Menu
--
Profil prodejce Růžový květ Domů
Profil uživatele
Růžový květ
Hana Vašková | prodávající
Kameničky
Registrace: 2.8.2016

Ahoj všichni,

náš obchod je plný bylinek a vůní. Po dlouhé době velkých příprav je to konečně tady a my vám můžeme představit novou přírodní kosmetiku, která je založena na květových vodách vlastní výroby. 

Květové vody jsou vyráběny z našich českých bylinek, jako je jitrocel, bříza, pampeliška, pivoňka, jetel, růže stolistá a mnoho dalších. Jsou jemné a mají spoustu báječných vlastností. Nezapomněli jsme ovšem ani na oblíbené středomořské bylinky, jako je např. levandule či šalvěj. 

Květové vody se dají využít na mnoho způsobů a nejen to. Jsou obsaženy ve všech našich dalších výrobcích - mýdlech a šampucích. Prostě jsme se snažili využít jejich skvělých vlastností naplno.

Oblíbenci aromaterapie zde i nadále naleznou aromaterapeutické vosky a svíčky.

Vše je čistě přírodní a s bylinkami z našeho vlastního pěstování či sběru. 

 

Ať se vám u nás líbí a naleznete zde pro sebe to pravé!

Pozor! Výrobky budou vkládány postupně. S výrobou začínáme a na některé bylinky ještě pořád netrpělivě čekáme :-)

 

 

 

Způsob dopravy
Zboží se platí předem na účet. Balíček se zbožím zasílám Českou poštou jako doporučený balíček za 75,- Kč, nebo jako balík do ruky za 130,-, či na poštu za 110,-. Další možností dodání balíčku je prostřednictvím Zásilkovny za 49,- na Vámi zvolenou pobočku. Dopravce si zvolte sami v objednávkovém formuláři, cena za každý druh dopravného s počtem objednaných kusů nenarůstá. Výrobky vám pečlivě zabalím, aby nedošlo k poškození zboží. Z 90ti % používám již použitý obalový materiál z důvodu šetrnosti k životnímu prostředí.
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.fler.cz/ruzovy-kvet.

 

I.

Všeobecná ustanovení

1.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu, provozovaném na webové stránce, umístěné na internetové adrese www.fler.cz, uživatel Růžový květ či www.fler.cz/ruzovy-kvet, a to prostřednictvím webové stránky. (dále jen kupující).

1.2. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, se řídí těmito obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, pokud kupující při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti. Pokud kupující není spotřebitelem, nemá právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku IX. Odstavec 9.1 těchto obchodních podmínek.

1.3. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

II.

Předmět smlouvy

2.1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká kupujícímu závazek za objednané zboží zaplatit předem na bankovní účet kupní cenu a prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží.

2.2. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.

III.

Objednávka zboží, storno objednávky

3.1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou vnitřní poštou Fleru, a to na adresu elektronické vnitří pošty Fleru kupujícího.

3.2. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové  i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

3.3. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

3.4. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

3.5. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. 

3.6. Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku do 2 dnů po jejím odeslání prodávajícímu, a to elektronickou vnitřní poštou Fleru. Stornovat lze jen objednávku, která ještě nebyla odeslána na adresu kupujícího.

3.7. Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 14(čtrnácti) dnů od odstoupení od objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení.

3.8. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě, že: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila dodavatelská cena. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět na účet.

IV.

Místo plnění

4.1. Místem plnění závazku prodávajícího je sklad prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci přepravní společnosti k dopravě kupujícímu.

4.2. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí kupujícím.

V.

Cena a platba

5.1. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Jsme plátci DPH, ceny  jsou uvedeny včetně DPH. 

5.2. K ceně zboží bude prodávajícím připočítáno zvolené dopravné. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit.

5.3. Cenu za zboží a přepravné se kupující zavazuje uhradit předem na číslo bankovního účtu, které bude zasláno spolu s potvrzením objednávky.

5.4. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši na účet prodávajícího. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

5.5. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list (záruční list) a je zasílána spolu se zbožím.

5.6. Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách  označeny jako akční, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

VI.

Dodací lhůta

6.1. Prodávající se zavazuje objednané zboží vyexpedovat, předat dopravci, bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy, nejpozději do 2 pracovních dnů od potvrzení přijetí platby na bankovní účet prodávajícím. Dodací lhůty se řídí přepravními podmínkami zvoleného dopravce.

VII.

Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

7.1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí .

7.2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

VIII.

Odstoupení od kupní smlouvy

8.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu  i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které upravuje občanský zákoník § 1829 odst. 1, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.. Toto právo však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží, či dočasného používání zboží.

8.2. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží,  které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a stejně tak v případě, že kupující porušil  originální obal. Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu.

8.3. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší, kupující vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu, nejlépe do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, včetně všeho, co na základě uzavřené kupní smlouvy obdržel (dárky atd.). Pokud již není možné vrátit veškerá předaná plnění, má prodávající nárok na peněžitou úhradu, jako protihodnotu, toho, co již nemůže kupující vrátit. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím (mimo částku  dodatečných nákladů na dopravné, kterou si kupující zvolil jako způsob dodání zboží a která je odlišná od nejnižšího nabízeného dopravného prodávajícím), a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.5. Odstoupení od smlouvy provede kupující písemně vnitřní poštou Fleru. Vůli odstoupení od kupní smlouvy je nutné odeslat během čtrnáctidenní lhůty na vnitřní adresu  Fleru prodávajícího.

8.6. Je-li vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit náhradu škody na kupujícím a započíst si svůj nárok na vrácenou částku. Prodávající, v tomto případě, prokáže vzniklou škodu kupujícímu a kupujícímu vrátí sníženou kupní částku o svůj nárok.

8.7. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

IX.

Reklamace, odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

9.2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu do data spotřeby, které je uvedeno na obalu. Pokud není datum spotřeby uvedeno, platí záruční doba v délce trvání 24 (dvacetčtyři) měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím.  Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

9.3. Reklamaci vad zboží učiní kupující písemně vnitřní poštou Fleru.

9.4. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

9.5. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace (v případě vyřizování reklamací do zahraničí, se náhrada poštovného nevyplácí). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

9.6. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, v platném znění a pokud je kupujícím spotřebitel, tak zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

X.

Práva z vadného plnění a další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

10.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:.

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi provádění

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.3. Ustanovení uvedená v čl. 11.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

10.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

10.5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.6. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické vnitřní pošty Fleru.

10.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.8. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.9. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

XI.

Řešení sporů

11.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné české soudy. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Rozhodným právem je české právo, Vídeňská úmluva o koupi zboží se vylučuje.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

XII.

Autorská práva, ochranné známky, práva třetích osob, odpovědnost

12.1. Veškeré materiály publikované na webových stránkách internetového obchodu, jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky a jejich jednotlivé části  nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv.

XIII.

13.1. Jsme správcem osobních dat ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Jedná se o tyto údaje:

Jméno, příjmení, adresa, příp. sídlo, telefon, příp. e-mail.

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Osobní údaje pro nás zpracovávají také zpracovatelé:

 • Ing. Milan Rašín, Družstevní 1414, 539 01 Hlinsko v Čechách, IČO 45521824
 • Zásilkovna s. r. o., Drahobejlova 1019/27, 19000 Praha, IČ 28408306
 • Česká pošta, s. p., IČ 47114983, Politických vězňů 909/4, Praha 1
 • Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU. Správce nemá osobu tzv. pověřence.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Nákupem souhlasíte s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím