Profil uživatele
Jandour1
Prodávající
Libchavy
Registrace: 23.4.2017

Výroba psacích potřeb

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce Petr Janďourek, IČ 73650919. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího provozovatele profilu Petr Janďourek a kupujícího.
2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními
podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku
informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.
Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech
odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky
zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů
pro odeslání či komunikaci.
Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto
momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a
povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní
smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění
a není přístupná třetím stranám.
Platba bankovním převodem má být uhrazena do 14 pracovních dnů od
odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován
elektronicky. Při nesplněním této podmínky dojde ke stornování
objednávky.
Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 6.
V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu
objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.
Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U
zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s
kupujícím, viz odstavec 6.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou
zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
Zákazníkovi je vystavena elektronická faktura, kterou si může zobrazit pod
objednávkou a která slouží zároveň jako dodací a záruční list.
3. Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané
zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při
potvrzení objednávky.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně
neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
2 / 5
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit,
stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s
kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží
předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí
prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od
smlouvy.
4. Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu,
na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S
celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě
před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky
upřesněny v odstavci 6.
V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má
kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu
věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku
kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup
možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od
smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu
s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
5. Dodací podmínky
Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou jako doporučená
zásilka, v případě větší objednávky jako balík. Poštovné se řídí aktuálním
ceníkem České pošty. Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3
pracovní dny.
6. Zboží na zakázku
Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle
specifických požadavků zákazníka.
Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.
Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je
uživatel informován elektronickou poštou.
Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se
zákazníkem dle potřeby konzultovány.
Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s orientační dobou dodání a
přibližnou cenou.
Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny
3 / 5
dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální
zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého
postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán
postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi
prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.
Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku
zrušit.
V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá
záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo
prodat. V ostatních případech nebude záloha vrácena.
Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné
termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.
Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí
prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.
Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel
povinen zakoupit.
U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod.
Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou
adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím. Zboží je zasláno
prostřednictvím České pošty.
Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok.
Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.
Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 7.
7. Reklamační řád
7.1: Záruční doba
Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a
prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání
reklamace.
V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží
za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
Záruka se nevztahuje na opotřebení a vady způsobené: neodborným
použitím, nedodržením instrukcí v návodu k obsluze, mechanickým
poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy.
7.2: Způsob reklamace
4 / 5
Před samotnou reklamaci zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího
elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného
předmětu a fotografii vady.
Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu
prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění.
Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.
V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat
náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.
V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby
bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího
nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z
důvodu nebezpečí možného poškození zboží.
7.3: Provedení reklamace
Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a prohlídce
reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo
odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi
vrátí.
O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo
odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka
předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).
V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat
odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na
reklamační postup.
8. Vrácení zboží
Kupující má ze zákona (53 odst. 7 občanského zákoníku) právo zboží
zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a
to do 14 dnů od převzetí zboží. Před odesláním zboží zpět je kupující
povinen o tomto informovat prodávajícího.
Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné
dalšího prodeje.
Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.
Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 14 dnů.
Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 6.
Návody nelze vrátit.
9. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových
stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení
5 / 5
obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též
platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě
prokazatelně dohodnuto jinak.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím