Profil uživatele
ardeas
Ľubica Kováčová | prodávající
Východná
Registrace: 14.1.2012

Opus opificem probat (lat. príslovie - "dielo chváli autora")

Pod značnou Ardeas sa skrývam ja,  Ľubica Kováčová a som kníhviazač-samouk. Riadim sa pravidlom "v jednoduchosti je krása". Niekedy sa snažím spájať nespojiteľné.

Väzby sú vždy šité ručne, snažím sa vyhýbať zapájaním mechanizovaným strojov do výroby, takže to čo dostanete je výlučne robené mojími vlastnými rukami.

Zbožňujem prírodné a tradičné (hlavne ľudové) prvky, čo sa odráža aj do designov mojich diel. Z tohto dôvodu pri šití/viazaní používam len 2 typy niťí (100% bavlnu alebo ľan, ktorý mám najradšej).

V spojitosti s mojou tvorbou dielne sú kožené zápisníky, podľa ktorých ma často vedia ľudia zaradiť a sú pre ne typické kožené zápisníky s mapou sveta.

Ľubica (Ardeas)

Způsob dopravy
- Slovenská pošta: Balíčky posielam vždy doporučene 1.triedou (preto je suma poštovného vysoká). Ceny poštovného sú podľa platného cenníka Slovenskej pošty odstupňované podľa váhy produktov - Zásielkovňa: LEN na VÝDAJNÉ MIESTA v ČR!!!
Obchodní podmínky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim:

Ľubica Kováčová - Ardeas
IČO: 47848642
DIČ: 1087108869
Nie je platca DPH
Zap. v živnostenskom registri Liptovský Mikuláš, č.ž.r.: 540-18847

1. Objednávka

Všetky ponúkané produkty si môžete objednať online cez:
- náš profil na portály https://www.fler.cz/shop/ardeas on-line priamo v internetovom obchode, vyplnením internetovej objednávky

2. Výroba na objednávku

- je možná po dohode vnútornou poštou cez sashe
- pri zadávaní výroby na objednávku sa vždy prosím snažte opísať svoju predstavu čo najkonkrétnejšie, poprípade pridajte link/y na vecičku/y, ktorá/é sa podobá formátom, designom či niečím čo Vás oslovilo.
- pred samotnou výrobou tovaru Vás vždy oboznámim s predpokladanou cenou, ktorá sa môže od konečnej ceny môže aj mierne líšiť a z dôvodu zlých skúseností požadujem úhradu 50% zálohy z predpokladanej celkovej sumy vopred

3. Platba za tovar

- prevodom na účet PAYPAL - za tovar zaplatíte vopred prevodom na bankový účet. Tovar bude expedovaný až po pripísaní úhrady na účet. Všetky údaje potrebné k úhrade, vám budú zobrazené po potvrdení v sekcii objednávky. Úhradu je potrebné uskutočniť do 10-tich pracovných dní, v opačnom prípade bude objednávka automaticky stornovaná.
- dobierkou - zaplatíte pri preberaní zásielky na pošte. O prijatí zásielky na poštu prislúchajúcu vášmu bydlisku budete informovaný priamo poštou, a to oznámením o uložení zásielky.
- o vyexpedovaní zásielky Vás vždy budeme informovať.
- všetky zásielky odosielame formou doporučeného listu 1. triedou (pokiaľ si zákazník neželá inak)
- keďže nie sme platcami DPH, cena uvedená pri každom tovare je jeho konečná cena v EUR/KČ.
- k cene tovaru bude pripočítané poštovné v zmysle ďalších ustanovení našich obchodných podmienok

4. Cena poštovného

- na doručenie tovaru využívame služby Slovenskej pošty
- v cene poštovného je zahrnuté i balné

5. Storno objednávky

Kupujúci má právo bezdôvodne zrušiť svoju objednávku do 24 hodín od objednania a to formou:
- cez vnútornú poštu
- e-mailom na ardeas.handmade@gmail.com

6. Reklamácia

- Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.
- Pri predaji tovaru zhotoveného na objednávku/želanie (teda tovar na špeciálnu objednávku, ktorý štandardne na skade nedržíme), nemôže zákazník od zmluvy odstúpiť a teda tovar vrátiť.
- Prípadné reklamácie adresujte e-mailom na ardeas.handmade@gmail.com (na Sashe cez vnútornú poštu). Spolu s podrobným popisom vady/chyby tovaru priložte do prílohy aj fotografiu poškodeného tovaru a kópiu dokladu o zaplatení. Reklamácia nebude prijatá ak popis bude nejednoznačný, prípadne fotografia bude nekvalitná a rozmazaná (v tom prípade budete opätovne vyzvaný ju poslať).
- Pri oprávnenej reklamácii Vám reklamovaný tovar bude vymenený za nový, pokiaľ taký istý je skladom, resp. po vzájomnej dohode bude zaslaný iný, náhradný tovar, alebo vrátená suma za reklamovaný tovar.
- Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia alebo poveternostných podmienok.


7. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

- Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
- Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
- Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Ľubica Kováčová, Východná 659, 032 32 Východná. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
- Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. - Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
- Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
Ak ste sa rozhodli odstúpiť od zmluvy zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
- Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
- Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
- Formulár na odstúpenie od zmluvy:
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
— Ľubici Kováčovej - Ardeas, Východná 659, 032 32 Východná:
— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............
— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............
— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............
— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............
— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
— Dátum ..............
(*) Nehodiace sa prečiarknite.

8. Práva a povinnosti predávajúcich a kupujúcich:

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v čase objednávky, alebo na základe dohody
- dodať tovar v dohodnutej cene
- tovar odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky

Kupujúci sa zaväzuje:

- prevziať objednaný tovar, skontrolovať jeho stav a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť
- zaplatiť za objednaný tovar a náklady spojené s dodaním
- pri neprevzatí tovaru (na základe objednávky) v odbernej lehote 18 dní (stanovené Slovenskou poštou a.s.) zodpovedne uhradiť náklady spojené s balením, odoslaním a vrátením tovaru (suma bude vyfakturovaná a faktúra zaslaná poštou na adresu kupujúceho), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

- za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou
- za poškodenie tovaru zavinené poštou
- za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou pošty alebo kuriéra
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi (pri vrátení zásielky je kupujúci povinný zaplatiť poštovné za vrátenie zásielky a jeho nové vyexpedovanie)

9. Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa

- Kupujúci je povinný pri registrácii resp. objednávke uvádzať pravdivé údaje.
- Predajca Ľubica Kováčová - Ardeas sa zaväzuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri registrácii za účelom nákupu, nakladá v zmysle "102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku".
- Z vyššie uvedeného zákona nám vyplýva aj povinnosť neposkytnúť získané osobné údaje tretím stranám. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky. /Slovenskej pošte, kurierským spoločnostiam/
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – tzv. hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

10. Záverečné ustanovenia

- Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
- Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
- Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravy alebo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky sú v platnosti od: 14.7.2014

Kontakt:

Ľubica Kováčová - Ardeas
Východná 659, 032 32 Východná, Slovensko
IČO: 47848642
DIČ: 1087108869
Nie je platca DPH
Číslo účtu paypal: ardeas.handmade@gmail.com

Socialne siete:
www.facebook.com/zapisniky.handmade
www.twitter.com/LubicaSmith

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
701787
25.2.2018 Novinky v ponuke - kožené zápisník vo formáte A6 :)
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím