Krásne Vianoce a len to najlepšie do nového roka 2018 vám prajeme ♥
Profil uživatele
byALLA
Prodávající
Bratislava
Registrace: 4.8.2016

... all about her ...

Vítame Vás u nás!

ALLA znamená byť odlišná, vznešená, okrem iného význam mena je aj duševná obroda. Toto všetko sme sa snažili preniesť do našich kabeliek, tašiek a doplnkov, kde základom sú prírodné materiály.

 

alla

veci posielame zásadne I. triedou so službou doporučene, pri balíkoch odosielame veci so službou "balík na poštu"

veci nezasielame vo štvrtok a v piatok a v deň predchádzajúci sviatku, aby zbytočne netrávili čas na pošte

pri počítaní lehôt postupujeme podľa Správneho poriadku

samozrejmosťou je postup v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa vždy v platnom znení

účet máme vedený vo Fio banke v CZK aj v EUR mene


ďakujeme za porozumenie


prajeme vám príjemnú návštevu u nás a krásny čas :)

 

alla

Obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
1.1 Predávajúcim je spoločnosť so sídlom v Bratislave na Smolenickej ulici č. 1, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I. , Oddiel : Sro, Vložka číslo : 37449/B, IČO: 35 953 616, DIČ: 2022058973 (ďalej len predávajúci).
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE
2.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho,
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 48 hodín e-mailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné. V prípade, že predávajúci oznámi na svojej web-stránke informáciu o neprítomnosti, objednávku potvrdí najskôr po svojom návrate.
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5. Ak predávajúci zaradí na žiadosť kupujúceho tovar na rezerváciu, tento tovar bude v ponuke po dobu max. 24 hodín a následne bude stiahnutý z aktuálnej ponuky.
2.6 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť e-mailom zaslaným predávajúcemu. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho.
2.7 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim.

3. CENY
3.1 Predávajúci nie je platiteľom DPH.
3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

4. PLATBY
4.1 Kupujúci platí za tovar vopred prevodom na účet predávajúceho. Na základe odoslanej objednávky túto potvrdí alebo zamietne, o čom bude informovať kupujúceho. Úhradu za objednávku môže kupujúci uskutočniť prevodným príkazom alebo priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho.
4.2 Platba je možná iba v mene EUR.
4.3 Ak je kupujúcim fyzická osoba - nepodnikateľ, daňový doklad (faktúru) môže na žiadosť kupujúceho poslať predávajúci spolu s tovarom.

5. DODACIE PODMIENKY
5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 pracovných dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O presnom termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať najneskôr v deň odoslania predmetu zmluvy. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.
5.2 Tovar bude vyexpedovaný po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre jeho dodanie.
5.3 Ak tovar nie je na sklade, po pripísaní platby na účet predávajúceho sa začne s jeho vyhotovením. Čas potrebný na jeho vyhotovenie sa uvádza v pracovných dňoch.


6. DORUČENIE TOVARU
6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) kuriérskou službou,
b) Slovenskou poštou.
6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.4 Spolu s tovarom môže predávajúci na žiadosť kupujúceho zaslať faktúru (daňový doklad), ktorá je súčasne aj dodacím listom. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.
6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
6.7 V prípade nadrozmerných objednávok sa cena za doručenie tovaru stanovuje individuálne a to na základe odsúhlasenia ceny kupujúcim.
6.8 Tovar sa neodosiela vo štvrtok a v piatok a ani v deň predchádzajúci sviatku.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY
7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom plnenia bola vec vyhotovená na objednávku; ak sa tak stane, predávajúci má právo rozhodnúť o spôsobe vybavenia. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené (preukázateľne odovzdané na prepravu) predávajúcemu najviac v 14. dňovej lehote.
Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať a predávajúci kupujúcemu vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.
7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,
a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...).
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov a 12 mesiacov pre osoby, ktoré tovar takto zakúpený budú používať na podnikateľské účely. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.
8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom o chybe výrobku.
8.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti PTAH, s.r.o. sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky predávajúcemu, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.
9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so kupujúcim, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúceho odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

10. Záverečné informácie
10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.
10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy


Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť toto vyhlásenie, ktoré nám môžete zaslať vnútornou poštou na Sashe.sk

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.2.Spôsob vrátenia tovaru

Vrátený tovar musí byť nepoužitý, čistý, bez zápachu a musí obsahovať všetky reklamné znaky a etikety, ktoré boli súčasťou v čase prijatia. Tovar ponúkaný na stránke SAShE ako komplet musí byť vrátený v plnej výbave a bezpečne zabalený. Nemôžete odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom plnenia bola vec vyhotovená na objednávku; ak sa tak stane, predávajúci má právo rozhodnúť o spôsobe vybavenia.

Nemôžete vrátiť tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo na objednávku a tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.


3. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.


V Bratislave dňa 13.06.2014REKLAMAČNÝ PORIADOK PTAH, s.r.o.
(ďalej len "Predávajúci")


Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s poukazom na ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a súvisiacimi právnymi predpismi.

REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE INTERNETOVÝ OBCHOD PREDÁVAJÚCEHO
(ďalej len "Reklamačný poriadok")

I. Úvodné ustanovenia
1.1 Toto je Reklamačný poriadok vydaný spoločnosťou PTAH, s.r.o, so sídlom Smolenická 1 ,851 05 Bratislava, IČO 35 953 616, DIČ 2022058973, registrovanej Obchodným registrom OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 37449/B (ďalej len „reklamačný poriadok“).
1.2 Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej potvrdenia medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu predávajúceho (ďalej len "Zmluva"). Pod pojmami "Kupujúci" a "Predávajúci" používanými v tomto Reklamačnom poriadku sa rozumejú zmluvné strany Zmluvy, a pod pojmom "tovar" sa rozumie predmet kúpy zo Zmluvy.
1.3 Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so Zmluvou odstúpenie od Zmluvy zo strany Kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z chybného zakúpeného tovaru.
1.4 Predávajúci poskytne Kupujúcemu na svojej internetovej stránke pred uzavretím Zmluvy informácie o kupovanom tovare, za účelom aby sa Kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania.

II. Vrátenie tovaru
2.1.Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu v prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou (s objednávkou Kupujúceho) alebo v prípade dodania tovaru v poškodenom obale. V prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou má Kupujúci právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.
2.2. V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby písomné oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy spolu so zakúpeným tovarom boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.
2.3 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.2. tohto Reklamačného poriadku je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný.
2.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.2. tohto Reklamačného poriadku je kupujúci povinný odoslať tovar na adresu sídla spoločnosti predávajúceho uvedenú v bode 1.1. tohto Reklamačného poriadku.

III. Reklamácie
3.1 Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba je pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
3.2 Poskytnutá záručná doba sa nevzťahuje na vady tovarov, ktoré boli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti, úmyselným aj neúmyselným mechanický poškodením alebo prirodzeným opotrebovaním.
3.3 Reklamovaný tovar musí byť v stave, ktorý neodporuje bežným hygienickým zásadám.
3.4 Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne s vlastnoručným podpisom a je povinný v reklamácii určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázať.
3.5 Pokiaľ si Kupujúci nesplní povinnosti uvedené v bode 3.4., Predávajúci nie je povinný sa jeho reklamáciou zaoberať a skúmať oprávnenosť jeho reklamácie, pokým Kupujúci neodstráni nedostatky svojej reklamácie. Ak Kupujúci odstráni nedostatky svojej reklamácie, od tohoto momentu začínajú plynúť lehoty určené na reklamáciu.
3.6 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:
- odoslaním reklamovaného tovaru spolu s reklamačným listom poštou na adresu Predávajúceho uvedenú v bode 1.1 tohto Reklamačného poriadku
3.7 Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu. V zložitých prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
3.8 V prípade uznania uplatnenej reklamácie za oprávnenú, bude táto reklamácia vybavená odstránením vady, výmenou tovaru, alebo vrátením zaplatenej kúpnej ceny reklamovaného tovaru a to odoslaním zaplatenej sumy prevodom na účet Kupujúceho.
3.9 Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

IV. Záverečné ustanovenia
4.1. Tento reklamačný poriadok Predávajúceho sa nevzťahuje na predaj použitého a neštandardného tovaru.

V Bratislave 1.8.2016

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
621557
7.5.2017 Milí, do Vianoc už len veci SKLADOM. Na objednávku nerobíme. Pohodový čas prajeme :)
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.