Profil uživatele
Emilie Gelová
Emilie Gelová | prodávající
Brno
Registrace: 26.6.2012

Vítejte v galerii osobitých šperků!

V tomto obchodě naleznete šperky jako nikde jinde. Každý šperk je vyráběn s láskou a péčí. Tím je zajištěna maximální kvalita.

Hlavním záměrem je vytvořit co nejrozmanitější škálu šperků, které budou originálně zdobit každou ženu. Proto je ke každému vzoru vyrobeno pouze několik kusů v různých barevných variacích, které si zákazník vyžádá. 

V mé tvorbě naleznete přírodní kameny vysoké kvality, které nejsou nijak ovlivněny teplotou, protože stará technika drátování je tzv. "chladná" technika (bez jediného tepelného spoje). 

Vybere si opravdu každý - broušené blyštivé kamínky pro parádnice, hladké přírodnější kameny pro doplnění přirozené ženy. Zároveň snad všechny potěší, že ocel, ze které jsou šperky vyrobeny, je vhodná i pro citlivou kůži, je velice odoná vůči různým vnějším vlivům a hlavně se nemusí leštit, tudíž šperky z mé galerie jsou naprosto bezúdržbové.

 

Dopřejte si šperk čistých linií a křivek, které podtrhnout Vaši krásu!

 

Máte-li zájem o šperk, vytvořený přesně pro Vás, kontaktujte mne.

 

 

Jak se takový šperk vyrábí můžete zjistit v návodu na perlové náušnice, který vyšel ve zdejším MAGu.

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce GEmilie Gelová

 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm. podnikatel). Spotřebitelem je v souladu s ustanovením § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („NOZ“), fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské nebo samostatně výdělečné činnosti. Právnická osoba proto nikdy není spotřebitelem. Pouze spotřebitel požívá ochrany a zvláštních práv dle VOP a právního řádu České republiky.

 1.3. Uzavřením smlouvy (objednávkou zboží) zákazník vyslovuje souhlas s VOP.

 1.4. VOP jsou účinné od 1. ledna 2014.

 

 

2. UZAVÍRÁNÍ SMLUV

 

2.1. Prodejce uzavírá se zákazníky smlouvy zejména elektronicky. Nabídka zboží Prodejce je uveřejněna na webu https://www.fler.cz/emilie-gelova

 2.2. Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy zákazník učiní objednávku prostřednictvím webového formuláře na webu www.fler.cz. Od okamžiku uzavření smlouvy je smlouva pro obě strany závazná;Prodejce je povinen dodat zákazníkovi zboží a zákazník je povinen zaplatit kupní cenu zboží. Zákazník je povinen objednané zboží převzít.

 2.3. Prodejce je povinen potvrdit zákazníkovi obdržení objednávky, resp. uzavření smlouvy. V potvrzení o obdržení objednávky sdělí Prodejce zákazníkovi obsah smlouvy. Zákazník je povinen neprodleně provést kontrolu údajů uvedených v potvrzení o obdržení objednávky, a v případě zjištění chyb (omylů při zadávání dat zákazníkem, atp.) bezodkladně vyrozumět Prodejce.

 2.4. Smlouva není uzavřena, a poskytnuté informace o zboží nebo ceně nejsou závazné, pokud se jedná o zjevné chyby.

3. CENY

3.1 Všechny ceny jsou smluvní.  Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

3.2 Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

4. ZPUSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Platbu za zboží a poštovné zašle kupující v českých korunách na bankovní účet prodávajícího. Prodávající odešle kupujícímu zboží po obdržení platby.

4.2. Zboží je odesíláno Českou poštou jako doporučený balíček, případně jako balík. Poštovné a balné je účtováno s ohledem na aktuální ceník České pošty.

5.3. Pokud si kupující přeje zaslat zboží jinou službou České pošty, jako je např. balík do ruky či balík na poštu, informuje o tom prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo navýšit poštovné za tyto služby dle aktuálního ceníku České pošty.

5. PRÁVA SPOTŘEBITELE – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

5.1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

 5.2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy zákazník nebo zákazníkem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží, nebo poslední dodávku/položku/část zboží.

 5.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat Prodejce (kontaktní údaje viz výše) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou VOP, není to však jeho povinností.

 5.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 5.5. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí mu Prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od zákazníka obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodejcem nabízený. Pro vrácení plateb použije Prodejce stejný platební prostředek, který použil zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím zákazníkovi nevzniknou další náklady.

 5.6. Zákazník nese v plné výši náklady v souvislosti s vrácením zboží Prodejci.

 5.7. Zákazník odpovídá Prodejci za snížení hodnoty zboží , které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 5.8. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, pokud bylo zboží vyrobeno, či upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu, a to v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) NOZ. V sortimentu nabízeného zboží se jedná zejména o zboží vyrobené dle návrhu zákazníka.

 

 

6. PRÁVA SPOTŘEBITELE – REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

6.1. Prodejce odpovídá zákazníkovi za to, že věc v době převzetí nemá vady. Pokud se vada projeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 6.2. Zákazník má právo uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží (při koupi použitého zboží 12 měsíců).

 6.3. Práva z vady nelze uplatňovat, pokud bylo zboží prodáno za nižší cenu z důvodu jeho vady. Dále nelze reklamovat opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním. Pokud je prodávána věc použitá, nelze reklamovat vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou měla věc v době převzetí kupujícím. Reklamovat nelze vady, které způsobil zákazník nesprávným užíváním věci v rozporu s návodem nebo v rozporu s všeobecně známými pravidly užívání věci. Reklamovat nelze, vyplývá-li to z povahy věci.

 6.4. Zákazník má povinnost uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě zboží dozví.

 6.5. Reklamace je uplatněna okamžikem, kdy je reklamované zboží doručeno Prodejci. Prodejce má povinnost potvrdit zákazníkovi převzetí zboží do reklamace.

 6.6. Pokud zákazník reklamuje z důvodu výskytu vady, která byla na zboží při převzetí zboží, může požadovat opravu věci, a není-li to neúměrné, výměnu věci, resp. její součásti, týká-li se vada jen součásti věci. Není-li to možné, může zákazník požadovat slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

 6.7. V případě opakovaného výskytu vady (třetí reklamace stejné vady) nebo výskytu většího počtu vad (čtvrtá vada) má zákazník právo požadovat opravu či výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 6.8. Neuplatní-li zákazník právo na opravu, výměnu věci nebo vrácení peněz, může požadovat přiměřenou slevu. Slevu z ceny věci může zákazník požadovat také, pokud mu prodávající nemůže věc opravit nebo vyměnit, nebo pokud by zjednání nápravy způsobovalo značné obtíže.

 6.9. Prodejce je povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

 6.10. Zákazník je povinen informovat se o stavu vyřízení reklamace 30. den po uplatnění reklamace.

 6.11. Reklamace je vyřízena okamžikem, kdy je zákazník informován o vyřízení reklamace a zboží připraveno k vyzvednutí. V souladu s platným právem Prodejce není povinen během zákonné lhůty pro vyřízení reklamace zboží doručit ani odeslat zákazníkovi.

 6.12. Záruka za jakost platí pouze, pokud byla výslovně sjednána. Tím však není dotčena odpovědnost Prodejce za vady zboží v době převzetí zboží dle výše uvedených ustanovení.

 

7. OSTATNÍ PODSTATNÁ UJEDNÁNÍ

 

7.1. Zákazník souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodejcem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) v souvislosti s plněním smlouvy. Zákazník má právo být informován, které údaje o něm Prodejce eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.2. Zákazník bere na vědomí, že žádný způsob komunikace není zaručený. V případě pochybností je na zákazníkovi, aby si ověřil, zda Prodejce obdržel informaci podanou prostřednictvím e-mailu, SMS zprávy, atp. Prodejce nenese odpovědnost za chyby elektronických komunikací.

 7.3. Pokud zákazník bez vážného důvodu nepřevezme objednané zboží, má Prodejce právo požadovat po zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 300,- Kč jako paušální náklady na poštovné a balné. Nepřevezme-li zákazník zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen Prodejci zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodejce je oprávněn poté, co zákazníka prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je Prodejce oprávněn vůči zákazníkovi započíst na výtěžek prodeje.

7.4. Prodejce a zákazník se zavazují řešit své případné spory přednostně mimosoudní cestou. Seznam spotřebitelských sdružení pověřených Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je přílohou VOP.

 7.5. Zákazník má právo obrátit se se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), která je dozorovým orgánem Prodejce.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím