Profil uživatele
misazuzu - creative
Prodávající
Plzeň
Registrace: 21.11.2010

Nastal čas se naklonovat (kéž by to šlo i v normálním životě) a oddělit kreativní tvorbu od prodeje komponent,  zpřehlednit nabídku a zpříjemnit a usnadnit Vám tak objednávání. Ode dneška mě tady na Fleru naleznete ve dvou obchůdcích - původní misazuzu bude nadále nabízet komponenty pro tvorbu a tento nový hotové výrobky z mé kreativní dílny. 

Pokud Vás zaujme některý výrobek, který už je prodaný, inspirujte se na mých stránkách, ráda Vám vyrobím nový v podobném stylu.

Když objednáte z obou obchůdků, platíte samozřejmě pouze jedno poštovné.

Děkuji všem současným příznivcům  a doufám, že se Vám bude líbit i v novém obchůdku.

Způsob dopravy
Česká pošta, bublinková obálka, doporučeně.
Obchodní podmínky

Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami, zejména, že byl poučen o právu odstoupení od smlouvy do 14 dnů a vrácení zboží.

1. Úvodní ustanovení

• 1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce misazuzu-creative (IČO 46856960, Miloslava Hnízdilová, zapsána do živnostenského rejstříku v Plzni). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele profilu misazuzu-creative) a kupujícího.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy •

2.1: Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

• 2.2: Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.

• 2.3: Prodávající má právo přijatou objednávku odmítnout, například v případě vyprodání zboží, opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.

• 2.4: Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného plnění a není přístupná třetím stranám.

• 2.5:Dodatky a odchylky v objednávce (např. jiná barva nebo velikost zboží než jaká je zveřejněna v nabídce prodávajícího) má prodávající právo nepřijmout a takovouto objednávku odmítnout.

• 2.6: Platba bankovním převodem má být uhrazena do 7 pracovních dnů od odeslání objednávky. Při nesplněním této podmínky dojde ke stornování objednávky. O údajích pro platbu bude kupující informován elektronicky.

• 2.7: Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 8.

• 2.8: V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.

• 2.9: Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 8

. • 2.10: Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

• 2.11: Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací a záruční list bude zaslán elektronicky, na vyžádání i se zbožím.

3. Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží

• 3.1: Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy uavřené přes internet bez

udání důvodu do 14 dnů ode dne kdy buď on sám nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzala zboží.

• 3.2: Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem)

• 3.3: Rovněž musí bez zbytečného odkladu zaslat zpět kompletní zboží, nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování v uvedené lhůtě. Před odesláním zboží zpět je kupující povinnen o tomto informovat prodávajícího.

• 3.4: Náklady na zaslání zboží zpět prodávajícímu nese kupující. Zásilka odeslaná na dobírku nebude prodávajícím přijata.

• 3.5: Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel oznámení o odstoupení od smlouvy platby, které od něj přijal, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější nabízený způsob standardního dodání). Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží.

• 3.6: Zboží na zakázku nelze bez udání důvodu vrátit, viz odstavec 8.

4. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží • 4.1: Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný k obeznámení se s jeho povahou a vlastnostmi včetně jeho funkčnosti. 5. Práva a povinnosti prodávajícího • 5.1: Prodávající je povinnen vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího.Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací a záruční list bude zaslán elektronicky, na vyžádání i se zbožím. • 5.2: Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. • 5.3: Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující již zaplatil objednané zboží a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy. 6. Práva a povinnosti kupujícího • 6.1: Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. • 6.2: Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je seznámen při vyplnění objednávky ještě před jejím potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 8. • 6.3: V případě, že věc je při převzetí kupujícím v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 7. Dodací podmínky • 7.1: Objednávky jsou prodávajícím odesílány Českou poštou jako doporučená zásilka, v případě objednávky vyší hodnoty jako cenné psaní nebo pojištěný balík. • 7.2: Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny. • 7.3: Zakoupené zboží je možné stejným způsobem zaslat na Slovensko. • 7.4: Dodání zboží na Slovensko trvá přibližně 3-5 pracovních dnů. 8. Zboží na zakázku • 8.1: Zadání zboží na zakázku • 8.1.1: Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle spefických požadavků zákazníka. • 8.1.2: Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou. • 8.1.3: Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou. • 8.2: Průběh objednání zboží na zakázku. • 8.2.1: Zadané požadavky jsou prodávajícím zváženy a se zákazníkem dle potřeby konzultovány. • 8.2.2: Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou. • 8.2.3: Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny dohodnuté ceny. • 8.2.4: V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého postupu. U zboží bude uveda plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva. • 8.2.4: Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit. • 8.2.5: V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech bude navrácena zbylá část zálohy. • 8.3: Vyhotovení zboží na zakázku. • 8.3.1: Zboží na zakázku bude vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně. • 8.3.2: Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%. • 8.3.3: Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinnen zakoupit. • 8.4: Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku. • 8.4.1: Po přijetí platby na účet prodávajícího bude zboží neprodleně odesláno na adresu zadanou kupujícím. Zboží bude zasláno prostřednictvím České pošty. • 8.5: Vrácení a reklamace zboží na zakázku. • 8.5.1: Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá kupující nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci. • 8.5.2: Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 9. 9. Reklamační řád • 9.1: Záruční doba • 9.1.1: Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců. • 9.1.2: Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. • 9.1.3: Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. • 9.1.4: V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. • 9.1.5: Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši. • 9.1.6: Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží. • 9.2: Způsob reklamace • 9.2.1: Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu, případně fotografii vady. • 9.2.2: Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění spolu s kopií dokladu o koupi (dle předchozí dohody s nakupujícím, viz bod 9.2.1). • 9.2.3: Náklady na přepravu zboží hradí zákazník. • 9.2.4: V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. • 9.2.5: V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží během přepravy. • 9.3: Provedení reklamace • 9.3.1: Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí. • 9.3.2: O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem). • 9.3.3: V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat zákazníkovi částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup. 10. Závěrečná ustanovení • 10.1: Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. • 10.2: Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží a ostatních nákladů jako jsou např. náklady na dodání, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. V Plzni 1.1.2014

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
704583
6.3.2018 Vložena nová kolekce bižuterie ze zipů.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím