Profil uživatele
ceskeoblecky
Prodávající
Dobříš
Registrace: 27.10.2017

Vážení zákazníci,

zabývám se výrobou a  prodejem převážně kojeneckého a dětského textilu.

Chci Vám nabízet kvalitně zpracované zboží za atraktivní ceny.

Mým heslem je 100% spokojenost zákazníků.

Věřím, že si získáte mou přízeň.

 

 

Způsob dopravy
Česká pošta - doporučená obálka Kč 60,-. Osobní převzetí je možné v Dublovicích u Sedlčan nebo v Dobříši.
Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení 

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www.ceskeoblecky.cz.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží).

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.ceskeoblecky.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Katalog internetového obchodu www.ceskeoblecky.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Provozovatel se zavazuje objednávku potvrdit prostřednictvím elektronické pošty nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení objednávky. Kupní smlouva vzniká v okamžiku doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, nákladů na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o další potvrzení objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující toto potvrzení požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zboží bude kupujícímu dodáno dle jeho výběru prostřednictvím společností IN TIME nebo České pošty (dále jen „přepravce“). Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, byla-li do té doby uhrazena kupní cena, jeho převzetím. Není-li kupní cena před převzetím zboží uhrazena, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.ceskeoblecky.cz, kupující dobrovolně dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Kupující má právo kdykoliv tento souhlas písemně odvolat na adrese prodávajícího.

 

3.  Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne telefonického nebo e-mailového potvrzení o připravenosti zboží za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, je standardní dodací lhůta 2-5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 15-ti pracovních dnů od doručení objednávky, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dnů odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

V souladu s § 53 odst. 4 a 7 občanského zákoníku má zákazník možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. 

 

4. Záruka a reklamace:
Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.
Záruka na spotřební zboží je 24 měsíců a řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.
Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Vznikne-li na zboží dodaném www.ceskeoblecky.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci telefonicky, písemně nebo e-mailem.

Písemná oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:
Lenka Dragounová
Azalková 1282, Dobříš, PSČ 263 01
e-mailová adresa: vse-detem@seznam.cz

 

Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. 

Do pěti pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách informuje prodávající kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).

Aby reklamace byla vyřízena, je nutné, aby kupující předložil účtenku (záruční list).

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

5.  Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy
  ve 14 denní lhůtě

Jak postupovat

 • Zboží uveďte do původního stavu, v jakém bylo dodáno.
 • Zkontrolujte, zda balení obsahuje vše, co bylo na základě kupní smlouvy dodáno (včetně případných dárků ke zboží, dokumentace a veškerého příslušenství).
 • Přiložte kopii prodejního dokladu a písemné odstoupení od kupní smlouvy.
 • Nezapomeňte vyplnit a zkontrolovat číslo účtu, na který mají být vráceny peníze.
 • Zboží pečlivě zabalte, aby nemohlo dojít k jeho poškození během přepravy.

 Kam zboží vrátit

 • Zboží zašlete na adresu:
  Lenka Dragounová, Azalková 1282, Dobříš, PSČ 263 01

Kdy budou vráceny peníze

 • Vrácené zboží bude přezkoumáno za účelem zjištění jeho kompletnosti, zda nebylo částečně opotřebeno nebo spotřebováno.
 • Peníze budou poukázány na účet kupujícího, uvedený v odstoupení od smlouvy, do 14 dnů.

Co dělat, bylo-li zboží opotřebeno

 • Pokud bylo zboží použito a částečně opotřebeno, uvedeme ho do původního stavu u nás. O náklady na uvedení zboží do původního stavu bude snížena vyplacená částka. Jedná se např. o výměnu odřených nebo ojetých koleček kočárku za nová, doplnění chybějícího příslušenství apod.
 • Náklady na uvedení zboží do původního stavu mohou v některých případech dosáhnout nezanedbatelné částky. Prohlédněte si proto zboží hned po vybalení ještě doma. Kočárky doporučujeme vyzkoušet např. doma na koberci, aby nedošlo k odření nebo jinému poškození běhounů koleček.

Do kdy lze zboží vrátit

 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Pozor! Jedná se o kalendářní dny, nikoliv pracovní.
 • Příklad: Zásilka s vaší objednávkou byla doručena v pátek 30. března. V sobotu 31. března začíná běžet první den 14 denní lhůty. Odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno nejpozději 14. den, tedy v pátek 13. března.

Jaké zboží vrátit nelze

 • Nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

 

6. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v obchodních podmínkách na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Žádní oblíbení uživatelé.
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím