Profil uživatele
Slupik
Prodávající
Záblatí u Osové Bítýšky
Registrace: 23.11.2009

Velikostní tabulka

Vášeň pro módu, znalost kontur a pochopení pohybu daly vystudované sochařce, Dině Rosinové, vynikající vklad do práce s látkou, kterou pod značkou Slupik nejrůznější těla obléká.

V šatech, které šije, se pravidelně vrací právě k sochařství. K čisté linii, k až minimalistické práci s geometrií, obrazcem, znakem. Ten je nejvýraznějším prvkem, který do jejího šití vstupuje. Jasně vyniká v kovových barvách zlata a stříbra na tmavém podkladu látky.

Své šaty řadí do kategorie smart dress (pro ženy, které potřebují víc než letní šaty, ale současně nechtějí sklouznout do kostýmkové uniformity. Které hledají ozvláštnění v davu masové produkce, protože šaty od Diny Rosinové nepřehlédnete).

Snaží se o exkluzivitu a současně o dostupnost. Ta ovšem nepramení z chrlení stovek a tisíců kopií. Jejím řešením je precizní zpracování a především myšlenka komponentových šatů. Co si pod tím představit? Stejně jako například u aut či počítačů nabízí Dina Rosinová jednotlivé variantní komponenty, které teprve dotvoří finální podobu každého výrobku. K základnímu střihu zvolíte délku rukávů, možnost spodního nápletu či kapsy, a především vzor grafiky. Díky tomu je značně nepravděpodobné, že byste své šaty viděli ještě i na někom jiném.

Jako látku zvolila Dina Rosinová tmavý french terry úplet (známý též jako pružná teplákovina). Tato na první pohled podivná volba však má jasný cíl. Pohodlnost. Ta však není vykoupená ztrátou elegance. Šaty si tedy nejspíš nevezmete na operu, nicméně skvěle se hodí na celodenní nošení, ať už jdete na kávu s kamarádkou, na obchodní schůzku nebo vyrazíte na raut.

 Tabulka rozměrů šatů

 

Způsob dopravy
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.10.2016

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost SLUPIK tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese https://www.fler.cz/shop/slupik (dále jen eshop).

 1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Ustanovení § 2158 - § 2174 se nepoužijí.

1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.5 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálních v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, vlastní návrh na úpravu zboží dle přání zákazníka, z toho vyplívající cenu zboží, způsob úhrady a způsob dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení, případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, IČ, dále pak fakturační adresa, případně doručovací adresa, emailová adresa, kontaktní telefon. 

2.4 Cena zboží na eshopu je cenou konečnou (s výjímkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.

2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.

2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

 

4. Odstoupení od smlouvy

4.1  Zboží nabízené v eshopu je základním prvkem, který si kupující sám dotváří dle vlastního přání z uvedených nabídek, a zboží je následné upraveno dle zakázky kupujícího. V tomto případě není možné odstoupení od smlouvy do 14 dnů od přijetí zboží, viz. § 1837, pís.d), zák. 89/2012 Sb. Odstoupit od smlouvy lze do 24h po odeslání objednávky prostřednictvím interní Fler pošty.

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

5.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.

5.2 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 7 dní po uzavření smlouvy.

5.3  K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

5.4 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

 

6. Práva z vadného plnění a záruka za jakost (reklamace)

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112

6.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční lhůta je 24 měsíců ode dne dodání zboží. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, ne na obnošenost nebo poškození nedodržením doporučeného návodu k ošetřování.

6.3 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.4 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.5 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

6.6 Vadné zboží lze reklamovat na adrese prodávajícího osobně nebo prostřednictvím České pošty. Spolu se zbožím je nutné zaslat kopii objednávky. Po přezkoupání reklamovaného výrobku bude zákazník okamžitě vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace.

7.Ochrana osobních údajů

7.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely účtovacích systémů prodávajícího.

7.2 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.

7.3 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.

7.4 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu 48 měsíců počínaje dnem odeslání objednávky.

 

8. Závěrečná ujednání

8.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

8.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

8.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

Dodací lhůta:

Zboží  posílám zpravidla do 10 dnů od přijetí objednávky. Pošta má na dodání v ČR 3 dny.

Protože nevyrábím na sklad, může se dodací lhůta od uváděnéhých 10 dnů mírně lišit - záleží na počtu objednávekAktuální termín dodání vám bude sdělen prostřednictvím interní Fler pošty pošty.

Ceny poštovného:

Zboží zasílám prostřednictvím České pošty. Ceny poštovného se řídí aktuálním ceníkem České pošty.

NEJSEM PLÁTCE DPH, CENY JSOU TEDY KONEČNÉ.

 

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
707343
16.3.2018 Obchůdek doplněn o další barevné variace. Co na ně říkáte? https://www.fler.cz/shop/...
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím