Domů Profil prodejce ZlatníckeKameny
  • aktivní prodejce od r. 2016
    Reaguje na objednávky obvykle do 2 hodin.
  • Praha 6, ČR
  • 1391 prodaných kusů
  • 100% kladných hodnocení
Hodnocení: (46) 100%
Nadšenci: 75
Aktivita: aktivní
Prodáno: 1391
Registrace: 7.1.2016
Město: Praha 6
Stát: ČR
Důležitá informace: POZOR: U některých nabídek můžou být neaktualní ceny. Informujte se před nákupem u prodejce.

ZlatníckeKameny

/ Prodávající
Novinky
Žádné aktuální informace.

Na tomto prodejním místě si Vám dovolujeme nabídnout přírodní a syntetické Zlatnické kameny prodávané pod značkou SOAMI GEMS. Pod touto značkou najdete pečlivě vybírané drahokamy, jak svým původem, tak i kvalitou samotného materiálu i řezu. Řezy nebo brusy drahokamů pod značkou SOAMI GEMS najdete širokou škálu, od klasických až po speciální, časově a odborně náročné a drahé brusy, no za cenu velice rozumnou. SOAMI GEMS je garancí obdržení Vámi objednaného drahokamu nebo minerálu, v kvalitě jaká je popsána v popisu předmětu. 

Kde je značka SOAMI GEMS tam se můžete spolehnout na vysokou kvalitu drahokamů.

Přírodní citrín speciální brus

Obchodní podmínky
1) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je
uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s
tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od
tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a
povinnosti.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními
podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto
obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před
vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením
kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se
výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace
nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody
o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní
ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní
smlouvy nedojde.
Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze
zrušit do 12 hodin po objednání. V případě, že nebude objednávka zrušena do
této doby, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada
nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky
informován elektronickou poštou – e-mailem.
Storno objednávky
Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za
zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při
zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.
2) Druhy dopravy veřejnými přepravci:
Zboží doručováno Českou poštou – Doporučeně
Poštovné, je uvedeno při výběru platby.
2 / 5
Cena nezahrnuje žádné další služby, protože je Česká pošta nenabízí. Pokud
nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky.
Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné
doručení. U těchto zásilek není možná jakákoliv komunikace s dopravcem a
nemáme žádnou možnost zásilku ovlivňovat či podrobně sledovat.
Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí!
POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska,
uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese
dodavatel odpovědnost.
Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník
informován e-mailem.
3) Záruka
Dle obecných zákonných podmínek je záruka na naše zboží 2 roky. V balíku
vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datumem uvedeným na
dokladu.
4) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále
jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající
bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní
smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou;
není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny
věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o
rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí
věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje
povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Na zboží poskytujeme záruční dobu 2 roky, danou zákonem.
5) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v
internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského
zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém
případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že
odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro
vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední
3 / 5
den 14 denní lhůty.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení
zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od
převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.
Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo
spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu
toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen
částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a
započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě
povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě
vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem
započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách
finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho
osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo
zastarání,
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li
Kupující jejich originální obal,
na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.
6) Doručení a dodací podmínky
Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet
problémům, které při doručování vznikají.
Jak postupovat při vracení zboží:
1) Připravte zásilku dle popisu níže. Jak mile budete vědět kdy a kde zásilku
budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.
2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže vámi
zvoleným přepravcem.
Jak zásilku připravit
Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve
stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi.
Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během
přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.
4 / 5
Neposílejte zboží na dobírku ale doporučeně. Peníze vám budou vráceny na
pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních
dnů od obdržení zásilky.
7) Způsoby úhrady
Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat po výběru způsobu doručení. Všechny
způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Zboží budeme expedovat po
obdržení platby.
8) Reklamace
V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční,
postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od
smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.
9) Reklamační řád
Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k
posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a
popisem závady, případně označeným místem závady.
Jak postupovat
1. V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu
níže: Kontaktujte nás ohledně reklamace emailem. Zašlete výrobek na
adresu - "kontaktní adresa". Přeprava je hrazena stranou prodávajícího.
Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout,
kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré
dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží
přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu,
tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému
znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém
případě nebude zboží převzato. Zasílejte jej doporučeně.
2. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol
3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho
dalšímu případnému poškození.
4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo opraveno a nebo Vám
bude vrácena kupní cena.
5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím
obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu
produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů,
stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
5 / 5
Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
7. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
8. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
9. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení
a manipulační poplatky.
10. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně
jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu
doručení.
Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.
Obchodní podmínky jsou platné od 16.08.2015 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné
obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

Způsob dopravy
zasíláme doporučeně do 2 pracovních dnů od obdržení platby
Další prodejní profily
Komentáře
Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
Zboží

Další zboží od ZlatníckeKameny

Oblíbení uživatelé
Žádní oblíbení uživatelé.
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím
Menu
--