Mimořádná opatření Vaše objednávky opět rád vyřídím, jakmile to bude možné.
Profil uživatele
Otakar - foto
Otakar Petříček | prodávající
Brno
Registrace: 4.11.2010

Amatérskému fotografování a vlastně i fotografii jako širokému oboru výtvarného umění obětuji značnou část svého volného času. Vyhledávám zejména nenápadné, obyčejné a všední, avšak přesto něčím zvláštní motivy v přírodě i v městském prostředí. Snažím se vlastním pohledem vidět a zachytit běžné věci, jevy i nálady okolo nás.

V oboru fotografie jsem převážně samouk. Fotografické obzory si rozšiřuji za pomoci dostupné literatury a vlastní tvůrčí praxe, také v Kurzu výtvarné fotografie a fotografické techniky ve Fotoškole Brno a v kurzech portrétní a modelingové fotografie v IDIFu (Institut digitální fotografie). Některé moje snímky jsou publikovány v časopisech PhotoLife a Československá fotografie. Jsem členem Svazu českých fotografů, moje fotografie můžete vídat na společných výstavách SČF. V květnu 2016 se konala autorská výstava mých fotografií pod názvem Nejasno? v pražském Viničním altánu, v březnu 2017 v brněnské Galerii Pohyblivý svátek.


Objednané fotografie nechám po obdržení úhrady z Vaší strany zhotovit osvědčeným profesionálním fotolabem na kvalitní značkový fotografický papír a poté doporučenou zásilkou zašlu bezpečně zabalené a zajištěné proti poškození na Vaši adresu.

V ceně poštovného je zahrnuto i balné.

Způsob dopravy
Česká pošta, doporučený balíček.
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky prodávajícího Otakar – foto

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodávajícího Otakar – foto prostřednictvím internetového serveru Fler (www.fler.cz). Konkrétní údaje prodávajícího (IČ) budou nakupujícímu zobrazeny automaticky v průběhu procesu objednávky. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele profilu Otakar - foto) a kupujícího (zákazníka).

1.2. Server Fler je primárně určen k prodeji nového kreativního rukodělného a uměleckého zboží tvořeného prodávajícím. „Zbožím tvořeným kreativní duševní činností“ je myšleno takové zboží, které je tvořeno kreativní invencí, ale nemusí být nutně rukodělné (např.: fotografie, počítačová grafika, … apod.) V těchto obchodních podmínkách jsou pojmem „Zboží“ myšleny autorské fotografie, pohlednice nebo fotoobrazy na různých materiálech a zhotovené různou technologií („Zboží tvořené kreativní duševní činností“).

1.3. Koupí zboží – fotografie, pohlednice nebo fotoobrazu (v jakékoliv podobě, ať již fyzické nebo elektronické) Vám nevznikají práva na její komerční využití.

1.4. Veškeré nabízené zboží – fotografie, pohlednice a fotoobrazy podléhají autorským právům.

1.5. Zpracování fotografií je věnována maximální pozornost a vyvolání nebo tisk z digitálního souboru provádí profesionální grafické pracoviště na kvalitní značkové materiály. Barvy zakoupené (vyvolané nebo vytištěné) fotografie (díle jen „zboží“) se přesto mohou mírně lišit od fotografie zobrazené na monitoru kupujícího. To je dáno nastavením monitoru a použitého software a hardware. (Upozorňuji, že absolutní shoda barev je z principu nemožná zejména proto, že barvy vyvolané fotografie velmi výrazně ovlivňuje světlo, při kterém je právě prohlížena. Dalším důvodem je, že fotografie může obsahovat řadu barev, které vidíte na monitoru, ale minilab je nedokáže vyvolat -výjimečně tomu může být i naopak. Výsledkem je, že i fotografie, která je celkově věrná, někdy může obsahovat detaily, které se od zobrazení na monitoru mírně liší.)

1.6. Veškerý obchodní kontakt probíhá pouze mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající zasílá kupujícímu zboží poštou po uhrazení zboží včetně poštovného na účet prodávajícího, kupující tedy platí prodávajícímu předem.

1.7. Zboží zadává prodávající ke zhotovení třetí straně (vyvolání fotografie nebo tisk) až po uhrazení objednávky kupujícím!

1.8. Kupující neplatí žádný poplatek serveru Fler za nákup zboží.

1.9. Zasláním objednávky kupující současně stvrzuje, že s níže uvedenými obchodními podmínkami souhlasí, a že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Tímto krokem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

2.2. Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na emailovou adresu, kterou zadal při nákupu.

2.3. Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky kupujícího nebo v případě zadání nepravdivých nebo neúplných údajů pro odeslání či komunikaci.

2.4. Platba za objednané zboží má být provedena do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím. Platba probíhá bankovním převodem na účet prodávajícího. O platebních údajích bude kupující informován elektronicky prostřednictvím serveru Fler při potvrzení objednávky prodávajícím. Při nesplnění této podmínky prodávající připomene elektronickou cestou prostřednictvím serveru Fler kupujícímu platbu, a nebude-li ani poté objednávka uhrazena, prodávající objednávku stornuje.

2.5. Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 6.

2.6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Prodávající kupujícímu vystaví v systému Fler elektronickou fakturu, kterou si kupující může zobrazit pod objednávkou, vytisknout a která slouží zároveň jako dodací a záruční list.

2.7. Prodávající je informován o zájmu kupujícího pomocí elektronické pošty Fler a dále výpisem v sekci Objednávky. Tato informace není závazná a prodávající může objednávku odmítnout.

2.8. Prodávající může, po přijetí oznámení o objednávce, přijmout jen část objednávky.

2.9. Přijetím objednávky uzavírají obě smluvní strany (kupující a prodávající) Kupní smlouvu (nákup na dálku) dle platných zákonů České republiky.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající provozuje prodej zboží prostřednictvím serveru Fler ve svém volném čase a není povinen ihned reagovat na zaslanou objednávku.

3.2. Potvrdí-li však prodávající objednávku, má povinnost ji vyřídit a odeslat objednané zboží na adresu kupujícího v termínu uvedeném u vystaveného zboží nebo v termínu dohodnutém interní poštou.

3.3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou fakturační adresu i poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

4.2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující seznámen při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 6.

4.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4.4. Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky pouze informuje prodávajícího o zájmu nakoupit toto zboží, ale zboží bude zadáno ke zhotovení až ve chvíli potvrzení objednávky na straně prodávajícího a uhrazení částky za zboží kupujícím.

4.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající má právo objednávku nebo její část odmítnout. V tomto případě kupující hradí pouze schválenou část objednávky.

5. Dodací podmínky

5.1. Prodávající se zavazuje po přijetí, potvrzení a zaplacení objednávky bez zbytečného odkladu zadat zboží do výroby a po zhotovení odeslat na adresu kupujícího. Celková doba odeslání zboží nakupujícímu u vystaveného zboží nepřesáhne 14 dnů po obdržení platby kupujícím, u zboží na objednávku je stanovena dohodou mezi kupujícím a prodávajícím.

5.2. Zboží je kupujícímu doručováno zpravidla prostřednictvím doporučené zásilky Českou poštou. Poštovné je odvozeno od aktuálního ceníku České pošty. Navíc jsou připočteny náklady na zabalení zboží a dopravu prodávajícím na pobočku České pošty.

5.3. Individuálně může být dohodnut i jiný způsob doručení.

5.4. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci.

5.5. Pokud je při převzetí zjištěno zjevné mechanické poškození obalu nebo neúplnost zásilky, doporučuji za přítomnosti přepravce vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost přepravcem potvrdit, případně přepravou poškozené zboží nepřevzít.

6. Zboží na zakázku

6.1. Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků kupujícího (např. jiný než nabízený rozměr nebo provedení fotografie). Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.

6.2. Požadavek na boží na zakázku nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou. Pokud dojde ke shodě, bude zboží vystaveno na konkrétního kupujícího s orientační dobou dodání a konečnou cenou.

6.3. Po kupujícím může být na zboží na zakázku požadována záloha, pokrývající výrobní náklady.

6.4. Nebude-li kupující komunikovat, vyhrazuje si prodávající právo objednávku zrušit.

6.5. V případě zrušení takovéto objednávky bude kupujícímu vrácena celá záloha pouze v případě, že zboží ještě nebylo zadáno do výroby. V ostatních případech nebude záloha vrácena.

6.6. Zboží na zakázku bude vyhotoveno v dohodnutém termínu. Nebude-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající kupujícího neprodleně.

6.7. Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.

6.8. Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok.

7. Reklamační řád

7.1. Záruční doba

7.1.1. Záruční doba zboží je 24 měsíců.

7.1.2. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží kupujícím.

7.1.3. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

7.1.4. Záruka se nevztahuje na opotřebení a vady způsobené: neodbornou manipulací se zbožím, nevhodným rámováním, mechanickým poškozením (poškrábání, pořezání, ušpinění fotografie zejména otisky prstů), živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy (např. vyblednutí nebo změna barev fotografie při jejím dlouhodobém umístění na slunci, v blízkosti zdroje tepla, zkroucením podkladu nebo rámu při instalaci ve vlhkých prostorách).

7.2. Reklamace

7.2.1. Před samotnou reklamaci kupující nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis a případně fotografii vady.

7.2.2. Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodávajícího doporučenou zásilkou) řádně zabalené zboží. Kupující náklady na přepravu zboží hradí sám.

7.2.3. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má kupující nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

7.2.4. V případě uplatnění reklamace si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu obdobného obalu dodaného prodávajícím a z důvodu nebezpečí dalšího možného poškození zboží.

7.2.5. Prodávající po prozkoumání předložených dokladů a prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět kupujícímu vrátí.

7.2.6. O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající kupujícího předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).

7.2.7. V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat kupujícímu částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

8. Vrácení zboží

8.1. Kupující má ze zákona (53 odst. 7 občanského zákoníku) právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.

8.2. Vrácené zboží musí být kompletní, nepoškozené, (fotografie nesmí být pokrčené a ohmatané - s viditelnými otisky prstů), v obalu odpovídajícím původnímu, schopné dalšího prodeje.

8.3. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.

8.4. Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 14 dnů po obdržení zboží prodávajícím.

8.5. Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 6.

8.6. Zboží - fotografie v elektronické podobě nelze vrátit.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

9.2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky platí od 1. 1. 2014.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím