Profil uživatele
Jalip
Prodávající
Čejkovice
Registrace: 13.2.2020

Maminka na mateřské, která tvoří pro dítka veselé a hravé bodýčka :-)

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Obchodní podmínky prodejce Jalip pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese: https://www.fler.cz/jalip. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy.

2.1 S potvrzením objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil/-a souhlasí s obchodními podmínkami, reklamačním a nákupním řádem prodávajícího.

2.1.1 Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá kupující nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.

2.1.2 Zboží, ani na vady způsobené nešetrným zacházením, mechanickým poškozením (praní, žehlení) nebo nesprávným užíváním.

Upozornění barevnost zboží se může částečně odlišovat v závislosti na použitém typu a kalibraci monitorů. Drobná barevná nebo rozměrová odlišnost produktů není relevantním důvodem pro podání reklamace.

2.3 Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.

2.4 Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.

2.5 Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

2.6 Platba bankovním převodem má být uhrazena do 5 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky.Při nesplnění této podmínky dojde ke stornování objednávky.

2.7 Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 7.

2.8 V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.

2.9 Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání.

2.10 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

3.1 Kupující má právo podle Občanského zákoníku odstoupit od smlouvydo 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt).Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta)v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží. Je možné vrátit i zboží použité, avšak čisté a nepoškozené.Dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od kupní smlouvy v 14denní lhůtě, musí dodat prodávajícímu zakoupené zboží na adresu prodejce . Po doručení vráceného zboží obdrží kupující finanční prostředky nejpozději do 14 dnů.Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího přes vnitřní poštu Fleru.

3.2 Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 7.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

4.1 Prodávající má povinnost potvrdit závaznou objednávku neprodleně, ve výjimečných případech nejpozději do 72 hodin. Dále má povinnost po připsání platby za objednané zboží na účet prodávajícího odeslat objednané zboží dle dodací lhůty uvedené při potvrzení objednávky u každého jednotlivého zboží.

4.2 Dodací lhůta zboží se počítá od dne přijetí platby prodávajícím do dne předání zboží přepravci.

4.3 Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží),nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

5. Práva a povinnosti kupujícího.

5.1 Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

5.2 Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 7.

5.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou,má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6. Dodací podmínky

6.1 Dodací podmínky pro Českou republiku.

6.1.1 Objednávky jsou kupujícím doručovány přervaní společností PPL nebo Českou poštou dle charakteru a velikosti zboží jako zásilka velikosti S s váhou do 2kg.

6.1.2 Dle velikosti a ceny celé objednávky může být poštovné prodávajícím navýšeno při potvrzení objednávky na správnou cenu odpovídající zásilce.

7. Zboží na zakázku

7.1 Zadání zboží na zakázku

7.1.1 Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka. Výroba s vlastním jménem, textem.

7.1.2 Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.

7.2 Průběh objednání zboží na zakázku.

7.2.1 Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.

7.2.2 Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a cenou.

7.2.3 Nebude-li zboží zaplaceno zákazníkem, prodejce má právo objednávku zrušit.

7.3 Vyhotovení zboží na zakázku.

7.3.1 Zboží je pro zákazníka vystaveno za před danou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy.

7.3.2 Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.

7.4 Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.

7.4.1 U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod. Na dobírku není zboží zasíláno.

7.5 Vrácení a reklamace zboží na zakázku.

7.5.1 Zboží, ani na vady způsobené nešetrným zacházením, mechanickým poškozením (praní, žehlení) nebo nesprávným užíváním.

7.5.2 Upozornění barevnost zboží se může částečně odlišovat v závislosti na použitém typu a kalibraci monitorů. Drobná barevná nebo rozměrová odlišnost produktů není relevantním důvodem pro podání reklamace.

7.5.2 Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci níže.

8.8. Reklamační řád.

Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona Občanského zákoníku a zákona O ochraně spotřebitele.

8.1 Záruční doba

8.1. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem.

8.2 Záruka se vztahuje na vady materiálu, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení, vady vzniklé po nešetrném zacházení, vady vzniklé mechanickým poškozením nedodržení pokynů prodávajícího (praní, bělením, sušením v sušičce, nesprávným žehlením), při používání zboží jiným způsobem než k jakému bylo určeno.

8.3 Způsob reklamace

8.3.1 Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady. Poté musí zboží řádně zabalit ve vlastním zájmu tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Po té musí zaslat na vlastní náklady na adresu prodávajícího. K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace.

8.4 Náklady na dopravu k prodejci hradí kupující.

8.5 Provedení reklamace

8.5.1 Prodejce po prozkoumání a prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.

8.5.2 O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (emailem).

S potvrzením objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil/-a souhlasí s obchodními podmínkami, reklamačním a nákupním řádem prodávajícího.

Ochrana osobních údajů.

Prodávající tímto prohlašuje, že veškeré údaje poskytnuté kupujícím jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a nebudou za žádných okolností poskytnuty třetím osobám a nebudou použity k marketingovým účelům.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

9.2 Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. 5. 2020.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím