Profil uživatele
Myšák Béda
Prodávající
Praha 4
Registrace: 5.2.2018

Matka myšlenky projektu "Vraťme děti do hry" a krom toho i dvou malých kluků. A taky dlouholetá vedoucí na dětských táborech a někdo, kdo si rád hraje, i když na to už nemá „oficiální“ věk. Neúnavně studuje všechny možné i nemožné hry, vymýšlí vlastní a snaží se je co nejlépe použít, aby si děti mohly hrát spolu nebo samy a pochopily, že zábava bez počítače může být stejně dobrá, nebo i lepší.

V nabídce mám:

Narozeninové oslavy - hry a kompletní podklady, pozvánky, diplomy, dekorace a fotokoutek

Týdenní hry na dovolenou s partou

Akční gamebooky

Zábavné vycházky

Hledání podkladů.

Vše je určeno pro usnadnění zábavy přímo rodičům a dětem. Zákaz využívání pro komerční účely. V případě zájmu o komerční využití je možno individuální domluva.

Způsob dopravy
Vše je ve formě podkladů k vytištění, zasíláno elektronicky.
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro dodání digitálního obsahu verze 1.0 ze dne 25.7. 2017

I.Úvodní ustanovení

1.Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami na základě Smlouvy o dodání digitálního obsahu mezi fyzickou podnikající osobou vystupujícím na Fleru pod značkou Myšák Béda (dále jen „Provozovatel“) a Klientem. VOP jsou nedílnou součástí uvedené smlouvy.

2.Klient odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením výše uvedené smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažené v článku II, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

1.Pro účely těchto VOP se rozumí:

a)  Klientem jakákoli fyzická osoba odlišná od Provozovatele nebo právnická osoba splňující požadavky uvedené v odst. 1 písm. c) a odst. 3 písm. a) a b) tohoto článku VOP, která uzavřela Smlouvu o dodání digitálního obsahu,

b)  Kontaktními údaji Provozovatele, kromě údajů uvedených v odst. 1 článku I. VOP, je komunikátor zpráv portálu Fler

c)  Dohlížejícími osobami rodiče nesoucí zákonnou odpovědnost podle § 858 občanského zákoníku za děti, které jsou koncovými uživateli předmětu Smlouvy, nebo jimi zmocněné jiné osoby (fyzické plnoleté osoby či fyzické podnikající osoby nebo právnické osoby) k dohledu nad dětmi jako koncovými uživateli předmětu Smlouvy,

d)  Webem stránka v rámci Fleru https://www.fler.cz/shop/mysak-beda

e)  Aplikací internetová aplikace Celoroční hra, mezi jejíž hlavní funkcionality patří provázení dětí příběhem a zadáním k souvisejícím hrám a následné zaznamenávání dosažených výsledků; tato internetová aplikace je neveřejnou částí Webu, do které může Klient přistupovat po své registraci, v rámci zkušebního období zdarma v rozsahu dvou etap, nebo po uzavření Smlouvy a úhradě ceny, a která bude dostupná z internetové adresy  https://www.fler.cz/shop/mysak-beda

f)  Dalším digitálním obsahem zejména sety Oslavy, obsahující návody na hry a grafické materiály (grafické podklady khrám, pozvánky, diplomy, věci určené kvýzdobě oslavy a set do fotokoutku apod.) nebo Speciální hry, určené k dalším příležitostem,

g)  Licencí oprávnění k přístupu k používání Aplikace za podmínek uvedených ve Smlouvě a VOP,

h)  Smlouvou smlouva o dodání digitálního obsahu uzavřená mezi Provozovatelem a Klientem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence a/nebo dodání Dalšího digitálního obsahu Klientovi za podmínek stanovených Smlouvou a těmito VOP,

i)  Klientským účtem nebo Klientskou sekcí segment neveřejné části webu – webové aplikace, který je Klientovi přístupný po zadání „Přihlašovacích údajů“,,

j)  Přihlašovacími údaji unikátní kombinace přihlašovacího jména Klienta a hesla zvoleného Klientem, které Klient uloží do Aplikace při zřizování Klientského účtu nebo je Klientovi automaticky vygenerováno Aplikací,

k)  Spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

l)  Zájemcem je osoba, která má zájem o uzavření smlouvy a stát se klientem.

2. Aplikace uvedená pod písm. e) v odst. 1 tohoto článku VOP může být inovována (jak novým příběhem, tak zadáním k souvisejícím hrám) a každá její verze je samostatným produktem Provozovatele.

3.Postup pro uzavření Smlouvy

a)  Předmět smlouvy je určený primárně pro děti, které budou jeho koncovými uživateli, avšak smlouvu sProvozovatelem, jako Klienti, jsou oprávněni uzavřít dohlížející osoby (Viz článek II odst. 1 písm. c) VOP.)

b)  Uzavřením Smlouvy je Klient srozuměn a souhlasí s tím, že využívání

ba) Aplikace, vč. provázení dětí příběhem, zadání ke hrám uvedených v článku II. odst. 1 písm. e) těchto VOP,

bb) Dalšího digitálního obsahu, vč. her a šablon nebo Speciálních her uvedených v článku II. odst. 1 písm. f) těchto VOP, jakož i realizace jiných souvisejících aktivit dětí jsou pouze doporučeními a realizace těchto doporučení podléhá vždy zvážení konkrétních podmínek (např. věku a schopností dětí, prostředí, ve kterém dochází k realizaci) dohlížejícími osobami a jejich dohledu, přičemž tyto dohlížející osoby nesou za realizaci těchto doporučení plnou odpovědnost.

c)  Na Webu jsou umístěny VOP a u jednotlivých nabízených produktů je k dispozici návrh Provozovatele na uzavření Smlouvy.

d)  Smlouvu může Zájemce uzavřít přijetím návrhu na uzavření Smlouvy OBJEDNÁNÍM požadovaného plnění, v rámci kterého se zobrazí formulář k vyplnění údajů potřebných k uzavření Smlouvy a po jejich vyplnění výzva k potvrzení, že se klient seznámil a souhlasí s VOP. Odesláním objednávky provozovateli zájemce o uzavření Smlouvy bez jakýchkoliv výhrad přijímá návrh na uzavření Smlouvy a následně se zobrazí potvrzení o uzavření Smlouvy. Od tohoto okamžiku se zájemce o uzavření Smlouvy stává Klientem a mezi Provozovatelem a Klientem je uzavřena Smlouva.

4. Odstoupení od smlouvy

a) Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to strany ve Smlouvě či VOP, nebo stanoví-li občanský zákoník.

b)  Uzavřením smlouvy uděluje Klient Provozovateli výslovný souhlas s on line dodáním digitálního obsahu (Licence nebo Dalšího digitálního obsahu) před uplynutím čtrnáctidenní lhůty stanovené v § 1829 občanského zákoníku pro uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy. Klient současně výslovně souhlasí s tím, že z důvodů uvedených v předchozí větě nemá, podle ustanovení § 1837 písm. a) a l) občanského zákoníku, právo na odstoupení od Smlouvy.

c)  Klient má právo, kromě důvodů stanovených v občanském zákoníku, odstoupit od smlouvy v případech

ca) kdy mu nebyl po úhradě ceny, a to ani po upozornění zaslaném Provozovateli, umožněn přístup do Aplikace anebo dodán Další digitální obsah do 5 pracovních dnů po přijetí uvedeného upozornění Provozovatelem,

cb) dojde-li k marnému uplynutí lhůty uvedenému pod písm. e) odst. 5 tohoto článku VOP.

d)  Provozovatel má právo, kromě důvodů stanovených vobčanském zákoníku, odstoupit od smlouvy v případech

da) prodlení Klienta s úhradou ceny po dobu delší než 15 dní po lhůtě její splatnosti stanovené Smlouvou nebo těmito VOP,

db) jednání Klienta uvedeného pod písm. b) odst. 8 článku III. VOP,

dc) porušení ustanovení obsažených pod písm. e) až f) odst. 8 článku III. VOP a v odst. 1 článku IV. VOP.

5. Odpovědnost za vadné plnění a řešení sporů

a)  Právo Klienta z vadného plnění zakládá vada, kterou Produkty mají v okamžiku jejich zpřístupnění nebo dodání, byť se projeví až později. Právo Klienta založí i později vzniklá vada, kterou Provozovatel způsobil porušením své povinnosti.

b)  Provozovatel odpovídá, že Aplikace nebo Další digitální obsah (dále také „Produkty“) v okamžiku zpřístupnění:

ba) má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Provozovatel popsal na Webu,

bb) se hodí k účelu, který pro jeho použití Provozovatel uvádí,

bc) odpovídá právním předpisům.

c)  Klient je povinen uplatnit práva z odpovědnosti Provozovatele za vadné plnění (dále jen „reklamace“) neprodleně po zjištění vady, a to emailem u Provozovatele. Provozovatel je povinen přijetí reklamace Klientovi potvrdit. Pouze potvrzením Provozovatelem se stává reklamace platnou. Pokud by nebyla potvrzena emailem jako přijatá, mohlo dojít k tomu, že email např. skončil ve spamu a je nutno, aby Klient zaslal reklamaci poštou v listinné podobě.

d)  Provozovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel s Klientem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

e)  Odpovědnost za vadné plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v případě, že Klient je současně spotřebitelem, příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

f)  Případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky příslušnými soudy České republiky.

g)  Klient, který je současně spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení sporů Českou obchodní inspekcí a Sdružením českých spotřebitelů, z. ú.

6. Další informace

a)  Náklady Klienta na prostředky komunikace na dálku s Provozovatelem se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek Klienta), Provozovatel si neúčtuje žádné další poplatky.

b)  Smlouva se uzavírá včeském jazyce a Provozovatel poskytne Klientovi prostřednictvím elektronické komunikace na dálku v textové podobě znění uzavřené Smlouvy a VOP a současně tuto Smlouvu a VOP Klientovi zpřístupní na jeho Klientském účtu.

c)  Pro Provozovatele nejsou závazné žádné vydané kodexy chování.

d)  K používání Webu a Aplikace je nutný přístup k síti Internet a internetový prohlížeč Google Chrome a/nebo Mozilla FireFox a/nebo Safari; K využívání Dalšího digitálního obsahu je nutný prohlížeč souborů PDF, pro editovatelné soubory pak MS Word, Google Apps, případně editor umožňující práci se soubory .odt, například OpenOffice, LibreOffice apod.

III.Smlouva

1.Předmět Smlouvy

a)  poskytnutí Licence k používání Aplikace,

b)  dodání Dalšího digitálního obsahu.

Předmětem Smlouvy může být každý zproduktů uvedených pod písm. a) a b) samostatně nebo současně.

2.Předmět smlouvy je chráněn právem duševního vlastnictví a Klientovi je zakázáno jeho jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu Provozovatele.

3.Smlouva v případě předmětu Smlouvy dle

a)  písm. a) odst. 1 tohoto článku VOP je Smlouvou na časově omezené kontinuální plnění, které se odehrává v týdenních cyklech, a uzavírá se na dobu určitou, a to vždy od okamžiku jejího uzavření do nejblíže následujícího 30. června,

b)  písm. b) odst. 1 tohoto článku je Smlouvou na jednorázové plnění

4.Uzavřením Smlouvy se Klient zavazuje Provozovateli uhradit cenu podle ustanovení odst. 6 tohoto článku VOP nebo podle Smlouvy v případě uvedeném v odst. 7 tohoto článku Smlouvy.

5.Uzavřením Smlouvy se Provozovatel zavazuje poskytnout Klientovi Licenci v rozsahu a za podmínek, které jsou uvedené v Klientské sekci Aplikace nebo dodat Klientovi Další digitální obsah do 3 pracovních dnů po úhradě příslušné ceny.

6.Cenová ujednání a platební podmínky pro fyzické nepodnikající osoby (spotřebitele)

a)  Cena Provozovatele za poskytnutí Licence k Aplikaci určená za období školního vyučování (od 1.9. daného roku do 30.6. následujícího roku v rozsahu 40 etap + 2 zkušební etapy zdarma) je uvedena na Webu a činí 100% z uvedené částky za 1. hrající dítě a 50% uvedené částky za každé 2. a 3. hrající dítě.

b)  Ceny Dalšího digitálního obsahu jsou uvedeny na Webu.

c)  Všechny ceny jsou uváděny jako konečné, tzn. včetně všech daní a poplatků.

d)  Cena je splatná před zpřístupněním Aplikace nebo dodáním Dalšího digitálního obsahu, a to do 3 dnů po uzavření Smlouvy.

e)  Úhrada ceny se realizuje prostřednictvím Webu nebo propojené platební brány a je považována za uskutečněnou připsáním celé částky ceny na bankovní účet Provozovatele č. 2201230880/2010

7. Cenová ujednání Provozovatele a platební podmínky pro fyzické podnikající osoby a právnické osoby.

a)  Ceny Provozovatele za poskytnutí licence k Aplikaci a za Další digitální obsah pro Klienty neuvedené v odst. 6 tohoto článku VOP se stanoví individuálně smluvně na základě kontaktování Provozovatele Klientem.

b)  Platební podmínky se řídí ustanovením písm. d) a e) odstavce 6 tohoto článku VOP není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.

8. Další ujednání

a)  Provozovatel je oprávněn po ukončení Smlouvy (uplynutím doby, odstoupením od smlouvy) znepřístupnit Klientovi jeho Klientský účet. Klientem vytvořený obsah (např. mapa, pas a cestovní deník – dle jednotlivých verzí hry) bude dostupný ke stažení po dobu šesti měsíců od ukončení Smlouvy.

b)  Provozovatel je oprávněn Klientský účet znepřístupnit, případně zamezit přístupu Klienta na veřejnou část Webu, při jednání Klienta porušujícím zákaz uvedený v odst. 2 tohoto článku VOP, při jednání Klienta v rozporu s ustanovením odst. 1 článku IV. nebo v rozporu s dobrými mravy.

c)  Klient má právo si zřídit Klientský účet a k němu maximálně 3 hrací účty.

d)  Klient má právo přístupu do Aplikace, za podmínek stanovených Smlouvou a těmito VOP, v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

e)  Klient se zavazuje při užívání Webu, Aplikace a Dalšího digitálního obsahu jednat tak, aby jemu ani Provozovateli nevznikla žádná škoda.

f)  Klient se zavazuje nepoužívat Aplikaci ani Další digitální obsah ke komerčním účelům, pokud nedošlo k písemné individuální dohodě s Provozovatelem.

IV. Databáze a informace v Aplikaci

1.Klient nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově, především pomocí tzv. softwarových robotů, vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.

2.Klient a Provozovatel uzavřením smlouvy zároveň ujednávají a souhlasí, že všechny údaje vložené Klientem do databáze Aplikace se stávají součástí databáze Provozovatele, aniž by tím vzniklo Klientovi jakékoliv právo k databázi Aplikace.

V.Souhlas se zpracováním osobní údajů a využitím souborů cookies

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje

a)  jsou považovány za přísně důvěrné,

b)  budou použity pouze k

ba) uskutečnění plnění smlouvy s Klientem,

bb) zasílání obchodních nabídek,

bc) marketingovým akcím Provozovatele (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms)

c)  bude shromažďovat, zpracovávat a uchovávat tyto osobní údaje pouze v nezbytném v rozsahu pro naplnění výše stanoveného účelu,.

d)  nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou související s platebním stykem či marketingovými akcemi uvedenými pod písm. bc) tohoto odstavce VOP.

2. Provozovatel se zavazuje shromažďovat, zpracovávat a uchovávat veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Klientem Provozovateli za účelem uvedeným pod písm. b) odst. 1 tohoto článku VOP, v souladu právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), Smlouvou a VOP, a to pouze vrozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu, a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

3.Klient dává Provozovateli svůj výslovný souhlas ke shromažďování, zpracování a uchovávaní těchto osobních údajů pro účely uvedené pod písm. b) odst. 1 tohoto článku VOP, a to až do doby písemného vyjádření Klienta o nesouhlasu s tímto shromažďováním, zpracováním a uchováváním zaslaným na adresu uvedenou pod písm. a) odst. 1 článku II těchto VOP. Za písemné vyjádření se považuje rovněž forma elektronické komunikace.

4.Udělením souhlasu se Klient současně zavazuje, že jím poskytované osobní údaje jsou přesné a pravdivé a prohlašuje, že je poskytuje dobrovolně jako svobodný a vědomý projev své vlastní vůle.

5.Klientovi přísluší právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně práva požadovat informace o zpracování osobních údajů, vysvětlení a odstranění závadného stavu a další zákonná práva k těmto údajům.

6.Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních zpracovávaných osobních údajů jsou obsaženy v příloze č. 1 těchto VOP.

7.Klient uděluje Provozovateli souhlas s užíváním souborů cookies, jestliže je to provozně nutné pro poskytování služby.

VI. Závěrečná ustanovení

1.Vztahy neupravené Smlouvou a těmito VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a zákonem o ochraně osobních údajů.

2.Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Veškeré Smlouvy se vždy řídí VOP účinnými ke dni uzavření Smlouvy. Každá nová verze VOP je dostupná na Webu a je označena datem účinnosti.

3.Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně přílohy 1, která je jejich nedílnou součástí, nabývají platnosti a účinnosti dnem 25.7. 2017.

Příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek

Zpracování osobních údajů

Shromažďované, zpracovávané a uchovávané údaje

Pro realizaci obchodní transakce potřebuje Provozovatel znát jméno Klienta, a kontaktní údaje - e-mailovou adresu, telefonní kontakt a údaje pro platební styk. Dále pak jsou evidovány obchodní transakce u Provozovatele.

Klient zřizuje klientské účty pro své děti. K těmto jsou sbírány pouze osobní údaje nezbytné k poskytnutí služby – hry, tzn. údaje do dětského herního pasu - jméno, přezdívka, barva očí a místo (město) bydliště a případně emailová adresa.

V daném případě, tj. jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů, může Provozovatel, podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů, zpracovávat údaje bez souhlasu Klienta.

Údaje, pro které je nezbytný souhlas Klienta slouží k dalším účelům uvedeným ve VOP pod písm. bb) a bc) odst. 1 článku V. VOP.

Udělením souhlasu se Klient zavazuje, že jím poskytované osobní údaje jsou přesné a pravdivé a prohlašuje, že je poskytuje dobrovolně jako svobodný a vědomý projev své vlastní vůle.

Práva a povinnosti Klienta ve vztahu k jeho osobním údajům

Po zalogování na Web (www.mysakbeda.cz) může Klient tyto údaje editovat či mazat. (Sohledem na ustanovení příslušných právních předpisů nelze editovat, resp. mazat, fakturační údaje) V případě, že chce Klient registraci zcela zrušit, zažádá o to e-mailem.

Klientovi přísluší práva uvedená v § 12 zákona o ochraně osobních údajů (na informace o zpracování osobních údajů) a práva uvedená § 21 zákona o ochraně osobních údajů (související se zjištěním nebo domněnkou Klienta, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), jakož i další zákonná práva k osobním údajům.

Zpracování osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

Strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.
Udělením souhlasu podle odstavce 4 článku V. VOP Klient souhlasí, aby jeho osobní údaje zpracoval a/nebo používal Správce, zaměstnanec Správce či správcem pověřená osoba.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Provozovatel Jana Hanzlíčková Špačková, IČ: 05583098, s místem podnikání Modravská 547/6, Praha 4 142 00, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, Smlouvou a VOP. Provozovatel je současně Správcem osobních údajů.

 

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Žádní oblíbení uživatelé.
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.