NEVÍDÁNO, NESLÝCHÁNO!
NESLÝCHÁNO, NEVÍDÁNO!

Ač tolikrát již avisované veledílo Omamné portréty ani letos ještě stále nevídáno – neb vskutku jde nám to jak psovi pastva –, nuditi se nebudete. To můžeme velectěnému panstvu garantovati, jinak nechť bez rozpakův ráčí si zaplacené vstupné v plné výši zpět vyžádati. Ku vidění i divení přivážíme léta letošního divy ještě světovější, než jaké byli jsme Vám na loňském jarmarku svatoladislavském ukázali, ba jaké kdo byl kde vůbec kdy představil. I pátá jmeninovo-narozeninová slavnost konaná bez předrahého básníka a muzikanta a mecenáše jeho oddaného jest Mistra našeho hodna!

 

SLYŠTE, POSLYŠTE!

V boudě naší ochottnické (neračte se repertoiru klasickému přespříliš podivovati: ovšemže slavný jarmark páně Chvalinův musí si niveau udržovati!) jest právě dáván koncert páně Dvořákův (součást to nedílná Omamných portrétů nevídaných), mohutný, výpravný, barvitý a působivý, avšak v provedení nečekaně nehudebním, ba neslyšném zcela. Pro posluchačstvo po poslechu lačnící uchystali jsme proto navíc nejen premiérový kus reprisový, jenž lze si při korsu s psíky dle libosti s hudbou či bez hudby pouštěti, nýbrž i čerstvý program z archivních děl němých, jež byli jsme díky nahrávkám přešťastně nalezeným dodatečně ozvučili.

 

A do toho flašinetář ráčí bez ustání vyhrávati...

~
Pes jeteličku sežral
docela maličkou.
~

 

HLEĎTE, POHLEĎTE!

Kapesní otisk kramářské básně ku zábavě i poučení, kterážto jest u kolotoče vyvěšena a dle sedmi vyobrazení přihlížejícím pánům, dámám, dítkům, psům i ostatní přicestovavší zvěři zvídavé stále dokola v reprise deklamována, můžete si v upomínku odnésti aneb jej coby pohlednici z výletu letního zaslati. Kdo ráčí si obrazy vybarviti, ten může jimi rázem i v barvách nevídaných oblažen býti.

image

 

~
Malíř ho při tom črtal,
učinil známčičkou.
~

 

LIŽTE, POLIŽTE!

V krátkodobě otevřeném a omezeně přístupném pancéřovém tresoru poštovním v stanu principálově byla cenná sbírka drahokamův českých zcela zastíněna historicky prvými ceninami básnickými. Zbrusu nová známka psovská – jsouc lvy a psíky našimi strašlivými hrdě střežena (a v nestřežených okamžicích jistojistě olizována) – na podušce sametové na psích dečkách skví se, láká davy vážných i nevážných zvědavcův, zájemcův, sběratelův, budí podiv všeobecný. Padělání i ažiotáž se tresce!

image

 

~
Smáli se všichni psové,
lízali jemu bok.
~

 

TÁHNĚTE, POTÁHNĚTE!

Bychom dokázali uspokojiti i čtenářstvo neortodoxní, sbírky vydané budou v duchu doby moderní naveskrz elektronisovány. Po dvou táhlech plně elektrifikovaných byli jsme pro velevážené zákaznictvo dosud zprovoznili u Nokturen a Vánočních veršů (kde ovšem od počátkův samých bylo se táhlo jedno gramofonové již nacházelo). Jen račte si tam zvesela táhnouti! A valčík náš mechanický si na cestě tam i zpět i na jarmark napřesroční do kroku notovati.

 

~
Básník k své známce prvé
má píseň těchto slok:

Pes jeteličku sežral
docela maličkou.
Malíř ho při tom črtal,
učinil známčičkou.

Smáli se všichni psové,
lízali jemu bok.
Básník k své známce prvé
má píseň těchto slok:

Pes jeteličku sežral
docela maličkou.
Et cetera, 
et cetera.
~

Flašinet stále nepřestává jarmarkem celým zníti...

Melodii písně této věhlasné byli jsme v notách zapsali, na pásek děrný zaznamenali, na hracím strojku na kličku přehráli a pro publikum celosvětové nahráli, by každý mohl si ji pouštěti a za doprovodu jejího z plných plic pěti.

image

 

 

MISTŘE NÁŠ MILENÝ,
úplně vidíme, s jakou radostí a vervou bys s námi slavil, zpíval,
bomby mlsal, kozlíka pil, známky lízal... 
To vše ráčíme s nasazením patřičným činiti i za Tebe! 
Petr&Jana (suita Tvá, Tobě navždy oddaná)