Domů Profil prodejce Otmar Chvalina
  • aktivní prodejce od r. 2013
    Reaguje na objednávky obvykle do 2 hodin.
  • Plzeň [Hradec Králové], ČR
  • 1028 prodaných kusů
  • 100% kladných hodnocení
Hodnocení: (182) 100%
Nadšenci: 506
Aktivita: aktivní
Prodáno: 1028
Registrace: 3.11.2013
Město: Plzeň [Hradec Králové]
Stát: ČR
Důležitá informace: 16.11.2021 Svatý Otmar nese párek tašek na vánoční dárek. || 28.9.2021 Po svatém Václavu kalendáře na krámu! S českou lípou zhola nově. A z loňska dva po obnově. || 9.1.2018 Sbohem, Mistře, nikdy nepřestaneme vzpomínat, obdivovat a šířit. Petr&Jana (suita Tvá, Tobě navždy oddaná) | P.S. 11.1.2018 Děkujeme všem, kdo na Mistra vzpomínají.

Otmar Chvalina

/ Prodávající
Novinky
1013468
27.6.2022 Nevídáno, neslýcháno! Na jarmarku svatoladislavském* lze divy mnohé viděti i slyšeti, Mistra Chvalinu uctíti, s psíky slaviti. Tresor i zvěřinec všem otevřen jest!
*v zdejší sekci blogové

S čelem k masám!

Ctěnému čtenářstvu i publiku všelikému oznamujeme,
že obchod básněmi Chvalinovými otevřen jest.
Račte vstoupiti!

Obchod tento byl do provozu uveden Chvalinovými věrnými příznivci a spolupracovníky – jeho dvorním fotografem a grafikem v jedné osobě a jeho výtvarnicí a korektorkou v osobě druhé, jejichž společným usilováním jest šíření básníkova díla.
Přejeme radost v nivách poesie!

Otmar Chvalina
básník (dle vlastních slov básník český, malý), violoncellista, violista, houslista, autor citlivě komponovaných pásem poesie s podkresem klasické hudby, milovník české krajiny, zejména orlickohorské, krkonošské a podkrkonošské, svého rodného kraje, vesniček Městec a Třtěnice, města Hradec Králové a pevnosti Josefov, uznalý obdivovatel kumštýřů, oddaný ctitel žen, strůjce alotrií pro pobavení dítek, štědrý ochránce pejsků a kočiček, vášnivý hráč šachu, příznivec boxu

Uměním až do úplného zblbnutí!

 

P.S.
Ode dne 9. ledna léta Páně 2018 lze se ve veškerých zákoutích vezdejších žel Bohu osobně střetati již jen se suitou Chvalinovou, kteroužto jest obchod básněmi nadále oddaně spravován a v původním duchu veden – zajisté pod neutuchajícím dohledem Mistrovým z dálav neznámých.

 

 

Neračte přehlédnouti:


Essay neb pověstný šplecht Chvalinův, díky němuž lze do detailův až živočichopisných zvěděti, kterak se básník rodí! Verse ku přečtení přednesena na večírku dávném, uvedením verse ozvučené zpestřeno pozdější soirée bujaré.

 

 

Chvalinův obchod básněmi otevřel ku potěše Vaší již čtyři oddělení specialisovaná, v nichž se lze od materiálna provozu obchodního alespoň na chvíli oprostiti.

Čítárna Chvalinova
V salonku tom útulném můžete se usaditi a do ukázek veršův začísti.
Račte za mnou tudy, prosím.

Chvalinova nedělní chvilka poesie
Na jevišti sálu toho velkolepého každou neděli jedna báseň představena bude. Jakostní doprovod hudební samozřejmostí jest! Let's Chval'n'Chvil!
Použíti lze vstup tento boční, prosím, následujte mne. 

Archiv Chvalinův
V labyrintu tom sklepním lze regály různorodé nalézti, do nichž budou postupně poklady všeliké ukládány.
Ku kamrlíku, kam minulé Chvalinovy nedělní chvilky poesie uskladňovány jsou, vedou přímo tato dvířka padací.
Šuplátko, v němž rozličné oslavy Chvalinou pořádané zakonservovány jsou, uzamčeno není, jen za madélko toto potáhnouti stačí. (Právě tam, hned u vitrinky čelní, lze na výzvu insertní odpovídati. A za ní v přihrádce jedné tajné jest vždy sešlost poslední dočasně přechovávána.)

Obrazárna Chvalinova
V nevelké té síni výstavní můžete si nashromážděné sbírky obrazové – rozsahem skromné, významem však nedostižné – prohlížeti, a s veřejnými i tajnými zákoutími světa Chvalinova a suity jeho oddané se tak obeznamovati.
Přehled sbírek a děl již vystavených jest doplňován do tohoto katalogu vernisážního.

Potemnělým okénkem tímto zamřížovaným lze – zatím ovšem jen velmi omezeně – do holografické laboratoře dvorního fotografa&grafika Chvalinova nahlédnouti. Račte však pokynův bezpečnostních dbáti! Do laseru nehleděti a v chemikáliích se neráchati ni jich nepíti!

 

A nora tato v tmách vykutaná, ta zkratkou tajnou jest ku...
(Ach, to nevyzradím...!)

A šachtou touto větrací se lze ohlásiti u...
(To neprozradím též!)

 

 

Chvalinovo členství v rozličných spolcích zdejších
Chvalina jest tuze hrd, že on, dědek-básník, byl babičkami tvořivými do spolku jejich laskavě přijat. A po čase i správcováním pověřen!
Tvořivé babičky | Tvořivé babičky
Dále jest členem čtyř spolkův oblastních, jež ho rovněž vřele uvítaly.
Jarmarky minulé i budoucí v Jaroměři-Josefově
Prodejní akce v knihovně Náchod
Východní Čechy tvořením spojené
Plzeňský kraj
Vstoupil rovněž do šlechetného spolku kreslířského, jenž potěšil ho záměrem verše jeho skromné ilustrovati a v němž sekretářka&výtvarnice Chvalinova chce se čas od času ku kreslířům připojiti.
Kreslíme | Kreslíme

 

 

 

 

Způsob platby
Účet prosíme vyrovnati u bankéřův jednoho ze dvou věhlasných domův peněžních – ČSOB či PayPal.

Čítárna Chvalinova

Zde můžete se blíže seznámiti s verši Chvalinovými.
Vloženy sem byly básně všechny čtyři sbírky representující, byste si o nich ještě lepší obrázek (než jen z obrázkův jejich fotografických v katalogu Chvalinova obchodu básněmi) udělali.
Avšak v obrázcích těch rovněž čísti neopomeňte, neb tam se úmyslně jiné básně než zde nacházejí, přičemž na to, by ve velikosti ku čtení vhodné byly, pamatováno jest.
Nuže – lidé, čtěte!

 

EXTEMPÓRE
ze sbírky Básnická ruleta

Vážení, velectění!

Básníci se rodí proto,
aby činili radosti a potěšení.
To každému dáno není.

Jsou básnící velcí,
jsou básnící větší,
jsou básníci největší.

OTMAR CHVALINA,
ač měří 177 cm,
obývá svatyni básníků,
svátečních mladíků.

DUCHA
s venkovskými dary.

Dýchá žízní domoviny,
je BÁSNÍK
ČESKÝ – MALÝ.

 

NA MŮSTKU
ze sbírky Básnická ruleta
(báseň tato jest ku poslechu v přednesu autorském
a jest s ní k disposici rovněž jmenovka/záložka)

Seděla na můstku.

Měla svou libůstku
pohledět do kraje
kde zraje obilí.

Přilétli motýli.
Svatebním tanečkem
stoupali výš a výš.

V rozběhlých myšlenkách
měla svou skrýš.

Tajný cit,
který už nikomu
nechtěla prozradit.

 

VÍM
ze sbírky Básnická ruleta
(báseň tato objevila se i v Chvalinově nedělní chvilce poesie)

Vím, že nedbáte mého hlasu,
vy, ochránci a svědomí času.

Chci vyzývat světla krásu,
co v příteli mém –
v rodném kraji tuší.

Co na dveře buší
v mé zavilé romantické duši.

 

3.
ze sbírky Nokturna

Voněla lípa
a kvetly růže.

A příroda celá
ve slunečním jasu,
jakoby o překot
chtěla vyzpívat
všechnu svou krásu
v jediný den.

Pro mne ten den
nade vše byl jiný.
Vanul kouzlem
domoviny.

Má Hudba
pěla
apotheosu času.

 

12.
ze sbírky Nokturna

Nemohu v noci spát.

Překrásnou
vidím tě u mne stát.

Tvůj úsměv –
večerní šat –
dlouhý vlas.

Slyším tvůj hlas.
"Ó, zastav se čas!"

Měsíc mi nazírá
do oken.
Chechtá se úplňkem
a truňkem
jitří můj kvas.

Stavuňkem
jako ďas
převrací zvěst.

Sám šípem přimražen
uprostřed hvězd
probíjí svoji čest
k znamení býka.

Od věží vyzvání
půlnoční klekání.

Tvůj pohled –
plachý ret –
doteky dlaní –
zachvění prosebné –
říkají: ANO, NE, ..., ANO, NE!

Nemohu spát.

 

22.
ze sbírky Nokturna

Svícny lamp –
komorní hudba.

A ONA zasněná –
večerní –
v smutečním brokátu.

Krásná a pobledlá –
podobná
květu akátu,
jenž vůní tajemství
láká roj včel.

Proč
vášní okřídlen –
omámen Pegasem
Já zřel v NÍ
BOHYNI SMUTKU.

SVĚTICI,
jež z dobrých skutků
věští můj žal.

Proč
Schubert myslí hrál
přesmutný kvartet
"SMRT A DÍVKA".

 

POEZIE VÁNOC 
ze sbírky Vánoční verše
(báseň tato jest ku poslechu v přednesu autorském)

Sváteční nálada.
Stříbrný podvečer
otvírá vlídný směr.

Obhlíží jiskrných vloček rej
a slyší rolničky.

Mé skromné básničky,
breptavé dětičky,
musí jít spát.

Není čas odmlouvat.
Mrazivý čaroděj
pokládá na lidskou krajinu
sněhovou peřinu.

Odchází do komnat
dobrácké pohádky
i přelud krásný.

Prazvláštní okamžik.

Myšlenkou doznívá popěvek
"Tichá noc, svatá noc."

Barevné lampičky
blikavě na pomoc
přejí mým veršíkům
hezké sny.

 

Z KAVČÍHO PLÁCKU
ze sbírky Hradecké eseje
(báseň tato objevila se i v Chvalinově nedělní chvilce poesie)

Z Kavčího plácku
zpívá kos
svůj epos lásky.

A hejna racků
roznáší jaro.

Lidé mu kráčejí
po schodech naproti,
na slunných terasách
ladí své úsměvy.

Milenci oseli
tajemná zákoutí
a zvyky kohoutí
bubnují
do lačných srdcí.

 

ZDOBENÝM OKNEM
ze sbírky Hradecké eseje
(báseň tato objevila se i v Chvalinově nedělní chvilce poesie)

Zdobeným oknem
pohledíš
do starých uliček,
kde lidé spěchají
do všedních dnů.

Z kolika hubiček,
z kolika snů
je lidský život?

 

NA POUCHOVSKÉM HŘBITOVĚ
ze sbírky Hradecké eseje
(báseň tato objevila se i v Chvalinově nedělní chvilce poesie)

Na pouchovském hřbitově
při blikavé svíci
stojí svoji klidnou stráž
nebožtíci.

Srovnáni,
bez smutku, bez nářku,
bez předsudků,
družně se radují
z dobrých skutků.

 

KRÁČÍTE, MÉ VRBY
ze sbírky Hradecké eseje

Kráčíte, mé vrby,
při toku Orlice.

Chtěl bych jít
za vámi,
dokud jsem mlád.

Šlapete cestičku
pro šťastné dvojice
kouzlem
svých promenád.

 

NEZOUFEJ SI, JENE ŽIŽKO
ze sbírky Hradecké eseje

Nezoufej si, Jene Žižko,
že zakryli ti jedno oko
při válečné chrabré době.

Častokrát pak přišly časy,
že zakryli nám oči obě.

 

KOMU DÁT VERŠE MÉ?
ze sbírky Hradecké eseje

Komu dát verše mé?
Komu je dát přede všemi
a na prvním místě?

Daruji je muzikantům!

Ti musí hrát opravdově.
Srdcem, citem.
Ti musí hrát každé době
a pokaždé čistě.

Jsem jeden z těch bezejmenných.
Vím to zcela jistě.

 

 

 

 

Způsob platby
Účet prosíme vyrovnati u bankéřův jednoho ze dvou věhlasných domův peněžních – ČSOB či PayPal.

Chvalinova nedělní chvilka poesie

Zde objeví se každou neděli báseň jedna,
dosud nevídaná, tiskem nikdy nevydaná!
Po týdnu nahrazena bude básní jinou.
A příznivcům našim věrným možnosti zde zcela nové kynou –
přednes Chvalinův si prvně vyposlechnou...

P.S.
Neb pozemský počet veršův a nahrávek Chvalinových jest žel Bohu již jistojistě konečným, ode dne 9. ledna léta Páně 2018 nezřídka odvažujeme se původních pravidel vlastních nedbati a básně beznahrávkové i tiskem vydané uváděti.

 

Báseň pro neděli 26. června 2022 a týden následující
V předvečer oslav narozenin Chvalinových jest dáván koncert velkolepý, leč neslyšný. Co doplněk proto vysíláme i čerstvě zpracovaný kus ku poslechu, zcela jedinečný tím, že jest první reprisou (ač ne reprisou naprostou) v dějinách Chval'n'Chvil - při uvedení premiérovém bylo se jednalo o Mistrův přednes s podkresem hudebním, tentokráte jest přednes hudby prost, ctěné posluchačstvo může si tedy od nynějška nahrávku jemu libou vybrati.
Zároveň rozhodli jsme se vydati program ozvučovací, v němž lze právě básně veškeré, k nimž byly zasuté nahrávky archivní objeveny a doplněny, nalézti. Nechť ráčí Vám jako nám ku radosti nemalé sloužiti!


Dvořákův koncert h moll

ze sbírky Omamné portréty

Sedávám na koncertech v pozadí v šestnácté řadě.
Dnes obzvláště při náladě.
Dávají Dvořákův cellový koncert h moll.
Je tolik svátečně.
A vůkol vše šumí tichými lidskými hlasy,
jako ve starobylém chrámu.
Přichází mladý muž, doprovází dámu,
nabízí jí rámě, nehlučně sedají vedle mě.
Rozruchem vše přímo raší.
Do křesel a sedadel se řadí lidé další,
až sál je zcela zaplněn.

Já vzrušen, oslněn,
vzhlížím k znaku hudebního jara,
kde na pódiu visí jeho transparent.

Přichází orchestr, sólista, dirigent -
dav hřímá chtivým potleskem.
Pak náhle jak bleskem - hrobový klid.
Do ticha začíná znít hudba.

Předehru rozvádí klarinet.
Za ním pak v prudký sled druží se nástroje další.
Mohutný orchestr v plné své šíři
vábivě víří, zvedá mocné sprchy proud.
Tu Mistr nechává utichnout tlumeným přechodem.
Spokojen horlivým úvodem nasadí sólový hlas.

V pravý čas sólista zarývá struny akcentem.
Tajemným momentem rozlévá prudké řeky břeh.
Nad velkou armádou smyčců, žesťů, dřev
tenor drží korouhev.

Vlny se vzdouvají ostrým příbojem.
Naráží, bouří se a kvasí.
Vítězné sloky evangelia krásy plují vzletnou poezií,
unášeny lidským citem ku hvězdám.

A když cello zpívá motiv písně "Kéž duch můj sám",
tajně pozvedám zrak nahoru k balkonu,
k postrannímu lóži,
kde poeticky touží moje snivá inspirace.
Usměvavá, vábná, sladce v tajůplném okouzlení.
Nyní ohlíží se krátce k mému zamyšlení.
- A naše pohledy se střetávají jemným dotekem.

Hudba hraje cantilénu.

Já v tom zvláštním okamžení
cítím, že se všechno se mnou mění,
že jsem zcela jiným, proměněným člověkem.

Báseň tato jest bez nahrávky.

 

Do archivu minulých Chvalinových nedělních chvilek poesie zavede Vás tato chodba tajná.
Po případě lze za pomoci následujícího retrospektivně řazeného soupisu kartotéčního přímo ku vyhlédnuté bedýnce archivační zamířiti a do nedělní chvilky poesie v ní zaznamenané se ponořiti.

Pro milce tvorby seriálové uchystali jsme oběžník, jímž dovolujeme si na ucelená pásma veršův upozorniti a do něhož budeme i v budoucnu další završené série básňové doplňovati.

Již zveřejněné kusy doposud za němé považované, k nimž však byli jsme vzácné nahrávky neznámé objevili, budou v programu dodatečném postupně uváděny a ku poslechu předkládány.

447. Obraznost ze sbírky Básnická ruleta
446. Studentkám (dosud nezařazena do žádné sbírky)
445. V biskupském paláci ze sbírky Hradecké eseje
444. Odchází podvečer ze sbírky Verše mé radosti
443. Violce k dvanáctým narozeninám (dosud nezařazena do žádné sbírky)
442. Hvězdná říš ze sbírky Hradecké eseje
441. Máninčině mamince ze sbírky Omamné portréty
440. První máj z pásma Verše pro Běličku
439. Dubnové preludium ze sbírky Lyra a femina
438. Pro jaro ze sbírky Básnická ruleta
437. Jidáš ze sbírky Obyčejný rok
436. Duben ze sbírky Obyčejný rok
435. Herci Milanu Sandhausovi (dosud nezařazena do žádné sbírky)
434. Dívence z Vysočiny ze sbírky Lyra a femina
433. Alejí Lipkami ze sbírky Hradecké eseje
432. Štěstí ze sbírky Hradecké eseje
431. Probdělá noc z pásma Stařiček Janaček
430. Přivolám jaro (dosud nezařazena do žádné sbírky)
429. Hudba ze sbírky Lyra a femina
428. Bílými pláněmi ze sbírky Obyčejný rok
427. Hvězdy ze sbírky Verše mé radosti
426. Spolu ze sbírky Znám jeden tichý kout
425. Smuteční zpěv 6 ze sbírky Verše mého žalu
424. Zimní ráno ze sbírky Básnická ruleta
423. Na vrcholu Sněžky ze sbírky Omamné portréty
422. Gratulace Inušce Lobazové (dosud nezařazena do žádné sbírky)
421. Bělostné Vánoce z pásma Vánoční verše
420. Život teče ze sbírky Hradecké eseje
419. Smuteční zpěv 34 ze sbírky Verše mého žalu
418. Vánoční dny (dosud nezařazena do žádné sbírky)
417. Smuteční zpěv 15 ze sbírky Verše mého žalu
416. Na počest (dosud nezařazena do žádné sbírky)
415. Peskému přítelovi Olivérovi (dosud nezařazena do žádné sbírky)
414. Život (dosud nezařazena do žádné sbírky)
413. Řeka hučí ze sbírky Verše mé radosti
412. Pohlédni ze sbírky Hradecké eseje
411. Ulice (dosud nezařazena do žádné sbírky)
410. V parlamentu ze sbírky Živé znění národního probuzení
409. Kapelníku Václavu Valáškovi ze sbírky Omamné portréty
408. Jako ta oblaka ze sbírky Lyra a femina
407. Sklízíme ovoce ze sbírky Obyčejný rok
406. Zbožněná ze sbírky Písně podzimu
405. Studenti a páni profesoři ze sbírky Hradecké eseje
404. Spoj síly, národe ze sbírky Živé znění národního probuzení
403. V hájemství přírody ze sbírky Helenčin kruh
402. Dumka Josefa Suka ze sbírky Omamné portréty
401. Údolí Bílého Labe ze sbírky Platí cit žít
400. Růžový keř ze sbírky Nokturna
399. Vedlas mě ze sbírky Verše mé radosti
398. Na lázeňské kolonádě ze sbírky Verše mé radosti
397. Na Chlumu ze sbírky Hradecké eseje
396. Jsi chvíli veselá ze sbírky Lyra a femina
395. Životní směr (dosud nezařazena do žádné sbírky)
394. Paní Jarmile Dohnálkové (dosud nezařazena do žádné sbírky)
393. Šáteček z pásma Mé listy pro Jitku
392. Měsíc máj (dosud nezařazena do žádné sbírky)
391. Impromptu 23. května 1971 ze sbírky Nokturna
390. Jubilejní májová pro Járu Lobaze (dosud nezařazena do žádné sbírky)
389. Co myslíš, vojáčku ze sbírky Hradecké eseje
388. Dnes (dosud nezařazena do žádné sbírky)
387. Panu Urbancovi (dosud nezařazena do žádné sbírky)
386. Památce Jardy Lobaze (dosud nezařazena do žádné sbírky)
385. Smuteční zpěv 2 ze sbírky Verše mého žalu
384. Apríl ze sbírky Obyčejný rok
383. Akvarely jara ze sbírky Hradecké eseje
382. Blaženost z pásma Verše pro Běličku
381. Předjaří ze sbírky Básnická ruleta
380. Dnešní den ze sbírky Verše mé radosti
379. Sto dvacet dobitých ze sbírky Živé znění národního probuzení
378. Resoluce (dosud nezařazena do žádné sbírky)
377. Potkávám mnoho žen ze sbírky Omamné portréty
376. Zdobeným oknem ze sbírky Hradecké eseje
375. Lednové preludium ze sbírky Nokturna
374. Věje ze sbírky Obyčejný rok
373. Mistru Jiřímu Markovi k sedmdesátinám (dosud nezařazena do žádné sbírky)
372. Smuteční zpěv 3 ze sbírky Verše mého žalu
371. Tak blaho-smutno z pásma Stařiček Janaček
370. Pohlédni ze sbírky Hradecké eseje
369. Sváteční (dosud nezařazena do žádné sbírky)
368. Málo jsem spal (dosud nezařazena do žádné sbírky)
367. Na svatou Barboru ze sbírky Verše mé radosti
366. Vánoční poselství (dosud nezařazena do žádné sbírky)
365. Stíny ze sbírky Lyra a femina
364. Přátelství ze sbírky Obyčejný rok
363. Mladí lékaři ze sbírky Hradecké eseje
362. Čtyřicet ze sbírky Verše mé radosti
361. Na dávných kamenech ze sbírky Živé znění národního probuzení
360. Profesorka Jana Machačová (dosud nezařazena do žádné sbírky)
359. Podzim z pásma Verše pro Běličku
358. Smuteční zpěv 24 ze sbírky Verše mého žalu
357. Lidé...! ze sbírky Hradecké eseje
356. Proč ty mi odcházíš ze sbírky Lyra a femina
355. Vlaštovičky ze sbírky Verše mé radosti
354. Vlaky ze sbírky Písně podzimu
353. Barvami podzimu ze sbírky Verše mé radosti
352. Chrpy (dosud nezařazena do žádné sbírky)
351. Hradbami a promenádou ze sbírky Hradecké eseje
350. Rehabilitace ze sbírky Helenčin kruh
349. My toulali se po Slovači ze sbírky Potkal jsem krásu
348. Léto hledí z pavlačí ze sbírky Obyčejný rok
347. V katedrále ze sbírky Lyra a femina
346. Vážené paní Anince Štanderové ze sbírky Omamné portréty
345. Jsem spjatý s přírodou z pásma Stařiček Janaček
344. Láska ze sbírky Verše mé radosti
343. Poenta (dosud nezařazena do žádné sbírky) 
342. Čas zarývá do kamene ze sbírky Hradecké eseje
341. Monument ze sbírky Do oka padla mi
340. Cukrárna (dosud nezařazena do žádné sbírky)
339. Májová noc ze sbírky Básnická ruleta
338. Dům paní Chytrové ze sbírky Omamné portréty
337. Rozkvetlým šeříkem ze sbírky Obyčejný rok
336. Střemcha a řeřicha ze sbírky Verše mé radosti
335. Koncertnímu mistru Jaroslavu Klimeckému ze sbírky Omamné portréty
334. Švadlenka III (dosud nezařazena do žádné sbírky)
333. Lyrou svou ze sbírky Lyra a femina
332. Málo vás uzřívám z pásma Verše pro Běličku
331. Lidský věk ze sbírky Hradecké eseje
330. Konec zimy ze sbírky Obyčejný rok
329. Smuteční zpěv 32 ze sbírky Verše mého žalu
328. MDŽ 89 (dosud nezařazena do žádné sbírky)
327. Stařičké střechy ze sbírky Hradecké eseje
326. Nitro se otvírá z pásma Stařiček Janaček
325. Ten kdosi neznámý ze sbírky Verše mé radosti
324. Paní malířce Boženě Vejrychové-Solarové k 75. narozeninám ze sbírky Omamné portréty
323. Sněženky ze sbírky Obyčejný rok
322. Nutno žít (dosud nezařazena do žádné sbírky)
321. Řeka ze sbírky Do oka padla mi
320. Smuteční zpěv 37 ze sbírky Verše mého žalu
319. Vím ze sbírky Básnická ruleta
318. P. F. ze sbírky Obyčejný rok
317. Vánoční myšlenka (dosud nezařazena do žádné sbírky)
316. Padá sníh ze sbírky Obyčejný rok
315. Dar Jiřího Kodyma ze sbírky Omamné portréty
314. Vánoční rým z pásma Vánoční verše
313. Deštivé kroky ze sbírky Hradecké eseje
312. Pokoj lidem dobré vůle (dosud nezařazena do žádné sbírky)
311. Vlídný dům ze sbírky Lyra a femina
310. Druhý listopad (dosud nezařazena do žádné sbírky)
309. Městec (dosud nezařazena do žádné sbírky)
308. Revoluční etuda Fryderyka Chopina (dosud nezařazena do žádné sbírky)
307. Javory (dosud nezařazena do žádné sbírky)
306. Kovová vázičko ze sbírky Lyra a femina
305. Jitrocel ze sbírky Znám jeden tichý kout
304. Houslistka slečna Marešová ze sbírky Omamné portréty
303. Přítomnost ze sbírky Lyra a femina
302. Jiřičky (dosud nezařazena do žádné sbírky)
301. Pocta kuchařinkám (dosud nezařazena do žádné sbírky)
300. Poznal jsem svoji poezii ze sbírky Nokturna
299. Mé kroky ze sbírky Obyčejný rok
298. Slunná neděle ze sbírky Obyčejný rok
297. Smetanovo nábřeží ze sbírky Hradecké eseje
296. Láska ze sbírky Do oka padla mi
295. Bloudívám po venku (dosud nezařazena do žádné sbírky)
294. Smuteční zpěv 33 ze sbírky Verše mého žalu
293. Zpytuji krajiny z pásma Stařiček Janaček
292. Zastavení u Štanderů ze sbírky Omamné portréty
291. Letní podvečer (dosud nezařazena do žádné sbírky)
290. Hudba ze sbírky Lyra a femina
289. Bohuslav Matěj Černohorský (dosud nezařazena do žádné sbírky)
288. Očima velkoměsta (dosud nezařazena do žádné sbírky)
287. Větvička lipová ze sbírky Nokturna
286. Pod chatou Janou ze sbírky Do oka padla mi
285. A zveš mne dál ze sbírky Lyra a femina
284. Rozloučení malíři, grafikovi Karlu Kratochvílovi ze sbírky Omamné portréty
283. Čarodějnice ze sbírky Obyčejný rok
282. Zajíci ze sbírky Obyčejný rok
281. Spisovatelce Heleně Sobkové ze sbírky Omamné portréty
280. Nad Labskou ze sbírky Platí cit žít
279. Akord můj bujarý ze sbírky Hradecké eseje
278. Zelená paleta ze sbírky Obyčejný rok
277. Jaro ze sbírky Helenčin kruh
276. Od věží ze sbírky Hradecké eseje
275. Koblihy ze sbírky Obyčejný rok
274. Profil houslisty Jaroslava Svěceného ze sbírky Omamné portréty
273. Vím z pásma Verše pro Běličku
272. Lidský proud ze sbírky Hradecké eseje
271. Zima (dosud nezařazena do žádné sbírky)
270. Krok mého osudu z pásma Stařiček Janaček
269. Zemřel Jan Palach ze sbírky Živé znění národního probuzení
268. Smuteční zpěv 8 ze sbírky Verše mého žalu
267. Měsíční sonáta (dosud nezařazena do žádné sbírky)
266. Silvestr ze sbírky Básnická ruleta
265. Poezie Vánoc z pásma Vánoční verše
264. Vánoce (dosud nezařazena do žádné sbírky)
263. Varhaník Jiří Strejc ze sbírky Omamné portréty
262. Hej, mistře z pásma Vánoční verše
261. Podzim bývalého kamaráda (dosud nezařazena do žádné sbírky)
260. XXL ze sbírky Básnická ruleta
259. Má poezie ze sbírky Komu zvoní verš
258. Jiřiny ze sbírky Obyčejný rok
257. Čechám ze sbírky Živé znění národního probuzení
256. Promiň ze sbírky Platí cit žít
255. Smuteční zpěv 17 ze sbírky Verše mého žalu
254. Chvěl se podzimní list ze sbírky Nokturna
253. Podzim rozezvučel struny ze sbírky Hradecké eseje
252. Září ze sbírky Obyčejný rok
251. Náušnice ze sbírky Do oka padla mi
250. Letní podvečer ze sbírky Obyčejný rok
249. Podzim v Ratibořicích ze sbírky Znám jeden tichý kout
248. Horečka čekání ze sbírky Živé znění národního probuzení
247. Helenčině mamince ze sbírky Omamné portréty
246. Panu profesoru Karlu Hršelovi (dosud nezařazena do žádné sbírky)
245. Na Růžové hoře ze sbírky Do oka padla mi
244. Červenec ze sbírky Básnická ruleta
243. Myšlenky posílá z pásma Stařiček Janaček
242. Kukleny ze sbírky Hradecké eseje
241. Nutno snít ze sbírky Verše mého žalu
240. Je to tak, drahý příteli ze sbírky Obyčejný rok
239. Všechno chce žít (dosud nezařazena do žádné sbírky)
238. Lípy ze sbírky Hradecké eseje
237. Rodná vesnička ze sbírky Omamné portréty
236. Z bolesti z pásma Stařiček Janaček
235. A země se strojí ze sbírky Obyčejný rok
234. Z Kavčího plácku ze sbírky Hradecké eseje
233. Výsluní pana primáře Emila Lánského ze sbírky Omamné portréty
232. Mistr Bonhard ze sbírky Nokturna
231. Poledne ze sbírky Helenčin kruh
230. Jaro ve Třtěnici (dosud nezařazena do žádné sbírky)
229. Smuteční zpěv 26 ze sbírky Verše mého žalu
228. Návštěva u dědečka (dosud nezařazena do žádné sbírky)
227. Zvoničky milé ze sbírky Hradecké eseje
226. Slunce svým obrazem ze sbírky Obyčejný rok
225. Smuteční zpěv 18 ze sbírky Verše mého žalu
224. Potkal jsem Hudbu ze sbírky Nokturna
223. Podloubí ze sbírky Hradecké eseje
222. Můj lék ze sbírky Lyra a femina
221. Smuteční zpěv 38 ze sbírky Verše mého žalu
220. Vzpomínka ze sbírky Znám jeden tichý kout
219. Život ze sbírky Obyčejný rok
218. Na Jánském plácku ze sbírky Hradecké eseje
217. Smuteční zpěv 28 ze sbírky Verše mého žalu
216. Podzimu ze sbírky Básnická ruleta
~~~  Tichými kročeji z malého pásma veršů věnovaného památce mých rodičů (dne 9. ledna 2018 báseň věnována památce Mistra Chvaliny)
215. Měsíční noc ze sbírky Do oka padla mi
214. Dobře zříš, příteli ze sbírky Obyčejný rok
213. Štědrý den z pásma Vánoční verše
212. Kamenný dům ze sbírky Lyra a femina
211. Gratulace Ivance ze sbírky Lyra a femina
210. Smáčím ret v tvou číš ze sbírky Nokturna
209. Listopad ze sbírky Obyčejný rok
208. Umění z pásma veršů Vernisáž blíženců
207. Ten akord (dosud nezařazena do žádné sbírky)
206. Večerní píseň Roberta Schumanna ze sbírky Potkal jsem krásu
205. Květ poslední pampelišky ze sbírky Obyčejný rok
204. Ze strání z pásma Stařiček Janaček
203. Říjen ze sbírky Obyčejný rok
202. Vyvěráš do polí ze sbírky Lyra a femina
201. Návštěva u akademické malířky Dany Sokolové ze sbírky Omamné portréty
200. Hlasem tvým lákavým (dosud nezařazena do žádné sbírky)
199. Babí léto ze sbírky Obyčejný rok
198. Jako laň ze sbírky Do oka padla mi
197. Břečťan (dosud nezařazena do žádné sbírky)
196. Mé srdce hoří s ním ze sbírky Platí cit žít
195. Inspirace chomutická (dosud nezařazena do žádné sbírky)
194. Klikatých cestiček ze sbírky Helenčin kruh
193. Na dalekém vršku z pásma Stařiček Janaček
192. Osud ze sbírky Hradecké eseje
191. Čápi ze sbírky Obyčejný rok
190. V mlhách trýzeň z pásma Stařiček Janaček
189. Nezkrotný temperament ze sbírky Do oka padla mi
188. Kdyby můj život byl ze sbírky Verše mé radosti
187. Vděk (dosud nezařazena do žádné sbírky)
186. Neseme krásu svou z pásma Mé jarní lásce
185. Láska nás provází z pásma Mé jarní lásce
184. Hledáme obzory z pásma Mé jarní lásce
183. Ctím tě tak velice z pásma Mé jarní lásce
182. Jasmínek (dosud nezařazena do žádné sbírky)
181. Tvé jemné doteky z pásma Mé jarní lásce
180. Vládneš svou jemností z pásma Mé jarní lásce
179. Mám rád tvá setkání z pásma Mé jarní lásce
178. V bělavém kompletu z pásma Mé jarní lásce
177. Pomlázka ze sbírky Obyčejný rok
176. Hacienda ze sbírky Helenčin kruh
175. Chryzantémy (dosud nezařazena do žádné sbírky)
174. Znám jednu cukrářku ze sbírky Platí cit žít
173. Jaro ze sbírky Komu zvoní verš
172. Obrazu Doubravky Broučkové ze sbírky Omamné portréty
171. Lampička ze sbírky Do oka padla mi
170. Masopůst ze sbírky Obyčejný rok
169. Únor ze sbírky Obyčejný rok
168. U mne tak blízko ze sbírky Lyra a femina
167. Helenčin kruh ze sbírky Helenčin kruh
166. Přiběhla v kulíšku ze sbírky Nokturna
165. Vernisáž blíženců z pásma veršů Vernisáž blíženců
164. Koncert Jeana Sibelia ze sbírky Omamné portréty
163. Půvabná z pásma veršů "Půvabná" ze sbírky Lyra a femina
162. Svět je plný kocoviny ze sbírky Omamné portréty
161. Vánoční strom z pásma Vánoční verše
160. Zima ze sbírky Hradecké eseje
159. Motto ze sbírky Nokturna
158. Listí opadává ze sbírky Obyčejný rok
157. Korzo u řeky ze sbírky Lyra a femina
156. Akvarel Břetislava Jünglinga z pásma Památce Břetislava Jünglinga
155. Boris Masopust ze sbírky Omamné portréty
154. O čem sníš ze sbírky Platí cit žít
153. Na pouchovském hřbitově ze sbírky Hradecké eseje
152. Dívčím půvabem ze sbírky Potkal jsem krásu
151. Proč, smutný podzime ze sbírky Obyčejný rok
150. Hudba přítelkyně ze sbírky Komu zvoní verš
149. Znám vinu ze sbírky Lyra a femina
148. Oblakem myšlenek ze sbírky Lyra a femina
147. Vody si nabrala ze sbírky Do oka padla mi
146. Na můstku ze sbírky Básnická ruleta
145. Byl zvláštní podvečer ze sbírky Lyra a femina
144. Skotačte, housličky ze sbírky Obyčejný rok
143. Odbíjí hodiny z pásma Památce Břetislava Jünglinga
142. Spravuješ koberec ze sbírky Helenčin kruh
141. Nemohu dopustit z pásma veršů "Půvabná" ze sbírky Lyra a femina
140. Červenec ze sbírky Obyčejný rok
139. Profesorka Svatava Šubrtová ze sbírky Omamné portréty
138. Často se slunila ze sbírky Do oka padla mi
137. Deset dnů ze sbírky Helenčin kruh
136. Moje vesnička ze sbírky Obyčejný rok
135. Po stupních ze sbírky Lyra a femina
134. Josef Bohuslav Foerster ze sbírky Omamné portréty
133. Uprostřed lesů ze sbírky Platí cit žít
132. Tak třeba dneska ze sbírky Lyra a femina
131. Pojď se mnou z pásma veršů Vernisáž blíženců
130. Hudba ožila ze sbírky Do oka padla mi
129. Života řeka ze sbírky Hradecké eseje
128. Rozkvetla třešňovka ze sbírky Komu zvoní verš
127. Je první máj z pásma pěti básní na hudbu Večerní nálada
126. Ohně hoří ze sbírky Platí cit žít
125. Sedmdesátka profesora Karla Schejbala ze sbírky Omamné portréty
124. Večerní nálada z malého pásma tří básní s hudebním průvodem Ukolébavky od Josefa Suka
123. V jarním rozmaru z pásma tří básní na hudbu Okna do zahrady
122. Jarní pátek ze sbírky Helenčin kruh
121. Těším se ze sbírky Obyčejný rok
120. Múza chvěla ze sbírky Do oka padla mi
119. Ženám ze sbírky Komu zvoní verš
118. Panu kapitánu Jiřímu Markovi ze sbírky Omamné portréty
117. Svatý Petr ze sbírky Platí cit žít
116. Shizuka Ishikawa ze sbírky Omamné portréty
115. Páteční cindrbál ze sbírky Lyra a femina
114. Zapadlá štace ze sbírky Komu zvoní verš
113. Věděla ze sbírky Do oka padla mi
112. Vrabcům a sýkorkám ze sbírky Obyčejný rok
111. Bílá noc z pásma veršů "Půvabná" ze sbírky Lyra a femina
110. Rodnému kraji ze sbírky Omamné portréty
109. Vánoční kaktus z pásma Vánoční verše
108. Chumelí z pásma Vánoční verše
107. Druhý koncert pro housle a orchestr Bohuslava Martinů ze sbírky Omamné portréty
106. Mistr Jüngling z pásma Památce Břetislava Jünglinga
105. Řekni mi, podzime ze sbírky Lyra a femina
104. Vidím tě z pásma veršů "Půvabná" ze sbírky Lyra a femina
103. Pamatujme ze sbírky Živé znění národního probuzení
102. Jdu lesní pěšinou ze sbírky Platí cit žít
101. Vracím se domů z malého pásma veršů věnovaného památce mých rodičů
100. Snění Roberta Schumanna ze sbírky Potkal jsem krásu
099. Odkaz Bedřicha Smetany ze sbírky Omamné portréty
098. Babí léto ze sbírky Komu zvoní verš
097. Chceš-li mým krajem jít ze sbírky Obyčejný rok
096. Svatý Václave ze sbírky Hradecké eseje
095. Do oka padla mi ze sbírky Do oka padla mi
094. Tryzna Františku Komárkovi ze sbírky Omamné portréty
093. Sbohem, léto ze sbírky Obyčejný rok
092. Žhavou a ohnivou z pásma pěti básní na hudbu Večerní nálada
091. U naší kapličky ze sbírky Obyčejný rok
090. Tvá ručka ze sbírky Helenčin kruh
089. Srpnová neděle ze sbírky Lyra a femina
088. Král Ječmínek ze sbírky Obyčejný rok
087. Nad duby letí holubi z pásma veršů "Půvabná" ze sbírky Lyra a femina
086. Vítězslav Novák ze sbírky Omamné portréty
085. Měla prstýnek ze sbírky Do oka padla mi
084. Z proher a zklamání z pásma veršů Vernisáž blíženců
083. Pochybnost ze sbírky Lyra a femina
082. Propadám v romantický proud ze sbírky Platí cit žít
081. Z mé paměti ze sbírky Lyra a femina
080. Na našem dvoře ze sbírky Lyra a femina
079. Jitřní hudba ze sbírky Komu zvoní verš
078. Koncert h moll Antonína Dvořáka ze sbírky Omamné portréty
077. Nesmělá láska z malého pásma tří básní s hudebním průvodem Ukolébavky od Josefa Suka
076. Vojenské sestře ze sbírky Komu zvoní verš
075. Dědečku z malého pásma veršů věnovaného památce mých rodičů
074. Vím z pásma pěti básní na hudbu Večerní nálada
073. Sebrala haluzku ze sbírky Do oka padla mi
072. Rašení ze sbírky Komu zvoní verš
071. Poseď a odpočiň ze sbírky Hradecké eseje
070. Krajina Dany Sokolové ze sbírky Omamné portréty
069. Air Johanna Sebastiana Bacha ze sbírky Omamné portréty
068. Znám tvůj let, slavíčku! z pásma čtyř básní na hudbu Introdukce
067. Kam plujete? z pásma čtyř básní na hudbu Introdukce
066. Dívko s vlasy jako len z pásma čtyř básní na hudbu Introdukce
065. Příroda plní své předjaří z pásma čtyř básní na hudbu Introdukce
064. Silnými podněty ze sbírky Lyra a femina
063. Čekám tě z pásma veršů Vernisáž blíženců
062. Ty verše píši ti dřív z pásma pěti básní na hudbu Večerní nálada
061. Jiřinky na hrob Boženy Němcové ze sbírky Omamné portréty
060. Potkal jsem krásu ze sbírky Potkal jsem krásu
059. Mistru houslaři Miloslavu Cardovi ze sbírky Omamné portréty
058. Onoho večera ze sbírky Do oka padla mi
057. Má vlast ze sbírky Komu zvoní verš
056. Z nebeských hvozdů ze sbírky Hradecké eseje
055. Dům profesora Hršela ze sbírky Omamné portréty
054. Proměny ze sbírky Komu zvoní verš
053. Spisovatelce Marii Kubátové ze sbírky Omamné portréty
052. Wolfgang Amadeus Mozart ze sbírky Omamné portréty
051. Veďte mě, kroky ze sbírky Komu zvoní verš
050. Maluješ, podzime ze sbírky Obyčejný rok
049. Pochmurný listopade z malého pásma veršů věnovaného památce mých rodičů
048. Vím, moje holčičko ze sbírky Lyra a femina
047. Tajemným veršem ze sbírky Lyra a femina
046. Pokoj číslo 308 ze sbírky Lyra a femina
045. Ach bože, božíčku ze sbírky Lyra a femina
044. Voláš mne ze sbírky Lyra a femina
043. Nyní jsi daleko ze sbírky Lyra a femina
042. Rozbouřený srdce zvon ze sbírky Lyra a femina
041. Hladím tě ze sbírky Lyra a femina
040. Až zase v živém snu ze sbírky Lyra a femina
039. Znám cesty vzdálené ze sbírky Lyra a femina
038. Všechen můj předvánoční čas ze sbírky Lyra a femina
037. Slunce pálí ze sbírky Lyra a femina
036. Jak sladká jsou slova ze sbírky Lyra a femina
035. Pozdní ohně ze sbírky Lyra a femina
034. Plovárna ze sbírky Lyra a femina
033. Krajkářce v Prioru ze sbírky Omamné portréty
032. Málo spím ze sbírky Platí cit žít
031. Život a dílo z pásma Památce Břetislava Jünglinga
030. Básník a muzikant ze sbírky Omamné portréty
029. Požehnej ze sbírky Obyčejný rok
028. Keramika Vlasty Ortové ze sbírky Omamné portréty
027. Toulkami v podvečer ze sbírky Lyra a femina
026. Zazpívej, hudbo má ze sbírky Komu zvoní verš
025. Dopis příteli Bohuši Novákovi ze sbírky Omamné portréty
024. Zchmuřelý listopad z malého pásma veršů věnovaného památce mých rodičů
023. Elixír z pásma veršů "Půvabná" ze sbírky Lyra a femina
022. Ateliér Břetislava Jünglinga ze sbírky Omamné portréty
021. Bláhový lyrik jsem ze sbírky Komu zvoní verš
020. Tvůj pohled dobrácký ze sbírky Helenčin kruh
019. Přijmi mě ze sbírky Komu zvoní verš
018. Akademickému malíři Mistru Karlu Mahrlovi ze sbírky Omamné portréty
017. Chtěl bych tě dobře znát ze sbírky Nokturna
016. Pevnost Josefov ze sbírky Komu zvoní verš
015. Chtěl bych si být jist ze sbírky Obyčejný rok
014. V mých nocích z pásma pěti básní na hudbu Večerní nálada
013. Památce houslaře Mistra Karla Pilaře ze sbírky Omamné portréty
012. Domov ze sbírky Obyčejný rok
011. Tělo ti prochladne ze sbírky Helenčin kruh
010. Učitel Jiří Král ze sbírky Omamné portréty
009. Vám, ženy ze sbírky Nokturna
008. Kvetly růže ze sbírky Lyra a femina
007. Kdyby mocní tohoto světa ze sbírky Komu zvoní verš
006. Růžový květ ze sbírky Potkal jsem krásu
005. Jakýsi tichý žalm ze sbírky Omamné portréty
004. Rozhovor s dcerkou ze sbírky Omamné portréty
003. Je konec výletů ze sbírky Helenčin kruh
002. Mé slunce ze sbírky Do oka padla mi
001. Tichými kročeji z malého pásma veršů věnovaného památce mých rodičů

 

Báseň pro úterý 9. ledna 2018 a na věky věkův
Na rozloučenou.
A na radostnou shledanou se všemi blízkými.
Buď s Bohem, Mistře. Nechť Tě na Tvé dnešní cestě provázejí tyto krásné verše, jež pouštěli jsme před více než čtyřmi lety jako úplně první společnou chvilku nedělní.
Děkujeme Ti, neb vděčíme Ti za mnohé! Kamínek Ti doneseme.
Petr&Jana (suita Tvá, Tobě navždy oddaná)


Tichými kročeji

z malého pásma veršů věnovaného památce mých rodičů

Tichými kročeji
jdu zase alejí
bílých bříz,
abych si oživil něhu míst,
kde štěstí jako list
proklouzlo jarními pozdravy.

Znovu se zahlížím
do tiché dálavy
niterna dojemných vzpomínek.

Ze země pozvedám kamínek,
chladivý talisman,
který by potěšil,
abych tak nebyl sám.

V duši mu děkuji.
Tajně jej ukrývám.

Co dávně miluji,
dojímá.

Příroda ohřívá,
voní tu řeky břeh,
v tichých snech
slunce se oddává motýlím hrám.

Cítím se vyrovnán.

Smír padá alejí
do stínů kolejí,
které tu zarývám,
které tu pohřbívám.

Ku poslechu jest báseň tato v přednesu Chvalinově zde.

 

 

 

 

 

Způsob platby
Účet prosíme vyrovnati u bankéřův jednoho ze dvou věhlasných domův peněžních – ČSOB či PayPal.
Způsob dopravy
Balíček, bublinkový či jinak vyztužený, České poště za úplatu a úpis svěřený (a děj se vůle... její, bohužel). Drobné zboží poetické lze na žádost a vlastní riziko zákazníka levněji zaslati – jako psaní obyčejné. Při přijetí objednávky více kusův zboží čítající, a tím přesahující limit hmotnostní, dovolujeme si cenu poštovného adekvátně navýšiti. U objednávek veškerých nabízí se v Plzni možnost doručení o poznání levnější, rychlejší i jistější – předání osobní.
Komentáře
Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Fler kluby
Zboží

Další zboží od Otmar Chvalina

Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím
Menu
--