Profil uživatele
jasva
Prodávající
okr, Žďár nad Sázavou
Registrace: 1.1.2010

Jsme taková bláznivá rodinka, nadšenci pro keramiku, je to naše velké hobby.Točíme a modelujeme z klasické točířské hlíny, kdy pálíme cca na1100 stupňů a v poslední době koketujeme i s kameninou s výpalem na 1240. K výrobě používáme hlíny zakoupené u Pávka, glazujeme glazurami pouze s atestem nezávadnosti styku s potravinami. Tak tedy vítejte….

Způsob dopravy
Česká pošta, dle platných tarifů. Zboží je bezpečně balené proti poškození, krabice, bublinková folie, příp. výplň dle typu zboží. Na Vaše vyžádání bude zboží zasláno jako křehké (plus 25 Kč).S navýšením váhy zboží se zvyšuje i cena poštovného. Možný osobní odběr ( po dohodě ) v Pardubicích a v Brně.
Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce jasva prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího  a kupujícího.

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2.3. Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.

2.4. Poznámka zákazníka v objednávce neslouží pro požadavky zákazníka na jakoukoliv změnu charakteru objednávaného zboží. Prodávající má v takovém případě právo objednávku odmítnout. Změny jsou možné pouze po předchozí individuální domluvě interní poštou.

2.5. Prodávající má právo odmítnout objednávku nebo její část pouze v případě vyprodání zboží.

2.6. Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění. 

2.7. Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník obratem informován elektronicky. Po neuhrazení objednávky ve stanovené lhůtě je zákazník o této skutečnosti informován elektronickou poštou a po 2. upomínce dojde ke stornování objednávky. 

2.8. Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 7.

2.9. V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.

2.10. Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 7.

2.11. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

2.12. Při převzetí zboží zákazník obdrží účetní doklad (fakturu), který slouží zároveň jako dodací a záruční list. 

3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

3.1. Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, neprodleně  o tom informuje prodávajícího a nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, pošle zpět v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Prodávající do 30 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

  • Před odesláním zboží zpět je kupující povinnen o tomto informovat prodávajícího.
  • 3.2. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

3.3. Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 7. 

4. Práva a povinnosti prodávajícího

4.1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu kupujícího v termínu, který vyplývá s dodací lhúty zboží při potvrzení objednávky (pokud se s kupujícím nedohodne na jiném termínu).

Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací a záruční list je přikládán ke zboží. Je rovněž přístupný elektronicky.

4.2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4.3. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.  

5. Práva a povinnosti kupujícího

5.1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

5.2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 7.

5.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6. Dodací podmínky

6.1. Dodací podmínky pro Českou republiku.

6.1.1. Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou jako adekvátně pojištěný . 

6.1.2. Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty.

  • 6.1.3. Zboží je možné po předchozí dohodě emailem vyzvednout osobně v Brně, Pardubicích  nebo v Poličce. V takovém případě zákazník při objednávání v košíku připíše do poznámky "Osobní odběr" a specifikuje místo a datum převzetí. Při osobním odběru je poštovné zdarma.

6.1.4. Odeslání zboží, které je dostupné ihned, trvá obvykle 1-3 pracovní dny.

6.1.5. Odeslání zboží, které má jinou dostupnost než ihned, se řídí touto dodací lhůtou. Dodací lhůta se počítá ode dne úhrady zboží.

7.1. Zadání zboží na zakázku

  • 7.1.1. Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle spefických požadavků zákazníka.

7.1.2. Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.

7.1.3. Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.

7.2. Průběh objednání zboží na zakázku.

7.2.1. Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.

7.2.2. Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou.

7.2.3. Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého postupu. U zboží bude uveda plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.

7.2.4. Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.

7.2.5. V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech bude navrácena zbylá část zálohy.

7.3. Vyhotovení zboží na zakázku.

7.3.1. Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.

7.3.2. Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.

7.3.3. Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinnen zakoupit.

7.4. Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.

7.4.1. U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod předem, či platbu v hotovosti (při osobním předání).

7.4.2. Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím. Zboží je zasláno prostřednictvím České pošty.

7.5. Vrácení a reklamace zboží na zakázku.

7.5.1. Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.

7.5.2. Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 8.

8. Reklamační řád

8.1. Záruční doba

8.1.1. Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

8.1.2. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

8.1.3. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

8.1.4. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

8.1.5. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

  • 8.1.6. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží.

8.2. Způsob reklamace

8.2.1. Před samotnou reklamaci zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.

8.2.2. Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění spolu s kopií dokladu o koupi (dle předchozí dohody s nakupujícím, viz bod 8.2.1).

8.2.3: Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

8.2.4. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

8.2.5. V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

8.3. Provedení reklamace

8.3.1. Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.

8.3.2. O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).

8.3.3. V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

9. Vrácení zboží

9.1. Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od obdržení.

9.2. Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné dalšího prodeje.

9.3. Ve vrácené zásilce má být také kopie dokladu o koupi. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.

9.4. Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 10 pracovních dnů.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

10.2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

V Borovnici 1.1.2014

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím