Profil uživatele
babioles
Prodávající
Chtelnica
Registrace: 24.8.2011

...veľa smiechu a farieb a dve čarovné dietky a vôňa čokolády, orieškov, polievočiek a krupičnej kaše.. Závan levandule a materinej dúšky a kopec zbytočných škatuliek, len tak na drobnosti, veľký neporiadok, ale tvorivý, hračky s dušou a príbehom, útulné izbičky, oheň v krbe, bylinková záhrada a raňajky v tráve, tvorivé chvíle, obrázkové sny, milujúca rodina, dom plný života...vitajte u babioles.

UPOZORNENIE: VŠETKY VECIČKY SÚ MOJOU AUTORSKOU PRÁCOU A DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM - PROSÍM O REŠPEKTOVANIE.

Způsob dopravy
Tovar zasielam Slovenskou poštou - doporučene. Pri väčšom počte tovaru sa poštovné upravuje podľa taríf Slovenskej pošty.
Obchodní podmínky

ŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Záruka
Výrobca/predajca plne zodpovedá za skryté výrobné a materiálové chyby v zmysle platnej legislatívy počas doby 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku (ak doba použiteľnosti na tovare nie je uvedená inak). Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru na iné než určené účely, nevhodným skladovaním, neodbornou montážou, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebovaním vzniknutým obvyklým používaním, nadmerným zaťažením výrobku (v rozpore s predpismi, príp. s doporučením výrobcu), živelnými pohromami alebo vyššou mocou.

Vrátenie tovaru:
Zaručujeme Vám vrátenie peňazí za neporušený tovar, ktorý je schopný ďalšieho predaja. Tovar nesmie javiť známky používania. Právo na vrátenie tovaru máte do 7 pracovných dní po jeho obdŕžaní. Tovar, ktorý je vyrobený na zákazku/ na mieru nie je možné vrátiť.

Ochrana osobných údajov
Predajca sa zaviazal k tomu, že poskytnuté osobné údaje nebude zverejňovať ani poskytovať akejkoľvek tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka týchto údajov, zverené údaje nepoužije na komerčnú ponuku nesúvisiacu s ponukou elektronického obchodu bez súhlasu majiteľa týchto údajov, na prianie zákazníka aj bez udania dôvodu vymaže jeho osobné údaje zo svojej databázy.

Ďalšie ustanovenia
Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Platnej legislatívy týkajúcej sa e-shopov:
Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (v znení platných noviel)
Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. (v znení platných noviel)
Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (v znení platných noviel)
Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník (v znení platných noviel)

Odstúpenie od zmluvy
1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10.
2. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
3. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný
a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,
b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
d) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil (v zmysle platnej legislatívy),
e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače


Ďalšie zmluvné podmienky
1. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia.
2. Predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy znáša aj v tomto prípade predávajúci.
3. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.
4. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.
5. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím