Profil uživatele
SKAVERKA
Prodávající
Nemochovice
Registrace: 29.4.2018

 

  

SKAVERKA - KREATIVNÍ SVĚT HER A UČENÍ

                 SkaVerka jsou výukové pomůcky, na kterých společně pracují             Lucie Skácelová a Zdenka Verešová. Každá k nim přispívá trochu jinak.     

Společně tvoří, zdokonalují a zpracovávají nápady. Ve spoustě aktivit najdete autorské kresby výtvarnice Zdenky. 

  SkaVerka přináší dětem radost z učení,
rozvíjí jejich kreativitu, logické myšlení       a obrazotvornost.

Kombinujeme různé techniky, podporujeme zájem o barvy, tvary, vzájemné vztahy věcí a dění kolem nás i v přírodě. Zajímají nás aktivity v duchu montessori.


Naším cílem je, aby učení s námi děti bavilo!

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Aktivity lze zakoupit ve variantách:


1. Jako PDF k vytištění a tvorbě doma.


2. Kompletně zhotovenou aktivitu, se kterou si hned po doručení mohou děti         hrát.

 

3.  KNIHA NA PŘÁNÍ - zboží je připraveno /perforováno/ k vložení do desek.       Zboží vám přijde hotové na korespondenční adresu.

 

 

Pokud nejsou aktivity aktuálně skladem, je doba odeslání (od přijetí platby) cca 14 dnů (nedojde-li k pozdržení tisku v tiskárně např. z důvodu velkého vytížení před Vánocemi apod.)

Jsou-li aktivity skladem, tak je většinou odesíláme do tří dnů (od přijetí platby).

Ohledně aktuální dostupnosti nás neváhejte kontaktovat.

 

Upozornění!

Učební obrázkové pomůcky, užívány dětmi mladší tří let, by měly být používány pod dozorem rodiče! Pomůcky obsahují malé části (suché zipy, korálky atd.), které nejsou vhodné pro dítě do tří let.

 

Prosíme o respektování autorských práv!

Produkty podléhají právní ochraně dle autorského zákonu. Je zakázáno jejich jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám, včetně pozměňování nebo kopírování obsahu (nebo jeho části) pro vlastní potřebu, nebo pro jakékoliv jiné komerční využití, bez souhlasu autora. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 

Způsob dopravy
Zásilky jsou odesílány přes Českou poštu.
Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení 

1. Níže uvedené obchodní podmínky (dále jen OP) platí pro nákup zboží u prodejce SKAVERKA prostřednictvím internetového portálu www.fler.cz. Obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávající a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí.

3. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zak.č.40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

4. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito OP ani Smlouvou mezi prodávajícm a Kupujícím se řídí příslušným ustanovením zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

5. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od podání objednávky.

3. Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci. Prodávající má také právo objednávku odmítnout v případě, že není schopen v dohodnutém termínu zajistit dodání zboží anebo není schopen zajistit např. dostatečné množství materiálu na jeho výrobu od dodavatele.

4. Kupní smlouva vzniká momentem přijetí objednávky. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

5. Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od přijetí objednávky (pokud si to Kupující s Prodávajícím nedomluví jinak). O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky.  Při nesplnění této podmínky je Kupujícímu zaslána první upomínka. V případě, že nebude podmínka splněna do týdne od první upomínky je zaslána druhá upomínka. Pokud ani do týdne od druhé upomínky nedojde k uhrazení objednávky dojde k jejímu stornování.

6. Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání.

7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

8. V případě, že je objednané zboží pouze digitálního obsahu je objednávka zasílána e-mailem.

9. Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je potřeba nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě. Prodávající do 30dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.

10. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu do 14 dnů od přijetí platby na účet, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak.

2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

3. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 10 dnů od odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2. V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou. Má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

Dodací podmínky

1. Dodací podmínky pro Českou republiku.

2. Objednávky jsou kupujícím doručovány (pokud se nejedná o digitální obsah) Českou poštou jako Doporučený dopis nebo Doporučený balíček. Větší objednávky jsou zasílány jako Balík do ruky nebo společností GEIS.

3. Prodávající informuje kupujícího o odeslání do 24 hodin od podání zásilky.

4. Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty a dále je účtováno balné, souhrnně pod položkou Poštovné a balné.

5. Zboží je možné po předchozí dohodě vyzvednout osobně ve Vyškově, Kroměříži a Švábenicích.

6. Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-7 pracovních dnů. Prodejce nenese odpovědnost za ztrátu zásilky v průběhu dopravy, a pokud by zboží nebylo dodané ve standardním termínu, kupující bude prodejce o tomto neprodleně informovat. Prodejce pak podá reklamaci k České poště a až do vyšetření reklamace není možné objednávku zrušit či vrátit peníze kupujícímu.

7. Objednávky jsou kupujícím doručovány (pokud se jedná o digitální obsah) ve formátu PDF na e-mail, který kupující uvedl při objednávce.

Ochrana duševního vlastnictví

1. Digitální obsah zpřístupňovaný Kupujícím v náhledu představuje obrazový záznam vizuálního díla/děl a jiných předmětů chráněných právy podle autorského zákona a jiných zákonů na ochranu duševního vlastnictví.

2. Kupující je oprávněn při využití služby použít zpřístupněný digitální obsah výhradně pro svou vlastní potřebu. Uživatel není oprávněn digitální obsah ani jeho část kopírovat v jakékoliv formě nad rámec své osobní potřeby a není oprávněn zpřístupňovat ho dalším osobám.

3. Kupující se zavazuje, že nebude pokoušet získat přístup k digitálnímu obsahu jinak než v souladu s těmito podmínkami.

4. Kupující bere na vědomí, že jakékoliv jednání porušující shora uvedené zákazy je porušením práv na ochranu duševního vlastnictví s možností postihu podle zákona.

Reklamační řád

1. Záruční doba

a) Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

b) Záruční doba na dodané zboží, začíná dnem převzetí zboží Kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

c) Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

d) V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

e) Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

f) Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží, na barevné odlišnosti vystavené fotografie a skutečného zboží, způsobeném nastavením monitoru.

2. Způsob reklamace

a) Před samotnou reklamací Kupující nejprve kontaktuje prodávajícího, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.

b) Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění spolu s popisem vady.

c) Zákazník náklady na přepravu hradí sám.

d) V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má Kupující nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

e) V případě uplatnění reklamace si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

3. Provedení reklamace

a) Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět Kupujícímu vrátí.

b) O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí Prodávající Kupujícího předem dohodnutým způsobem (písemně nebo e-mailem).

c) V případě neoprávněné reklamace má Prodávající právo naúčtovat Kupujícímu částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.Vrácení zboží 1. Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od obdržení.2. Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné dalšího prodeje. 3. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.

4. Případné vrácení peněz Kupujícímu bude provedeno do 10 pracovních dnů od obdržení vráceného zboží Prodávajícím.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
848551
27.11.2019 ADVENTNÍ JARMARK VE VYŠKOVĚ!
6.prosince si tam můžete vyzkoušet naše výukové pomůcky ....více info najdete zde: https://www.fler.cz/blog/...
Zboží
Oblíbení uživatelé
Žádní oblíbení uživatelé.
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím