Děkuji za stálý zájem, ale z kapacitních důvodů pozastavuji do odvolání příjem nových objednávek.
Profil uživatele
EvaBlažková
Prodávající
Licibořice
Registrace: 9.10.2009

Ahoj, jmenuji se Eva a pletení z papíru mě již 10 let plně zaměstnává a hlavně nesmírně baví...Doufám, že i vás osloví moje recyklace novinového papíru, která ovládla nejen mě, ale zapojila celou rodinu...

Pletu především na přání zákazníků, kteří si mohou vybrat rozměr, barvu a množství.

Své výrobky pletu na sololitová nebo sololaková dna, následně vytvrzuji a nakonec lakuji..Takto upravený výrobek má dlouhou životnost, srovnatelnou s pedigem, či proutím.

Pokud vás osloví některý výrobek i z prodaného zboží, kontaktujte mě, prosím, vnitřní poštou. Doufám, že  zde naleznete to, co potřebujete a nebojte se mě oslovit, jsem komunikativní typ....Usmívající se

DĚKUJI VÁM, ŽE MĚ FORMOU HODNOCENÍ NEBO SOUKROMOU ZPRÁVOU INFORMUJETE O DORUČENÍ BALÍČKU A TAKÉ DĚKUJI ZA PŘÍZEŇ A HEZKOU KOMUNIKACI, MOC SI TOHO VÁŽÍM ♥♥♥ 

Děkuji za stálý zájem a prosím mějte trpělivost, občas mám skluz, ale snažím se seč můžu!!!Ale mám jen 2 ruce a 4 vnoučata,zahradu, zvířátka ...Ale nebojte se, pletení je prostě droga a tak určitě upletu...Děkuji za pochopení, dělám jako ďas!!!...   

 Další novou kategorií je drátkování, kde prezentuji práci mé skvělé snachy!!!!

     

                                                                                                 

                                                   

 

                                            

Poštovné volte prosím raději Geis, služba České pošty opět silně k 1.2.2018 zdražila a donutila mě tak k opětnému zvýšení cen poštovného čp...

Mílí zákazníci, pokud se rozhodnete pro zadání výrobku na míru prosím o tyto informace: šířka, hloubka a výška výrobku a při měření mějte v patrnosti, že je potřeba nechat si cca 2cm na š,hl i výšku pro snadnou manipulaci...

Výrobek z mého krámku je tvořen ze sololitového nebo sololakového dna(barva podle aktuální možnosti), pleten je z papírových ruliček, které jsou mořeny ve vodou ředitelných barvách a mořidlech a vytvrzeny a lakovány jsou nezávadnými, opět vodou ředitelnými přípravky a jen vyjímečně akrylátovou barvou-větší bílé výrobky. Menší bílé pletu z průklepového papíru..Údržba výrobku je jednoduchá, otřít vlhkým hadrem nebo vysát prach vysavačem...Přestože jsou výrobky trvanlivé, vyvarujtese stálému kontaktu s vodou a na pletená víka nesedejte...Děkuji za stálý zájem a přeji hezké dny

    Vaše Eva

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce EvaBlažková IČ 01998625
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními
podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku
informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.
Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech
odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky
zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů
pro odeslání či komunikaci.
Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto
momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a
povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní
smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění
a není přístupná třetím stranám.
Platba bankovním převodem má být uhrazena do 14 pracovních dnů od
odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován
elektronicky. Při nesplnění této podmínky dojde ke stornování objednávky.
Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 6.
V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu
objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.
Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U
zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s
kupujícím, viz odstavec 6.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou
zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
Zákazníkovi je vystavena elektronická faktura, kterou si může zobrazit
pod objednávkou a která slouží zároveň jako dodací a záruční list.
3. Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané
zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při
potvrzení objednávky.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně
neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit,
stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s
2 / 5
kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží
předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí
prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od
smlouvy.
4. Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu,
na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S
celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě
před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky
upřesněny v odstavci 6.
V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má
kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu
věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku
kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup
možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od
smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu
s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
5. Dodací podmínky
5.1: Dodací podmínky pro Českou republiku.
Objednané zboží je kupujícím doručováno Českou poštou jako
doporučená zásilka, v případě větší objednávky jako balík. Poštovné se řídí
aktuálním ceníkem České pošty. Dodání zboží po České republice trvá
obvykle 1-3 pracovní dny.
6. Zboží na zakázku
Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle
specifických požadavků zákazníka.
Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.
Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je
uživatel informován elektronickou poštou.
Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se
zákazníkem dle potřeby konzultovány.
Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s orientační dobou dodání a
přibližnou cenou.
Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny
dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální
3 / 5
zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého
postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán
postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi
prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.
Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku
zrušit.
V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá
záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo
prodat. V ostatních případech nebude záloha vrácena.
Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné
termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.
Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí
prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.
Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel
povinen zakoupit.
U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod, či platbu v hotovosti
(při osobním předání).
Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou
adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím. Zboží je zasláno
prostřednictvím České pošty.
Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok.
Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.
Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 7.
7. Reklamační řád
7.1: Záruční doba
Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a
prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání
reklamace.
V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží
za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
Záruka se nevztahuje na opotřebení a vady způsobené: neodborným
použitím, nedodržením instrukcí v návodu k obsluze, mechanickým
poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy.
7.2: Způsob reklamace
4 / 5
Před samotnou reklamaci zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího
elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného
předmětu a fotografii vady.
Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu
prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění.
Zákazník si náklady na přepravu zboží prodejci hradí sám.
V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat
náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.
V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby
bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího
nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z
důvodu nebezpečí možného poškození zboží.
7.3: Provedení reklamace
Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a prohlídce
reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo
odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi
vrátí.
O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo
odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka
předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).
V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat
odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na
reklamační postup.
8. Vrácení zboží
Kupující má ze zákona (53 odst. 7 občanského zákoníku) právo zboží
zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a
to do 14 dnů od převzetí zboží. Před odesláním zboží zpět je kupující
povinen o tomto informovat prodávajícího.
Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné
dalšího prodeje.
Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.
Zákazník si náklady na přepravu zboží prodejci hradí sám.
Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 14 dnů, kupujícímu
bude vrácena kupní cena zboží a náklady na nejlevnější dopravu ke
kupujícímu, pokud si vyžádal jiný způsob dopravy, než prostřednictvím
České pošty.
Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 6.
9. Závěrečná ustanovení
5 / 5
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových
stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení
obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též
platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě
prokazatelně dohodnuto jinak.

Licibořice 1.1.2014

Způsob dopravy
Česká pošta,zabaleno v krabici
Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
754835
13.10.2018 Děkuji všem za zájem o mé výrobky, velice mě to těší, ale do konce roku nepřijímám nové zakázky, protože nestihnu vyrobit. Prosím objednávejte pouze komu stačí dodání v lednu...děkuji za pochopení....
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.