Všem přeji krásné letní dny :)
Profil uživatele
petulka21
Prodávající
Chrást u Plzně
Registrace: 1.2.2018

Jmenuji se Petra a vítám Vás v mém obchůdku, kde najdete bytové dekorace ze dřeva - nejčastěji zdobené  pyrografií - tj. umělecká technika malování do dřeva horkou pájkou, dále pletené výrobky i sezónní zboží na Velikonoce či Vánoe.

Budu moc ráda, když Vás nějaké mé zboží zaujme a potěšíte jím sebe i své blízké Usmívající se Přeji Vám příjemné nakupování.

Ráda bych Vás pozvala i na svůj druhý profil Fontana di Cristalli, zaměřený na cínové šperky, šperky z drahých kamenů, skleněných i dřevěných korálků, polymerové hmoty a dalších materiálů.

 

image

Způsob dopravy
Česká pošta - zasílám jako doporučený dopis či doporučený balík (podle množství)
Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) výrobce petulka21 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetové prodejní galerie www.fler.cz/fontana-di-cristalli (dále jen „internetový obchod“).
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Komunikace mezi nakupujícím a prodávajícím je uskutečňována výhradě prostřednictvím zpráv internetové prodejní galerie Fler.cz (dále jen „vnitřní pošta“).

2. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Při požadavku změny charakteru objednaného zboží (barva, velikost) v doplňkové zprávě objednávky nemusí prodávající na tuto změnu brát ohled. V takovém případě může objednávku odmítnout. Změnu charakteru zboží je možné předem domluvit s prodávajícím vnitřní poštou a vyrobit zboží podle přání kupujícího.
Potvrzení objednávky provede prodávající. Nakupující je o potvrzení přijetí objednávky informován vnitřní poštou.

3. Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Převodem bezhotovostně na český účet prodávajícího č. 35-6249380237/0100 , vedený u společnosti Komerční banka a.s.; nebo v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. O přijetí platby je kupující informován vnitřní poštou.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v případě zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno podle přání kupujícího
nebo pro jeho osobu.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Pro odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen kontaktovat prodávajícího prostřednictvím vnitřní pošty.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek, se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

Zboží posílané zpět není možné zasílat na dobírku.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez zjevných vad způsobených užíváním nebo nevhodným skladováním.

Zboží musí být zabalené ve vhodném obalu (nejlépe stejném, v jakém bylo doručeno) vhodným způsobem, které jednoznačně vyplývá z povahy věci, aby nedošlo k možnému poškození zboží při přepravě.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


5. Výroba

Veškerý sortiment prodávajícího dostupný v internetovém obchodě je ruční výroby a každý vyrobený kus je unikát.

Uvedené fotografie výrobků jsou stejné se zbožím, které kupující dostane. Kupující kupuje zboží, které vidí na fotografii.

Veškeré použité komponenty jsou z bižuterních materiálů s vysokou mírou kvality galvanizace, není-li uvedeno jinak.

Výrobek bude dodán kupujícímu s barvou galvanizace komponentu
uvedenou v popisu produktu nebo na produktové fotografii, není-li
uvedeno jinak.

Barvu galvanizace komponentu je po předchozí domluvě prostřednictvím vnitřní pošty možné změnit.


6. Zakázková výroba

Obsahem dohody, provedené prostřednictvím vnitřní pošty nebo emailu, je zhotovení věci, díla na objednávku. Je povinnost prodávajícího vyrobit podle objednávky zadanou věc či dílo a na
druhé straně povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu cenu za zhotovení věci. Předmětem této dohody je zhotovení nového výrobku podle požadavků objednatele.

Zakázková výroba se stává platnou po vyplnění formuláře pro zakázkovou výrobu a uhrazení nevratného poplatku 150 Kč na český účet.

Nakupující je povinen předat prodejci co nejpřesnější představu o finálním výrobku prostřednictvím fotografií či odkazů doplněné o změny – ve stylu, počtu kusů, druhu výrobku, ve velikosti, barevném sladění, preferovaném materiálu, či jiné úpravy, které lze z technického hlediska provést.
Doba zakázkové výroby je stanovena na základě složitosti výroby, aktuálním množství objednávek a ročním období (dále jen „doba zakázkové výroby“). Prodávající doporučuje rezervovat termín na
výrobu jeden týden (kalendářní) před tím, než kupující zboží potřebuje.

Dobu zakázkové výroby je po předchozí domluvě možné zkrátit, je však zpoplatněna následujícím ceníkem:
Urgentní výroba do 5 pracovních dní je zpoplatněna částkou 30 Kč;
Urgentní výroba do 2 pracovních dní je zpoplatněna částkou 60 Kč.


Pro zakázkovou výrobu nemá prodávající fixně stanovený ceník. Cena objednávky vzniká na základě množství použitého materiálu, časové náročnosti výroby, počtu kusů výrobků a urgentnosti výroby. Kupující se může s prodávajícím dohodnout na předběžné kalkulaci ceny, které se může lišit v průběhu výroby objednávky (např.: pokud budu kupující požadovat úpravy výrobků nebo doplnit objednávku o další produkty).

Poplatek za změnu objednávky se odvíjí od rozsahu změn na objednávaném zboží. V případě drobných změn jako je odebrání, přidání či změna části objednávaného zboží je možná úprava bez
poplatku. Pokud se jedná o rozsáhlejší změny, které vyžadují vytvoření zcela nového výrobku, si výrobce vyhrazuje právo požadovat 20% z ceny nezakoupeného výrobku. Kupující má právo zrušit objednávku bezplatně, pokud ještě nedošlo k zahájení výroby. Jestliže prodávající zruší objednávku v průběhu výroby, vyhrazuje si prodávající právo požadovat 50% z ceny vyrobených produktů. V případě že kupující zruší objednávku až po vyrobení zboží, prodejce si vyhrazuje právo požadovat 100% ceny výrobků.


7. Přeprava a dodání zboží

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Zboží bude odesláno prostřednictvím společnosti Česká pošta s. p. (dále jen „Česká pošta“). Zboží bude odesláno dle způsobu dopravy zvoleného v objednávce, není-li po předchozí domluvě prostřednictvím vnitřní pošty stanoveno jinak. V rámci standardního poštovného pro objednávky v ČR s platbou předem se jedná převážně o doporučené nebo cenné psaní nebo doporučený balík v závislosti na velikosti objednaného zboží. V případě dobírky se jedná o doporučené psaní či cenné psaní s dobírkou nebo doporučený balík s dobírkou.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny poštovného v závislosti na aktuálním ceníku České pošty. Po předchozí domluvě je možné odeslat zboží kurýrní službou, která je zpoplatněna individuálně a bez možnosti dobírky.

V případě nevyzvednutí zboží zaslaného na dobírku je prodávající oprávněn objednávku zrušit.

V ceně poštovného je zahrnuto balné, které je určeno na základě povahy zboží.

O odeslání zboží je kupující informován vnitřní poštou.


8. Práva z Vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího prostřednictvím vnitřní pošty. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího
reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

9. Reklamační řád

Reklamační řád vychází z ustanovení občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na obchodní zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla: mechanickým poškozením zboží, prokazatelně nesprávným užíváním, prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které jednoznačně vyplývá z povahy věci, prokazatelně nesprávným skladováním, které jednoznačně vyplývá z povahy věci.

Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.
Zboží musí být odesláno na adresu místa podnikání nepoškozené, bez zjevných vad způsobených užíváním nebo nevhodným skladováním. Zboží musí být zabalené ve vhodném obalu (nejlépe
stejném, v jakém bylo doručeno) vhodným způsobem, které jednoznačně vyplývá z povahy věci, aby nedošlo k možnému poškození zboží při přepravě.

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.


11. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího vnitřní poštou o jakékoli změně (např. o
změně dodací adresy).

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu
kupujícího předávány třetím osobám. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


12. Zasílání obchodních sdělení

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

13. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují předchozí domluvu vnitřní poštou.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


V Chrástu dne 10.4.2018

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
709191
21.3.2018 Zveřejněny novinky :)
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.