Profil uživatele
historical glass gallery
Prodávající
Přelouč
Registrace: 8.9.2012

Co vznikne spojením historie, sklářství a cínařství ??????

Tvořivá spolupráce skláře a cínaře - vyrábíme krásné a funkční předměty tématicky ovlivněné historií. Nahlédněte , hodnoťte a vybírejte.

Způsob dopravy
Česká pošta - cenný balík s pojištěním proti poškození při přepravě. Zasíláme do 2 dnů po uhrazení částky na náš účet.
Obchodní podmínky

Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete ho bez udání důvodu vrátit nepoškozené do 14 dnů od převzetí zásilky nazpět a my Vám okamžitě vrátíme Vaše peníze nebo vyměníme zboží za jiné.

Objednávka je platná až po jejím zavazném potvrzení prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k tomu, že přijímáme platby za zboží pouze bezhotovostním tzn. přímým převodem z účtu na účet, se nás zákon o EET netýká.

Obchodní podmínky pro zákazníky

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží stanovené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v jiné smlouvě stanoveno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníka (kupujícího).

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Objednávka (kupní smlouva) je platná, až po jejím zavazném potvrzení prodávajícím. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat: bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na stránkách jsou platné v okamžiku objednání a jsou platné do vydání nového ceníku.

Prodejní doklad vystavený na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. K ceně zboží je připočítána cena dopravy,popř. cena za dárkové balení na přání zákazníka.

Cena za přepravu je uvedena u každého výrobku. Zboží je pojištěno proti poškození během přepravy

 Dodání zboží dle obchodního zákoníku:

Není-li prodávající povinen podle jiné smlouvy s kupujícím dodat zboží v určitém místě, je dnem uskutečnění dodávky termín, kdy zboží je předáno prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající jej vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Zjistíte-li při převzetí zboží vady, informujte prodávajícího, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží vnitřní Fler poštou, kde navrhneme nejvýhodnější způsob řešení.

Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 5 dnů ode dne jejího obdržení.

Prohlášení prodávajícího

Prodávající se zavazuje k tomu, že nebudou svěřená data kupujícího poskytovat třetí osobě s výjimkou přepravních služeb a to v nezbytně nutném rozsahu.

Reklamace a vrácení zboží

Poškození během přepravy

Zboží je pojištěno proti poškození během přepravy!!!!

Naše zboží balíme do několika kartonů, bublinkové folie apod., a to podle druhu výrobku. V případě, že již na poště máte podezření, že by zboží mohlo být poškozené (balík je nějakým způsobem zdeformovaný, nebo pomačkaný, nebo dokonce slyšíte cinkat střepy),

můžete ho:

1. Nepřevzít z důvodu poškození zásilky a pošta o tom musí sepsat protokol – dostanete kopii.

2. Rozbalit balík rovnou na poště, za asistence pošt. úředníka a přesvědčit se tak, zda je zboží v pořádku. Pokud je poškozené - nepřevzít zásilku a pošta s Vámi musí sepsat reklamační protokol. Poté  nás ihned informujte vnitřní Fler poštou, pošta by měla reklamaci vyřídit do 10-ti dnů.

3.V případě, že balík evidentně poškozen není a přesto zboží uvnitř bylo poškozené je nutné  ihned informovat  Vaši dodací poštu a ta zahájí reklamační řízení – Pozor toto pošta uzná 100% pouze do 24h ( dále dle dohody) od převzetí balíčku.Balík je vždy -  proti poškození ( za ne malé peníze) pojištěn a pošta by měla reklamaci vyřídit do 10-ti nejpozději však do 30ti dnů. Jako příjemce poškozeného balíčku musíte uplatnit reklamaci Vy a Vám budou přímo poštou vráceny peníze.

Pokud budete mít nějaké problémy s vyřízením - informujte nás vnitřní Fler poštou a my se s Vámi spojíme a navrhneme nejvýhodnější způsob řešení k Vaší spokojenosti.

Skryté vady

Skryté vady výrobku. Sklo je nutnou používat podle následujících zásad: sklo není varné a proto nesmí přijít do styku s prostředím teplejším než 60 stupňů Celsia, sklo se nesmí mýt v myčce, při používání je třeba se vyvarovat prudkých nárazů.

Ve sklovině, z níž se repliky historického skla vyrábějí, jsou malé bublinky a drobné vinty tak, jak je tomu u originálů z historických nálezů. Čistota skloviny není proto předmětem reklamace.

Za vadu skloviny se považují jen mechanické vady na novém výrobku - poškrábaný povrch, odštípnutá hrana apod. Mechanickou vadu je nutné reklamovat ihned po dodání. Za mechanické poškození se nepovažuje rozbití úderem při používání. Reklamaci lze uplatnit jedině v případě, že sklo nebylo poškozeno úderem či jiným mechanickým, chemickým, tepelným či jiným působením při užívání.

Mechanicky vadný nový výrobek je nutno do 48 hodin po doručení odeslat na vlastní náklady zpět dodavateli, který posoudí, zda se jedná o skrytou vadu výrobku (a zašle na vlastní náklady výrobek nový), nebo zda poškození vzniklo nesprávným zacházením (v tom případě nebude reklamace uznána a výrobek bude zaslán zpět na náklady zákazníka).

Zásilky, které jsou vráceny prodávajícímu jako nevyzvednuté, zasílá tento znovu pouze na vyžádání kupujícího. Pokud není vina doručení na straně prodávajícího, bude k zásilce přičtena cena 200,-Kč za druhé dopravné.

Nevyhovující, nepoškozené zboží může zákazník do 14ti dnů vyměnit nebo vrátit.

Kupující odešle na vlastní  riziko (pojistit proti poškození během přepravy) vadné nebo vracené zboží na adresu prodávajícího (dle prodejního dokladu, tento je přiložen ke každé objednávce). Zboží zákazník neposílá dobírkou, ale jako běžný balík. V opačném případě ji prodávající není povinen nepřevzít. Zboží musí být doručeno na provozovnu prodávajícího ve stanovené lhůtě. Pokud kupující požaduje finanční vyrovnání a nepožaduje náhradu, dodavatel zašle kupujícímu finanční částku ( dle prodejního dokladu) na jeho účet, nebo složenkou na adresu kupujícího.

V případě, že zákazník požaduje výměnu za jiný druh , jdou náklady na další zaslání zboží na vrub prodávajícího, tzn. že při výměně zboží nebude ze strany prodávajícího účtováno poštovné. Dojde-li k situaci, že bude zákazník požadovat druhou výměnu v pořadí u stejné objednávky, bude poštovné účtováno zákazníkovi.

O reklamaci nebo vrácení zboží zákazník předem informuje prodávajícího nejlépe telefonicky vnitřní Fler poštou , kde popíše druh vady výrobku, způsob náhrady a v případě, že se bude jednat i finanční vyrovnání i číslo účtu, nebo adresu na kterou má být tato částka zaslána. K zásilce zákazník přiloží doklad o koupi nebo jeho kopii.

Vracené zboží nesmí jevit známky používání a musí být v původním stavu. Zboží musí být odesláno v původním obalu, ve kterém bylo zboží doručeno a zabaleno tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. V opačném případě není dodavatel povinen zboží převzít.

Informační povinnost ohledně mimosoudního řešení sporů

Novelou zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele byla od 1. 2. 2016 do právního řádu ČR zavedena možnost mimosoudního řešení soudních sporů, které vznikly mezi podnikateli a spotřebiteli a týkají se kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb. V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a prodávajícím – podnikatelem, vyplývajícího z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci. Je možné tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Návrh na řešení sporu může podat jen spotřebitel a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u podnikatele poprvé. Podnikatel má pak povinnost zúčastnit se mimosoudního řízení jakožto strana sporu (zatímco pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná) a zároveň má povinnost ve lhůtě 15 pracovních dnů od obdržení vyrozumění o zahájení sporu poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu na zahájení mimosoudního spotřebitelského sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno ve lhůtě do 90 dnů od jeho zahájení, u zvlášť složitých sporů pak lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 90 dnů.

 

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Stejně tak souhlasí s cenou objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
764145
16.11.2018 Dárek pro českého muže? No přece půllitr na pivo! Nebo raději tuplák?
https://www.fler.cz/shop/...
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Žádní oblíbení uživatelé.
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím