Profil uživatele
Lelisa
Silvie Machulková | prodávající
Staré Sedlo
Registrace: 3.2.2011

Obchod je v současné době uzavřen.

Všechny uhrazené objednávky budou odeslané do konce července.

Přeji vám všem krásné léto a věřím, že se opět shledáme, když ne zde, tak jinde...

 

 

 

 

Způsob dopravy
Pošta: středa a pátek Zásilkovna: 2x v týdnu dle možnosti dopravy do města (nejbližší pobočky Zásilkovny)
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od podnikatele – prodejce na Fleru s označením Lelisa. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti podnikatele (provozovatele profilu Lelisa- prodávajícího) a spotřebitele (kupujícího). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Podnikatel :

Silvie Machulková

 IČ:02214423 (neplátce DPH)

Fyzická osoba registrovaná pod ev. číslem 91372/2013/OOŽÚ/JAZA u Městského úřadu Sokolov, odbor obecní živnostenský úřad, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

 

II.  Vymezení pojmů

Podnikatel

Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.

Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon.

Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

Spotřebitel

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

III.  Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Spotřebitelskou smlouvu uzavírá podnikatel se spotřebitelem a vyplývají z ní závazky z této smlouvy vzniklé.

Uzavřením smlouvy se rozumí podání objednávky spotřebitelem, přičemž náklady na prostředky komunikace na dálku si hradí každá ze stran zvlášť sama.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a spotřebitel má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny též na profilu podnikatele.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. 

V případě změny charakteru objednaného zboží, kdy tato změna je uvedena v doplňkové zprávě u objednávky, nemusí podnikatel na tuto změnu brát zřetel a může v takovém případě objednávku odmítnout. Změnu charakteru zboží je možné předem domluvit s podnikatelem vnitřní poštou.

Zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zboží na zakázku) se řídí podmínkami uvedenými v článku IV. těchto obchodních podmínek.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, kopie smlouvy je spotřebiteli k dispozici k vytisknutí u každé jeho objednávky, přičemž v listinné podobě je zasílána pouze na výslovnou žádost spotřebitele. Spotřebitel má možnost po uzavření smlouvy změnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Podnikatel má při zjištění chyb možnost chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky opravit.

Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je podnikatel povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Uzavírá-li se smlouva za použití elektronických prostředků, poskytne podnikatel spotřebiteli v textové podobě kromě znění smlouvy i znění všeobecných obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může podnikatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

IV. Zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

Zbožím upraveným podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu se rozumí zboží, které je upravováno a zhotovováno na přání a dle specifikace požadavků zákazníka. Tento požadavek musí být písemný a zaslaný interní poštou, přičemž podnikatelem nemusí být tento požadavek přijat, o čemž je spotřebitel též informován písemně vnitřní poštou.

V případě odeslání specifických požadavků ze strany spotřebitele podnikateli jsou tyto požadavky ze strany obou účastníků konzultovány a poté, co dojde ke vzájemné shodě, podnikatel seznámí spotřebitele s cenou za takto upravené zboží, termínem zhotovení a dodání.

Podnikatel má nárok na úhradu zálohy za úpravu zboží podle přání spotřebitele, který ji odešle dle pokynů podnikatele na podnikatelův účet, přičemž záloha může činit až polovinu dohodnuté kupní ceny. V takovém případě bude spotřebiteli vystaveno v albu podnikatele zboží s ilustračními či podobnými fotografiemi, popisem, celkovou cenou za zboží a rozpisem plateb – záloh, přičemž zbývající část kupní ceny bude spotřebitelem uhrazena po zhotovení upraveného zboží, a to na účet podnikatele.

Potvrzením takové objednávky vzniká mezi podnikatelem a spotřebitelem právní vztah a je uzavřena spotřebitelská smlouva.

V případě, že přestane spotřebitel s podnikatelem komunikovat, vyhrazuje si podnikatel právo na zrušení objednávky.

V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech bude navrácena zbylá část zálohy.

Zboží upravené podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje podnikatel spotřebitele neprodleně.

Zboží je pro spotřebitele vystaveno za dohodnutou cenu.

Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je spotřebitel povinen zakoupit.

Platební a dodací podmínky se řídí podmínkami uvedenými v těchto obchodních podmínkách.

Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá spotřebitel nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.

Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v článku X. těchto obchodních podmínek.

V.  Cena zboží

Informace o zboží a ceně uváděné podnikatelem jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, náklady na doručení jsou též u jednotlivých položek uvedeny.

Tímto ustanovením není omezena možnost podnikatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají, pokud není uvedeno jinak, prodávanému zboží, podnikatel však nezodpovídá za rozdílné nastavení zobrazovacích zařízení u spotřebitele.

 

VI.  Platební podmínky

Zboží lze uhradit následujícími způsoby:

-         Bankovním převodem. Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Pokud nebude platba připsána do 10 pracovních dnů od obdržení výzvy, podnikatel má právo objednávku zrušit.

-        Složenkou České pošty. Pokud nemáte možnost zaslat peníze převodem z účtu, můžete využít platbu složenkou typu A. Po obdržení podkladů k platbě vyplníte číslo účtu a variabilní symbol uvedený v podkladech. Podmínky jsou stejné jako u bankovního převodu. Pošta si účtuje poplatek za takto provedený příkaz k úhradě dle aktuálního ceníku České pošty.

VII.  Dodací podmínky

Objednané zboží je odesíláno na adresu uvedenou spotřebitelem v objednávce prostřednictvím služeb České pošty jako doporučená zásilka, u zboží s vyšší cenou, popř. větších rozměrů jako balík na poštu nebo balík do ruky a to až po úhradě zboží vč. úhrady nákladů spojených s doručením na účet podnikatele. Dále je objednané zboží odesíláno prostřednictvím Zásilkovny a to  pouze na pobočku Zásilkovny.

Poštovné je u jednotlivých položek uvedeno jednotlivě, přičemž podnikatel si vyhrazuje právo na úpravu a změnu výše poštovného.

Podnikatel předá zboží skladem  k doručení České poště nebo Zásilkovně  nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí platby na účet podnikatele. V případě zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou je zhotovováno.

VIII.  Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.


Výjimky:
Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby. U drogistického zboží nesmí být z hygienických důvodů porušen obal a zboží částečně spotřebováno, u plavek je nutno zachovat hygienický pásek.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat podnikatele formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného vnitřní poštou).

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Postup při vracení zboží v zákonné lhůtě: 
1. Kontaktujte mě vnitřní poštou, že žádáte o odstoupení od smlouvy.
2. Uveďte číslo objednávky, celé jméno a datum nákupu zboží.
3. Poté zašlete zboží zpět na adresu (uvedena na faktuře). Zboží nelze zasílat na dobírku. K zaslání využijte, prosím, služeb České pošty - doporučená zásilka, cenný balík, balík do ruky apod.. Nezasílejte zboží obyčejně, tento typ zásilek není evidován a není pojištěn. Za zásilky zaslané obyčejně nenese podnikatel žádnou odpovědnost.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy z důvodů v zákoně uvedených, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).  Prodejce není povinnen vrátit platbu dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět na adresu podnikatele uvedenou na faktuře. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Náklady na vrácení zboží nese v plné výši spotřebitel.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Zboží by mělo být vráceno podnikateli (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností spotřebitele, je podnikatel oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Při vrácení zboží volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží během dopravy. V případě zaslání částky na vaši adresu poštovní poukázkou C,  si účtujeme poplatek 60 Kč za poukázku a administraci s tím spojenou. Vrácení částky na bankovní účet je zdarma.

IX.  Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které podnikatel odpovídá.

Spotřebitel může u podnikatele uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Podnikatel není povinen nároku spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží podnikatel neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu podnikatel neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Podnikatel odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může spotřebitel uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

• bezplatné odstranění vady opravou;

• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Podnikatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

X.   Vyřízení reklamace

Spotřebitel je povinen uplatnit reklamaci u podnikatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Spotřebitel je povinen sdělit podnikateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu podnikatele je možná jen tehdy, žádal-li spotřebitel opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li spotřebitel své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Spotřebitel je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží podnikateli nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Podnikatel je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení spotřebiteli v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, podnikatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se se spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li podnikatel odstranit vadu věci, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl spotřebitel povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost podnikatele jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

U oprávněné reklamace náleží spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů. 

XI.  Ochrana osobních údajů

Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží.

Podnikatel je zapsán v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů  pod registračním č. 00072213.

XII. Řešení sporů

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Spotřebitel se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 22.5.2018

 

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Zobrazování oblíbených uživatelů není majitelem účtu povoleno.
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím