Odteraz môžete za tovar platiť v CZK na účet vo Fio banke - pre českých zakaznikov plati, že za prevod maju minimalne poplatky, ako za domácu platbu
Profil uživatele
karasisi
Prodávající
tvrdošovce
Registrace: 26.6.2012

klampiarske práce na uši

Způsob dopravy
Doporučený list do Českej republiky - v plastovej krabičke + bublinková obálka
Obchodní podmínky

Výmena výrobku alebo tovaru, Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

V prípade, že sme vám omylom zaslali výrobok alebo tovar, ktorý ste si neobjednali v objednávke, pošlite nepoužívaný a nepoškodený výrobok späť a my Vám ho vymeníme, poštovné uhradíme my.
V prípade, že sme vám zaslali správny výrobok alebo tovar podľa vašej objednávky a vy až pri prevzatí zistíte, že ste objednali výrobok alebo tovar, o ktorý nemáte záujem, pošlite nepoužívaný a nepoškodený výrobok alebo tovar späť a my vám ho po vzájomnej dohode vymeníme, avšak v takom prípade hradíte poštovné vy (aj vrátenie, aj zaslanie správneho výrobku alebo tovaru). Týmto článkom nie je dotknuté právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona.
Spotrebiteľ v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. má právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia výrobku alebo tovaru bez udania dôvodu. O svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy nás informujte jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresu predajcu najneskôr v posledný deň stanovenej 14-dňovej lehoty. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok.
Po odstúpení od zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom prostredníctvom bankového účtu, alebo v hotovosti a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Poštovné náklady spojené s vrátením výrobkov alebo tovaru uhrádza na svoje náklady kupujúci. Kupujúci má možnosť vrátiť výrobok alebo tovar osobne na adresu predávajúceho po predchádzajúcej dohode termínu vrátenia.
Platba za vrátený výrobok alebo tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného výrobku alebo tovaru späť na našu adresu.
Výrobok alebo tovar, ktorý je predmetom odstúpenia musí byť nepoškodený, kompletný, nesmie javiť známky používania, neznečistený a musí obsahovať všetky doklady a príslušenstvo vrátane originálnej papierovej informačnej pásky na klbkách priadzí.
V súlade s §7, ods. 6, písm. c) zák. č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom bol výrobok zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa tzv. na zákazku.

Reklamačné konanie a záručné podmienky

Reklamovať je možné len výrobok alebo tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý bol plne uhradený (je vlastníctvom kupujúceho).
Predávajúci poskytuje záruku v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri výrobku alebo tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku (osobne alebo od prepravnej spoločnosti).
Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne po zistení vady písomne na adrese predávajúceho alebo mailom na adrese karasisi@gmail.com.
Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na vady výrobku alebo tovaru, ktoré zavinil predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

Právo na záruku zaniká v prípade, že:

 • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku alebo tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • bolo s tovarom alebo výrobkom nesprávne zaobchádzané spôsobom iným, ako bol uvedený v návode na používanie a údržbu výrobku, tovaru alebo jeho časti,
 • bol výrobok alebo tovar používaný na iný účel, ako je všeobecne zaužívané,
 • kupujúci neoznámil zjavné vady pri prevzatí,
 • výrobok alebo tovar bol používaný v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu výrobku alebo tovaru,
 • bola zanedbaná starostlivosť a údržba o výrobok alebo tovar,
 • došlo k poškodeniu nadmerným zaťažovaním,
 • bol výrobok alebo tovar používaný v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami, bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
Záruka sa nevťahuje taktiež na bežné opotrebenie výrobku alebo tovaru (alebo jeho časti) spôsobené nosením a používaním výrobku. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
Reklamovaný výrobok alebo tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho avšak nie na dobierku. Výrobok alebo tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu. K výrobku alebo tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a čo najpresnejšie uviesť dôvod reklamácie.
Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného výrobku alebo tovaru). V odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za výrobok alebo tovar. Pri tovare má kupujúci právo po uplynutí 30 dňovej lehoty na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 • pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby táto bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybného výrobku alebo tovaru za bezchybný, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku, tovaru alebo závažnosť chyby,
 • pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na vrátenie peňazí,
 • v prípade, že má výrobok alebo tovar súčasne viac chýb, ktoré bránia v riadnom užívaní, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo tovaru, alebo na vrátenie peňazí. Také isté právo má kupujúci, ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
 • reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného výrobku alebo tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie,

Nepoškodenie výrobku alebo tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní) je potrebné skontrolovať pri preberaní výrobku alebo tovaru. Výrobok alebo tovar sa pri preprave môže poškodiť, preto odporúčame kupujúcim rozbaliť zásielku a prezrieť ju v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
Ak sa kupujúci domnieva, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva (reklamácia bola odmietnutá, nebola vybavená do 30 dní a pod.), môže žiadať o nápravu predávajúceho. Ak predávajúci na túto žiadosť odpovie zamietavo, alebo neodpovie do 30 dní, má právo kupujúci podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov. Tento návrh môže kupujúci podať do lehoty jedného roka od zamietnutia vyššie spomínanej žiadosti.
Návrh môže kupujúci podať, ak hodnota reklamovaného výrobku alebo tovaru je vyššia ako 33,- €.
Kupujúci podáva návrh písomne alebo elektronicky tzv. subjektu alternatívneho riešenia sporov, teda inštitúcii, ktorá sa bude sporom zaoberať. Týmito subjektami ARS (skratka ARS = alternatívne riešenie sporov) na Slovensku sú:

 • SOI – Slovenská obchodná inšpekcia
 • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (týka sa dodávky elektriky, plynu, tepla či vody),
 • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (týka sa verejných služieb a poštových služieb,
 • súkromná firma, ktorá má o štátu licenciu na vykonávanie (tzv. oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname).

Zoznam všetkých subjektov ARS zverejňuje Ministerstvo hospodárstva na tejto adrese.
Kupujúci si môže vybrať, či podnet podá napríklad SOI-ke alebo súkromnej firme.
Kupujúci môže na podanie žiadosti využiť aj Online formulár na podanie sťažnosti, ktorý zabezpečuje Európska únia na tejto adrese. Služba na podanie sťažnosti sa nazýva RSO (riešenie sporov online). Sťažnosť môže kupujúci podať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.
Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) poskytuje osobné údaje kupujúceho prepravnej spoločnosti pre doručenie výrobku alebo tovaru, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
Poskytnuté osobné údaje kupujúceho sú spracúvané za účelom vybavenia a dodania objednávky, zákonom vyžadovanej evidencie (napr. zákon o účtovníctve a pod.) a za účelom plnenia v rámci reklamačného konania.
V prípade, že bude predávajúci požadovať spracovávanie iných osobných údajov alebo na iný účel, musí mať od kupujúceho súhlas s takýmto spracovaním podľa §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Informácie

V prípade nejasností vám odpovieme na akékoľvek otázky týkajúce sa nami predávaných výrobkov alebo tovaru a ich dodania.
Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovú komunikáciu a telefonickú komunikáciu.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím