Profil uživatele
Zuzanazm
Prodávající
Lety
Registrace: 7.11.2014

Vítejte v mém obchůdku,

najdete zde mé  pletené nebo háčkované výrobky, převážně čepice a nákrčníky pro děti i dospělé.

Přeji příjemné nakupování :-)

Zuzana

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

prodejce Zuzana Žmolová

se sídlem Nad Lesíkem 387, 252 29 Lety

identifikační číslo: 67268846       

živnostenský list vydal : Živnostenský úřad pro Prahu – západ, Městský úřad Černošice,

č.j. 578/05/V/Tr, ev. Č. 321001-28927-00

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz/shop/zuzanazm

Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami, seznámil se a souhlasí se "ZÁSADAMI O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ" a že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Zuzana Žmolová, se sídlem Nad Lesíkem 387, 252 29 Lety, identifikační číslo: 67268846, zapsané v Živnostenském rejstříku pro Prahu – západ,  Městský úřad Černošice, č.j. 578/05/V/Tr, ev. č. 321001-28927-00

 1. (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.fler.cz/shop/zuzanazm.
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu.
 2. Kupující je o potvrzení informován e-mailem na adresu, kterou uvedl při nákupu.
 3. O odeslání zboží je kupující informován stejným způsobem.

Dodací podmínky

 1. Platbu za zboží hradí kupující předem na bankovní účet prodávajícího.
 2. Prodávající odešle kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené u daného zboží.

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

 1. Kupující má právo do 14 dnů od doručení zboží od smlouvy odstoupit a zboží vrátit (a to i bez udání důvodu).
 2. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud bylo zboží na jeho přání vyrobeno, nebo upraveno (zakázková výroba).
 3. Kupující je povinen před vrácením zboží o tomto prodejce písemně (e-mailem nebo prostřednictvím interní zprávy k objednávce) informovat.
 4. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez vad způsobených užíváním a bezpečně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Prodejce má právo nedostatečně zabalený či při přepravě poškozený balík nepřevzít.
 5. Při vrácení zboží zpět prodejci, není možné ho zasílat na dobírku.
 6. Částka za zakoupené zboží bude kupujícímu vrácena neprodleně ihned po doručení zboží prodávajícímu.
 7. Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující.

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …...............................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................ Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................ Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího .............................................................. Datum …...............  (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................

 

Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené, postupujte dle reklamačního řádu:

Reklamační řád:

V případě reklamace nám zašlete výrobek zpět na naši adresu. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Ihned po obdržení zboží obdržíte informaci o jeho přijetí. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Jestliže se případný spor mezi kupujícím a prodávajícím nepodaří vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující odesláním objednávky souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete u profilu správce pod záložkou : „Zásady ochrany osobních údajů“.

Kontaktní e-mail : rucniprace.zz@seznam.cz

 

 V Letech 24. 5. 2018

 

 

 

ZÁSADY O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Zuzana Žmolová, IČ: 67268846, se sídlem Nad Lesíkem 387, 252 29, Lety (dále jen : „správce“)
 2. Kontaktní údaje správce jsou :

Adresa : Nad Lesíkem 387, 25229 Lety

Email : rucniprace.zz@seznam.cz

Tel. : 732172610

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

 II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Správce zpracovává konkrétně Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo, e-mail, číslo bankovního účtu.

 III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 2. Účelem zpracování osobních údajů je výhradně vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mail), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit

 IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a současně po dobu, kterou mu ukládá zákon (daňový zákon, zákon o účetnictví), a to maximálně po dobu 10-ti let.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů

 1. Příjemcem Vašich osobních údajů je v rámci plnění kupní smlouvy/vyřízení objednávky pouze dopravce – Česká pošta s.p.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 3. Vaše data uvedená v tomto prohlášení neposkytuje správce žádným dalším třetím stranám. Výjimkou jsou okolnosti, kdy by musela být poskytnuta ze zákonných důvodů pověřeným úřadům.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Přístup k osobním údajům je zajištěn hesly, antivirovým programem, dokumenty v papírové podobě jsou uloženy v uzamčených prostorách.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům má přístup pouze správce.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na stránce svého internetového obchodu.

 

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5.2018.

Údržba háčkovaných výrobků :

Všechny ručně háčkované a pletené výrobky je třeba prát ručně ve vlažné vodě (30°C) s použitím pracího přípravku na pleteniny, možno použít aviváž,  po vyprání vodu pouze lehce vymačkat a sušit rozložené např. na ručníku. Nevěšet, neprat v pračce, neždímat.

Způsob dopravy
Česká pošta - doporučeně
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

prodejce Zuzana Žmolová

se sídlem Nad Lesíkem 387, 252 29 Lety

identifikační číslo: 67268846       

živnostenský list vydal : Živnostenský úřad pro Prahu – západ, Městský úřad Černošice,

č.j. 578/05/V/Tr, ev. Č. 321001-28927-00

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz/shop/zuzanazm

Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami, seznámil se a souhlasí se "ZÁSADAMI O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ" a že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Zuzana Žmolová, se sídlem Nad Lesíkem 387, 252 29 Lety, identifikační číslo: 67268846, zapsané v Živnostenském rejstříku pro Prahu – západ,  Městský úřad Černošice, č.j. 578/05/V/Tr, ev. č. 321001-28927-00

 1. (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.fler.cz/shop/zuzanazm.
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu.
 2. Kupující je o potvrzení informován e-mailem na adresu, kterou uvedl při nákupu.
 3. O odeslání zboží je kupující informován stejným způsobem.

Dodací podmínky

 1. Platbu za zboží hradí kupující předem na bankovní účet prodávajícího.
 2. Prodávající odešle kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené u daného zboží.

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

 1. Kupující má právo do 14 dnů od doručení zboží od smlouvy odstoupit a zboží vrátit (a to i bez udání důvodu).
 2. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud bylo zboží na jeho přání vyrobeno, nebo upraveno (zakázková výroba).
 3. Kupující je povinen před vrácením zboží o tomto prodejce písemně (e-mailem nebo prostřednictvím interní zprávy k objednávce) informovat.
 4. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez vad způsobených užíváním a bezpečně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Prodejce má právo nedostatečně zabalený či při přepravě poškozený balík nepřevzít.
 5. Při vrácení zboží zpět prodejci, není možné ho zasílat na dobírku.
 6. Částka za zakoupené zboží bude kupujícímu vrácena neprodleně ihned po doručení zboží prodávajícímu.
 7. Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující.

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …...............................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................ Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................ Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího .............................................................. Datum …...............  (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................

 

Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené, postupujte dle reklamačního řádu:

Reklamační řád:

V případě reklamace nám zašlete výrobek zpět na naši adresu. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Ihned po obdržení zboží obdržíte informaci o jeho přijetí. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Jestliže se případný spor mezi kupujícím a prodávajícím nepodaří vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující odesláním objednávky souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete u profilu správce pod záložkou : „Zásady ochrany osobních údajů“.

Kontaktní e-mail : rucniprace.zz@seznam.cz

 

 V Letech 24. 5. 2018

 

 

 

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
838070
19.10.2019 Vloženy další pletené novinky ... barevné čepice s příměsí bambusu a nejen to... nakoukněte ... https://www.fler.cz/shop/...
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím