Domů Profil prodejce Horlenka
  • aktivní prodejce od r. 2008
    Reaguje na objednávky obvykle do 8 hodin.
  • Kopřivnice, ČR
  • 127 prodaných kusů
  • 100% kladných hodnocení
Hodnocení: (141) 100%
Nadšenci: 140
Aktivita: aktivní
Prodáno: 127
Registrace: 26.4.2008
Město: Kopřivnice
Stát: ČR

Horlenka

/ Prodávající
Novinky
Žádné aktuální informace.

Dobrý den,

jmenuji se Lenka, bydlím spolu s manželem, dvěma dětmi a mourovatým kocourkem v menším domě, který postupně rekonstruujeme.

Přestože práce šlechtí, je třeba si dopřát i nějaký odpočinek a ten pro mě znamená tvoření někde v koutku sama se sebou :)

Od roku 2009 jsem začala tvořit z hovězí kosti v kombinaci s perletí a polodrahokamy, případně i jinými přírodními materiály. Hovězí kost si zpracovávám sama od samého počátku až po konečný výrobek. Celý postup přípravy kosti najdete v mém blogu!

V této chvíli již nepřijímám zakázky na tvorbu z hovězí kosti! Děkuji :)

Navštivte také můj druhý profil ORBIS.

Na tomto profilu budou k vidění a k prodeji výrobky z různých materiálů kromě drahých kovů. Děkuji za pochopení!

Přeji příjemné podívání i nakupování!

 
 

Obchodní podmínky 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.fler.cz/horlenka a www.fler.cz/orbis. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je Mgr. Lenka Horňáková, Horní 106/24, 74221, Kopřivnice, IČ: 08126488, zapsána v Živnostenském rejstříku (dále jen prodejce). Prodejce není plátcem DPH.

Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi ve všech bodech souhlasí.Odesláním své objednávky kupující potvrzuje, že je plně seznámen se stavem objednaného zboží a v tomto stavu ho kupuje.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Za platné se považují obchodní podmínky uvedené v internetovém obchodě v době odeslání objednávky.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

2. Uzavření kupní smlouvy

Vyplněná a prostřednictvím výše zmíněného internetového obchodu odeslaná objednávka je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky (dle § 1827 odst. 1 občanského zákoníku). Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, tedy přijmutím objednávky prodávajícím. Kupní smlouva je závazná. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího plnění a není prodejcem vědomě poskytována třetím stranám.

Kupující má právo zrušit (stornovat) objednávku - kupní smlouvu, bez jakýchkoli finančních sankcí až do okamžiku odeslání zboží, nejdéle však do 3 dnů od podání objednávky. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem, zprávou k objednávce nebo telefonicky.

Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout a to bez udání důvodů. Například v případě špatné obchodní, platební morálky zákazníka, v případě zadání nepravdivých údajů pro odeslání či komunikaci nebo po zásahu vyšší moci. (Tímto odstavcem se stává neaplikovatelné ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.)

V případě výroby zboží "na zakázku" tedy zboží, které bylo pro kupujícího speciálně po dohodě vyrobeno, vzniká okamžikem odsouhlasení návrhu kupujícího ze strany prodejce závazná předkupní smlouva (s podmínkami smluvenými při uzavírání této objednávky). V případě, že chce kupující zrušit tuto předkupní smlouvu, je stanoven storno poplatek ve výši 33 % z dohodnuté ceny zboží. Poplatek je povinen kupující zaplatit neprodleně, nejdéle však do 7 dnů od termínu dodání smluveného při uzavírání předkupní smlouvy. Nárok na storno poplatek prodejci nevzniká pokud jím dodané zboží prokazatelně nesplňuje podmínky smluvené při uzavírání předkupní smlouvy.

Kupní i předkupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

3. Odstoupení kupujícího od smlouvy (dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku)

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, prostřednictvím zprávy na prodejním serveru, telefonicky nebo jinou formou jednostranného právního jednání.

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, bude mu bez zbytečného odkladu vrácena kupní cena (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím) a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce. V žádném případě tím nevzniknou kupujícímu další náklady.

Kupující je povinen nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy) zaslat na adresu prodávajícího uvedenou v internetovém obchodě, přičemž kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.

Prodávající platbu vrátí až po obdržení vráceného zboží a kontrole jeho stavu. V případě zjištění poškození či opotřebení zboží není odstoupení od kupní smlouvy platné a zboží bude neprodleně (nejdéle do 7 dnů od vrácení) odesláno zpět na adresu uvedenou v kupní smlouvě, a to na náklady kupujícího. Prodávající je oprávněn odeslat zboží zpět formou zaslání na dobírku, kdy cena dobírky je shodná s cenou této služby (dle aktuálního ceníku České pošty).

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží, po zásahu vyšší moci), nebo v případě špatné obchodní, platební morálky zákazníka, v případě zadání nepravdivých údajů pro odeslání či komunikaci. V případě, že kupující už zaplatil objednané zboží, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující.

4. Platební a dodací podmínky

Kupující je povinen uhradit (zvoleným způsobem) kupní cenu vyplývající z uzavřené kupní smlouvy, a to bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud nebylo při uzavírání kupní smlouvy dohodnuto jinak. V případě nedodržení termínu úhrady je prodávající oprávněn zrušit kupní smlouvu, přistoupit k legálním krokům vedoucím k nápravě dané situace a případně vyvodit z této situace důsledky.

Platbu je možné provést pouze bankovní převodem - zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, v opačném případě, nebude zboží odesláno. Platbu v hotovosti prodejce nenabízí. Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou cena zboží + náklady spojené s dodáním zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání kupní cenu na účet prodávajícího.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a jeho převzetím.

Fotografie a texty u zboží nejsou součástí prodeje. Jejich výlučným vlastníkem, i po prodeji zboží, zůstává prodejce a kupující je smí použít jen s výslovným svolením prodejce a pouze k účelu, na který bylo toto povolení uděleno. Porušení podmínek tohoto odstavce může být stíháno dle právního řádu ČR.

Prodejce odešle prostřednictvím České pošty kupujícímu (na adresu vyplněnou v kupní smlouvě) kompletní a bezpečně zabalenou objednávku neprodleně (nejpozději však do 3 dnů, pokud není domluveno jinak) po připsání celé kupní ceny na svůj účet. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy elektronickou či tištěnou fakturu (ke stažení u objednávky na stránkách internetového obchodu).

5. Práva z vadného plnění - Reklamace

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Před samotnou reklamací je kupující povinen nejprve informovat prodávajícího, prostřednictvím zprávy na prodejním serveru, telefonicky nebo jinou formou jednostranného právního jednání.

Při uplatnění reklamace je kupující povinen na své náklady odeslat reklamované zboží spolu s dokladem o koupi (stejným způsobem, jakým mu bylo doručeno) na adresu prodejce uvedenou v internetovém obchodě, k posouzení vady. Prodejce vadu posoudí a o výsledcích posouzení neprodleně (nejdéle do 14 dnů od doručení zpět k prodejci) informuje kupujícího. Prodejce buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou.

V případě uznání oprávněnosti reklamace prodávajícím má kupující nárok na plnění a náhradu všech přiměřených a prokazatelných nákladů, které mu vznikly samotnou reklamací či způsobených vadou zboží (např. náklady k odeslání zboží k posouzení reklamace…).

Je-li reklamace uznána, má kupující právo: na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy - vracení kupní ceny zboží. Pro charakter zboží nabízeného v internetovém obchodě může prodejce zvolit při reklamaci přednostně odstoupení od kupní smlouvy - vrácení kupní ceny zboží, a to i přes jinou volbu řešení ze strany kupujícího.

Při neuznání reklamace, prodejce reklamovaný předmět zákazníkovi neprodleně vrátí (stejným způsobem jako mu bylo doručeno). V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup a doručení zboží zpět ke kupujícímu. Tuto částku je kupující povinen uhradit na účet prodejce neprodleně, nejdéle však do 14 dnů od odeslání zboží zpět kupujícímu.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží. Tento termín se prodlužuje dle příslušných obecně závazných právních předpisů.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

Rezervace

Internetový obchod umožňuje rezervování zboží. Rezervace je nezávazná a kupujícímu z ní nevznikají žádné závazky. Prodejce uzavírá rezervace na maximální dobu 30 dní, pokud není přímo u dané rezervace s kupujícím domluveno jinak. Po uplynutí této doby je zboží automaticky vráceno do volného prodeje bez upozornění kupujícího, kterému bylo zboží rezervováno.

Slevové kupony

Prodávající občas poskytuje různé druhy slev. Každá sleva má pravidla pro užití, které je kupující povinen dodržet. Nedodržením těchto pravidel zaniká kupujícímu právo na uplatnění této slevy. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad prodávajícího. V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celé objednávky se nevyčerpaná částka zpětně neproplácí, nepřevádí a zaniká ve prospěch prodejce.

7. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou prodejcem poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Své údaje může kupující měnit na internetových stránkách www.fler.cz.

8. Závěrečné ujednání

Objednávka kupujícího je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a pro daňové účely. Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 2.5. 2019.

Způsob dopravy
Doprava pomocí České pošty, v bublinkové obálce dle současného ceníku (vše doporučeně). Po předchozí domluvě lze také osobně. Při objednání z mého druhého profilu ORBIS platíte pouze jedno poštovné!
Další prodejní profily
Komentáře
Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
Zboží

Další zboží od Horlenka

Oblíbení uživatelé
Zobrazování oblíbených uživatelů není majitelem účtu povoleno.
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím
Menu
--