POŠTOVNÉ ZDARMA při nákupu nad 1000,- Kč.
Profil uživatele
Alter-ego
Prodávající
Praha
Registrace: 4.10.2011

 

K r á s n o u    z i m u   

 

                                                                                           

K návštěvě vám též doporučujeme krásy nevšední a nevídané u emberiza :) 

..............................................................................................................

 

Dobrý skutek pro dnešní den můžete udělat pouhým kliknutím ;)

 

 

Způsob dopravy
Balíčky za Vámi posíláme vždy co nejrychleji – u naprosté většiny objednávek je to ve stejný den, kdy je na náš účet připsána platba za objednávku. Pěkně zabalená se Vaše objednávka veze s Českou poštou, podle rozměrů a váhy jako doporučená zásilka či balíček a podle našich zkušeností bývá doručena následující den po odeslání :) Cestu balíčku k Vám, můžete také sledovat podle podacího čísla zásilky, které najdete na stránce objednávky s přímým linkem do Track & Trace České pošty. Podrobnější informace o doručování objednávek najdete v našich obchodních podmínkách, případně nás neváhejte kontaktovat s dotazem.
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY:

 1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce „Alter-ego“, podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele profilu „Alter-ego“) a kupujícího. Práva a povinnosti zde neuvedené se řídí občanským zákoníkem.

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1: Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, že s nimi souhlasí a zejména, že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Kupující souhlasí s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Náklady vynaložené na telekomunikační prostředky hradí kupující. Náklady na dodání zboží a způsob jeho doručení jsou uvedeny v konkrétní objednávce, resp. kupní smlouvě.

Pokud je součástí kupní smlouvy zboží, které je poskytováno jako dárek zcela bezplatně, nevztahují se na něj práva, která spotřebiteli zákon přiznává a na toto zboží je nahlíženo jako na dar ve smyslu platných právních předpisů.

Kupujícím se rozumí fyzická i právnická osoba.

2.2: Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od podání objednávky.

2.3: Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na emailovou adresu, kterou si zaregistroval při zadávání a odesílání objednávky (nákupu).

2.4: Prodávající má právo objednávku odmítnout. Například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci. Také při požadavku změny charakteru objednaného zboží /barva, velikost/ v doplňkové zprávě objednávky nemusí prodávající na tuto změnu brát ohled a objednávku může odmítnout.

2.5: Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje nakupujícího jsou považovány za důvěrné, nebudou zveřejněny či jinak zneužity. Osobní údaje nebudou předány třetím osobám, s výjimkou těch, které by zajišťovaly splnění povinností provozovatele internetového obchodu https://www.fler.cz/alter-ego-1 vyplývající z kupní smlouvy, avšak pouze v nezbytném rozsahu. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi provozovatele internetového obchodu https://www.fler.cz/alter-ego-1  a to pro účely kupní smlouvy a pro marketingové účely provozovatele internetového obchodu https://www.fler.cz/alter-ego-1 . Kupující souhlasí se zasíláním obchodních nabídek a sdělení, přičemž tento souhlas je kupující oprávněn s okamžitou platností kdykoliv odvolat. Kupující je oprávněn své osobní údaje kdykoliv změnit či požádat o jejich výmaz.

2.6: Platba bankovním převodem má být uhrazena nejpozději do 7 dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky, na emailovou adresu, kterou si zaregistroval při zadávání a odesílání objednávky (nákupu). Při nesplnění této podmínky dojde ke stornování objednávky.

2.7: Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 7.

2.8: V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou při nákupu.

2.9: Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 7.

2.10: Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

2.11: Ke každé objednávce je kupujícímu řádně vystavena faktura, faktura je dostupna u objednávky v elektronické podobě. Faktura slouží zároveň jako dodací a záruční list.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

3.1: Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je kupující povinen kontaktovat prodávajícího a tento svůj úmysl mu sdělit, na základě tohoto mu bude sdělena zasílací adresa pro vrácení zboží. Vracené zboží je třeba vracet v bezvadném stavu - tj. nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování a zaslat doporučeně na zasílací adresu prodávajícího / liší se od adresy fakturační/ v uvedené lhůtě /lhůta se počítá od data odeslání/. Prodávající do 10 dnů od prokázaného obdržení vráceného zboží vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku za vracené zboží.

3.2: Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s prodejem vraceného zboží.

3.3: Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 7.

3.4: Náklady spojené s přepravou vraceného zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. 

 1. Práva a povinnosti prodávajícího

4.1: Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu kupujícího a to v termínu dle dodacích podmínek uvedených v bodě 6. Účetní doklad  - faktura slouží zároveň jako dodací a záruční list a je kupujícímu zaslán spolu se zbožím. Návody ke zboží jsou dostupné v češtině, elektronicky  - text u příslušného zboží, případně bude zaslán se zbožím a to pouze na vyžádání ze strany kupujícího.

4.2: Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4.3: Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li prodávající od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

 1. Práva a povinnosti kupujícího

5.1: Kupující je povinen uvést správné a úplné poštovní i fakturační údaje. Popř. upřesnit poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

5.2: Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu objednávky /zboží, balné, doprava/ a to dle bodu 2. 6., těchto obchodních podmínek. S celkovou cenou objednávky /cena za zboží, balné a dopravu/ je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 7.

5.3: V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 1. Dodací a platební podmínky

6.1: Všechno objednané zboží je doručováno dle jeho uvedené dostupnosti, v co nejkratším možném termínu. Dostupnost zboží je vždy uvedena u výrobku. Zboží - ihned skladem, znamená, že zboží je vyrobené a je možné jej zaslat po obdržení peněz. Ostatní zboží je považováno za zboží vyráběné na zakázku a uvedená dodací lhůta znamená čas nutný na výrobu zboží pro kupujícího, tato lhůta počíná běžet přijetím platby na účet. Pokud je tedy uvedena dodací lhůta například 1 týden - znamená to, že zboží bude vyrobeno do jednoho týdne od obdržení peněz a poté zasláno.

 1. 2. Dodací podmínky pro Českou republiku

6.2.1: Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou jako doporučená zásilka či balík, popř. jako cenné psaní nebo cenný balík.

6.2.2: Náklady na dodání zboží a způsob jeho doručení jsou uvedeny vždy v konkrétní objednávce, resp. kupní smlouvě.

6.2.3: Dodání zboží Českou poštou po České republice se řídí pravidly pro přepravu zásilek České pošty.

6.3 Dodací podmínky pro EU.

6.3.1: Zakoupené zboží je, po domluvě emailem, možné zaslat do států EU.

6.3.2: Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou jako doporučená zásilka či balík, popř. jako cenné psaní nebo cenný balík.

6.2.2: Náklady na dodání zboží a způsob jeho doručení jsou v tomto případě sjednány individuálně a jsou uvedeny vždy v konkrétní objednávce, resp. kupní smlouvě.

6.3.3: Platba musí v takovém případě proběhnout převodem na bankovní účet prodávajícího (podle pokynů v emailu s přehledem objednávky).

6.3.4: Délka dodání zboží do zemí EU dle podmínek dopravy České pošty /z naší zkušenosti trvá dodání na Slovensko přibližně 3-5 pracovních dnů/.

 1. 4: Úhradu celkové ceny objednávky /zboží, balné, poštovné/ provede kupující bankovním převodem na účet prodejce. Na základě přijaté platby za objednávku, zašle prodejce zboží kupujícímu. Zboží bude odesláno do tří pracovních dnů po připsání platby na bankovní účet prodejce.

7.Zboží na zakázku

7.1: Zadání zboží na zakázku

7.1.1: Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno či upraveno dle specifických požadavků zákazníka. Podle bodu 6. 1. těchto "Obchodních podmínek" je takovým zbožím rozuměno i zboží s uvedenou dodací lhůtou jinou než "k dodání ihned" či " skladem".

7.1.2: Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat prodávajícímu vnitřní poštou.

7.1.3: Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.

7.2: Průběh objednání zboží na zakázku.

7.2.1: Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.

7.2.2: Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou.

7.2.3:Zboží na zakázku se začíná vyrábět vždy až po složení zálohy ve výši 50% z celkové předpokládané ceny zboží. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.

7.2.4: Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.

7.2.5: V případě zrušení objednávky zboží na zakázku, ze strany kupujícího, kupující souhlasí s tím, že složená záloha na výrobu zboží na zakázku náleží prodejci.

7.3: Vyhotovení zboží na zakázku.

7.3.1: Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.

7.3.2: Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 10%.

7.3.3: Zboží na zakázku, které splňuje všechny parametry dohodnuté před zadáním objednávky, je uživatel povinen zakoupit.

7.4: Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.

7.4.1: U zboží na zakázku lze využít pouze platbu bankovním převodem.

7.4.2: Po přijetí celkové platby /záloha, doplatek/ za zboží na zakázku, na účet prodávajícího, je zboží odesláno na adresu uvedenou kupujícím nebo předáno kupujícímu dle dohody s kupujícím. Zboží je případně zasíláno prostřednictvím České pošty.

7.5: Vrácení a reklamace zboží na zakázku.

7.5.1: Na vrácení zboží na zakázku, bez udání důvodu, nemá uživatel nárok.

7.5.2: Reklamace zboží se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 8.

 1. Reklamační řád

8.1: Záruční doba

8.1.1: Záruční doba na všechny prodávané výrobky se řídí platnou právní úpravou občanského zákoníku České republiky.

8.1.2: Záruční doba na dodané zboží počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

8.1.3: Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

8.1.4: V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

8.1.5: Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

8.1.6: Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží.

8.2: Způsob reklamace

8.2.1: Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího vnitřní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.

8.2.2: Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění spolu s kopií dokladu o koupi (dle předchozí dohody s nakupujícím, viz bod 8.2.1).

8.2.3: Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

8.2.4: V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

8.2.5: V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

8.3: Provedení reklamace

8.3.1: Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a prohlídce reklamovaného zboží buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.

8.3.2: O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).

8.3.3: V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

Upozornění

Barevnost zboží se může částečně odlišovat v závislosti na použitém typu a kalibraci monitorů. Drobná barevná nebo rozměrová odlišnost produktů není relevantním důvodem pro podání reklamace.

 1. Vrácení zboží

9.1: Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od obdržení.

9.2: Při vracení zboží se kupující řídí bodem 3. 1., těchto obchodních podmínek. Vracené zboží musí být kompletní a bezvadné - nepoužité, bez známek opotřebení, v původním obalu, schopné dalšího prodeje.

9.3: Ve vrácené zásilce má být také kopie dokladu o koupi. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.

9.4: Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 10 pracovních dnů.

 1. Závěrečná ustanovení

10.1: Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího https://www.fler.cz/alter-ego-1

10.2: Odesláním elektronické objednávky, tedy uzavřením kupní smlouvy, kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Kupující měl možnost se před uzavřením kupní smlouvy seznámit s těmito obchodními podmínkami. Uzavřením kupní smlouvy kupující projevuje souhlas s jejich obsahem a přeje si jím být vázán.

Právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a případech, kdy je kupující spotřebitelem také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10.3:Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění a nad jeho činností vykonává dozor příslušný živnostenský úřad. Nad dodržováním povinností vyplývající ze zákonných ustanovení o ochraně spotřebitele vykonává dozor Česká obchodní inspekce.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2014.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
690567
16.1.2018 Novinky ;)
Zboží
Oblíbení uživatelé
Zobrazování oblíbených uživatelů není majitelem účtu povoleno.
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.