Profil uživatele
sayuri
Prodávající
pošta Štěpánov
Registrace: 11.11.2009

Konnichiwa!

Vítám vás v obchůdku pod rozkvetlými sakurami kde na jezírku opodál tiše plují lekníny v celé své kráse a čistotě...

Snad vás svět ve stylu japonské něžné krásy pohltí tak jako mne a některé z květů si utrhnete pro sebe či své blízké.

Vše je děláno ručně dle tradičních japonských technik.

Látky objednávám přímo z Japonska, či používám látky od známých designerů. Výběr látek je pro mne velmi důležitý, snažím začlenit do svých květů jak vintage látky, tak i látky nové s modernějším designem a nápadem. Samostatnou kapitolou a výrobou pro radost jsou květy vyrobené z vintage japonských kimon.

Ovšem díky tomu jsou látky použity dál a mohou dál psát svůj vlastní příběh. Některé z kimon, které používám jsou i 100 let staré, vzácné a vyjímečné. Tudíž, pokud si ode mne objednáváte brož z vintage kimona či sárí, vězte, že si nekupujete pouze květ ze ¨smotané látky", vyrobený jen pro obchod samotný, ale kus příběhu..

Látky jsou vždy pečlivě vyčištěné a ošetřené, nejde prosím o nějaký druh sekáčových látek :) Jsou přímo z Japonska a pro mne vzácné. U každé přemýšlím jakého příběhu byla součástí a od jakého majitele doputovala až ke mě.

U každého kvítku, pokud dojde k nečekané nehodě či poškození jsem schopna zjednat nápravu a navrátit jí do původního stavu. Samozřejmě zdarma!

Protože nejen Japonsko je mojí vášní, najdete u mne často i výtvory "nejaponské" ale dělané s láskou stejně, jako ty japonské :)

 

 

 

 

さようなら!

TOPlist

Způsob dopravy
česká pošta, na Slovensko nejčastěji na dobírku. Po dohodě možno přes Zásilkovna.cz
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
prodávající/OSVČ: Soňa Škodová
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové
adrese www.fler.cz/sayuri
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky")
prodávajícího/OSVČ Soňa Škodová, (dále jen "prodávající") upravují
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na
základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi
prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující")
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod
je prodávajícím provozován na internetové adrese www.fler.cz/vladimirsvozil,
a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní
obchodu").
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran
při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na
adrese www.fler.cz/sayuri (dále jen "webová stránka") a další
související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy,
kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v
kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před
ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní
smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém
jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.
Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu
účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.1.UŽIVATELSKÝ ÚČET
1.6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může
kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého
uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen
"uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje,
může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z
2 / 9
webového rozhraní obchodu.
1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující
povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v
uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen
aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při
objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a
heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací
nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že
prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany
kupujícího.
1.9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím
osobám.
1.10. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy
kupující svůj uživatelský účet déle než 120 dní nevyužívá, či v případě, kdy
kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních
podmínek).
1.11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového
a softwarového vybavení třetích osob.
1.2.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
1.12. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného
prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného
zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané
hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny
tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve
webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost
prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu
jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně
tohoto zboží.
1.13. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech
spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s
balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí
pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České
republiky.
1.14. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve
webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména
3 / 9
informace o: - objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do
elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), - způsobu
úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a - informace o nákladech spojených s dodáním
zboží (dále společně jen jako "objednávka").
1.15. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s
ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při
zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu
kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce
jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po
obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v
uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa
kupujícího").
1.16. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky
(množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu)
požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně
či telefonicky).
1.17. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
1.18. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní
smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem
porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
1.19. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití
komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní
smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si
hradí kupující sám.
1.3.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.20. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní
smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými na
adrese /informace/platby.
1.21. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu
také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno
výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním
zboží.
1.22. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní
4 / 9
cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní
cena splatná do 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
1.23. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní
cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě
bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
1.24. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího
nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 1.16), požadovat
uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
1.25. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu
nelze vzájemně kombinovat.
1.26. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně
závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb
prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad –
fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po
uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou
adresu kupujícího.
1.4.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
1.27. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na
dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které
podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na
dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li
spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin,
periodik a časopisů.
1.28. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.27 či o jiný případ, kdy nelze
od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53
odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do
čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí
zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické
pošty prodávajícího .
1.29. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.28 obchodních podmínek
se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno
do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V
případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká
prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny zboží za
každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží.
Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé
5 / 9
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v
případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být
prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v
původním obalu.
1.30. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 1.29
obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání
vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není
poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
1.31. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.28 obchodních podmínek
vrátí prodávající částku dle následujícího výpočtu: kupní cenu (bez nákladů
vynaložených na dodání zboží) plus částku odpovídající nejnižší možné
variantě nákladů na dodání zboží od prodávajícího ke kupujícímu (to však
pouze pokud byly nějaké náklady na dodání kupujícímu účtovány a pouze
maximálně do výše skutečně účtovaných nákladů); vypočtenou částku pak
prodávající vrátí nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na
přezkoumání zboží dle čl. 1.30 obchodních podmínek, a to bezhotovostně
na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v
hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
Kupující bere na vědomí, že náklady, které vynaložil na vrácení zboží
prodávajícímu hradí plně kupující a tyto mu nejsou prodávajícím nijak
kompenzovány.
1.32. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude
poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu
vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu
vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle
čl. 1.29 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
1.5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
1.33. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě
stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě
požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady
spojené s tímto způsobem dopravy.
1.34. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo
určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při
dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn
požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100,-Kč (slovy: jednosto korun
českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
1.35. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
6 / 9
opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je
kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním
zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
1.36. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně
oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží
splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější
reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
1.37. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit
dodací podmínky prodávajícího.
1.6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
1.38. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti
prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí
příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a
násl. občanského zákoníku).
1.39. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě
s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se
rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou
požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované,
nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a
užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá
požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře
nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí
nebo pro který se věc obvykle používá.
1.40. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní
smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to,
aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu
odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď
výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může
kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy
odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní
smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s
kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí
věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to
neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
1.41. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá
prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po
převzetí věci v záruční době (záruka).
7 / 9
1.42. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady,
včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u
prodávajícího na adrese jeho provozovny.
1.7.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1.43. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny
zboží.
1.44. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti
tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou
chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat
žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit
neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo
další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
1.45. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu
používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by
mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové
rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv
ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
1.46. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy
chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
1.47. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za
chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v
důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
1.8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
1.48. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je
poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů.
1.49. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:
jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační
číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen
jako "osobní údaje").
1.50. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to
pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání
informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
1.51. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při
registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z
webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen
bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých
osobních údajích.
1.52. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí
8 / 9
osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou
osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího
předávány třetím osobám.
1.53. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje
budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem
nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
1.54. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl
poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním
osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným
oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
1.55. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo
zpracovatel (čl. 1.52) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v
rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na
účel jejich zpracování, může:
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý
stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle
předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel
odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo
zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro
ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění
kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu
osobních údajů přímo.
1.56. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je
mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za
poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu
nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
1.57. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím,
službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího
a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na
elektronickou adresu kupujícího.
1.9. DORUČOVÁNÍ
1.58. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s
kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to
elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je
doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském
9 / 9
účtu.
1.59. Zpráva je doručena:
v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí
na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou
poštou může být zajištěna certifikátem,
v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát
(popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy
adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u
provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o
uložení nedozvěděl.
1.10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
1.60. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah
založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena
práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
1.61. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
živnostenský úřad.
1.62. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo
neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí
ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost
ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních
podmínek vyžadují písemnou formu.
1.63. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována
prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
794961
17.3.2019 nová kolekce LETEM SVĚTEM!! první kousky právě vloženy!
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Zobrazování oblíbených uživatelů není majitelem účtu povoleno.
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím