Profil uživatele
Avel
Andrea Velková | prodávající
Košice
Registrace: 14.4.2011

                      Vitajte v mojom "Virtuálnom Fler obchodíku" :)


Volám sa Andrea Velková a som ilustrátorka na voľnej nohe.

Darčekové karikatúry, ktoré vám ponúkam, sú je jedinečným darčekom, ideálnym na narodeniny, svadby, výročia, odchody do dôchodku, promócie … takmer každá špeciálna príležitosť! Zameriavam sa na to, aby moje karikatúry mali tú najlepšiu dostupnú kvalitu, takže sa môžte spoľahnúť na pozitívnu odozvu a byť hrdí na to, aký darček odovzdáte :)


Pri ich tvorbe, si dávam záležať na tom, aby vystihovali čo najúprimnejšie osobu či zvieratko a zároveň aby boli vzhľadom k požiadavkám zákazníka buď plné lásky a nehy alebo veselé a vtipné, občas so štipkou irónie. Vytváram dej plný fantázie a snažím sa ho prepojiť s reálnymi, všednými vecami, ktoré charakterizujú pertrétovanú osobu resp. zvieratko.

Milujem svoju prácu, ako i celý proces, ktorý mi neustále ponúka možnosť experimentovať a zdokonaľovať sa v tejto oblasti :)

 

 

 

 Nižšie je malinká ukážka ako vzniká obrázok Paleta Mrkáček

Obchodní podmínky

Tieto všeobecné obchodné podmienky, (ďalej len „VOP“) upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorého predmetom je kúpa a predaj výrobkov na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho alebo sprostredkovateľa takejto stránky, (v tomto prípade cez Fler).

Nakupovanie a objednávka
Predávajúci: Andrea Velková
DIČ: 1080975918
Číslo účtu IBAN: SK7175000000004011052461
Predávajúci nie je platcom DPH


Kupujúci je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár so záväznou objednávkou na ponúkaný tovar alebo službu. Informácie kupujúceho poskytnuté predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne len pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
Po záväznom potvrdení objednávky dostane kupujúci okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri vyplnení objednávkového formulára. Predávajúci nie je platcom DPH. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.
Pri objednávaní fyzickej osoby - nepodnikateľ kupujúci uvádza meno, priezvisko, adresu doručenia kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Pri objednávaní fyzickej/právnickej osoby - podnikateľ kupujúci uvádza meno, priezvisko, adresu doručenia kam má byť doručený tovar, telefónne číslo, email, obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.
Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta). Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním na prepravu prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške.
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu správny druh a množstvo tovaru, na základe objednávky kupujúceho v dohodnutej cene. Adekvátne zabaliť a odoslať tovar v dohodnutej lehote a vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad. Kupujúci sa zaväzuje prevziať a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.
Miesto t.j. adresa dodania a spôsob dodania tovaru je v súlade s údajmi, ktoré kupujúci záväzne uviedol vo svojej objednávke. Tovar sa predávajúci zaväzuje zabaliť a odoslať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave.
Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Neskoršie reklamácie na fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.
V prípade, ak kupujúci nezaplatí a neprevezme objednaný tovar (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia predávajúceho) mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení, predávajúci môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a balného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Kupujúcemu, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ kupujúci na výzvu predávajúceho v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany predávajúceho stornovaná.
Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta) alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci doručovateľovi, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

Výroba tovaru na objednávku podľa pokynov kupujúceho:
Výroba tovaru na objednávku sa dohaduje prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo telefonicky. Predávajúci sa kupujúcemu zaväzuje, že vyrobí tovar podľa pokynov kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí dohodnutú kúpnu cenu. Kupujúci predávajúcemu pred samotnou výrobou upresní jeho predstavy o obraze, veľkosti ( v prípade objednávky bez výtlačku), preferovanej farebnosti a iné požiadavky, ktoré majú vplyv na výrobu požadovaného výrobku. Kupujúci môže požiadať predávajúceho o priebežnú čiernobielu skicu po uhradení zálohovej platby.
Kupujúci sa zaväzuje, že dohodnutá objednávka je pre obe strany záväzná a pred zahájením výroby predávajúcemu uhradí celú sumu uvedenú vo faktúre. V prípade, že kupujúci zruší objednávku počas alebo po vyrobení výrobku alebo týždeň pred vyrobením, celá suma prepadá v prospech predávajúceho vo forme storno poplatku. Predávajúci po vyrobení výrobku pošle kupujúcemu na odsúhlasenie zmenšený náhľad finálneho obrazu ošetrený vodoznakom. V prípadne neúplnej spokojnosti sú možné dodatočné drobné úpravy. Úplná zmena výrobku nie je možná, nakoľko ide o výrobu nového výrobku.

Spôsoby platby a doručenia:
Prevodom na bankový účet predávajúceho. Predávajúci v súlade s vytvorenou objednávkou kupujúceho vystaví a zašle do 24hod. od vytvorenia objednávky na email kupujúceho zálohovú faktúru spolu s platobnými inštrukciami. Kupujúci je povinný uhradiť celkovú sumu, teda 100 % z celkovej sumy, do  10 pracovných dni, v opačnom prípade bude objednávka považovaná za zrušenú zo strany kupujúceho. Objednaný tovar predávajúci odošle mailom, na adresu uvedenú vo formulári, ak sa jedná o objednávku bez výtlačku, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty do 5 pracovných dní od schválenia hotovej zákazky kupujúcim. V prípade, ak tovar nebude odoslaný v uvedenej lehote, predávajúci bude informovať kupujúceho o náhradnom termíne odoslania. Cena za poštovné a balné je 5 EUR. V prípade, ak kupujúci požaduje zaslať tovar do zahraničia, predávajúci dohodne platobné a dodacie podmienky s kupujúcim individuálne.
Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takom prípade kupujúci zašle (poštou) žiadosť o odstúpení od zmluvy predávajúcemu spolu so zakúpeným nepoškodeným tovarom kupujúci na vlastné náklady spolu s dokladom o kúpe späť na adresu predávajúceho (nie formou dobierky). Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar a poštovné (nie však náklady na vrátenie tovaru) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.
Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, pri tovare určeného osobitne pre jedného kupujúceho, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho predávajúci jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.
Kupujúci záväzným potvrdením objednávky s povinnosťou zaplatenia dáva predávajúcemu súhlas, že v súlade s ustanovením §71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov súhlasí so zasielaním elektronických faktúr predávajúceho a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami ich zasielania.
Podmienky zasielania elektronických faktúr:
Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH daňovým dokladom.
Elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania na kontaktný email kupujúceho.
Kupujúci sa zaväzuje informovať predávajúceho o akýchkoľvek zmenách, ktoré majú vplyv na zasielanie elektronických faktúr.
Kupujúci potvrdzuje, že má výlučný prístup ku kontaktnému emailu. Predávajúci nezodpovedá za akýkoľvek únik informácií z emailu odosielateľa.
Predávajúci nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobených poruchou počas doručovania prostredníctvom siete internet. Rovnako nezodpovedá za prípadnú nemožnosť pripojenia sa kupujúceho do siete internet.
Kupujúci je oprávnený odvolať tento súhlas písomným oznámením (elektronickou formou) doručeným predávajúcemu. Odvolanie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia.
VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke predajcu v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.
Tieto VOP sú platné od 01.01.2016.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím