Profil uživatele
Libuschka
Prodávající
Praha 9
Registrace: 9.12.2008

Hezký den všem,

jmenuji se Libuše a propadla jsem šití. Praktické, ale i krásné věci denní potřeby, které vám zpříjemní den. Původně hobby, které se mi trochu vymklo z ruky. Krásně se vymklo a jsem za to neskutečně vděčná.

Ze začátku jsem podnikala při mateřské, dnes maminky na mateřské brigádně zaměstnávám a dávám jim tak domácí práci. Tj. přivýdělek s flexibilní pracovní dobou, bez toho, aby musely opouštět své děti. Přesně to, kvůli čemu jsem začala podnikat já a přesně to, co na našem trhu práce chybí.

Doufám, že se vám tu bude líbit.

 "Nakupováním u malých rodinných firem nepřispíváte na třetí prázdninový dům generálního ředitele. Přispíváte na taneční lekce malé holčičky a na fotbalový dres malého chlapce. A také na jídlo, které máma a táta dávají na stůl. Velký dík za to, že nakupujete lokálně"

 

Zaktualizovali jsme mapku (stav k 31.12.2015)a zanesli do ní všechna místa, na které jsem už zákaznicím své výrobky posílali, tedy ty, o kterých víme. Máme radost, pěkně se nám to 5zaplňuje - díky vám! Můžete tak naše čelenky či další šité doplňky potkat na ulicích celkem 268 míst, z toho 25 míst v zahraničíí. Určitě je poznáte, mají nezaměnitelný rukopis. Děkujeme vám za to, že je mapka tak hezky zaplněná. Zde se na ní můžete podívat podrobněji.

  

TOPlist

Způsob dopravy
Česká pošta - doporučeně
Obchodní podmínky

1 / 7
Obchodní podmínky
1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží na internetových
stránkách Fler od prodejce „Libuschka“. Podmínky blíže vymezují a
upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele profilu „Libuschka“) a kupujícího.
2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
2.1 S potvrzením objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil
a souhlasí s obchodními podmínkami, reklamačním a nákupním
řádem prodávajícího.
2.2 Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od podání
objednávky.
2.3 Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku
informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.
2.4 Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech
odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky
zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů
pro odeslání či komunikaci.
2.5 Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto
momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a
povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní
smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění
a není přístupná třetím stranám.
2.6 Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od
odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován
elektronicky. Při nesplněním této podmínky dojde po 14 dnech ke
stornování objednávky.
2.7 Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci
7.
2.8 V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu
objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.
2.9 Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U
zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s
kupujícím, viz odstavec 7.
2.10 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou
zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
2.11 Faktura je vystavena ke každé objednávce v elektronické podobě, k
dispozici je k vytištění u objednávky. Na vyžádání je možné fakturu přiložit
2 / 7
vytištěnou ke zboží do balíčku nebo zaslat jako přílohu zprávy vnitřní pošty
ve formátu PDF.
3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
3.1 Kupující má právo podle Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy
do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako
Koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt).Kupující může
realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na
vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta)
v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Zboží nemusí být
vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů
spojených s novým zabalením zboží. Je možné vrátit i zboží použité, avšak
dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží
do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny
zboží. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od kupní
smlouvy v 14denní lhůtě, musí dodat prodávajícímu zakoupené zboží s
veškerým příslušenstvím (tzn. včetně faktury či paragonu, záručního listu
apod.) na adresu prodejce uvedenou na faktuře či paragonu. Po doručení
vraceného zboží obdrží kupující finanční prostředky nejpozději do 14 dnů.
Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat
prodávajícího přes vnitřní poštu Fleru.
3.2 Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající
právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením
zboží.
3.3 Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 7.
4. Práva a povinnosti prodávajícího
4.1 Prodávající má povinnost potvrdit závaznou objednávku neprodleně, ve
výjimečných případech nejpozději do 72 hodin. Dále má povinnost po
připsání platby za objednané zboží na účet prodávajícího odeslat
objednané zboží dle dodací lhůty uvedené při potvrzení objednávky u
každého jednotlivého zboží. Dodací lhůta zboží se počítá od dne přijetí
platby prodávajícím do dne předání zboží přepravci (např. Česká
pošta). Účetní doklad (faktura či paragon) slouží zároveň jako dodací a
záruční list.
4.2 Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně
neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
4.3 Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky)
odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží),
nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující
zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše
3 / 7
uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do
5 dnů od odstoupení od smlouvy.
5. Práva a povinnosti kupujícího
5.1 Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační
adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
5.2 Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.
S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě
před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky
upřesněny v odstavci 7.
5.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou,
má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného
odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle
požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový
postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci
nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci
o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám
způsobil.
6. Dodací podmínky
6.1 Dodací podmínky pro Českou republiku.
6.1.1 Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou dle jeho
charakteru a velikosti zboží jako doporučená zásilka, v případě větší
objednávky jako doporučený balíček, cenné psaní, cenný balík či jako
křehký balík do ruky.
6.1.2 Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty a předběžná
základní cena je uvedena u každého jednotlivého zboží. Dle velikosti a
ceny celé objednávky může být poštovné prodávajícím navýšeno při
potvrzení objednávky na správnou cenu odpovídající zásilce.
6.2 Dodací podmínky pro Slovenskou republiku.
6.2.1 Zakoupené zboží je možné zaslat na Slovensko.
6.2.2 Poštovné je se řídí podle platného ceníku ČP.
6.2.3 Platba musí v takovém případě proběhnout převodem na bankovní
účet prodávajícího (podle pokynů v emailu s přehledem objednávky).
7. Zboží na zakázku
7.1 Zadání zboží na zakázku
7.1.1 Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle
specifických požadavků zákazníka.
4 / 7
7.1.2 Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.
7.1.3 Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí
požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.
7.2 Průběh objednání zboží na zakázku.
7.2.1 Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se
zákazníkem dle potřeby konzultovány.
7.2.2 Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a
přibližnou cenou.
7.2.3 Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny
dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální
zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého
postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán
postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi
prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.
7.2.4 Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo
objednávku zrušit.
7.2.5 V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena
celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej
podařilo prodat. V ostatních případech bude navrácena pouze zbylá část
zálohy.
7.3 Vyhotovení zboží na zakázku.
7.3.1 Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li
možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.
7.3.2 Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí
prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.
7.3.3 Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je
uživatel povinen zakoupit.
7.4 Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.
7.4.1 U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní.
Na dobírku není zboží zasíláno.
7.5 Vrácení a reklamace zboží na zakázku.
7.5.1 Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok.
Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.
7.5.2 Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci
8.
8. Reklamační řád
Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad
5 / 7
spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona Občanského zákoníku v
platném znění a zákona O ochraně spotřebitele v platném znění.
8.1 Záruční doba
8.1.1 Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
8.1.2 Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží
zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční
opravě.
8.1.3 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu
trvání reklamace.
8.1.4 V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
8.1.5 Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou
zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
8.1.6 Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při
výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na
opotřebení, vady vzniklé používáním zboží, ani na vady způsobené
nešetrným zacházením, mechanickým poškozením nebo nesprávným
užíváním.
8.2 Způsob reklamace
8.2.1 Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího
elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného
předmětu a fotografii vady. Poté musí zboží řádně zabalit ve vlastním zájmu
tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu
vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu
originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Po té
musí zaslat na vlastní náklady na adresu prodávajícího. K reklamovanému
zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování
reklamace a doklady o zaplacení (účtenku, paragon či fakturu).
8.2.2 Reklamaci je možné uplatnit poštou. Náklady na dopravu k Prodejci
hradí Kupující. Náklady ke Kupujícímu jsou hrazeny z prostředků Prodejce.
Zboží, které posíláte za účelem reklamace nebo které vracíte v 14denní
lhůtě, nikdy neposílejte na dobírku.
8.3 Provedení reklamace
8.3.1 Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce
reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo
odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi
vrátí.
8.3.2 O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné
nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající
zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).
6 / 7
8.3.3 V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat
odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na
reklamační postup.
Upozornění
Barevnost zboží se může částečně odlišovat v závislosti na použitém typu
a kalibraci monitorů. Drobná barevná nebo rozměrová odlišnost produktů
není relevantním důvodem pro podání reklamace.
Ochrana osobních údajů
Prodávající tímto prohlašuje, že veškeré údaje poskytnuté kupujícím jsou
zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění a nebudou za žádných okolností poskytnuty třetím
osobám a nebudou použity k marketingovým účelům.
9. Závěrečná ustanovení
10.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových
stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
10.2 Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá
ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání
objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním
případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Postup při doručení poškozené zásilky nebo poškozeného obsahu zásilky:
Reklamaci doručené zásilky u dopravce musí uplatňovat pouze nakupující -
zákazník!
Pakliže kupujícímu dopravce dopraví zásilku evidentně na první pohled
poškozenou, v žádném případě ji kupující nesmí převzít a je povinen podat ihned
dopravci reklamaci z důvodu doručení zásilky viditelně poškozené.
Pokud od dopravce zásilku kupující převezme, stává se tímto kupující majitelem
zásilky včetně jejího obsahu!
Zjistí-li kupující až při rozbalení zásilky, že je obsah zásilky poškozen,
doporučujeme ihned zboží i obal nafotit. A po té je kupující povinen okamžitě
nejpozději do 48 hodin od převzetí od dopravce zásilku včetně veškerého
obalového materiálu vrátit a na doručovací poště uplatnit reklamaci a žádat o
náhradu škody – vrácení hodnoty obsahu zásilky.
7 / 7
V obou případech je nutné okamžitě nejpozději do 24 hodin informovat zprávou
prodávajícího o vzniklém problému.
Prodávající nehradí škody způsobené dopravcem, u kterých nebyl dodržen
výše uvedený postup!
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. 1. 2014.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
756341
19.10.2018 Pokud si chcete prohlédnout naše výrobky naživo, máte možnost na Prague marketu na Náměstí Republiky druhou listopadovou sobotu a neděli. Budu se moc těšit.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.