Profil uživatele
Mardit
Prodávající
Bavorov
Registrace: 1.9.2011

MOMENTÁLNĚ DOVOLENÁ

.... Naši milí příznivci i nově příchozí. Dlouho jsme měli zavřeno, ale nyní se probíráme ze "spánku", takže krámek snad zase ožije. Těšíme se na Vaši návštěvu, ať už se jen tak brouzdáte Flerem, nebo jdete cíleně za nákupem...

Ditiny články ve Fler MAGU:

"Plstěný kočičí pelíšek"

"Mokré plstění a jeho možné potíže"

"Akce kulová vlněná plstěná"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mužská (větší :-) ) polovina - Martin

.... Martinova kolážička

Ženská (velmi důležitá :-) ) polovina- Dita

.... Ditina kolážička a dále její plstěné počiny

.... Ditina vlněná vášeň :-)

...tak na přání Ituky ještě vkládám pejska z plstěné kabelky .-).

Způsob dopravy
Zboží posílám kvalitně zabalené - Českou poštou (cena dle platného ceníku) jako doporučené psaní či doporučený balík.
Obchodní podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY
podnikatele
Dita Šmídová Hejníková, identifikační číslo: 74098420, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové
adrese https://www.fler.cz/mardit

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatelky Dity Šmídové Hejníkové, se sídlem Na sídlišti 494, Bavorov, 38773, identifikační číslo: 74098420, v tomto on-line obchodu pod nickem „Mardit“ , (dále jen„prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
  Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na
  internetové adrese https://www.fler.cz/mardit, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v
  úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež
  jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci
  svého samostatného výkonu povolání.
  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
  smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
  obchodních podmínek.
  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
  Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní
  smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
  ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
  předchozího znění obchodních podmínek.
  2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může
  kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského
  rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
  V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět
  objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující
  2 / 8
  povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v
  uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou
  prodávajícím považovány za správné.
  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a
  heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací
  nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím
  osobám.
  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy
  kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dnů nevyužívá, či v případě, kdy
  kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
  nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
  softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a
  softwarového vybavení třetích osob.
  3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
  informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
  ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se
  nepoužije.
  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně
  uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží
  ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží
  jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků .
  Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém
  rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího
  uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech
  spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s
  balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v
  případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém
  rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do
  elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu
  doručení objednávaného zboží a
  3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen
  jako „objednávka“).
  3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno
  zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem
  3 / 8
  na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do
  objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko
  „Odeslat závaznou objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
  považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto
  obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické
  pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen
  „elektronická adresa kupujícího“).
  3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky
  (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat
  kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
  objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou
  poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
  uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních
  prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na
  internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž
  tyto náklady se neliší od základní sazby.
  4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní
  smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího- „Mardit“, který se zobrazí při objednávce zboží (dále jen „účet prodávajícího“);
  4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také
  náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno
  výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
  Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti
  uhradit kupní cenu zboží předem.
  4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena
  splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná
  do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu
  zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní
  platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání
  příslušné částky na účet prodávajícího.
  4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího
  nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé
  kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1
  občanského zákoníku se nepoužije.
  4 / 8
  4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze
  vzájemně kombinovat.
  4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně
  závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných
  na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není
  plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající
  kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na
  elektronickou adresu kupujícího.
  5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku,
  nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo
  upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o
  dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
  nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v
  uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej
  není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové
  nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný
  případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s
  ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy
  odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že
  předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
  běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní
  smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
  Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář
  poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení
  od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny.
  5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek
  se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do
  čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující
  od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží
  prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou
  povahu obvyklou poštovní cestou.
  5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí
  prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od
  odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je
  prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění
  poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s
  tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-
  li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
  prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží
  prodávajícímu odeslal.
  5 / 8
  5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn
  jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také
  oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží
  kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez
  zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva
  mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k
  odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně
  takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu
  vrátit i poskytnutý dárek.
  6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního
  požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady
  spojené s tímto způsobem dopravy.
  6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
  kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
  opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující
  povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.
  náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
  neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit
  přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném
  vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní
  dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
  7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
  příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914
  až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.
  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
  Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má
  takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující
  očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
  kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
  předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo
  6 / 8
  předlohy,
  7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
  prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na
  opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu
  odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí
  kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží
  bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se
  vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho
  provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment
  prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání .
  7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za
  vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
  8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování
  ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je
  příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha
  2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
  oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
  živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad
  pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve
  vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb.,
  o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §
  1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je
  poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
  pozdějších předpisů.
  9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a
  příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa
  elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro
  účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení
  uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním
  osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních
  7 / 8
  sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu
  dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření
  kupní smlouvy.
  9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve
  svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní
  obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu
  informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí
  osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní
  údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím
  osobám.
  9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje
  budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v
  tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl
  poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.
  9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
  soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména
  jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu
  prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí
  informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
  náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím,
  službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a
  dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou
  adresu kupujícího.
  10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že
  je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní
  smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího,
  může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
  11. DORUČOVÁNÍ
  11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
  12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní
  (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto
  nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních
  předpisů.
  8 / 8
  12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,
  nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení,
  jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
  neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována
  prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od
  kupní smlouvy.
  V Bavorově dne 31.1.2016


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od
smlouvy)
Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát: Dita Šmídová Hejníková, Na sídlišti 494, Bavorov, 38773

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu
tohoto zboží:
(číslo objednávky, název a číslo produktu, počet kusů apod.)
Datum objednání zboží:
Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):
Vaše jméno a příjmení:
Vaše adresa:
Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis:

-----------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ!

Povinná úprava obchodních podmínek pro e-shopy. Tímto upozorněním informuji zákazníky o tom, že v případném sporu je možné využít mimosoudní cestu, pro e-shopy a většinu obchodníků tyto spory bude řešit Česká obchodní inspekce (ČOI).

Spotřebitelé se mohou obracet na Českou obchodní inspekci například přes stránky https://adr.coi.cz . Do systému mimosoudního řešení sporů bude ze zákona zapojena Česká obchodní inspekce jako obecný subjekt mimosoudního řešení sporů a nutno dodat, že nejde jen o ČOI, ale i o specializované orgány, které už spory spotřebitelů mimosoudní cestou řeší v současnosti.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím