Profil uživatele
bella.komponenty
Prodávající
Prešov
Registrace: 28.5.2013

Vítam Vás na mojej stránke.

Ponúkam Vám originálne komponenty na výrobu náušníc, náhrdelníkov, náramkov.

 

Informácia o stave skladových zásob je informantívna

 

Všetky komponenty sú skladom. Odosielam 1-3 dni od vykonania objednávky.

 

Balíčky posielam v bublinkove obálke, doporučene alebo na dobierku cez česku pośtu alebo zásielkovňu.

 

 

 

Príjemné nakupovanie :)

Způsob dopravy
Materiál do ČR a SR posielam vždy v bublinkovej obálke.Objednávky doporučene posielam slovenskou poštou.Objednávky na dobierku posielam cez zásielkovňu.
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.sashe.sk/bella.komponenty (ďalej len „Obchodné podmienky“)

Vymedzenie pojmov
1. Predávajúcim podľa týchto Obchodných podmienok je Mgr. Erika Pavlovská, 08001 Prešov, IČO: 46607668, DIČ: 1079398991 (ďalej len „Predávajúci“).
2. Kupujúcim sa na základe týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je odberateľom Tovaru od Predávajúceho prostredníctvom Internetového obchodu na www.sashe.sk/bella.komponenty (ďalej len „Obchod“), a ktorá elektronicky odoslala vyplnenú elektronickú Objednávku za účelom objednania Tovaru (ďalej len „Kupujúci“).
3. Prevádzkovateľom internetovej stránky Obchodu je Mgr. Erika Pavlovská, 08001 Prešov, IČO: 46607668, DIČ: 1079398991 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
4. Spotrebiteľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar(ďalej len „Spotrebiteľ“).
5. Tovarom sa na základe týchto Obchodných podmienok rozumejú všetky tovary a služby ponúkané Predávajúcim, ktoré sú zverejnené na webových stránkach Obchodu (ďalej len „Tovar“).
6. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v Obchode výberom Tovaru Kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru podľa bodu 5 Obchodných podmienok (ďalej len „Objednávka“).

Objednávka a vznik Zmluvy
7. Podmienkou vzniku Zmluvy je úplné a pravdivé uvedenie údajov Kupujúcim, ktoré sú požadované systémom pri procese objednávania v Obchode a vypĺňaní objednávkového formulára uverejneného na webových stránkach Obchodu.
8. Doručené a úplné Objednávky sa považujú za návrhy na uzavretie Zmluvy.
9. Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká až doručením záväzného potvrdenia elektronickej Objednávky zo strany Predávajúceho do e-mailovej schránky Kupujúceho, ktorú uvedie pri vypĺňaní Objednávky.
10. K potvrdeniu Objednávky, ktorá bude zo strany Kupujúceho uhrádzaná bezhotovostným platobným prevodom, Predávajúci priloží aj faktúru v elektronickej forme.
11. Kupujúci vyplnením a doručením Objednávky v zmysle § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty udeľuje Predávajúcemu súhlas na to, aby mu Predávajúci vyúčtovával cenu za poskytnuté Produkty v elektronickej forme (ďalej len „Elektronická faktúra“).
12. Predávajúci a Kupujúci berú na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme, a že vystavením elektronickej faktúry už Predávajúci nie je povinný posielať Kupujúcemu faktúry v papierovej forme.
13. Predávajúci má výhradné právo voľby medzi zaslaním elektronickej faktúry alebo faktúry v papierovej forme.
14. V prípade, že Kupujúci bude platiť cenu Tovaru pri dobierke, Predávajúci pripojí k Tovaru faktúru v písomnej forme.
15. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, sa Elektronická faktúra považuje za doručenú tretím dňom od jej odoslania na adresu e-mailovej schránky uvedenej Kupujúcim v Objednávke.
16. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, že:
a) Predávajúci nemá záruku od Kupujúceho, že bude dodržiavať Zmluvu, najmä vzhľadom k tomu, že Kupujúci je/bol dlžníkom Predávajúceho a je dôvodné predpokladať, že Kupujúci nebude včas a riadne plniť svoje záväzky zo Zmluvy alebo Kupujúci je/bol dlžníkom iného predávajúceho obdobných Tovarov alebo niektorý z týchto predávajúcich už predtým odstúpil od zmluvy s ním alebo vypovedal s ním zmluvu.
17. Kupujúci má právo stornovať objednaný Tovar do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez, a to bez storno poplatku.

Cena Tovaru a platobné podmienky
18. Ceny Tovaru, poplatky alebo iné platby spojené s kúpou Tovarov sú zverejnené na webovej stránke Obchodu, pri jednotlivých Tovaroch.
19. Všetky zľavy z cien Tovarov alebo iné cenové zvýhodnenia platia do vypredania zásob, ak Predávajúci pri konkrétnom Tovare nestanoví inak, alebo do uplynutia doby, na ktorú boli vyhlásené.
20. Za cenu Tovaru sa považuje cena, ktorá bola priradená objednávanému Tovaru na webových stránkach Obchodu v momente odoslania Objednávky Kupujúcim.
21. Cena Tovarov nezahŕňa poštovné, ktoré hradí Kupujúci. Náklady na balné znáša Predávajúci.
22. V prípade, že Kupujúci objedná Tovar v cene vyššej ako 50,- €, poštovné hradí Predávajúci.
23. Výška ceny za poštovné je:
a) 2,80 € pri dodaní Tovaru na dobierku,
b) 1,80 € pri bezhotovostnej platbe podľa bodu 24 písm. a) a c) Obchodných podmienok.
24. Kupujúci je oprávnený uhradiť cenu za Produkty nasledovnými spôsobmi:
a) bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho 
b) platbou v hotovosti v okamihu prevzatia Tovarov Kupujúcim pri ich dodaní na dobierku,
25. V prípade, že Kupujúci uhrádza cenu Tovaru podľa bodu 21 písm. a) , považuje sa cena Tovaru za uhradenú momentom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho zverejnený na webovej stránke Obchodu.

Podmienky a termíny dodania a prevzatia Tovaru
26. Predávajúci dodáva Tovar na celom území Slovenskej republiky.
27. Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na adresu bydliska/sídla Kupujúceho alebo na inú adresu ním určenú v Objednávke, a to najneskôr do 2 dní od záväzného potvrdenia Objednávky. 
28. Tovar, ktorého cena bude uhrádzaná priamo pri jeho prevzatí prostredníctvom dodania na dobierku, Predávajúci expeduje Kupujúcemu do 24 hodín od jeho záväzného potvrdenia Objednávky.
29. V prípade platby Kupujúceho za Tovar podľa bodu 24 písm. a) a c), bude objednaný Tovar expedovaný Predávajúcim po uplynutí 24 hodín od úplného uhradenia ceny Tovaru a všetkých nákladov.
30. Tovar sa považuje za dodaný jeho doručením Kupujúcemu.
31. Vlastnícke právo k objednanému Tovaru prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Tovaru Kupujúcim.
32. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho prevzatím objednaného Tovaru.
33. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí Tovaru prezrieť ho, či nemá vady alebo iné nedostatky.
34. Pri prevzatí zásielky Kupujúci svojim podpisom potvrdí, že zásielka bola dodaná bez poškodenia.
35. Zásielku, ktorá bola doručená poškodená je Kupujúci povinný bezodkladne reklamovať u osoby, ktorá prepravu zásielky zabezpečovala.
36. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené doručovateľom..

Práva a povinnosti zmluvných strán
38. Predávajúci je povinný najmä:
a) uzavrieť Zmluvu s každým Kupujúcim, ktorý pristúpi na Obchodné podmienky Predávajúceho a nie je dôvod na jeho odmietnutie podľa týchto Obchodných podmienok,
b) poskytovať Kupujúcemu objednané Tovary podľa Zmluvy, resp. týchto Obchodných podmienok v maximálne možnej kvalite.
39. Kupujúci je povinný najmä:
a) zaplatiť za objednaný Tovar,
b) prevziať objednaný Tovar počas odbernej lehoty stanovenej Slovenskou poštou, a.s.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa
40. V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOS“) má Spotrebiteľ podľa ustanovenia § 7 a nasledujúcich právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, a to do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia Tovaru Spotrebiteľom. Spotrebiteľ zároveň berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 5 ZoOS má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred dodaním Tovaru.
41. V prípade, že Spotrebiteľ má záujem využiť právo na odstúpenie od zmluvy je povinný, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na adresu Predávajúceho uvedenú v záhlaví Obchodných podmienok alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch.
42. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od kúpnej zmluvy zaslať alebo doručiť osobne Tovar, ktorý je predmetom zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so sprievodnou dokumentáciou, a to najmä faktúrou a inou dokumentáciou k Tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s Tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy. Na odstúpenie od zmluvy je Spotrebiteľ oprávnený využiť formulár Odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý je dostupný. Spotrebiteľ sa zaväzuje, že Tovar v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nebude zasielať Predávajúcemu na dobierku. V prípade, že Spotrebiteľ tento záväzok poruší, Predávajúci nie je povinný Tovar doručený na dobierku prevziať.
43. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi uhradenú cenu Tovaru vrátane nákladov na dopravu v zmysle ustanovenia §9 ods. 3) ZoOS ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Avšak Predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze Spotrebiteľovi skôr ako je mu doručený Tovar alebo Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru, to neplatí v prípade ak Predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
44. Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie Tovaru.
45. Pre Tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) ZoOS sa právo na odstúpenie od zmluvy neuplatňuje.
46. Akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností Tovaru znáša Spotrebiteľ.

Zmluvná pokuta
47. Predávajúcemu vzniká nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty voči Kupujúcemu vo výške 10 €, a to v prípade, že po vzniku kúpnej zmluvy, ktorú Kupujúci nestornoval, alebo od ktorej neodstúpil, si dodaný Tovar v zmysle bodu 39 písm. b) Obchodných podmienok neprevzal, a tento Tovar bol vrátený späť Predávajúcemu.
48. Predávajúci je oprávnený po vzniku nároku na zmluvnú pokutu podľa bodu 47 Obchodných podmienok vystaviť a doručiť Kupujúcemu faktúru so splatnosťou 14 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu.

Ochrana osobných údajov
49. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
50. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne osobné údaje Kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie Tovarov, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
51. Prevádzkovateľ od Kupujúceho získava nasledovné osobn.é údaje: meno a priezvisko, ulica a popisné číslo, PSČ, mesto - dodacia pošta, e-mail, telefónne číslo.
52. Kupujúcim poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a následného doručenia objednaného Tovaru.
53. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
54. V prípade, že Kupujúci pri registrácii v Obchode udelil súhlasil aj so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, udelil tak súhlas so zasielaním najmä e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
55. Kupujúci je oprávnený súhlas udelený Prevádzkovateľovi podľa bodu 54 Obchodných podmienok kedykoľvek odvolať, a to zaslaním odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov. V prípade odvolania súhlasu Kupujúcim je Prevádzkovateľ povinný bezodkladne prestať používať dotknuté osobné údaje na marketingové účely a zároveň takéto osobné údaje zlikvidovať.


Záverečné ustanovenia
56. Obchodné vzťahy, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a Kupujúcim v celom svojom rozsahu podliehajú úprave týchto Obchodných podmienok, právnemu poriadku Slovenskej republiky, najmä ustanoveniam Obchodného zákonníka a ZoOS, a to aj v prípade, že Kupujúci je občanom inej krajiny ako Slovenskej republiky.
57. Všetky písomnosti, ktoré si budú Predávajúci a Kupujúci doručovať na základe Zmluvy alebo Obchodných podmienok, sú uvedené zmluvné strany povinné doručiť osobne alebo doporučene prostredníctvom pošty na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v Zmluve, ak Zmluva alebo tieto Obchodné podmienky nestanovujú inak.
58. Ak bude niektoré ustanovenie Zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti a účinnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nahradia novým zmluvným ustanovením v zmysle Zmluvy, ktoré bude platné, účinné a vymáhateľné, tak, že by bolo možné predpokladať, že by ho zmluvné strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného.
59. Obchodné podmienky sa pre Kupujúceho stávajú účinné a záväzné v momente objednania Tovaru prostredníctvom Objednávky Kupujúcim.
60. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami Predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach Obchodu Predávajúceho, týmto Obchodným podmienkam rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa nimi riadiť .
61. Obchodné podmienky Predávajúceho sú spravidla prílohou Zmluvy.
62. Odchýlne dojednania v Zmluve majú prednosť pred týmito Obchodnými podmienkami.
63. Predávajúci má právo kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť tieto Obchodné podmienky. Zmenené a doplnené Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia na webovej stránke Obchodu.
64. Obchodné podmienky boli vypracované Predávajúcim a sú platné a účinné od 1.1.2013

Alternatívne riešenie sporov pomocou RSO
65. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na erika.pavlovska@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. 
66. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
67. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Alternatívne riešenie sporov je platné od 1.3.2016

Používanie súborov cookie
68. Súbormi cookie sa rozumejú malé textové súbory uložené v koncovom zariadení Objednávateľa, ktoré do tohto zariadenia ukladá a získava k ním prístup Poskytovateľ prostredníctvom prevádzkovania Internetového portálu. Prostredníctvom súborov cookie si Internetový portál uchováva informácie o preferenciách a nastaveniach Objednávateľa. Uchovávanie súborov cookie zefektívňuje a zrýchľuje prácu a používanie Internetového portálu.
69. Súbory cookie neobsahujú škodlivé počítačové programy, maleware alebo spyware.
70. Internetový portál používa dočasné súbory cookie, ktoré sa v koncovom zariadení uchovávajú len počas jednej návštevy konkrétnej internetovej stránky. Tieto súbory sa z koncového zariadenia automaticky odstránia po zatvorení zvoleného internetového prehliadača.
71. Internetový portál používa aj trvalé súbory cookie, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení za účelom:
• zapamätania konkrétnych slovných spojení, ktoré boli zadané do vyhľadávača Internetového portálu,
• zapamätania navštívených miest na webových stránkach Poskytovateľa a zisťovania, ktoré stránky a funkcie požívajú užívatelia najčastejšie,
• zapamätania hodnotenia a komentárov, ktoré užívatelia do Internetového portálu vložia,
• zabezpečenie informácii potrebných pre webovú analýzu a štatistiku (ktoré stránky boli navštívené, aký dlhý čas na nich bol strávený, dátum jednotlivých návštev portálu, počet návštev na Internetovom portáli, časový interval požívania a pod.),
• zabezpečenie a zjednodušenie používania Objednávateľských nastavení.
72. Informácie získané zo súborov cookie Poskytovateľ nesprostredkúva tretím subjektom a súčasne Poskytovateľ súčasne nezodpovedá za súbory cookie tretích strán.
73. Pokiaľ sa Objednávateľ Internetového portálu neprihlási prostredníctvom prihlasovacích údajov, nedochádza prostredníctvom súborov cookie k spracúvaniu jeho osobných údajov. Za súhlas s používaním súborov cookie za účelom vyjadreným v týchto Obchodných podmienkach sa v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, sa považuje príslušné nastavenie zvoleného internetového prehliadača.
74. Súbory cookie je možné pomocou internetového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookie alebo úplne z koncového zariadenia odstrániť.
75. V prípade nepoužívania súborov cookie Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nesprávne fungovanie Internetového portálu na koncovom zariadení, zapríčinené odmietnutím používania súborov cookie.


Orgán dozoru
Dozor nad dodržiavaním povinností Prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Konštantínova 6, 080 01Prešov 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 051/ 7721 597, fax. č.: 051/ 7721 596 , pr@soi.sk.
 

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
690441
16.1.2018 Doplnené prírodné kamene :)
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím