Pravidla užívání a právní doložka
Pravidla užívání a právní doložka

Registrací a užíváním internetového serveru Fler dává uživatel souhlas s těmito podmínkami. Následný text představuje smluvní ujednání mezi provozovatelem Fler a registrovaným návštěvníkem (uživatelem).


Stručný souhrn pravidel


• Fler je obchodním místem, které zprostředkovává prodej a nákup rukodělného a uměleckého zboží (povolen je také prodej tvořivého materiálu za zvláštních podmínek) mezi prodávajícím a nakupujícím. Provozovatel serveru Fler není prodejcem zboží, ani jeho kupujícím.

• Registrace na Fleru je zcela zdarma

• Vystavení zboží prodávajícího je zcela zdarma

• Kupující neplatí provozovateli serveru Fler žádný poplatek ani provizi za zprostředkování koupě, zboží platí zpravidla předem na účet prodávajícího.

• Prodávající je povinen uhradit provozovateli serveru Fler provizi za zprostředkování prodeje a servisní poplatek1 (viz. níže). Tato povinnost vzniká prodávajícímu ve chvíli potvrzením objednávky od kupujícího a zaplacením zboží. Pokud kupující neuhradí cenu za zboží, dochází při stornu objednávky také ke stornu provizí z prodeje a servisního poplatku1. Souhrnné provize z prodeje a servisní poplatky1 se platí jednou měsíčně na základě výpisu v sekci Platby provizí.


• Provozovatel serveru Fler neprodává vlastní zboží a není zodpovědný za prodávané zboží (správnost vyobrazeného zboží, jeho kvalitu, vlastnosti, dostupnost apod.) a není odpovědný za koupi, prodej, reklamaci či za případné spory mezi kupujícím a prodávajícím. Provozovatel serveru Fler rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného uživatele nebyla správná. Provozovatel serveru Fler identitu prodávajících a kupujících neprověřuje.

• Provozovatel serveru Fler se nepodílí na obsahu nabídek, popisu zboží, jeho vyobrazení a informacích o registrovaných uživatelích. Komunitní obsahy tvořené Fler týmem, tedy např. komentáře, příspěvky v diskusních fórech apod. jsou brány jako neoficiální vyjádření a není možné se na ně odkazovat v případě sporu.

• Uživatelé serveru Fler jsou povinni dodržovat právní řád ČR a dodržovat dobré mravy. Chovejte se k druhým tak, jak byste si přáli, aby se ostatní chovali k vám.


Právní doložka

Fler s.r.o.
Vysoká 534/12, 639 00 Brno
C 77107 vedená u Krajského soudu v Brně

IČ: 29379946
DIČ: CZ29379946

(dále jen "provozovatel") na straně jedné

a

registrovaný uživatel

uzavírají toto smluvní ujednání, kdy provozovatel umožňuje registrovanému uživateli používat server Fler za účelem zprostředkování koupě či prodeje vlastních rukodělných výrobků tvořených kreativními technikami a zboží tomuto tématu příbuzné.


I. Podmínky užívání

Obchodní aktivity na serveru Fler jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit zaregistrované fyzické osoby starší 18 let a zaregistrované právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, s výjimkou uživatelů, kterým byla provozovatelem zrušena registrace.

Registrovaní uživatelé ani zájemci o uzavření smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání serveru Fler nebo na uzavření smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od smlouvy se stávajícím uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám a to i bez udání důvodu.

Provozovatel nijak nezaručuje udržování a uchovávání všech dat uživatelů, nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu.

Při užívání serveru Fler platí pravidla uvedená výše.


II. Registrace

Podmínkou zprostředkování prodeje zboží nebo jeho koupě prostřednictvím serveru Fler je souhlas s touto smlouvou a bezplatná registrace uživatele.

Uživatel, který je fyzickou osobou nebo volným sdružením fyzických osob zastupovaných jednou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu (stálou či přechodnou), e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo. Uživatel, který je právnickou osobou, uvede své obchodní jméno (název), IČ, sídlo, e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení osoby, které za něj jedná, uživatelské jméno a heslo. Uživatel je povinen provozovatele serveru Fler informovat o změně kteréhokoliv z těchto údajů (opravou těchto údajů v sekci Osobní informace a Fakturační informace) a udržovat tyto údaje aktuální.

Provozovatel je oprávněn poskytnout prodávajícímu či kupujícímu nezbytné údaje o protistraně (z důvodu zaslání zboží, jeho reklamace apod.), včetně jeho jména a příjmení, obchodního jména (názvu), telefonního čísla, místa trvalého či přechodného pobytu, sídla.

Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je měnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze po ukončení činnosti na serveru Fler.

Uživatelé jsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet, nejsou však oprávněni těchto účtů používat k porušování této smlouvy či k získání výhody vícenásobného používání omezených funkcí (např. manipulace s účty za účelem skrývání identity, manipulativní podpoře prodeje apod.). Všichni vlastníci vícenásobných účtů jsou povinni o svých dalších účtech informovat v profilu účtu.

Registrace se ověřuje pomocí automaticky zasílaného e-mailového potvrzení. Registrace, které nejsou takto potvrzeny, jsou nefunkční a neplatné. Potvrzením registrace je uzavřena smlouva mezi provozovatelem serveru Fler a uživatelem.

Registrace je vždy vázána na konkrétního uživatele a její převod na jinou osobu není bez souhlasu provozovatele serveru povolen.

III. Právo umístění

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit ze systému takové zboží, které porušuje pravidla užívání nebo zákony České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit zboží ze systému i bez udání důvodu.


IV. NÁKUP ZBOŽÍ

Kupující vybírá zboží od prodejců s vědomím, že Fler není prodejcem zboží a že jednotlivé zboží pochází od prodejců - registrovaných uživatelů serveru Fler, od nichž si kupující zboží kupuje. Provozovatel za prodávané zboží nijak neodpovídá.

Kupující bere na vědomí, že zboží, které vkládá do košíku, může pocházet od více prodávajících a zboží, které objednává v jedné objednávce, nemusí být akceptováno celé a také nemusí být dodáno současně.

Kupující bere na vědomí, že objednávka od více prodávajících v sobě obsahuje také více než jeden poplatek za poštovné. Celková částka zboží a poštovného je vždy zobrazena při finalizaci objednávky.

Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky pouze informuje prodávající o zájmu nakoupit toto zboží, ale zboží bude zasláno až ve chvíli potvrzení objednávky na straně prodávajícího (prodávajících) a uhrazení částky za zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že prodávající má právo objednávku odmítnout, nebo její část. V tomto případě hradí pouze schválenou část objednávky.

Kupující neplatí žádný poplatek nebo provizi za zprostředkování prodeje provozovateli. Zboží platí přímo prodejci a to předem na účet prodávajícího (či jinak, dle platebních podmínek prodejce).


V. PRODEJ ZBOŽÍ

V. I. Definice zboží

Server Fler je primárně určen k prodeji nového kreativního rukodělného a uměleckého zboží tvořeného prodávajícím. Jako doplňkový sortiment je také umožňen prodej zboží umělecky recyklovaného, vintage zboží, tvořivého materiálu a tvořivých kurzů. Definice těchto pojmů jsou následující:

 • Kreativní rukodělné zboží je zboží tvořené samotným prodejcem (nebo členem Tvůrčího týmu - viz Tvůrčí tým), které svým charakterem odpovídá tvůrčí rukodělné nebo umělecké práci.

  ◊ termín "kreativní rukodělné zboží" označuje zboží, které je tvůrčím způsobem vyráběno, komponováno či upravováno vlastníma rukama nebo je dílem kreativní duševní činnosti

  ◊ základní krejčovské práce, oprava nebo základní úprava oděvů (změna velikosti, zkrácení rukávů apod.) není považována za kreativní rukodělnou práci

  ◊ základní řemeslné práce, které jsou tvořeny základním komponováním prefabrikátů, nejsou kreativní rukodělnou prací (např. vestavěné skříně, pouliční lavičky apod.)

  ◊ prodávání prefabrikovaných komponentů určených ke kreativní činnosti není povoleno prodávat v kategoriích pro kreativní rukodělné zboží (patří pouze do kategorie Materiál)

  ◊ není možné vkládat zboží, které není výsledkem umělecké činnosti daného prodávajícího nebo člena Tvůrčího týmu. Takovéto zboží považujeme za přeprodávané.

  ◊ rukodělné zboží musí být nepoužité (výjimku tvoří zboží umělecky recyklované a vintage zboží).

  ◊ rukodělné zboží nemůže být vyráběno pro velkoobchodní účely (velkosériová výroba)

  ◊ termínem "zboží tvořené kreativní duševní činností" je myšleno takové zboží, které je tvořeno kreativní invencí, ale nemusí být nutně rukodělné (např.: fotografie, počítačová grafika, malosériový strojový potisk
  triček vlastním grafickým návrhem apod.)

  ◊ zboží, které nesplňuje tyto podmínky je přeřazováno administrátory Fleru do uživatelské kategorie "nedostupné". Takto vyřazené zboží není možné bez změny či úpravy zařadit zpět do prodeje
 • Zboží umělecky recyklované je použité zboží, které bylo umělecky recyklováno kreativní invencí. Prodávající je povinen u tohoto druhu zboží na tuto skutečnost upozornit (pouze zařazení do kategorie Recy-věci není dostatečným upozorněním).

  ◊ zboží umělecky recyklované není takové zboží, kde je míra kreativního či uměleckého zásahu malá (např. brož na second-hand tričku, drobné kresby na oděvu apod)

  ◊ zboží, které nesplňuje tyto podmínky je přeřazováno administrátory Fleru do uživatelské kategorie "nedostupné". Takto vyřazené zboží není možné bez změny či úpravy zařadit zpět do prodeje
 • Vintage zboží je zboží s umělecko-historickou hodnotou, které je fyzicky starší alespoň 30 let (některé podkategorie mohou být stářím omezeny ještě více). Toto zboží nemusí být ručně vyráběno.

  ◊ zboží musí mít umělecko-historickou hodnotu

  ◊ zboží musí být starší 30 let a více (některé podkategorie mohou být stářím omezeny ještě více)

  ◊ zboží musí být umístěno do kategorie Vintage

  ◊ zboží může být jak originální, tak i opravené nebo renovované (do původního stavu, nesmí být změněn vzhled či charakter zboží)

  ◊ zboží recyklované, opravené či upravené tak, že je změněn původní vzhled či charakter zboží, nemůže být označováno jako vintage zařazením do kategorie vintage. Takové zboží je definováno jako rukodělné (případně recyklované) a patří do jiných kategorií
 • Tvořivým materiálem se rozumí takové zboží, které slouží ke kreativní činnosti a je tedy komponentem nebo pomůckou rukodělných prací. Mohou to být např. různé tvořivé komponenty, ručně vyráběné doplňky a materiály, pomůcky, knihy a časopisy s kreativní tématikou apod. V případě, že je materiál již opotřebený nebo použitý (knihy, pomůcky) je prodejce povinen na tuto skutečnost upozornit.

  ◊ prodejci jsou povinni umístit toto zboží pouze do kategorie Materiál nebo Materiál ručně vyráběný. Materiál umístěný v jiných kategoriích bude administrátory vyřazován z prodeje

  ◊ do tvořivého materiálu nepatří zboží, které se jeví jako materiál ale samo o sobě již je zbožím k samostatnému použití (např. oděvy, obuv)
 • Tvořivými kurzy se rozumí kurzy s výukou výtvarných, kreativních či řemeslných technik a to buď ve formě osobní účastni nebo formou on-line kurzů.

  ◊ při prodeji kurzů není možné vkládat pouze zálohové ceny. Cena položky musí odpovídat plné ceně kurzu.


V. II. Prodávající

Prodávajícím se běžně rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba za kterou jedná fyzická osoba. Méně často se může prodejcem také rozumět volné sdružení fyzických osob (tvůrců) zastupovaných jednou osobou (tzv. Tvůrčí tým).

V případě, že zboží prodává Tvůrčí tým zastupovaný jednou osobou, požadujeme:

 • uvedení informace, že zboží je prodáváno Tvůrčím týmem, v profilu prodejce (např.: "Jsme tři přátelé / designéři a vystupujeme zde pod značkou XY")
 • Tvůrčí tým musí spolu úzce a dlouhodobě spolupracovat (není možné pouze přeprodávat zboží od jiného prodejce nebo více jiných prodejců)
 • všichni členové Tvůrčího týmu musí vědomě souhlasit se zastoupením a zastupitele prodejem společných děl na Fleru pověřit
 • všichni členové Tvůrčího týmu mohou nabízet konkrétní zboží jen a pouze pod jedním zástupným profilem (není možné aby stejné zboží jednoho nebo více členů Tvůrčího týmu nabízel jiný prodejce)
 • prodejce, který Tvůrčí tým zastupuje, je povinen na požádání administrátora Fleru předat kontaktní informace na další členy týmu z důvodu ověření pravidel V. II.
 • osoba zastupující Tvůrčí tým, která je uvedena v osobních a fakturačních kontaktech profilu je osobou odpovědnou za prodej z hlediska zákona

Vysvětlení: Termín Tvůrčí tým zavádíme z důvodu požadavku na povolený prodej více osob tvořících společně pod jedním profilem. Jako klasický příklad můžeme uvést například prodej společné tvorby dvou přátel, společný prodej manželů, případně společný prodej úzkého sdružení umělců tvořících pod jednou značkou. V žádném případě se tato možnost nevztahuje na osoby, kteří pouze přeprodávají zboží od jiných tvůrců (designové obchody s mixem zboží z různých zdrojů).


V. III. Pravidla při umisťování zboží

Každá uveřejněná položka v prodejní části serveru musí být konkrétním zbožím určeným k prodeji (je zakázáno vkládat zboží pouze na ukázku).

Prodávající vystavuje zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést všechny povinné položky.

Zboží je třeba umístit v kategorii, která předmětu nejlépe odpovídá.

Nabízené zboží, jeho zobrazení a popis musí plně a co nejvěrněji popisovat skutečnost. Zobrazení zboží a jeho popis musí dostatečně informovat nakupující tak, aby byla minimalizována možnost záměny nebo mylného pocitu návštěvníků o vyobrazeném zboží.


V. IV. Nepovolené zboží / nepovolené údaje

A. Autorství

Je zakázáno prodávat zboží, které není vlastnoručním výrobkem prodejce (nebo dle vlastního grafického/designového návrhu) či prodejního týmu (viz V. II. Prodejce), nebo zboží od jiného prodejce dále prodávat (neplatí pro kategorie Materiál a Vintage).

B. Služby versus fyzické předměty

Je zakázáno nabízet služby (mimo nabídky v kategorii Kurzy). Předmětem obchodu musí být vždy zboží (fyzický předmět) s přesně definovanou cenou, obsahem a parametry tak, aby mohl zákazník zboží vložit do košíku a nakoupit je. Za fyzický předmět jsou také považována elektronická díla zachycená na hmotném nosiči (CD, harddisk apod.).

C. Autorská práva

Je zakázáno nabízet k prodeji zboží, které porušuje nebo by mohlo porušovat autorské právo (jako např. kopie děl jiných tvůrců apod.).
Je zakázáno používat fotografie, které porušuje nebo by mohlo porušovat autorské právo (např. fotografie z časopisů, fotografie, ke kterým které nemá prodávající autorské právo apod.).

D. Oprávnění

Je zakázáno prodávat zboží, k jehož výrobě nebo prodeji nemá prodejce patřičná oprávnění (např. prodej potravin bez registrace na Státní zemědělské a potravinářské inspekci nebo u místně příslušné Krajské veterinární správy, výrobky z drahých kovů bez registrace na Puncovním úřadě apod.). Neuvedením patřičných oprávnění v systému Fler (např. vyplněním příslušných položek v sekci Prodejní informace) se rozumí, že uživatel tato oprávnění nevlastní a může tak dojít k vyřazení zboží z nabídky.

E. Nepřípustná manipulace

Je zakázáno duplikovat zboží - tedy nabízet stejné zboží pod více katalogovými čísly (pro nastavení počtu dostupného zboží použijte políčko "množství").

Titul zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat elementy HTML, JavaScriptu, PHP a dalších programovacích jazyků se záměrem ovlivnit obsah nebo prodejnost zboží, či jinak poškodit či ohrozit funkčnost serveru.

Titul zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat žádná klíčová slova použitá za účelem manipulace výsledků vyhledávání. Jedná se především o násilně volená klíčová slova, která nemají s položkou nic společného.

V případě nutnosti použití počítačové simulace nebo počítačových retuší, které zásadně mění charakter a podstatu nebo užití zboží nebo z některých důvodů nemohou informovat nakupující plně o podstatě zboží (např. 2D nebo 3D vizualizace, nabídka zboží z dřívějšího prodeje ale se záměnou některých prvků, grafické návrhy pro potisky apod.) musí prodejce na tuto skutečnost  upozornit v popisu zboží nebo přímo v obrázku (např.: obrázek je ilustrační, obrázek je 3D vizualizací apod.).

F. Osobní údaje

Titulek, popis, klíčová slova ani obrázek zboží nesmí obsahovat kontaktní údaje na prodávajícího, jako např. telefonní číslo, e-mail, odkaz na webové stránky apod. (výjimku tvoří jméno a příjmení nebo umělecké jméno autora). Tyto kontaktní údaje (nebo nabádání či návod k jejich vyhledání jinde na internetu) nesmí obsahovat ani další prvky písemného, či obrazového prodeje, jako jsou např. komentáře, diskuse, blogy, vnitřní pošta, zprávy pod objednávkou apod.

Prodejce nesmí jakkoliv (např. vnitřní poštou, e-mailem, diskuse, kluby, profil, krátkodobé informace, objednávky atp.) komunikovat se zákazníky Fleru o možnosti prodeje mimo Fler (kamenná prodejna, odkaz na vlastní e-shop, návod jak vyhledat vlastní e-shop nebo jen informace o existenci vlastního e-shopu či kamenné prodejny, případně přímá výměna kontaktních údajů) ani o možnosti výměny zboží bez řádného zakoupení přes systém Fler (např. protislužba kompenzací či vzájemným zápočtem).

G. Zakázané zboží

Je zakázáno nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet zboží, které neodpovídá zaměření serveru, dále zboží, k němuž nemá prodávající vlastnické právo nebo právo je prodávat nebo zboží, které je zastaveno nebo jsou dispozice vlastníka s ním jinak omezeny.

Je zakázáno nabízet k prodeji zbraně, alkohol, omamné či psychotropní látky, léky, zdravotnické potřeby, pornografii, či jinak pobuřující pornografické nebo erotické materiály, zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl apod.), zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice, směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

H. Sex a nahota

Fotografie zboží nesmí zobrazovat obsah pro dospělé včetně nahoty, zobrazení lidí v explicitních či sugestivních pozicích nebo činností, které jsou sexuálně provokativní.
Výjimku tvoří fotografie aktu v estetické podobě umístěné v kategorii Fotografie případně Grafika.

V. V. Cena zboží


Veškeré prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH.

Prodejce je povinen uvést vždy plnou cenu zboží a za tuto cenu zboží nabízet (není povoleno prodávat zboží pouze za zálohu, pokud není přes Fler učiněn také finální doplatek).

Uvedená cena zboží musí být cenou obvyklou nebo přiměřenou vzhledem k použitému materiálu, technice, době zpracování a umělecké invenci. Není povoleno stanovovat účelově nepřiměřenou cenu zboží, např. z důvodů, aby zboží zůstalo neprodáno nebo bylo naopak prodáno za zanedbatelnou cenu kvůli minimální provizi.


V. VI. Úprava položek


Prodávající má možnost kdykoliv smazat nabízené zboží, nebo je na neurčitou dobu skrýt. Prodávající může také měnit a upravovat popis zboží.


V. VII. Kupní smlouva

Prodávající je informován o zájmu kupujícího pomocí elektronické pošty Fler a dále výpisem v sekci Objednávky. Tato informace není závazná a prodávající může objednávku odmítnout (pomocí označené funkce - tlačítka).

Prodávající může, po přijetí oznámení o objednávce, přijmout jen část objednávky a to pomocí označení pouze vyhovujících položek.

Přijetím objednávky uzavírají obě smluvní strany (kupující a prodávající) Kupní smlouvu (nákup na dálku) dle platných zákonů České republiky.

Prodávající se zavazuje vyexpedovat zboží po přijetí, potvrzení a zaplacení objednávky a to bez zbytečného odkladu.


VI. PROVIZE ZA PRODEJ ZBOŽÍ A SERVISNÍ POPLATEK1

Vystavení zboží na serveru Fleru je pro prodávajícího zcela zdarma. Server Fler však účtuje provizi za zprostředkování z uskutečněného prodeje a servisní poplatek1. Provizi za zprostředkování je povinen prodávající zaplatit provozovateli po potvrzení objednávky na základě měsíčního vyúčtování.  Pokud kupující zboží nezaplatí (a tedy nepřevezme), je prodávající povinen požádat o storno objednávky, jen tak mohou být provize a poplatky stornovány nebo kompenzovány. Pokud ještě nedošlo k vyúčtování provizí z prodeje a servisního poplatku1 budou tyto položky ihned stornovány. Již uhrazené provize a servisní poplatky1 jsou kompenzovány formou slevy v dalším měsíci.


O souhrnné provizi z prodeje a servisních poplatků1 za kalendářní měsíc je prodávající informován e-mailem a přehled je zobrazován v sekci Platby provizí. Provozovatel vystavuje prodávajícímu daňový doklad automaticky formou elektronické faktury k vytištění.


Splatnost provizí a servisních poplatků1 je vždy uvedena na vydané faktuře (za den splatnosti se považuje den připsání částky na účet provozovatele), platby po splatnosti mohou být penalizovány. Platby přijímá provozovatel pouze bezhotovostně převodem na účet (účty).


V případě neuhrazení provize a servisních poplatků1 nebo nedodržení termínu platby je provozovatel oprávněn zrušit účet uživatele, odstranit jeho zboží z nabídky, nepovolit opětovnou registraci na serveru Fler a vymáhat dlužnou částku soudní cestou.


Server Fler není povinen řešit případné spory mezi prodávajícím a kupujícím a reklamaci zboží, prodávající nemá nárok na navrácení provize či servisních poplatků1 v případě sporu s kupujícím.


Aktuální výše provize činí 11% z prodejní ceny zboží. Počítá se z každé prodané položky zvlášť a je zaokrouhlená na celé koruny. Minimální provize za jednu položku je 1 Kč. Výše servisních poplatků1 se řídí následující tabulkou:

Hodnota objednávky

Servisní poplatek

do 100 Kč

5 Kč

od 101 do 200 Kč

7 Kč

od 201 do 500 Kč

12 Kč

od 501 do 1000 Kč

25 Kč

od 1001 do 5000 Kč

35 Kč

nad 5000 Kč

50 Kč

Hodnota objednávky je počítána z konečné ceny bez poštovného. Do hodnoty objednávky nejsou zahrnuty případné nákupy Nákupních poukazů.

VII. DALŠÍ PRAVIDLA PRO NEPRODEJNÍ SEKCE


Je zakázáno uveřejňování přímých osobních údajů (adresa, telefonní číslo, e-mail, web, odkazy na Facebook nebo fotogalerie apod.) v komentářích, diskusích, klubech, vnitřní poštou a v dalších komunitních prvcích serveru nebo vybízet či záměrně umožňovat jejich dohledání. Výjimkou z tohoto pravidla je uveřejnění jména a příjmení autora případně jeho umělecké jméno.

Je zakázáno vkládat jakékoliv reklamní upozornění či webové odkazy s reklamním charakterem s výjimkou podpory vlastního obchodu na Fleru (ne však s odkazem mimo server Fler).

Je zakázáno vyvíjet aktivitu, která by mohla být klasifikována jako nevyžádaná pošta (spam). Tedy například zasílat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace vnitřní poštou,  umisťovat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace v diskusích nebo komentářích.

Je zakázáno vytvářet aktivity, které by mohly být označeny za nekalou soutěž (např. registrace už. jména, které by mohlo případnou záměnou poškodit původního prodejce, komunikovat či nabízet zboží s cílem zaměnit identitu prodejce či zboží apod.)

Je zakázáno, pomocí komunitních prvků serveru (diskuse, komentáře, pošta), veřejně podrývat autoritu provozovatele či svým chováním jinak vyjadřovat svoji neloajalitu vůči provozovateli a zaměstnancům provozovatele.

Je zakázáno veřejně poškozovat či napadat prodejce a nakupující. Negativní hodnocení (sekce Hodnocení uživatele) není klasifikováno jako poškozování. V případě sporů doporučujeme řešení vnitřní poštou nebo kontaktováním provozovatele. Provozovatel nijak neodpovídá za případné spory.


VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré informace zaslané při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za níže uvedených podmínek. Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel vedl údaje, které mu při registraci poskytne a to výlučně v souvislosti s provozem serveru Fler. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby  jeho údaje a to jméno a příjmení, obchodní jméno, název, telefonní číslo, místo trvalého či přechodného pobytu, sídlo, byly provozovatelem poskytnuty uživatelům -  kupujícím, kteří o koupi zboží uživatele jako prodávajícího projeví zájem, a uživatelům - prodávajícím, o prodej jejichž nabízeného zboží projeví uživatel jako kupující zájem. Dále uživatel výslovně souhlasí s tím, aby  tyto údaje byly poskytnuty provozovatelem v případě reklamace a stížnosti na nedodané zboží a v případech, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.

Poskytnuté údaje je oprávněn uživatel užít pouze za účelem, pro který byly v jednotlivých případech poskytnuty, tedy k nákupu či prodeji zboží prostřednictvím serveru Fler,  jeho reklamaci či stížnosti na nedodání zboží, sporech vyvolaných v souvislosti s nákupem a prodejem zboží a zavazuje se tyto údaje dále žádným způsobem nevyužívat či jinak zpracovávat.


X. SVOLENÍ K UŽITÍ FOTOGRAFIÍ

Vložením fotografií dává prodávající provozovateli práva a souhlas k užití fotografií vloženého zboží k propagačním účelům serveru Fler a to za účelem popularizace serveru. Souhlasí také s tím, aby server Fler postoupil fotografie třetím osobám (například novinám, časopisům, internetovým serverům apod.) za účelem popularizace serveru.

Provozovatel vyvine úsilí aby každá, takto použitá fotografie nebo soubor fotografií, byl označen logem Fler nebo označením www.fler.cz, www.fler.sk nebo www.fler.com (případně www adresou prodejce na serveru Fler) a to tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výrobek prodávaný na Fleru.

Provozovatel se zavazuje, že fotografie uživatelů nepoužije k jiným účelům, než je popularizace či propagace serveru a že ve stejném duchu bude jednat i s třetími stranami.


XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě tuto smlouvu s uživateli, kteří nedodržují pravidla serveru Fler, nejsou ochotni spolupracovat při řešení standardních či výjimečných situací s vedením serveru Fler nebo nezaplatí provizi za zprostředkování. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s uživateli i bez udání důvodu.

Smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto obchodních podmínek, a to bez předchozího upozornění.

Jakékoliv napodobování grafického ztvárnění serveru Fler a vytvořených databází je zakázáno.

Smlouvu je možno ukončit výpovědí, učiněnou formou odhlášení ze strany uživatele. Ta je ukončena okamžikem projevení vůle a doručením provozovateli.

Tyto podmínky byly aktualizovány dne 22. 06. 2024.


-----

Poznámky:

1 Servisní poplatek vstupuje v platnost od 15.11.2023

Menu
--