Profil uživatele
jollylapel
Prodávající
Brno
Registrace: 4.4.2014

 

 

Jollylapel

// ozdoby do klopy z filcu a kůže

// pánské náramky z minerálů

 

Značka Jollylapel se věnuje ruční výrobě pánských doplňků. 

Jméno značce dala tvorba ozdob do klopy z pravé kůže a filcu. K té se později přidala i tvorba náramků z přírodních kamenů.

 

Promyšlené doplňky přitahují pohledy kolemjdoucích a vzbuzují ohlasy od kolegů z práce. 

Ozdobou do klopy či náramkem odlehčíte outfit v business stylu, ležérnímu outfitu zase dodáte osobitost.

 

Jsme tu pro Vás, abyste s doplňky Jollylapel pozdvihli Váš skvěle padnoucí outfit a ukázali Váš smysl pro detail.

 

V případě zájmu o vytvoření ozdoby dle Vašich představ (barva, velikost) mne neváhejte kontaktovat! Ozdoby do klopy jsou dostupné v mnoha barvách a odstínech a ne všechny jsou na fleru vystavené.

 

V případě jakékoliv nespokojenosti mi dejte vědět, vše společně vyřešíme!

Pokud nebudou výrobky podle Vašich představ, můžete je do 14 dnů vrátit či vyměnit.

Dávám doživotní záruku na vše. Pokud se s výrobkem cokoliv stane, vyměním. Chci abyste s mou prací byli stoprocentně spokojeni!

 

Fakturu za zboží naleznete u Vaší objednávky v systému.

 

Díky za návštěvu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejste-li si jistí výběrem zapínání, provedeme Vás jednotlivými druhy:

 

ODZNAK

- náš nejoblíbenější a nejpoužívanější typ zapínání

- připnete kamkoliv :)

BROŽOVÁ JEHLA

- brožová jehla rozhodně zaujme na první pohled

- výhodou je, že se dá nosit jak klasicky s odhaleným zapínáním, tak toto zapínání můžete skrýt (připnutím za spodní vrstvu klopy či obyčejným přelepením izolepou zezadu ;)

KNOFLÍK

- pokud máte na klopě dírku, je to skvělá volba, ozdoba bude na klopě dobře sedět

- používáme pouze na filcové ozdoby

BROŽOVÝ ŠPENDLÍK

- klasický brožový špendlík na klopu téměř nepoužíváme, ozdoba od klopy oproti ostatním druhům zapínání mírně odstává a padá

- vhodný je na měkčí tkaniny, např. svetr

Ne vždy máme aktualizovanou kompletní nabídku barev pro filcové květiny, zde můžete shlédnout aktuální nabídku a porovnat jednotlivé odstíny:

 

Způsob dopravy
doporučeně, možné osobní předání v Brně
Obchodní podmínky
  1. Úvodní ustanovení

1.1.     Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují podmínky, za kterých jsou uzavírány jednotlivé kupní smlouvy (dále jen „jednotlivé kupní smlouvy“) a za kterých je zboží prodávajícím dodáváno kupujícímu, a to zejména prostřednictvím tzv. internetového obchodu.

1.2.     Současně tyto obchodní podmínky stanoví zásady uzavírání kupních smluv na dodávky zboží pro kupujícího. Tyto obchodní podmínky se vztahují rovněž na poskytování služeb, pokud takové služby souvisí s prodejem zboží kupujícímu.

1.3.     Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky, je kupující před uskutečnění objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na webových stránkách internetového obchodu. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Nové znění obchodních podmínek nabývá vůči kupujícímu účinnosti jejich doručením kupujícímu.

1.5.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. Místo, způsob a čas dodání (předání) zboží

2.1.     Zboží bude prodávajícím kupujícímu předáno jedním z následujících způsobů sjednaném v kupní smlouvě (objednávce potvrzené prodávajícím):

2.1.1.  Předáním zboží v místě podnikání prodávajícího (případně v jiném místě dle předchozí dohody kupujícího a prodávajícího),

2.1.2.  předáním poskytovateli poštovních služeb.

2.2.     Místem dodání objednaného zboží je místo  sjednané mezi smluvními stranami.

2.3.     Kupující je povinen zboží v místě dodání převzít, a to kdykoliv ve lhůtě dodání počínající běžet ode dne potvrzení objednávky prodávajícím a končící uplynutím 14 dnů. Lhůta dodání neběží po dobu, po kterou je kupující v prodlení s plněním své smluvní povinnosti.

2.4.     Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním dle čl. 3.1.

2.5.     Kupující je povinen při převzetí zásilky doručované poskytovatelem poštovních služeb zkontrolovat, zda je balík nepoškozený. Otevřený, poškozený, nebo promáčený balík kupující nesmí od poskytovatele poštovních služeb převzít a je povinen poskytovateli poštovních služeb nahlásit poškození balíku. V přípravě převzetí poškozeného balíku prodávající nenese odpovědnost za případné poškození zboží.

2.6.     V případě, že kupující poškození, nebo úbytek zasílaného obsahu zjistí až po rozbalení zásilky, je nezbytné zásilku ponechat v tom stavu, v jakém byla převzata a uplatnit reklamaci u poskytovatele poštovních služeb, který zboží přepravuje a současně kontaktovat prodávajícího emailem nebo telefonicky a prodávajícímu dodat rovněž zápis o poškození zásilky potvrzený poskytovatelem poštovních služeb.

2.7.     Prodávající nese odpovědnost za zboží do doby jeho předání poskytovateli poštovních služeb k přepravě pro kupujícího.

3. Cena zboží a dopravy, osobní odběr, platební podmínky  

3.1.     Prodejní ceny prodávajícího uvedené na internetových stránkách zahrnuje též náklady na balení zboží k přepravě či předání kupujícímu.

3.2.     Náklady na doručení zboží nese prodávající, s výjimkou doručení na dobírku.

3.3.     Prodávající není plátcem DPH.

3.4.     Kupní cena zboží bude hrazena buď na základě zálohové faktury, v hotovosti při osobním převzetí zboží, anebo na tzv. dobírku.

3.5.     Kupní cena placená bezhotovostním převodem je hrazena před předáním zboží kupujícímu. Kupní cena se považuje za uhrazenou připsáním peněžní částky na účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

3.6.     Kupní cena placená v hotovosti je hrazena před převzetím zboží v místě podnikání prodávajícího.

3.7.     Kupní cena placená dobírkou se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy je kupní cena uhrazena prodávajícímu, nikoli přepravci.

3.8.     Zaplacením kupní ceny prodávajícímu ze strany kupujícího přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží, které bylo kupujícímu předáno. Do té doby je ve vlastnictví prodávajícího a v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny se smluvní strany dohodly, že prodávající má právo odebrat zboží zpět, přičemž prodávající má nárok na úhradu veškerých nákladů s takovým zpětným odběrem souvisejícími.

3.9.     Poplatky, které je kupující povinen uhradit prodávajícímu při platbě na dobírku:

3.9.1.  poplatek za dobírku: 40,-.

 

3.10.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.11. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a faktura bude dostupná na stránce objednávky zboží na www.fler.cz u dané objednávky.

4. Odpovědnost za vady a reklamace 

4.1.     Kupující prohlašuje, že před uzavřením kupní smlouvy se podrobně seznámil s popisem zboží uvedeném na internetových stránkách, bere na vědomí zvláštní charakter zboží, které je ručně vyráběno, má specifické vlastnosti a specifický způsob zacházení. Vlastnosti zboží, které odpovídají jeho popisu nelze považovat za vady zboží.

4.2.     Kupující je povinen zboží neprodleně po jeho převzetí prohlédnout a zkontrolovat jeho vlastnosti a množství.

4.3.     V případě, že zboží dodané kupujícímu neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen o tom prodávajícího neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží písemně (emailem) informovat.

4.4.     Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady.

4.5.     Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně odstraněna, právo na dodání nové věci bez vad, nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo na posouzení a zvolení nejvhodnějšího způsobu odstranění vady.

4.6.     Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo sám vadu způsobil.

4.7.     Uplatňování reklamací v souvislosti se zbožím po jeho převzetí se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4.8.     Prodávající hradí kupujícímu pouze takové účelně vynaložené náklady spojené s vyřízením reklamace, které jsou výslovně v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo ve smlouvě o základních podmínkách dodávání zboží uvedeny. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s neoprávněnou reklamací, včetně nákladů na laboratorní či jiné zkoušky apod.

4.9.     V případě, že kupující u prodávajícího uplatní vadu zboží, je prodávající povinen se k uplatněné vadě vyjádřit do 30 dnů od data uplatnění vady.

5. Odstoupení od kupní smlouvy  

5.1.     Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, při nákupu zboží formou internetového prodeje. Odstoupení od smlouvy je kupující povinen uplatnit písemně emailem, tak že z jednání kupujícího bude jednoznačně vyplývat vůle odstoupit od smlouvy.

5.2.     Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Kupující bere ne vědomí, že i při částečném poškození zboží vzniká prodávajícímu nárok na náhradu celkové škody, která tímto poškozením prodávajícímu vznikla a může dosáhnout celé výše kupní ceny zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.3.     V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Kupující nese veškeré náklady spojené s jeho vrácením prodávajícímu.

5.4.     V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu. Peněžní prostředky přijaté od kupujícího vrátí prodávající do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět.

5.5.     Kupující je povinen vrátit zboží kompletní, nepoškozené, v původním obalu a to včetně případného příslušenství a s návodem.

5.6.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Odstoupit od smlouvy lze pouze v případě, že zboží nebylo používáno a je zabaleno v původním obalu, který nebyl poničen.

5.7.     Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8.     Prodávající může od smlouvy okamžitě odstoupit v případě, že kupující:

5.8.1.   je v prodlení s placením svého finančního závazku déle než 14 dní,

5.8.2.  se dopustil vůči prodávajícímu nekalosoutěžního nebo jiného zavrženíhodného jednání,

5.8.3.  přes opakované upozornění nesplní některou z podstatných smluvních povinností podle této smlouvy.

6.  Závěrečná ustanovení

6.1.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.2.     Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. obchodním zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy či s touto smlouvou související se smluvní strany zavazují řešit smírnou cestou. V případě, že vyřešení záležitosti smírnou cestou nebude možné, rozhodne spor s konečnou platností civilní soud České republiky. Smluvní strany se výslovně dohodly, že místně příslušným soudem rozhodovat jakékoliv spory mezi kupujícím a prodávajícím z této smlouvy nebo či s touto smlouvou související je soud určený podle místa podnikání kupujícího.

6.3.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.4.     Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

6.5.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

6.6.     Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.

6.7.     Tyto obchodní podmínky se stávají pro obě smluvní strany závaznými okamžikem jejich doručení kupujícímu. Doručením těchto Všeobecných obchodních podmínek se pro účely tohoto odstavce rozumí okamžik, kdy kupující zatrhne v objednávkovém formuláři políčko, že souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího.

 

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
773113
14.12.2018 Osobně v Brně si naše zboží můžete vyzvednout do 21.12.2018. Přejeme veselé Vánoce!
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím