Profil uživatele
JEDINĚ
Prodávající
Batelov
Registrace: 13.10.2016

Ručně a s láskou pletená. Minimalistická v myšlence, maximální v samotném provedení. Milující neutrální odstíny, které tu a tam zabloudí do živějších barevných experimentů. Jemná a hřejivá. Jednoduchá a smyslná. S příběhem, který se neustále rozvíjí.

 

 

JEDINĚ. plete z obrovských česanců kvalitní merino vlny a vybraných rostlinných vláken, ze kterých se snaží vytvářet osobité a funkční doplňky. Drží se umírněných barev, jednoduchých tvarů a vzorů bez zbytečných příkras a dekorací. Nehledá dokonalost, jejím motivem jsou pocity, malé radosti a každodenní chvíle, které v souhrnu tvoří šťastný a naplňující život.

 

 

Způsob dopravy
Česká pošta - balík na poštu
Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

(1) Tyto obchodní podmínky platí pro nákup u prodejce Jedině, IČ: 05306957, prostřednictvím internetového obchodu www.fler.cz/jedine. Prodávající i kupující využívají k uzavření smlouvy systém Fler, který rovněž představuje základní informační nástroj, zejména ohledně ceny zboží, termínu jeho odeslání a celkovém stavu objednávky.

(2) Kupující se při výběru zboží může odchýlit od nabídky prodávajícího pouze na základě vzájemné dohody. Pokud k této dohodě nedojde a kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

(3) Prodávající nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

(4) Potvrzení objednávky provádí prodávající prostřednictvím systému Fler, nebo e-mailovou zprávou sdělenou kupujícím v rámci objednávky.

 

II. DODACÍ PODMÍNKY (doručování zboží)

(1) Platbu ceny za zboží, včetně ceny dopravy zboží (poštovné), realizuje kupující v souladu s platebními informacemi, které obdržel od prodávajícího.

(2) O přijetí platby je kupující informován prostřednictvím systému Fler. Pokud o to kupující požádá, může být informován i prostřednictvím vnitřní pošty systému Fler, nebo na jím sdělenou e-mailovou adresu.

(3) O průběžném stavu objednávky se kupující informuje prostřednictvím systému Fler. Pokud o to kupující požádá, může být informován i prostřednictvím vnitřní pošty systému Fler, nebo na sdělenou e-mailovou adresu.

(4) Prodávající dodá zboží kupujícímu ve sjednaném termínu od obdržení kupní ceny.

(5) Způsob doručení - Česká pošta (balík na poštu). Poštovné a balné je účtováno s ohledem na aktuální ceník České pošty (balík na poštu) a velikosti zboží (váha, pojištění). Jiný způsob doručení je možný na základě dohody prodávajícího s kupujícím, která obsahuje i určení ceny doručení.

(6) Kupující je povinen zboží převzít.

(7) Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailovou zprávou upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat.

(8) Ke každé objednávce je kupujícímu vystavena elektronická faktura (dostupná k nahlédnutí u zakoupeného zboží). Pokud kupující požaduje vytisknutí faktury po prodávajícím, předem ho o tom informuje.

 

III. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(1) V případě smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) má kupující v postavení spotřebitele právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží. Kupující v postavení spotřebitele je oprávněn od smlouvy odstoupit i před převzetím zboží.

Výjimka: Kupující v postavení spotřebitele nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího v postavení spotřebitele nebo pro jeho osobu.

(2) O odstoupení od smlouvy je kupující povinen informovat prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy.

(3) Odstoupí-li kupující v postavení spotřebitele od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

(a) V případě odstoupení od smlouvy nese kupující v postavení spotřebitele náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

(b) Jestliže kupující v postavení spotřebitele zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání (navrácení) zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu v postavení spotřebitele náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

(c) Kupující v postavení spotřebitele odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V takovém případě je prodávající oprávněn vůči kupujícímu v postavení spotřebitele uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

(4) Odstoupí-li kupující v postavení spotřebitele od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu v postavení spotřebitele přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující v postavení spotřebitele souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

(5) Odstoupí-li kupující v postavení spotřebitele od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu v postavení spotřebitele dříve, než mu kupující v postavení spotřebitele zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ (kupující v postavení spotřebitele)

(1) Vlastnosti předmětu koupě při převzetí

(a) Prodávající odpovídá kupujícímu v postavení spotřebitele, že věc při převzetí nemá vady.

(b) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím v postavení spotřebitele, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

(2) Zákonná práva z vadného plnění (kupující v postavení spotřebitele)

(a) Kupující v postavení spotřebitele může požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující v postavení spotřebitele i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující v postavení spotřebitele od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující v postavení spotřebitele má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

(b) Z uvedeného vyplývá, že při dodržení zákonných podmínek a podmíněnosti jednotlivých práv má kupující rámcově tato zákonná práva z vadného plnění:

(I) právo na bezplatné odstraněné vady opravou, nebo

(II) právo na výměnu věci (dodání nové věci bez vady) nebo právo na doplnění plnění, nebo

(III) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

(IV) právo na vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy v případě, že je kupující v postavení spotřebitele ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy.

Výjimky:

(a) Právo z vadného plnění kupujícímu v postavení spotřebitele nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

(b) Prodávající neodpovídá za vady vzniklé opotřebením věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 

V. UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (reklamace kupujícího v postavení spotřebitele)

(1) Kupující v postavení spotřebitele je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

(2) Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Postačí, učiní-li tak kupující v postavení spotřebitele e-mailovou zprávou prodávajícímu.

(3) Volbu práva z vady musí sdělit kupující v postavení spotřebitele prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Postačí, učiní-li tak kupující v postavení spotřebitele e-mailovou zprávou prodávajícímu.

(4) Uplatní-li kupující v postavení spotřebitele právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající e-mailovou zprávou, kdy právo uplatnil.

(5) Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů, rozhodnout o oprávněnosti uplatněného práva z vadného plnění. Lhůta běží od předání/doručení zboží prodávajícímu.

Současně se v této lhůtě prodávající zavazuje informovat kupujícího v postavení spotřebitele o výsledku posouzení e-mailovou zprávou. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v e-mailové zprávě srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti, jakož i důvod, proč nelze v daném případě uplatnit práva z ní plynoucí.

(6) V případě oprávněnosti uplatněného práva z vady současně prodávající potvrdí e-mailovou zprávou kupujícímu v postavení spotřebitele provedení (realizaci) zvoleného práva z vady a dobu jejího trvání.

Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v e-mailové zprávě srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí.

(7) Prodávající provede (realizuje) právo z vady zvolené kupujícím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne předání/doručení zboží prodávajícímu. Tato lhůta platí, pokud se prodávající s kupujícím v postavení spotřebitele prokazatelně nedohodnou na delší lhůtě.

(8) O provedení (realizaci) oprávněného uplatnění práva z vady se prodávající zavazuje kupujícího v postavení spotřebitele informovat e-mailovou zprávou.

(9) V případě zvoleného práva na vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu v postavení spotřebitele dříve, než mu kupující v postavení spotřebitele zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

(10) Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

 

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

(1) Smluvní strany se zavazují, že vynaloží veškeré úsilí, aby byly případné spory vyplývající ze smlouvy urovnány smírnou cestou; zavazují se, že budou postupovat tak, aby byla sporná situace objektivně vysvětlena, a za tímto účelem si poskytnou nezbytnou součinnost.

(2) Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

(a) Případná příslušnost soudu pro řešení sporů vzniklých v souvislosti se smlouvou je stanovena příslušným právním předpisem; v případě soudního řízení ve sporech s mezinárodním prvkem je místně příslušný vždy soud podle sídla prodávajícího. Rozhodným právem bude vždy právo České republiky (přičemž se vylučuje zpětný odkaz na jiné než české právo).

(3) Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů, je též možné případné spory vyplývající ze smlouvy mimosoudně řešit podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

(a) Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(1) Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě, nebo jinak zneužity.

 

VIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

(2) Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

(3) Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 23. 2. 2017.

IX. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Jméno: Michala Bradová

IČ: 05306957

Telefon: 723 602 109

Email: jedinemanufaktura@gmail.com

Kontaktní adresa: Polní 492, Batelov 58851

 

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
642008
28.7.2017 Další novinka - podložka z maxi vláken. Ideál na válení :)
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.