Profil uživatele
Kostka Dřevěná
Prodávající
Zlín
Registrace: 16.10.2017

Kostka už není kostka, ale prošla metamorfózou do dřevěného boxu o rozměru cca 33x33x38cm. Je bytelná, vydrží několikanásobně déle, než klasické boxy vyztužené kartonem a přitom zůstává stále lehká. Je pevná a hodně toho unese. 

Každý rodič totiž ví, že nejlepší schovka je ta nejmenší a do vysypaného boxu se pohodlně vejde dvouleté dítě, ovšem když z něj vyleze, tak už běžný box nevypadá tak, jako dříve :-)

A proto, že jsme taky rodiče, tak jsme se rozhodli vyrobit takovou krabici, která vydrží, může sloužit jako schovka na hračky, ale taky jako schovka na mrňouse, obrácená dnem vzhůru jako stoleček nebo třeba garáž...Nebo ji prostě můžete postavit jen tak na zem.

Dle Vašeho přání ji uděláme jednobarevnou, vícebarevnou, s úchytkami, bez úchytek, s nápisy či rytinou. Nebo ji prostě dodáme bez povrchové úpravy a Vy si ji vyzdobíte podle sebe :-)

Je kompatibilní s většinou policových systémů a regálů typu Kallax od Ikea 

Způsob dopravy
obyčejný balík - bez sledování a pojištění - 100Kč balík do ruky - pojištěný s možností sledování zásilky 150Kč
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Výroba nabízených produktů je zakázková 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Odchylná ujednání kupní smlouvy (závazné objednávky kupujícího potvrzené prodávajícím) mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

 

Vymezení pojmů

 

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva či jen pouhá objednávka, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně Prodávající.

 

Prodávající při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

 

Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku, ani je-li spotřebitelem, neboť podle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (spotřebitele) nebo pro jeho osobu. Výjimkou jsou standardizované výrobky (tj. Kostka o rozměru 33x33x38cm), nosičky bez povrchové úpravy.

 

Kupní smlouva

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná závazná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena až momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (doručením potvrzení závazné objednávky kupujícímu).

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně příslušného reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. 

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

Dodání zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží 

Pokud není sjednáno jinak, místem dodávky je osobní odběr v místě podnikání Prodávajícího nebo místo určené Kupujícím v objednávce.

Osoba oprávněná zboží za kupujícího převzít bude přesně určena v objednávce. Pokud osoba oprávněna převzít zboží za kupujícího nebude uvedena v příslušné objednávce, je prodávající oprávněn předat zboží kterémukoli zaměstnanci kupujícího nebo osobě, kterou kupující písemně (lze i e-mailem) sdělí prodávajícímu.

Náklady na dopravu a balení zboží, balícího materiálu nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží. Pokud kupující bude požadovat dopravu, je kupující povinen tyto náklady uhradit nad rámec sjednané kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží, tj. ztráty, poškození, zničení či znehodnocení zboží, přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo předáním zboží prvnímu dopravci kupujícího, pokud tento způsob předání zboží bude mezi smluvními stranami sjednán.

Pokud kupující bezdůvodně zboží nepřevezme ve sjednaném termínu, a neučiní tak ani v dodatečné lhůtě stanovené prodávajícím, bude kupující povinen hradit náklady na opětovnou dopravu zboží.

 

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny Prodávajícímu. Vlastnické právo ke zboží nemůže podle této smlouvy vzniknout vydržením.

 

Kupní cena

Kupní cena příslušného zboží bude vždy uvedena v potvrzené objednávce. Prodávající není plátcem DPH.

Platební podmínky: lze platit dobírkou u přepravce nebo předem na účet. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno kupujícího, pokud nezasílá platbu ze svého účtu. Platba v hotovosti není možná.

Reklamace

Kupující je povinen při reklamaci předložit doklad o nákupu příslušného produktu, jehož vady jsou reklamovány, případně i záruční list nebo jinak prokázat, že zboží zakoupil u Prodávajícího. Reklamace doporučujeme uplatnit písemně a je třeba v ní uvést:

   - jméno, adresu, IČO/DIČ kupujícího, telefonní spojení, případně e-mailovou adresu

   - soupis reklamovaného zboží,

   - číslo prodejního dokladu vztahující se ke zboží,

   - datum prodeje,

   - veškeré zjištěné závady zboží a další skutečnosti podstatné pro posouzení  reklamace 

   - požadovaný způsob vyřízení reklamace

 Kupující je povinen zajistit kontrolu produktu při jeho převzetí nebo co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího. Kupující v případě oprávněného uplatnění práv z vadného plnění má zejména právo:

   - na dodání nové věci bez vad, nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.

    - na výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součástí věci.

   -  na dodání nové věci, nebo výměnu součásti i případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

   - na přiměřenou slevu, neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci.

   - na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající kupujícímu nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jako i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy  spotřebiteli působilo značné potíže

 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

Nárok na uplatnění práv z vadného plnění kupujícímu nenáleží v těchto případech:

   - nepředložením dokladu dle bodu,nebo neprokázáním nákupu zboží u prodávajícího, 

   - vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba

   - mechanickým nebo jiným poškozením zboží při používání za jiných podmínek, než pro které je zboží vyrobeno, testováno, či jeho neodbornou montáží nebo manipulací.

 Kupující nemá právo z vadného plnění, jedná-li se o vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy informován nebo které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při uzavření smlouvy. Záruka a odpovědnost za vady se dále nevztahuje na závady vzniklé funkční změnou zboží provedenou kupujícím či konečným uživatelem, nebo nesprávnou instalací zboží, používáním zboží v rozporu s písemnými pokyny prodávajícího nebo zanedbáním nutné údržby zboží.

 Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

  Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Délka záruky

 Prodávající poskytuje na produkty záruku 24 měsíců, není-li pro konkrétní případy sjednána jiná délka záruční doby.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí produktu a prodlužuje se o dobu, po kterou je produkt v záruční opravě.

 

Způsob vyřízení reklamace

 Oprávněná reklamace na neúplnost dodávky bude řešena doplněním dodávky nebo dobropisem na nedodané zboží nejpozději do 30 dnů od podání reklamace.

 Uplatní-li kupující reklamaci, je prodávající povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, nebo v této lhůtě kupujícímu oznámí, že je k rozhodnutí nutné odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícím, pokud s kupujícím nebude dohodnuta delší lhůta.

 Oprávněná reklamace na vady výrobku se vztahuje pouze k popisu závady uvedené kupujícím.

 Reklamace se vyřizuje výhradně v místě podnikání prodávajícího, popřípadě v místě dle dohody.

Náklady na dopravu reklamovaného zboží do/z místa reklamace při zjevně neoprávněné reklamaci nese kupující. 

Reklamované produkty zaslané kupujícím na náklady prodávajícího (dobírka) nebudou přijaty, pokud toto nebylo předem písemně dohodnuto s prodávajícím.

V případech v tomto reklamačním řádu neuvedených se bude postupovat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku nebo případně zákona o ochraně spotřebitele.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické i písemné (papírové), a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

  

Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího www.fler.cz/kostka-drevena, v den uzavření kupní smlouvy. Závazná objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání závazné objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2016.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
746105
5.9.2018 aktuální doba dodání 6-8 týdnů do odvolání, je toho prostě moc :-)
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Žádní oblíbení uživatelé.
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím