lhůta a podmínky dodání

 

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží

prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.Dostupnost

produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti

produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 14 dnů. V běžných

případech zboží expeduji do 3 pracovních dní od připsání plné výše kupní ceny na můj účet.Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

 

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

 

 • ČP doporučený balíček nebo psaní (v případě splnění váhových a rozměrových limitů podmínek České pošty)
 • ČP balík na poštu
 • ČP balík do ruky
 • Osobní vyzvednutí

Záruka, odstoupení od smlouvy a servis

 

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců.

 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí

prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo

opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

 

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura).

V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem,

aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

 

Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

 

 

 

Reklamační řád

 

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze

této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady

neúměrné

c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu

z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady

po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet

vad věc řádně užívat

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

 

 

 

Reklamace se nevztahují na případy:

 

 • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu

s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího

 • prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
 • na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou

použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována

po uplynutí této lhůty

 • vady způsobené vlivem živelných katastrof

Ukončení Smlouvy

 

Vzhledem k charakteru zboží, které je zhotovené na přání dle návrhu Kupujícího, i přes uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku,

nemá Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy

ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží.

Podle § 53 občanského zákoníku, odstavce 7,
kromě případu, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
 a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
 f) spočívajících ve hře nebo loterii.

 

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní

ceny ve lhůtě 10-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

 

Závěrečná ustanovení

 

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s Nabídkou/Smlouvou, k čemuž

vyvine veškerou potřebnou součinnost.

 

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek

a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

 

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn podstoupit svou pohledávku ze Smlouvy

na třetí osobu.

 

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých

ze Smlouvy nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

 

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména

zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace

s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném

pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie

dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto

VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi

zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

 

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními

předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní

strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení

ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními

předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním

prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc

rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím

soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl.23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu

soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost

krajského soudu v Jihlavě pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo

VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory

v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce

a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc krajského soudu v Jihlavě.

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 26.5.2017 a jsou k dispozici taktéž

na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit.

VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

 

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Žádní oblíbení uživatelé.
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím