Milí nakupující, od 15. do 21.6.2020 budu na dovolené, proto v této době nebudu odesílat objednávky. Krásný den. ZIRAKY
Profil uživatele
ZIRAKY
Prodávající
Brno
Registrace: 27.1.2018

Dobrý den,

ráda bych Vám nabídla...

...ručně vyšívané pytlíky...

...veselé obaly na turistický deník...

.... s úctou k přírodě.

Vaše ZIRAKY

Způsob dopravy
Česká pošta - doporučené psaní, osobní odběr - Brno
Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího ZIRAKY (dále jen „prodávající“) a kupujícího prostřednictvím webového rozhraní Fler umístěného na webové stránce dostupné na URL adrese https://www.fler.cz.
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

 1. Informace o hlavních vlastnostech zboží a to včetně ceny a informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou uvedeny u každého jednotlivého zboží.
 2. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na profilu prodávajícího dostupném na internetové adrese https://www.fler.cz/ziraky (dále jen „profil prodávajícího“).
 3. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží a způsob doručení. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.
 2. Údaje uvedené kupujícím v objednávce zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Prodávající prohlašuje, že údaje kupujícího budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží.
 4. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, především pak s možností odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, a že s nimi souhlasí.
 5. Odesláním objednávky kupující pouze informuje prodávajícího o zájmu nakoupit zboží. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím.
 6. Kupující je o potvrzení objednávky informován vnitřní poštou nebo e-mailovou zprávou na adresu uvedenou v objednávce.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné.
 8. Kupující může zrušit objednávku, dokud není objednávka přijata a to zprávou zaslanou prostřednictvím vnitřní pošty prodávajícímu.
 9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího. Kupující je s platebními údaji seznámen elektronicky v návaznosti na přijetí objednávky.
 2. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. O přijetí platby je kupující informován vnitřní poštou nebo e-mailovou zprávou na adresu uvedenou v objednávce.
 3. Platba bezhotovostním převodem musí být připsána na bankovní účet prodávajícího do 10 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při nesplnění této podmínky bude objednávka ze strany prodávajícího stornována.
 4. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 5. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce (objednané zboží je kupujícímu doručováno prostřednictvím České pošty jako doporučená zásilka a to dle obchodních podmínek České pošty) nebo osobně v centru Brna (dle předchozí domluvy).
 6. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 7. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 8. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 10. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je vystaven elektronicky a je dostupný (ke stažení) v detailech objednávky.
 11. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu, nebo v dalších případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, a to prostřednictvím vnitřní pošty. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí tohoto prohlášení.
 5. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží nelze zaslat prodávajícímu na dobírku. Pokud kupující, který odstoupil od smlouvy, zašle prodávajícímu zboží na dobírku, není prodávající povinen toto zboží převzít.
 6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.
 7. Přijaté peněžní prostředky vrátí prodávající kupujícímu stejným způsobem, kterým tyto přijal, jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 9. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; že se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; že odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; že je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat výměnu za nové zboží, opravu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud má zboží podstatnou vadu; pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě; nebo při větším počtu vad zboží.
 5. V případě reklamace kupující kontaktuje prodávajícího vnitřní poštou za účelem popisu vady, doložení fotografie vady a sdělení požadovaného způsobu vyřízení reklamace. Při uplatnění reklamace kupující odešle prodávajícímu řádně zabalené reklamované zboží na adresu uvedenou v objednávce jako kontakt na prodávajícího, prodávající se zavazuje reklamaci přijmout. Zboží nelze zaslat prodávajícímu na dobírku. Pokud kupující zašle reklamované zboží prodávajícímu zboží na dobírku, není prodávající povinen toto zboží převzít. Prodávající kupujícímu přednostně prostřednictvím vnitřní pošty, případně e-mailovou zprávou na adresu uvedenou v objednávce vydá potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil (tj. kdy prodávající obdržel reklamované zboží), co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.
 6. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu, ne však dříve, než je prodávajícímu doručeno reklamované zboží.
 7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace a to prostřednictvím vnitřní pošty, případně na e-mailovou zprávou na adresu uvedenou v objednávce. V informaci o výsledku reklamace prodávající uvede zejména datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (např. používáním výrobku v rozporu s návodem k údržbě).
 9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 10. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VII. DORUČOVÁNÍ

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím vnitřní pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci prostřednictvím vnitřní pošty. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci přednostně prostřednictvím vnitřní pošty, příp. na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

VIII. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Autorská práva zejména k fotkám, logu prodávajícího a autorským motivům na zboží prodávajícího dostupných na profilu prodávajícího náleží prodávajícímu. Je zakázáno uvedené kopírovat, upravovat nebo jinak používat bez souhlasu prodávajícího.
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 9. 1. 2019

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím