S láskou šijete, vyrábíte šperky nebo hračky a napadlo vás, že by se to dalo zpeněžit? Nejste si jistí, jestli se bude nebo nebude jednat o podnikání? Nevíte, jak a kde to vše vypapírovat? Kolik budete z podnikání platit daně? Tak zbystřete, připravili jsme pro vás několik článků na téma "Začátek podnikání z účetního a daňového pohledu". Srozumitelně :)

A začneme tím nejdůležitějším.

Jak poznám, že podnikám?

Definice podnikání ze zákona: Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.

Jak definici podnikání porozumět?

 • Samostatně – podnikatel si sám organizuje práci, rozhoduje o tom, kdy, kde a jak ji bude vykonávat
 • Vlastní účet – činnost provádí pod vlastním jménem, sám za sebe
 • Vlastní odpovědnost – podnikatel se nemůže zbavit rizika a odpovědnosti vyplývající z podnikání
 • Soustavně – činnost není jednorázová, ale chceme ji vykonávat i nadále
 • Za účelem dosažení zisku – dosažení zisku je to, o co se snažíme

Každá samostatná výdělečná činnost nemusí být podnikáním. Nejspíš jste už slyšeli o „příležitostných příjmech“. To jsou takové příjmy, které máte jednorázově, příležitostně a nemáte na ně živnostenský list. Mají vlastní režim zdanění (do 30 000 za rok osvobozeno od daně) a neplatí se z nich zdravotní a sociální pojištění.

Není důležité, jak rozsáhlá činnost je, jestli prodáte výrobky každý den, nebo jednou za čas. Nezáleží na tom, kolik si vyděláte. 

Jestliže na Fleru nabízíte svoje výrobky, děláte to pravidelně, opakovaně a chcete v tom pokračovat, je to podnikání a musíte se registrovat a začít plnit i ostatní povinnosti.

Příklad:

Marie šije oblečení pro své děti. Občas ji poprosí kamarádka, aby ušila něco i pro ni. Je to nahodilé, Marie si zakázky nevyhledává a tyto příjmy by se daly zařadit mezi příležitostné příjmy. (Pozor na to, že konečné posouzení nakonec udělají úřady, takže pokud by na Marii přišel kontrolní živnostenský úřad, mohl by její počínání posoudit jako opakované a považovat to za neoprávněné podnikání. Marie by musela vysvětlovat a dokazovat, že se nejednalo o soustavnou činnost.)

Jitka šije oblečení pro své děti. Okolí její výrobky chválí, tak se rozhodne nafotit ušité kousky a nabídnout je k prodeji na Fleru. To už je podnikání a Jitka si musí vyřídit živnostenské oprávnění a řešit ostatní povinnosti, a to nejpozději s prvním prodejem.

 

Svůj sen si postavím sám! - podmalba na skle od Natellky

 

Vyřízení živnostenského oprávnění

Potřebuji živnosťák?

Ne vždy znamená podnikání i živnostenský list. Existují obory a oblasti, které nespadají pod živnostenský zákon, ale přesto jsou podnikáním a musí se z nich platit daně, zdravotní a sociální pojištění.

Je to například podnikání podle autorského zákona (příjem z prodeje autorských děl, příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu a televize, příjem z autorských práv apod.).

Všichni podnikatelé mají stejné povinnosti, musí platit daň z příjmu, zdravotní a sociální pojištění. Nezáleží na tom, jestli k podnikání máte živnostenské oprávnění, nebo ne.

Jak si zařídit živnostenské oprávnění

Živnostenský list si zařídíte na kterémkoliv živnostenském úřadě.

Jaké podmínky musím splňovat?

Každý živnostník musí splňovat tzv. všeobecné podmínky provozování živnosti:

 • zletilost (obvykle dosažením 18 let)
 • bezúhonnost (ta v tomto případě znamená, že jste nespáchali úmyslný trestný čin v souvislosti s podnikáním)
 • svéprávnost

Některé druhy živností dále vyžadují splnění určitého vzdělání a praxe nebo vykonání odborné zkoušky.

Jakou živnost si vybrat?

Volná živnost – stačí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti.

Do volné živnosti spadá většina živnostníků. Je to jedna široká živnost, která je dále rozdělená na jednotlivé obory. Najdete v ní několik oborů, které by se vám mohly hodit, například výroba textilních výrobků, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, výroba bižuterie apod.

Seznam všech oborů volných živností: Příloha č. 4 k živnostenskému zákonu č. 455/1991 Sb.

Vázaná živnost – kromě všeobecných podmínek je potřeba mít požadované vzdělání a potvrzenou praxi.

Jedná se o specializované činnosti, ke kterým je nutné určité vzdělání a know-how, například účetnictví, péče o děti do 3 let, psychologické poradenství, zeměměřičské práce apod.

Kompletní seznam vázaných živností a jejich požadavků - Příloha č. 2 k živnostenskému zákonu

Řemeslná živnost – opět je potřeba splnit všeobecné podmínky a vedle nich mít požadované vzdělání nebo praxi.

Patří sem činnosti, které předpokládají určitou zručnost, řemeslo. Například pekařství, zámečnictví, truhlářství, kominictví, kosmetické služby nebo hostinská činnost.

Možná se svým rukodělným podnikáním budete patřit pod řemeslnou živnost, proto si raději zkontrolujte přesnou náplň živnosti podle zákona.

Podrobněji se podmínkám jednotlivých živností věnuje Příloha č. 1 k živnostenskému zákonu

Koncesovaná – samozřejmě opět vyžaduje splnění všeobecných podmínek, vedle toho však ještě vzdělání, praxi a vykonání odborné zkoušky. 

Jedná se o činnosti, které chce mít stát pod větší kontrolou, například výroba alkoholu, nakládání s výbušninami a zbraněmi, cestovní kanceláře, silniční a vodní doprava, pohřební služby atd.

Více informací - Příloha č. 3 k živnostenskému zákonu.

Pokud z toho po prostudování příloh nebudete moudří, dojděte si na živnostenský úřad nebo si tam zavolejte. Popište, jaké činnosti se chcete věnovat. Úřednice vám poradí, jaká to bude živnost a co k ní potřebujete.

Razítka - město, vesnice od evima

Co když nemám potřebné vzdělání nebo odbornou praxi?

Možná je pro vaši vysněnou živnost potřeba vzdělání nebo praxe, která vám chybí. I tak se můžete do podnikání pustit, najděte si odpovědného zástupce. To bude člověk, který se zaručí za kvalitu vašeho podnikání. Měl by to tedy být člověk, kterému důvěřujete a který důvěřuje vám. On sám musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti a vedle toho i potřebné vzdělání či praxi.

Kam se ještě musím nahlásit

Na živnostenském úřadě můžete vyplnit Jednotný registrační formulář, ve kterém se kromě ohlášení zahájení živnosti zaregistrujete i k dalším úřadům a povinnostem:

 • dani z příjmu fyzických osob a případně k dalším daním
 • sociálnímu pojištění
 • ke zdravotnímu pojištění

Pokud nevyužijete hromadného nahlášení na živnostenském úřadě, musíte si finanční úřad, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení oběhat sami.

Co s sebou na živnostenský úřad?

 • občanský průkaz
 • 1 000 Kč na správní poplatek
 • číslo zdravotní pojišťovny (pokud budete chtít rovnou nahlásit ke zdravotnímu pojištění)
 • číslo bankovního účtu, který budete používat při podnikání (pro finanční úřad) (Samozřejmě pokud ho již máte. Finančnímu úřadu jej můžete dohlásit i dodatečně.)
 • seznam oborů volné živnosti, ve kterých chcete podnikat (urychlíte si tím odbavení na úřadě)
 • originály školních diplomů a potvrzení o praxi – pro registraci živnosti vázané nebo řemeslné
 • souhlas majitele s umístěním sídla, pokud ho nebudete mít na svém trvalém bydlišti (notářsky ověřený podpis)

Ostatní záležitosti si na úřadě zkontrolují sami, například trestní rejstřík.

Více informací: Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb.

Černý hranáč od bačuta

Dokumenty, které dostanete po registraci podnikání

Na živnostenském úřadu dostanete po pár dnech papír potvrzující živnostenské oprávnění, na něm bude vaše identifikační číslo – IČ. To budete psát na faktury a další obchodní dokumenty.

finančního úřadu vám přijde Rozhodnutí o registraci, ve kterém vám finanční úřad přidělí vaše DIČ (daňové identifikační číslo), to budete vyplňovat na všechny daňové formuláře. Je to složenina CZ a vašeho rodného čísla. Neznamená to, že jste tímto registrování k dani z přidané hodnoty, to musíte případně řešit zvlášť.

České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) dostanete oznámení o tom, že vás zaregistrovali. Na tomto oznámení bude váš variabilní symbol pro sociálku a předepsané platby pro tento rok. Papír si pečlivě uschovejte, variabilní symbol se vyplňuje na všechny formuláře sociálního pojištění.

Zdravotní pojišťovny obvykle žádné potvrzení neposílají.

Někdy systémy nezafungují a hromadná registrace se nepodaří. V takovém případě si na úřadech ověřte, zda registrace v pořádku proběhla, případně napravte. 

 

Sídlo a provozovna

Sídlo je domov vašeho podnikání. Sídlo je místo, kam vám bude chodit oficiální korespondence. Pokud to bude jiné místo, než máte své trvalé bydliště, budete potřebovat písemný souhlas majitele objektu s umístěním sídla.

Provozovna je podle zákona prostor, v němž je živnost provozována. Provozovna by měla být předem nahlášena na živnostenském úřadě a zvenčí trvale označena. V praxi je nutné jako provozovnu nahlásit místo, kde dochází ke kontaktu se zákazníky, k prodeji zboží nebo služeb. Správně by ale měla být nahlášena každá provozovna, i kancelář v domě, kde bydlíte. Provozovna musí splňovat všechny předpisy, především stavební, hygienické, požární. Konkrétně vám poradí na živnostenském úřadu, podle typu činnosti, kterému se v provozovně budete věnovat.

Stánek (mobilní provozovnu) nemusíte předem ohlašovat na živnostenském úřadě. Musíte ho ale označit jako provozovnu a navíc připojit informaci o vašem sídle podnikání.

 

Kolik budu z podnikání platit daně?

- tento odstavec jsme aktualizovali na částky pro rok 2019!

Z podnikání se platí daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění.

Daň z příjmu

Základní sazba je 15 % ze zisku. V daňovém přiznání můžete svou daň snížit odečitatelnými položkami a slevami na dani, takže nakonec zaplatíte méně.

Sociální pojištění

Sazba sociálního (důchodového) pojištění je 29,2 % z vyměřovacího základu (zjednodušeně 14,6 % ze zisku). Můžete se přihlásit i k nemocenskému pojištění, ale to není povinné. 

Kdo má podnikání jako hlavní činnost, musí zaplatit každý měsíc minimálně 2 388 Kč.
(Částka pro rok 2018 byla 2 189 Kč.)

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění se platí 13,5 % z vyměřovacího základu (zjednodušeně 6,75 % ze zisku).

Při podnikání jako hlavní činnosti je minimální měsíční platba 2 208 Kč.
(Částka pro rok 2018 byla 2 024 Kč.)

 

Jak se počítá zisk?

Pro vypočítání výše zisku máte dvě základní možnosti.

Můžete evidovat skutečné výdaje (většinou formou daňové evidence). V té jsou zaznamenané nejen všechny podnikatelské příjmy a výdaje, daňové i nedaňové. Sledujete nakoupený materiál či vybavení, služby, energie, můžete přidat i služební cesty autem a podobně. Daňová evidence je takové jednodušší účetnictví, musíte vést mimo jiné i evidenci skladů, ale často se tato práce vyplatí. O skutečné výdaje můžete snížit své utržené příjmy a tak snížit svoje platby daně příjmu, sociálního a zdravotního pojištění.

Druhou variantou je snížení příjmů o paušální výdaje. Ty fungují tak, že žádné výdaje neevidujete, jen pro zjištění zisku snížíte svoje příjmy o zákonem stanovené procento. Většinou o 60 %, u řemeslných živností dokonce o 80 %. Zisk, ze kterého počítáte daň a pojištění, je tedy jen 40 nebo dokonce 20 % z příjmů.

Nespornou výhodou paušálních výdajů je to, že jsou velmi jednoduché na administrativu. Nemusíte nic účetně evidovat, nic obhajovat u finančního úřadu. Omezením je, že maximální výše takto vypočtených výdajů je 600 000 Kč za rok (nebo 800 000 Kč u řemeslné živnosti), takže při příjmech nad milion korun přestávají být tak výhodné. 

Nástěnka v severském stylu - černá od Homeoffice

 

Hlavní, nebo vedlejší činnost?

Pokud máte vedle podnikání zaměstnání, jste na mateřské, rodičovské, student nebo důchodce, bude vaše podnikání vedlejší činností. V tom případě to ohlaste již při začátku podnikání (na živnostenském úřadě, nebo samostatně u zdravotní pojišťovny a sociálky), je to důležité pro platby zdravotního a sociálního pojištění.

Podnikatelé, kteří nesplňují podmínky vedlejší činnosti, mají podnikání jako hlavní činnost. S tím jsou spojeny nevyhnutelné a povinné minimální platby sociálního a zdravotního pojištění. Měsíčně více než 4 tisíce, i když by vaše podnikání tolik nevydělávalo.

Protože je problematika vedlejší činnosti rozsáhlá a hodně důležitá především pro začínající podnikatele, bude se jí věnovat samostatný článek.

 

Autorka je účetní a lektorka. Píše web pro začínající podnikatele www.vysvetlovnik.cz

 

Úvodní foto: Batoh & brašna minimalista / černý od bačuta