Profil uživatele
czEVAPE
Prodávající
Prostějov
Registrace: 15.4.2013

 

EVAPE vás vítá!

 

Rády bychom  vás seznámily s naší tvorbou a zároveň vám nabídly naše výrobky pro potěšení vaše nebo jako dárek pro vaše blízké.

Zabýváme se tvorbou patchworku, šití na zakázku a pořádáme kreativní kurzy. 

Pokud se vám bude některý náš výrobek líbit, není nic jednoduššího, než nás kontaktovat.

Všechny naše výrobky jsou originály. Některé jsou pro vás připraveny k okamžitému odebrání, některé /zvlášť velké projekty z patchworku/ vyžadují chvíli strpení při jejich výrobě. Vždy je možná domluva na barevné kombinaci.

Přály bychom si, aby vás návštěva našich stránek potěšila a rádi jste se k nám opět vraceli. Všechno průběžně aktualizujeme a přidáváme nové výrobky.

Takže  vstupte a vybírejte

Eva a Petra

Způsob dopravy
Objednané zboží posíláme přes Českou poštu.
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

EVAPEshop zastoupené Evou Schwarzovou

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.fler.cz/czevape

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz/czevape zastoupené Evou Schwarzovou,(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na adrese www.fler.cz/czevape (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhrání webové stránky (dále jen „webové rozhrání obchodu“).Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1. 2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2. 1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhrání obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. 2 Webové rozhrání obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhrání obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručování v rámci území České republiky.

2. 3 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2. 4 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3 CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu (následujícími způsoby):

  • 3. 1. 1 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2601348423/2010, vedený u Fio banka, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“).

3. 2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3. 4 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije

3.5  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3. 6 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4. 1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu  (zboží vyrobené na zakázku).

4. 2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením  § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnáctí (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika části, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4. 3  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodní podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

4. 5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4. 6 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4. 7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5 PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5. 1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5. 2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5. 3 V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. 4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5. 5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6. 1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších přepisů).

6. 2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

  • 6. 2. 1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • 6. 2. 2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • 6. 2. 3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • 6. 2. 4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • 6. 2. 5 zboží vyhovuje požadavků právních předpisů.

6. 3 Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužívají u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6. 4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytuje u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6. 5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující vyplněním reklamačního listu, který je dostupný na internetových stránkách a jeho zasláním na adresu sídla firmy prodávajícího nebo e-mailem na adresu cz@gmail.com. Uplatnění musí obsahovat číslo objednávky, popis vady zboží, případně také její dokumentaci (např. fotografiemi).

6. 6 Po obdržení reklamovaného zboží prodávajícím bude kupujícímu odesláno potvrzení o přijetí reklamace do 5 dnů od uplatnění reklamace. Potvrzení o zahájení reklamačního řízení bude zasláno na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v zaslané objednávce.

6. 7 Kupující je povinen prokázat, že zboží zakoupil u prodávajícího a že vadu uplatňuje v řádné lhůtě. Bez prokázání těchto skutečností není prodávající povinen reklamaci přijmout.

6. 8 Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním či vady zboží, o kterých kupující věděl, nebo které sám způsobil.

6. 9 V případě uznané reklamace má kupující nárok na:

  • 6. 9. 1 dodání nového zboží či části zboží,
  • 6. 9. 2 odstoupení od smlouvy,
  • 6. 9. 3 odstranění vad, nebo
  • 6. 9. 4 slevu z kupní ceny.

6. 10 V případě uznané reklamace hradí prodejce minimální náklady spojené se zasláním zboží zpět. Pokud kupující zvolí jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím v souladu s 1832 ods. 2 občanského zákoníku, budou kupujícímu vráceny náklady odpovídající nejlevnějšímu způsobu standardního dodání zboží nabízené prodávajícím. V případě neoprávnění reklamace nemá kupující nárok na úhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na úhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

6. 11 Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, dalších podkladů). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

6. 12 Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace nejpozději do 30-ti kalendářních dnů na e-mailovou adresu uvedenou v zaslané objednávce.

6. 13 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

V Prostějově dne 2. dubna 2019

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
696337
5.2.2018 Hezký pozdní večer, vloženo plno novinek do našeho shopu :) a ještě nekončíme
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím