Profil uživatele
HannD
Hannah Dilorentise | prodávající
Havířov
Registrace: 28.7.2019

Vítej na mém profilu :)

Zaměřuji se především na alternativní styly oblečení, můžeš u mě ale naleznout také bižuterii.

 

Každý můj kousek je originál, od návrhu až po jeho zhotovení. Proto je docela možné, že u mě nenaleznete vyloženě dva identické kousky.

 

A co vlastně nabízím?

Především originální trička, kalhoty, sukně, šortky, zajímavé svým sřihem, nebo vlastnoručně malovaným potiskem. Není problém se dohodnout na vašem motivu. Občas také nabídnu nějaký ten pár malovaných bot.

 

Budu ráda když nahlédnete do mé nabídky, případně i něco vyberete.

Přeji příjemný nákup, s láskou Hannah.

 

Obchodní podmínky

                                 Obchodní    a    reklamační    podmínky prodejce    „HannD“


Jménem,    příjmením,    názvem    spol.,    IČ    a    sídlem    uvedeným    v    sekci    „Košík“

I. Vymezení    pojmů

1.    „Obchodem“    se    pro    účely    těchto    obchodních    a    reklamačních    podmínek    rozumí internetový    obchod    na    internetové    adrese    www.fler.cz/tereza-clara,

2.    „Prodejcem“    se    rozumí    provozovatel    obchodu,    jménem,    příjmením,    názvem    spol., IČ    a    sídlem    společnosti    uvedeným    v    sekci    „Košík“    před    odesláním    objednávky.

3.    „Zbožím“    se    rozumí    věci    a    produkty    nabízené    Prodejcem    k    prodeji    v    Obchodu.

4.    „Zákazníkem“    se    rozumí    uživatel    Obchodu,    jenž    má    zájem    o    koupi    konkrétního Zboží.

5.    „Spotřebitelem“,    se    rozumí    každý    člověk,    který    s    Prodejcem    uzavírá    obchod prostřednictvím    Obchodu    mimo    rámec    své    podnikatelské    činnosti    nebo    mimo rámec    samostatného    výkonu    svého    povolání.    Na    takového    Spotřebitele    se vztahují    ujednání,    u    nichž    je    tak    výslovně    uvedeno.

6.    „Objednávkou“    se    rozumí    vyplněný    objednávkový    formulář    určený    pro    konkrétní Zboží    v    rámci    objednávkového    elektronického    systému    Obchodu.

7.    Zkratkou    „OZ“    se    rozumí    zák.    č.    89/2012    Sb.,    občanský    zákoník,    v    platném    znění.

II. Nákup    Zboží

1.    Zákazník    je    oprávněn    objednat    prostřednictvím    Obchodu    a    jeho    elektronického objednávkového    systému    konkrétní    Zboží,    o    jehož    koupi    má    zájem.    Vyplněním registračního    formuláře    Obchodu,    registrací    v    Obchodu,    vyplněním    kteréhokoli objednávkového    formuláře    v    rámci    Obchodu    a    odesláním    kterékoli    Objednávky v    rámci    Obchodu    projevuje    vždy    Zákazník    zároveň    souhlas    s    těmito    obchodními    a reklamačními    podmínkami    určenými    pro    nákup    zboží    v    Obchodu    a    také    se zpracováním    jeho    osobních    údajů    uvedených    v    Objednávce    (viz.    čl.    XII    -    Ochrana
osobních    údajů).

2.    Samotné    uveřejnění    a    nabízení    Zboží    Prodejcem    v    Obchodu    není    ještě    návrhem na    uzavření    kupní    smlouvy    ohledně    daného    Zboží    ze    strany    Prodejce,    ale    pouze informačním    zveřejněním    dodavatelských    možností    Prodejce.    Pro    prezentaci Zboží    prostřednictvím    Obchodu    a    též    pro    prezentaci    možnosti    jeho    objednání    a koupě    se    tedy    nepoužije    §1732    odst.    2    OZ,    přičemž    taková    prezentace    Zboží v    Obchodu    tak    není    právně    účinným    návrhem    Prodejce    na    uzavření    smlouvy k    takovému    Zboží.

3.    Za    návrh    na    uzavření    kupní    smlouvy    ze    strany    Zákazníka    prostřednictvím Obchodu    ohledně    konkrétního    Zboží    je    považováno    vždy    teprve    doručení Objednávky    Zákazníka    na    koupi    daného    Zboží    Prodejci.

4.    Odesláním    Objednávky    projevuje    vždy    Zákazník    zároveň    souhlas    s    těmito obchodními    a    reklamačními    podmínkami    a    závazně    si    objednává    Zboží    uvedené    v Objednávce.

5.    Prodejce    potvrdí    Zákazníkovi    doručení    Objednávky    bez    zbytečného    odkladu.

6.    Potvrzení    o    doručení    Objednávky    Prodejcem    se    považuje    za    přijetí    návrhu    na uzavření    kupní    smlouvy    Prodejcem    se    Zákazníkem    ohledně    konkrétního    zboží uvedeného    v    Objednávce    a    teprve    okamžikem    takového    potvrzení    Objednávky tedy    dochází    mezi    Zákazníkem    a    Prodejcem    k    uzavření    kupní    smlouvy    ke konkrétnímu    objednanému    Zboží.

7.    Obsah    kterékoli    kupní    smlouvy    dle    odst.    6    je    pak    vždy    dán    obsahem    přijatého návrhu    (objednávky)    Zákazníka,    tedy    jak    předmět    koupě,    tak    i    jeho    cena,    způsob dodání    a    další    podmínky    sjednané    v    rámci    takto    přijatého    návrhu,    přičemž    ostatní smluvní    náležitosti    takové    kupní    smlouvy    jsou    definovány    těmito    obchodními    a reklamačními    podmínkami.

8.    Pokud    si    Zákazník    v    rámci    objednávky    vybral    dodání    zboží    jeho    odesláním    na adresu    určenou    Zákazníkem,    odešle    Prodejce    toto    Zboží    na    takovou    adresu    poté, co    bude    dané    Zboží    připraveno    u    Prodejce    k    expedici.

III. Realizace    Objednávky

1.    K    provedení    řádné    Objednávky    je    Zákazník    povinen    vyplnit    veškeré    povinné údaje    v    objednávkovém    elektronickém    systému    Obchodu.

2.    Doručená    Objednávka    Zákazníka    se    považuje    za    nepřijatou    a    odmítnutou    ze strany    Prodejce    zejména    tehdy,    jestliže    Prodejce    vyrozumí    Zákazníka,    že    (i)
Objednávku    nepřijímá    či    odmítá,    (ii)    objednané    Zboží    není    možno    dodat,    anebo    v případě,    že    Prodejce    nepotvrdí    Zákazníkovi    přijetí    Objednávky    dle    čl.    II    bodu    6 nejpozději    do    20    pracovních    dnů    od    jejího    odeslání    Zákazníkem.

3.    Pokud    je    objednané    Zboží    možno    dodat,    avšak    v    mezidobí    došlo    ke    změně podmínek    dodávky    daného    Zboží    (Zboží    je    možno    dodat    v    jiné    ceně,    kvalitě,    či provedení),    je    Prodejce    oprávněn    vyrozumět    o    této    skutečnosti    Zákazníka    s žádostí    o    vyjádření,    zda    má    zákazník    zájem    o    Zboží    za    takto    změněných podmínek,    a    zároveň    s    poskytnutím    lhůty    pro    takové    vyjádření.

4.    Jestliže    se    Zákazník    vyjádří    Prodejci    dle    odst.    3    ve    lhůtě    určené    Prodejcem,    že    má zájem    o    Zboží    i    za    změněných    podmínek,    považuje    se    takové    vyrozumění    za novou    Objednávku    a    dále    se    postupuje    jako    u    nové    Objednávky.

5.    Jestliže    se    Zákazník    nevyjádří    dle    odst.    3    ve    lhůtě    určené    Prodejcem,    že    má zájem    o    Zboží    i    za    změněných    podmínek,    považuje    se    marné    uplynutí    takové lhůty    za    zrušení    Objednávky    Zákazníkem.

6.    Objednávka    učiněná    Zákazníkem    je    pro    Zákazníka    závazná.

IV. Informace    Zákazníka

1.    S    ohledem    na    povinnost    Prodejce    dle    OZ    poskytuje    Prodejce    těmito    obchodními    a reklamačními    podmínkami    Zákazníkovi    informace,    jež    jsou    nezbytné    k    uzavření smlouvy    a    náležité    informovanosti    Zákazníka    o    realizaci    konkrétního    obchodu.

2.    Identifikační    údaje    Prodejce    jsou    uvedeny    v    čl.    I    odst.    2    těchto    obchodních    a reklamačních    podmínek.

3.    Název,    hlavní    charakteristika    Zboží    a    jeho    cena    je    vždy    uvedena    ve    specifikaci Zboží    v    příslušné    sekci    Obchodu,    přičemž    tím,    že    Zákazník    ohledně    takového Zboží    učiní    Objednávku,    dává    najevo,    že    se    již    v    předstihu    s    popisem    daného Zboží    i    jeho    cenou    seznámil.

4.    Cena    Zboží    v    rámci    Obchodu    je    vždy    uvedena    bez    daní    a    bez    dalších    poplatků, není-li    uvedeno    jinak.

5.    Zákazník    je    povinen    uhradit    kupní    cenu    s    daní    příslušnou    k    danému    Zboží    či smlouvě.

6.    V    rámci    Objednávky    a    před    jejím    odesláním    bude    vždy    zároveň    Zákazníkovi zobrazena    a    uvedena    i    cena    po    připočtení    příslušných    daní    (DPH)    a    po    připočtení dalších    poplatků    a    nákladů    (např.    poplatek    za    ekologickou    likvidaci    dle    zák.    č.
185/2001    Sb.,    o    odpadech,    v    platném    znění,    a    náklady    za    dodání    a    dopravu).

7.    Prodejce    neúčtuje    Zákazníkům    žádné    náklady    vznikající    použitím    komunikačních prostředků    na    dálku,    a    takové    náklady    na    své    straně    tedy    nese    Zákazník    sám.

8.    Vyplněním    a    odesláním    Objednávky    v    rámci    objednávkového    elektronického systému    Obchodu    Zákazník    na    dobu    neurčitou    souhlasí,    že    mohou    být    Prodejcem Zákazníkovi    na    adresu    jeho    uvedeného    bydliště    či    sídla    zasílána    reklamní    sdělení Prodejce    a    dále,    že    mu    na    jeho    vyplněnou    emailovou    adresu    mohou    být    zasílána obchodní    sdělení    Prodejce.    Tento    souhlas    je    Zákazník    oprávněn    kdykoli    odvolat.

9.    Nabídka    Zboží    Obchodu    je    platná    vždy    po    dobu    určenou    u    každého    konkrétního Zboží    v    rámci    specifikace    Zboží    v    příslušné    sekci    Obchodu,    přičemž    pokud    doba platnosti    nabídky    není    uvedena,    má    se    za    to,    že    nabídka    zboží    platí    do    odvolání    či do    vyčerpání    zásob.

10.    Každá    uzavřená    kupní    smlouva    v    rámci    obchodu    je    dále    Prodejcem    archivována v    rámci    jeho    obchodní    a    účetní    evidence    a    na    vyžádání    Zákazníka    může    být tomuto    následně    zpřístupněna    po    uhrazení    manipulačních    nákladů    na    takové zpřístupnění.

11.    Kroky    vedoucí    k    uzavření    kupní    smlouvy    v    rámci    Obchodu    jsou    obecně    popsány těmito    obchodními    a    reklamačními    podmínkami.

12.    Kupní    smlouva    může    být    uzavřena    v    českém    nebo    i    slovenském    jazyce.

13.    V    rámci    objednávání    kteréhokoli    Zboží    je    Zákazník    oprávněn    do    konečného odeslání    Objednávky    měnit    obsah    Objednávky    či    opravovat    chyby    učiněné v    Objednávce.

V. Dodání    Zboží

1.    Způsob    dodání    Zboží    zvolí    zákazník    vždy    v    rámci    vyplnění    Objednávky,    kde    je specifikována    i    cena    a    forma    dodání.

2.    Nevyzvedne-li    si    Zákazník    Zboží    zasílané    dobírkou    ve    lhůtě    jejího    uložení    na poště    při    dodání    prostřednictvím    České    pošty,    a.s.    nebo    nepřevezme-li    Zákazník doručované    Zboží    od    zasilatele    v    případě    dodání    Zboží    prostřednictvím    jiného dopravce,    a    Zboží    bude    vráceno    Prodejci,    uskladní    Prodejce    Zboží    ve    svém skladu    do    doby,    než    si    jej    Zákazník    vyzvedne    nebo    než    Prodejce    dle    odst.    4 využije    své    právo    odstoupit    od    smlouvy.

3.    Zákazník    je    povinen    za    uskladnění    dle    odst.    2    uhradit    Prodejci    skladné    ve    výši
100,-Kč    za    každý    i    započatý    týden    takového    uskladnění.

4.    Jestliže    Zboží    bude    vráceno    Prodejci    dle    odst.    2,    je    Prodejce    zároveň    oprávněn od    kupní    smlouvy    odstoupit,    kdy    takovým    odstoupením    není    dotčen    nárok Prodejce    na    vynaložené    náklady    s    odesláním    Zboží    ani    nárok    na    dosud    vzniklé skladné    dle    bodu    3.

VI. Platební    podmínky

1.    Platební    podmínky    zvolí    zákazník    vždy    v    rámci    vyplnění    Objednávky,    kde    je specifikována    i    cena    a    forma    platby.
VII. Odstoupení    od    smlouvy    a    vrácení    zboží
(ustanovení    tohoto    článku    se    vztahují    pouze    na    Spotřebitele)

1.    Spotřebitel    má    právo    od    smlouvy    uzavřené    prostřednictvím    Obchodu    odstoupit bez    uvedení    důvodu    a    bez    jakékoliv    sankce    do    14    dnů    ode    dne,    kdy    Spotřebitel nebo    jím    určená    třetí    osoba    (jiná    než    dopravce)    převezme    Zboží.

2.    Pro    účely    uplatnění    práva    na    odstoupení    od    smlouvy    musí    Spotřebitel    o    svém odstoupení    od    kupní    smlouvy    informovat    Prodejce    na    jeho    adresu    uvedenou    v    čl.    I odst.    2    formou    jednostranného    právního    jednání    (například    dopisem    zaslaným prostřednictvím    provozovatele    poštovních    služeb,    faxem    nebo    emailem).    Spotřebitel    může    použít    níže    v    čl.    XIV    uvedený    vzorový    formulář    pro odstoupení    od    smlouvy,    není    to    však    jeho    povinností.

3.    Aby    byla    dodržena    lhůta    pro    odstoupení    od    kupní    smlouvy,    postačuje    odeslat odstoupení    od    smlouvy    před    uplynutím    příslušné    lhůty.

4.    Zboží,    které    Spotřebitel    obdržel    a    ohledně    něhož    odstoupil    od    smlouvy    dle    odst.    1 bez    zbytečného    odkladu,    nejpozději    do    14    dnů    ode    dne,    kdy    došlo    k    odstoupení od    této    smlouvy,    je    Spotřebitel    povinen    zaslat    zpět    na    adresu    prodejce    před uplynutím    14    dnů.

5.    Pokud    Spotřebitel    odstoupí    od    této    smlouvy,    vrátí    Prodejce    Spotřebiteli    bez zbytečného    odkladu,    nejpozději    však    do    14    dnů    ode    dne    obdržení    vráceného Zboží    nebo    poté,    co    Spotřebitel    prokáže,    že    Zboží    odeslal    zpět,    podle    toho,    co nastane    dříve,    všechny    platby,    které    Prodejce    od    Spotřebitele    obdržel,    včetně
nákladů    na    dodání    (kromě    dodatečných    nákladů    vzniklých    v důsledku    Spotřebitelem    zvoleného    způsobu    dodání,    který    je    jiný    než    nejlevnější způsob    standardního    dodání    nabízený    Prodejcem).    Pro    vrácení    plateb    použije Prodejce    stejný    platební    prostředek,    který    Spotřebitel    použil    pro    provedení počáteční    transakce,    pokud    Spotřebitel    výslovně    neurčil    jinak.    V    žádném    případě tím    Spotřebiteli    nevzniknou    další    náklady.

6.    Spotřebitel    bere    na    vědomí,    že    v    případě    odstoupení    od    smlouvy    dle    odst.    1 odpovídá    pouze    za    snížení    hodnoty    Zboží    v    důsledku    nakládání    s    tímto    Zbožím jiným    způsobem,    než    který    je    nutný    k    obeznámení    se    s    povahou    a    vlastnostmi Zboží,    včetně    jeho    funkčnosti.

7.    Spotřebitel    bere    na    vědomí,    že    v    případě    odstoupení    od    smlouvy    dle    odst.    1 ponese    přímé    náklady    spojené    s    vrácením    Zboží.

8.    Spotřebitel    nemá    právo    odstoupit    dle    tohoto    článku    od    kupní    smlouvy    na    Zboží, které    již    bylo    Spotřebiteli    dodáno,    avšak    bylo    dříve    Prodejcem    před    jeho    dodáním na    základě    požadavku    či    Objednávky    Spotřebitele    jakkoli    upraveno    podle přání    Spotřebitele    nebo    pro    Spotřebitele    (především    na    jeho    míru).

9.    Ustanovení    čl.    VII    se    nevztahují    na    Zákazníka,    který    není    Spotřebitelem.

VIII. Reklamace    Zboží

1.    Spotřebitel    je    oprávněn    reklamovat    vady,    jež    se    na    Zboží    vyskytly    v    době    24 měsíců    po    převzetí    Zboží.    Ustanovení    předchozí    věty    neplatí    a    nevztahuje    se    na Zákazníka,    který    není    Spotřebitelem,    přičemž    takový    Zákazník    je    oprávněn    Zboží reklamovat    dle    příslušných    právních    předpisů.

2.    Práva    z    vad    se    nevztahují    především    na    vady,    které:
1.    byly    reklamovány    po    uplynutí    doby    dle    odst.    1,
2.    mají    původ    v    užívání    Zboží    v    rozporu    s    pokyny    pro    jeho    užívání    nebo    v rozporu    s    jeho    účelem    nebo    obvyklým    a    předpokládaným    způsobem    užití,
3.    jsou    zapříčiněny    nedovolenými    nebo    neodbornými    zásahy    do    Zboží,
4.    byly    způsobeny    vyšší    mocí    nebo    jinou    vnější    okolnosti    nemající    původ    v povaze    Zboží.
3.    Při    uplatnění    práv    z    vad    je    Zákazník    povinen    přeložit    reklamované    Zboží    a    kopii dokladu    o    koupi    (faktury).

4.    V    případě    koupě    Zboží    osobním    odběrem    u    Prodejce    obdrží    Zákazník    fakturu současně    se    zakoupeným    Zbožím.

5.    Lhůty    k    uplatnění    práva    z    vad    začínají    běžet    od    převzetí    Zboží    Zákazníkem.

6.    V    případě    doručení    zboží    dobírkou    je    Zákazník    povinen    při    převzetí    si    vždy    zásilku prohlédnout    a    při    zřejmých    a    na    povrchu    obalu    zásilky    znatelných    poškození, popř.    zjevné    a    uvnitř    poznatelné    částečné    ztráty    zásilky    tato    poškození    a    ztráty reklamovat    u    doručující    služby    i    Prodejce.    Další    manipulace    s    poškozenou zásilkou    musí    být    provedena    pouze    v    souladu    s    pokyny    Prodejce.

7.    Není-li    poškození    nebo    částečná    ztráta    obsahu    zásilky    při    jejím    předání    a    převzetí příjemcem    zjevná,    je    Zákazník    povinen    oznámit    Prodejci    vznik    škody    bez zbytečného    odkladu,    poté    co    ji    zjistil,    nejpozději    však    do    2    pracovních    dnu    ode dne    doručení    zásilky.

IX. Nároky    z    vad

1.    Spotřebitel    má    práva    z    vadného    plnění    dle    §2165    a    násl.    OZ,    přičemž    Prodejce též    odpovídá    za    jakost    Zboží    při    převzetí    dle    §2161    OZ.    Předchozí    věta    se    však nevztahuje    na    Zákazníka,    který    není    Spotřebitelem,    přičemž    takový    Zákazník    je oprávněn    Zboží    reklamovat    dle    příslušných    právních    předpisů.

2.    Práva    z    vadného    plnění    je    Zákazník    oprávněn    uplatnit    především    dle    §2169    OZ. Předchozí    věta    se    však    nevztahuje    na    Zákazníka,    který    není    Spotřebitelem, přičemž    takový    Zákazník    je    oprávněn    Zboží    reklamovat    dle    příslušných    právních předpisů.

X. Posouzení    reklamace

1.    Reklamované    Zboží    spolu    s    kopií    nákupního    dokladu    (faktury)    zašle    Zákazník zpět    na    adresu    Prodejce.
2.    V    reklamaci    je    Zákazník    povinen    uvést    i    podrobný    popis    reklamované    vady    Zboží.
3.    K    reklamaci    nesplňující    podmínky    dle    bodu    1    a    2    nebude    Prodejcem    přihlíženo.
4.    Dopravu    reklamovaného    Zboží    hradí    Zákazník.
5.    Reklamované    Zboží    nelze    Prodejci    zaslat    na    dobírku,    k    takové    reklamaci    nebude
Prodejcem    přihlíženo.

6.    Po    obdržení    reklamovaného    Zboží    spolu    s    kopií    faktury    posoudí    Prodejce reklamované    Zboží    s    ohledem    na    vady    namítané    Zákazníkem.

XI. Vrácení    Zboží

(článek    XI.    se    nevztahuje    na    vrácení    Zboží    dle    čl.    VII)
1.    V    případech,    na    které    se    nevztahují    ustanovení    dle    čl.    VII,    je    Zákazník    je    povinen vrátit    Prodejci    Zboží    tehdy,    jestliže    dojde    k    zániku    kupní    smlouvy    mezi    Prodejcem a    Zákazníkem    ke    konkrétnímu    Zboží,    zejména    pak    v    případě    účinného    odstoupení některého    účastníka    od    kupní    smlouvy.
2.    Jestliže    tak    z    jakéhokoli    jiného    důvodu    než    dle    čl.    VII    vznikne    Zákazníkovi povinnost    k    vrácení    Zboží    Prodejci,    je    Zákazník    povinen    vrátit    Prodejci    Zboží nejpozději    do    20    dnů    od    vzniku    takové    povinnosti.
3.    V    případě,    že    Zákazník    převzal    od    Prodejce    Zboží    osobní    odběrem,    je    Zákazník povinen    Zboží    vrátit    a    předat    Prodejci    ve    lhůtě    dle    odst.    2    v    prodejním    místě Prodejce,    kde    si    dříve    Zboží    převzal.
4.    V    případě,    že    zákazník    převzal    od    Prodejce    Zboží    dobírkou,    je    Zákazník    povinen Zboží    vrátit    Prodejci    tak,    že    Zboží    zašle    ve    lhůtě    dle    odst.    2    na    adresu    Prodejce, ze    které    mu    bylo    Zboží    odesláno,    nebo    jej    v    dané    lhůtě    na    uvedené    adrese    předá Prodejci.
5.    Zákazník    je    povinen    předat    Prodejci    Zboží    nepoškozené,    čisté    a    se    všemi součástmi    a    příslušenstvím,    jenž    byly    součástí    koupě.
6.    V    případě    porušení    povinnosti    dle    odst.    5    je    Prodejce    oprávněn    vyúčtovat Zákazníkovi:
1.    částku    odpovídající    snížení    hodnoty    Zboží,    které    vzniklo    v    důsledku nakládání    Zákazníka    se    Zbožím,
2.    přímé    náklady    na    opravu    Zboží    ve    skutečné    výši    takových    nákladů,
3.    přímé    náklady    na    čištění    Zboží,
4.    cenu    chybějících    součástí    nebo    příslušenství.
7.    Zákazník    je    povinen    uhradit    vyúčtované    částky    dle    odst.    6    do    5    dnů    od    oznámení takového    vyúčtování    Zákazníkovi.
8.    Ocitne-li    se    Zákazník    v    prodlení    s    vrácením    Zboží,    je    Prodejce    oprávněn    vyúčtovat Zákazníkovi    smluvní    pokutu    ve    výši    0,1%    z    kupní    ceny    Zboží    (včetně    DPH),    o jehož    vrácení    se    jedná,    která    byla    fakturována    Zákazníkovi    při    koupi    Zboží,    a    to    za každý    i    započatý    den    takového    prodlení.    Nárok    Prodávajícího    na    náhradu    škody    v plné    výši    není    uhrazením    smluvní    pokuty    nikterak    dotčen.    Zákazník    je    povinen uhradit    vyúčtovanou    smluvní    pokutu    do    5    dnů    od    oznámení    jejího    vyúčtování.
9.    Prodejce    vrátí    Zákazníkovi    kupní    cenu    Zboží    uhrazenou    dříve    Zákazníkem    (po případném    započtení    částek    náhrady    škody    a    částek    dle    odst.    6)    teprve    poté,    co Prodejci    bude    ze    strany    Zákazníka    vráceno    Zboží,    ohledně    něhož    Zákazník    takto odstoupil    od    smlouvy.
10.    Ustanovení    tohoto    článku    XI.    se    nevztahuje    na    případy,    kdy    dojde    k    zániku smlouvy    odstoupením    Spotřebitele    dle    čl.    VII.
XII. Ochrana    osobních    údajů
1.    V    případě,    kdy    Zákazník    v    rámci    Obchodu,    zejména    při    vyplňování    a    zasílání Objednávky    prostřednictvím    objednávkového    elektronického    systému    Obchodu, bude    žádán    o    poskytnutí    osobních    údajů    uvedených    v    tom    kterém    formuláři    či Objednávce,    bere    Zákazník    na    vědomí,    že    není    povinen    takové    údaje    poskytnout a    jejich    poskytnutí    je    tedy    zcela    dobrovolné.
2.    V    případě    neposkytnutí    žádaných    osobních    údajů    Zákazníkem    však    není    Prodejce povinen    přijmout    Objednávku,    přičemž    s    ohledem    na    objednávkový    elektronický systém    Obchodu    může    být    další    pokračování    neúplně    vyplněné    Objednávky automaticky    zastaveno    či    ukončeno.
3.    V    případě,    že    se    Zákazník    dobrovolně    rozhodne    poskytnout    své    osobní    údaje Prodejci,    bere    Zákazník    na    vědomí,    že    dobrovolně    poskytuje    své    osobní    údaje    v rozsahu    uvedeném    v    konkrétním    formuláři    či    Objednávce    Prodejci.
4.    Nakládání    s    osobními    údaji    ze    strany    Prodejce    se    řídí    pravidly,    umístěnými    na adrese    https://www.fler.cz/uzivatel/gdpr,    s    nimiž    se    zákazník    řádně    seznámil před    odsouhlasením    těchto    Obchodních    a    reklamačních    podmínek.
XIII. Závěrečná    ustanovení
1.    Vyplnění    registračního    formuláře    Obchodu,    registrací    v    Obchodu,    vyplněním kteréhokoli    objednávkového    formuláře    v    rámci    Obchodu    a    odesláním    kterékoli Objednávky    v    rámci    Obchodu    nebo    při    navázání    jiné    obdobné    elektronické komunikace    na    dálku    s    Prodejcem    prostřednictvím    Obchodu,    se    vždy    zároveň
považuje    za    potvrzení    souhlasu    s    těmito    obchodními    a    reklamačními    podmínkami.
2.    Uzavřená    kupní    smlouva    stejně    jako    veškeré    vztahy    vzniklé    mezi    Zákazníkem    a Prodejcem    při    objednávání    či    prodeji    Zboží    prostřednictvím    Obchodu    se    řídí českým    právem    s    vyloučením    kolizních    norem    českého    práva.
3.    Je-li    v    těchto    obchodních    a    reklamačních    podmínkách    užíváno    označení    Zákazník a    není    výslovně    uvedeno,    že    se    konkrétní    ustanovení    týká    pouze    Spotřebitele, vztahuje    se    vždy    takové    ustanovení    v    plném    rozsahu    i    na    Zákazníka,    který    není Spotřebitelem.
4.    Dojde-li    v    souvislosti    s    koupí    Zboží    prostřednictvím    Obchodu    ke    sporu    mezi prodejcem    a    spotřebitelem,    má    spotřebitel    právo    na    jeho    mimosoudní    řešení    dle zák.    č.    634/1992    Sb.,    o    ochraně    spotřebitele,    v    platném    znění.    Návrh    na mimosoudní    řešení    sporu    podle    uvedeného    zákona    je    spotřebitel    oprávněn    podat k    České    obchodní    inspekci    (internetová    stránka:    www.coi.cz).
5.    Zákazník    potvrzuje    a    prohlašuje,    že    souhlas    s    těmito    obchodními    a    reklamačními podmínkami    učiněný    zejména    způsobem    dle    odst.    1,    se    mezi    účastníky    považuje za    souhlas    písemný    (resp.    postavený    naroveň    souhlasu    písemnému)    a    veškerá ujednání    obchodních    a    reklamačních    podmínek    za    sjednaná    písemně    (resp. postavená    naroveň    sjednání    písemnému).    Tam    kde    tedy    zákon    výslovně    vyžaduje pro    taková    ujednání    písemnou    formu,    má    se    mezi    účastníky    za    to,    že    tato    byla řádně    dodržena    a    provedena    již    odsouhlasením    obchodních    a    reklamačních podmínek    touto    elektronickou    formou.
6.    Zákazník    dále    výslovně    prohlašuje    a    potvrzuje,    že    v    dostatečném    předstihu    před učiněním    Objednávky    Zboží    a    též    před    uzavřením    smlouvy    ke    Zboží    byly Zákazníkovi    ze    strany    Prodejce    poskytnuty    všechny    informace,    které    jsou obsahem    těchto    obchodních    a    reklamačních    podmínek,    s    těmito    se    předem    plně seznámil,    a    že    smlouva    ke    Zboží    bude    z    jeho    strany    uzavírána    poté,    co    byl    již    před jejím    uzavřením    v    dostatečném    předstihu    seznámen    s    veškerými    ujednáními, informacemi,    prohlášeními    a    upozorněními    uvedenými    v    těchto    obchodních    a reklamačních    podmínkách,    a    tyto    považuje    za    jasné    a    srozumitelné.
7.    Zákazník    prohlašuje,    že    je    plně    seznámen    s    podmínkami    těchto    obchodních    a reklamačních    podmínek    a    proti    jejich    znění    a    obsahu    nemá    jakýchkoli    výhrad.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Žádní oblíbení uživatelé.
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím