Profil uživatele
mujbag
Prodávající
Praha 8
Registrace: 5.6.2011

 pouzdro na tabak

 

Co je mujbag?

mujbag je pouzdro na tabák určené všem, kteří mají rádi vychytané stylové a hlavně funkční doplňky!

Kdo je mujbag?

V našem tvůrčím teamu jsme skloubili dlouholeté krejčovské zkušenosti s citem pro barvu a detail a začaly tvořit. Po dřívějších výtvarných pokusech se nyní zabýváme navrhováním a vytvářením praktických pouzder .....takže mujbag!

 

Způsob dopravy
ČESKÁ POŠTA - doporučeně (bublinková obálka) po České republice - 50 CZK na Slovensko - 100 CZK po Evropě - 130 CZK (Pokud ti Česká pošta nevyhovuje, je zde také možnost osobního odběru v Brně.)
Obchodní podmínky
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu mujbag umístěného na adrese www.mujbag.com(dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“) provozovaném paní Lenkou Ottovou, fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění a evidovanou u živnostenského úřadu Magistrátu města Brna, s místem podnikání Veleckého 2064/30, 615 00, Brno – Židenice, IČ: 72482737, telefon: +420731175324, e-mail: info@mujbag.cz (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2.    Vztahy vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České Republiky. Smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li smluvní stranou kupující, který je spotřebitel, řídí se smluvní vztahy dále zákonem č. 634/1992 S., o ochraně spotřebitele.

1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce.

1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. charaktrestika zboží

2.1.    Designová pouzdra mujbag (dále jen „zboží“) slouží jako praktický obal na drobné věci denní potřeby. Veškeré nabízené zboží je ruční výroby zhotovené z různých materiálů, nejčastěji však ze 100% bavlny, koženky, podšívkových materiálů a galanterních doplňků. Na veškerém zboží je umístěn nápis mujbag.

 1. uživatelský účet

3.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícími provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. uzavření kupní smlouvy

4.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Prodávající není plátcem DPH, a cena zboží je tak uvedena bez DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

4.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

4.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit a dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.7.    Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku zboží nebo její část v případě, že se objednávané zboží již nevyrábí, či v případě, že kupující, který danou objednávku učinil, již dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu s prodávajícím. V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

4.8.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.9.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. cena zboží a Platební podmínky

5.1.    Částku k úhradě (dále jen „konečná cena“) tvoří cena výrobku u zboží a dále náklady spojené s balením zboží a dopravou zboží kupujícímu způsobem uvedeným v čl. 7 těchto obchodních podmínek. Ceny jsou stanoveny na dobu neurčitou a jsou platné do odvolání. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění kupujícího. Případná změna ceny zboží však nemá vliv na celkovou hodnotu již přija té a prodávajícím potvrzené objednávky.

5.2.    Konečnou cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

5.2.1.v hotovosti při osobním odběru zboží ve skladu prodávajícího na adrese Jakubské náměstí 109/1, 602 00 Brno či Březinova 475/3, 186 00 Praha 8; konečná cena je považována za uhrazenou v okamžiku předání hotovosti prodávajícímu.

5.2.2.v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; možnost zaslání zboží na dobírku prostřednictví služeb České pošty je možné pouze na území České republiky. Kupující uhradí konečnou cenu doručovateli v okamžiku převzetí. V případě nepřevzetí či opakovaného doručení se uplatní postup uvedený v čl. 7 těchto obchodních podmínek.

5.2.3.bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 27-9579100297/0100, vedený u společnosti KB (dále jen „účet prodávajícího“); bezhotovostní platba na účet prodávajícího je možná v rámci České republiky a Slovenska. Splatnost vystavené faktury činí 14 dní. Konečná cena se považuje za uhrazenou připsáním platby ve výši konečné ceny na bankovní účet prodávajícího.

Pokud se kupující ocitne v prodlení se zaplacením konečné ceny, prodávající jej informuje prostřednictvím e-mailu.

5.2.4.bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal; platba prostřednictvím účtu PayPal je k dispozici kupujícím majícím účet v systému PayPal. Konečná cena se považuje za uhrazenou po připsání platby ve výši konečné ceny na účet PayPal prodávajícího. Platba je zabezpečena prostřednictvím brány PayPal.

5.2.5.bezhotovostně platební kartou; platba platební kartou je možná ze všech zemí. Akceptovány jsou standartní platební karty (VISA, Mastercard). Konečná cena se považuje za uhrazenou připsáním platby ve výši konečné ceny na bankovní účet prodávajícího. Platba je zabezpečena prostřednictvím brány PayPal.

5.3.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.4.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od doručení faktury kupujícímu.

5.5.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.8.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží.

 1. odstoupení od kupní smlouvy

6.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

6.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@mujbag.cz .

6.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

6.4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

6.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6.    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. přeprava a dodání zboží

7.1.    Prodávající nabízí kupujícímu následující možnosti dodání zboží:

7.1.1. Osobní odběr zboží kupujícím ve skladu prodávajícího.

Při osobním odběru zboží nehradí kupující náklady spojené s poštovným a balným. Kupující si zboží vyzvedne po předchozí dohodě e-mailem či telefonicky na adrese Kudelova 8, 602 00 Brno či Březinova 475/3, 186 00 Praha 8. Kupující má povinnost si zboží u prodávajícího vyzvednout do 10ti pracovních dnů od upozornění na připravené zboží prodávajícím.

7.1.2.Doručení prostřednictvím služeb České pošty.

Náklady na dopravu zboží prostřednictvím České pošty nese kupující a jsou stanoveny v aktuálním ceníku služeb České pošty.

7.1.3. Doručení prostřednictvím služeb systému Uloženka.

Náklady na dopravu zboží prostřednictvím služby Uloženka nese kupující a jsou stanoveny dle aktuálního ceníku služeb systému Uloženka.

Uvedené ceny jsou platné při nákupu zboží v celkové hodnotě nižší než 2.000 Kč včetně. Při nákupu nad 2.000 Kč je dopravné a balné po České republice zdarma.

7.2.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.3.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.4.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.5.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

7.6.    Pokud si kupující nepřevezme objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (potvrzené a akceptované prodávajícím), nese kupující ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží, především náklady týkající se materiálu, výroby, dopravy, skladování apod.

7.7.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 1. Práva z Vadného plnění

8.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3.zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4.je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5.zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3.    Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

8.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.6.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. další práva a povinnosti smluvních stran

9.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3.    Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@mujbag.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.6.    Kupující má právo bezplatně zrušit nebo změnit objednávku do 24 hodin od jejího potvrzení prodávajícím. Kupující tak může učinit elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího. Objednávka bude prodávajícím zrušena či změněna po uvedení jména, příjmení a čísla objednávky kupujícího. Po Uplynutí 24 hodin od odeslání potvrzení objednávky prodávajícím již nelze objednávku změnit či zrušit.

10. ochrana osobních údajů

10.1.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8.V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1.              požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2.              požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9.Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. Doručování

12.1.Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 1. závěrečná ustanovení

13.1.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4.Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti uveřejněním na e-shopu prodávajícího www.mujbag.cz.

13.5.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Veleckého 2064/30, 615 00 Brno – Židenice, adresa elektronické poštyinfo@mujbag.cz, telefon +420731175324.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
181389
18.9.2013 Vážení a milí příznivci tobagu,

rádi bychom Vás upozornili, že došlo ke změně názvu pouzder na tabák a sice z původního tobag na nový mujbag!
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím