Profil uživatele
alchien
Prodávající
louka
Registrace: 8.11.2010

Jmenuji se Katka a láska k vzorům a originálním věcem mne dovedla až sem :) Látkové plenky šiji výlučně z designových materiálů koupených v USA,takže originalita je zaručena :)  Tak nakoukněte do mého a obchůdku a vybírejte :)

Způsob dopravy
česká pošta
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky prodejce Alchien-Kateřina Kolaciová
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě ALCHIEN.Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi uživat
elským profilem Kateřina Kolaciová (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2.Prodávající: Prodávajícím je uživatel Kateřina Kolaciová (IČO04829425 )
Kupující: Spotřebitel, který objednává zboží u prodávajícího.
Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími
Záruční list, daňový doklad:Daňový doklad vystavený prodávajícím, který obsahuje zákonem stanovené minimum náležitostí.

3. Objednávka, kupní smlouva:Objednávka učiněná e-mailem nebo písemně, je návrhem kupní smlouvy. V případě tiskových chyb si prodávající vyhrazuje právo informovat spotřebitele o nastalé změně v návrhu kupní smlouvy. Jestliže nebude spotřebitel s navrženou změnou souhlasit, má právo od návrhu kupní smlouvy do 24h odstoupit bez sankcí.
Kupní smlouva je uzavřená dodáním objednaného zboží.

4. Předmět smlouvy - Předmětem smlouvy jsou položky uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje dodat zboží bez závad, opatřené českým návodem k použití a platným daňovým dokladem.

5. Zpracování osobních údajů.
Prodávající je řádně registrován u úřadu pro ochranu osobních údajů. Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele prodejního profilu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem, jakožto správcem, za účelem naplnění uzavřené smlouvy a její evidenci po předepsanou dobu pro potřeby státní správy. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na výše uvedené webové adrese profilu Prodávajícího.

6. Uzavření kupní smlouvy.
Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 1 měsíc.Doba dodání může být stanovena i dohodou zcela mimo zde uvedené.

7.Cena.
Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání - nejedná-li se o tiskovou chybu, viz bod 1.

8.Platba.
Prodávající neakceptuje zasílání na dobírku. Kupní cenu lze uhradit předem na účet prodávajícího.

9.CENA DOPRAVNÉHO
Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:
Česká pošta - 80 Kč

10. ZÁRUKA (právo vadného plnění) A SERVIS.
Pokud není stanoveno jinak, trvá záruční lhůta 24 měsíců, a to pouze na výrobky sloužící k běžnému, nekomerčnímu používání. Záruka se vztahuje na výrobní vady. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na případy uvedené v kap.10 Reklamačního řádu těchto VOP. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Pro uplatnění záruční opravy je potřebné doložit, kdy došlo k zakoupení výrobku např. předložit pořizovací doklad, výpis z účtu s platbou… V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prodávající poskytuje Kupujícím pozáruční servis za předem dohodnutou cenu.

11. Reklamace.
Reklamace se řídí ustanovením zákona č. 40/1964 Sb, Občanského zákoníku, který upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.
Podmínky pro uznání reklamace: - výrobek byl používán v souladu s návodem a určením - vada byla oznámena neprodleně po zjištění – nedošlo k překročení záruční lhůty - byl předložen doklad o zakoupení - reklamaci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího - prodávající posoudí oprávněnost reklamace a rozhodne o způsobu řešení - pokud nebude vada zjištěna nebo pokud se nebude jednat o vadu podléhající záručním podmínkám, nebude reklamace uznána
Reklamaci nelze uplatnit: - při běžném opotřebení výrobku - při nesprávném použití výrobku - při poškození výrobku zaviněném nesprávnou údržbou Prodávající nenese zodpovědnost za poškození zboží během přepravy. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne převezetí předmětu reklamace. Prodávající o výsledku reklamace obratem vyrozumí spotřebitele.
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva: I) V případě vady odstranitelné: Ia.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady Ib.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné Ic.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. II) Pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat: právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy III) V případě vady neodstranitelné: právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy IV) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to i ve všech jeho provozovnách.

12. Odstoupení od smlouvy
I) Při zakoupení zboží v e-shopu má kupující právo vrátit zboží bez udání důvodů do 14 dnů od jeho zakoupení resp. převzetí. Vrácené zboží musí být nepoužité. A nesmí být upraveno na zakázku dle přání zákazníka.
Jelikož má zboží charakter osobních hygienických pomůcek, není možné uplatnit právo vrácení zboží u již použitých výrobků. III) Při vrácení zboží bez udání důvodů bude zaplacená částka poukázána na číslo účtu předložené kupujícím. Prodávající vrátí uhrazenou částku kupujícímu dle podmínek uvedených výše nejpozději do 14 dnů od dne odstoupení od smlouvy. Při vrácení zboží nebude akceptována dobírka! IV) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (Tj. věci šité nebo upravované na zakázku)

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Prodávající se zavazuje zůstat dostupný na prodejním profilu nejméně 2 roky po prodeji posledního zboží pro možnost naplnění těchto VOP a dohledání faktur či řešení reklamací. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2017 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím