Sháníte svatební dárky na poslední chvíli? Nebojte se nám napsat, máme toho spoustu vyrobeného skladem k odeslání do 2 dnů.
Profil uživatele
design empathy
Prodávající
Tábor
Registrace: 15.6.2010

Vítám Vás u design empathy. Jmenuji se Leona a už 9 let navrhuji a vyrábím drobné dárky z křišťálové pryskyřice. Nejoblíbenějšími kousky jsou zrcátka, náušnice a řetízky pro ženy a manžetové knoflíčky, placatky, zapalovače a otvíráky na pivo pro muže. Najdete tu u mne dárky pro různé příležitosti jako jsou svatby, narozeniny, Vánoce, z lásky nebo jen tak pro radost. ♡

V roce 2015 jsem začala navrhovat i pohodlnou kolekci triček, šatůbatůžků a plátěnek s autorskými motivy ilustrátorek a letos jsem začala motivy vymýšlet a malovat od začátku do konce i já sama.

Veškeré motivy jsou autorsky upravené, proto prosím nekopírujte mou tvorbu.

 

https://www.fler.cz/zbozi/cerne-dlouhe-saty-bambus-10612300

 

 

 

 

  

  Více najdete v mém obchodě.

Způsob dopravy
Posílám Českou poštou, DPD a zásilkovnou. Platba je možná pouze předem a to bankovním převodem nebo přes platební bránu, mám i Slovenský eurový účet. Na dobírku neposílám, díky za pochopení.
Obchodní podmínky

Uzavření smlouvy:

Objednávat zboží je možno prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“).

Pro objednání zboží v e-shop vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o (dále § 1824 a násl. NOZ):

    1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu tlačítkem „přidat do košíku“ ),
    2. registraci či přihlášení kupujícího
    3. informace o způsobu a nákladech spojených s dodáním zboží a
    4. způsobu úhrady kupní ceny zboží (popř. i záloha) (dále společně jen jako „objednávka“).
    5. Potvrdit objednávku

Stejné informace je povinen sdělit prodávající kupujícímu i před uzavřením smlouvy prostřednictvím ostatních prostředků komunikace na dálku či  osobním kontaktu.

Kupující má právo svou objednávku stornovat do 1 dne ode dne odeslání, a to zasláním žádostí storna.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) týkající se zboží v nabídce e-shop, prodávajícím není povinen toto formálně oznámit kupujícímu, a smlouva pak vzniká samotným doručením zboží kupujícímu.

Pokud se jedná o „zboží na míru“, prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou s tím, že mu zašle návrh zpracování, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Až po vzájemném potvrzeném schválení je kupní smlouva uzavřena a zboží dáno k výrobě.

Kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Prodávající kupujícímu odevzdá věc, a veškeré doklady, které se k věci vztahují, a umožní mu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou. Při odeslání věci, prodávající odevzdá věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě; kupujícímu (spotřebiteli) předáním spotřebiteli přepravcem.

Cena a platební podmínky:

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím (souvislost s čl. 3.13., § 2123 NOZ). Prodávající je povinen věc zjevně a dostatečně označit  jako zásilku pro kupujícího.

V případě prodlení s placením jakéhokoli peněžitého závazku, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a dále smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.

Odstoupení od smlouvy:

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1818 a 1837 a násl. NOZ, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho výslovným souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, smlouvy na dodávku zboží upraveného/vytvořeného podle přání kupujícího „zboží na míru/přání“,  jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání apod. (§ 1837).

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. OP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to na náklady kupujícího. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu (nebo alespoň vhodně zabalené). Zboží musí být kompletní včetně příslušenství, návodu, záručního listu apod. a s dokladem o koupi a kopií průvodního dopisu (výjimka § 2110). Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno či nekompletní, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V případě částečného započetí výroby zboží/plnění služby je spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny zboží/služby.

Doručení a převzetí zboží:

Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč/měsíc (slovy: padesát korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Po dobu prodlení kupujícího podnikatele s převzetím zboží v sídle prodejce či nepřevzetím od přepravce (či na jiném předem dohodnutém místě), přechází na tohoto nebezpečí škody, ztráty a zničení věci. 

U všech výše uvedených způsobů dopravy platí, že jsou realizovány pouze ve všední den, není-li stanoveno jinak.

V případě chybné objednávky ze strany kupujícího, je kupující povinen uhradit opětovnou dopravu ve výši 99,- Kč vč. DPH.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat, zda-li zboží nevykazuje vady, např. mechanické poškození obalu, počet balíků. Je-li tomu tak, má kupující právo zboží nepřevzít a s pověřeným pracovníkem přepravce sepsat protokol o škodě a nechat si to jím potvrdit (obsah: označení stran kupní smlouvy, zboží, cena popř. doložit objednávku, dopravce, poškození, datum a čas a místo). Následně je o tomto kupující povinen neprodleně informovat přepravce a prodávajícího, a to telefonicky, emailem či osobně. (souvislost s čl. 4.6. – případné poškození zboží u přepravce).

Podpisem dodacího listu/faktury/výdajového pokladního dokladu kupující vyjadřuje souhlas s převzetím zboží a zároveň stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodejci možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. V případě zjištění mechanického poškození zboží při osobním převzetí v provozovně prodávajícího je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

V případě, že po rozbalení dodaného zboží přepravcem zjistí kupující, že zboží je poškozené (např. rozbité sklo), je povinen uplatnit reklamaci u přepravce. V případě, že s tím  prodávající výslovně (písemně) souhlasí, může kupujícím tuto reklamaci uplatnit u prodávajícího a prodávající ji bude uplatňovat u přepravce. 

Orientační ceník:

ČR:

Doporučený dopis do hodnoty zboží do 500,- Kč  - 70 Kč 

Balík do ruky - 130,- Kč 

Balík na poštu - 130,- Kč 

SK:

Doporučený dopis do 500,- Kč 

Doporučený dopis od 501,- Kč až 2499,- Kč

Doporučený dopis nad 2500,- Kč

Na výslovnou žádost kupujícího prodávající zašle zásilku s označením „křehké zboží“. Kupující se tím zavazuje uhradit zvýšenou cenu dopravy.

Dodací lhůta

„Zboží na objednávku“ -  1-3 týdny od započetí výroby. Výroba začíná odesláním motivů do výroby v úterý v poledne (peníze však musí být připsány na účtu prodávajícího či alespoň zaslán printscreen platby na email), pokračuje zalitím šperků a končí následným tvrdnutím šperků v pondělí. Pokud se šperky budou shodovat se schváleným návrhem stran, budou zpravidla odesílány kupujícímu následující pondělí či úterý. Objednávky přijaté v úterý odpoledne, se vyrábí až další týden. V případě personalizovaných šperků ještě před výrobou zasílá náhled ke schválení. O termínu dodání objednaného zboží informuje prodávající kupujícího u jednotlivého zboží. Nebude-li možné dodržet termín dodání zboží, podá prodávající kupujícímu zprávu elektronickou poštou. Zboží posílá prodávající do výroby po objednání.

Ostatní zboží skladem včetně triček (není – li uvedeno jinak) do 3 pracovních dnů od přijetí platby na bankovní účet prodávajícího.

Odpovědnost za vady: čl 7 OP

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (spotřebitel) ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2082, § 2087, § 2099 a násl. s odkazem na § 1914 a násl. NOZ). 

Nebezpečí škody přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva. Nabude-li kupující vlastnické právo před odevzdáním věci, má prodávající až do odevzdání věci práva a povinnosti schovatele. To samé platí, pokud kupující nepřevezme věc, i když mu s ní bylo umožněno nakládat. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů* od převzetí zboží prodejci, a popsat  datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady (popřípadě fotografii) a návrh na vyřízení reklamace. **

Za vadu zboží se nepovažuje mimo jiné obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže, kámen), textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzoru nebo barevném tónu), lakovaných a kachlových ploch (např. drobná změna odstínu vlivem laku, tepla, chemických účinků barev atd.)*. Dále prodávající neodpovídá za vady vzniklé (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití (např. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodávajícím nebo výrobcem určeno, neodborným zacházením, nebo zanedbáním péče o zboží, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy, zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí, u spotřebního zboží (např. baterie) s 6ti měsíční životností, kdy vada je způsobena opotřebením z důvodu obvyklého užívání, apod. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

* Barva šperku není totožná se zaslaným náhledem (z důvodů odlišných kalibrací monitorů se může vyskytnout malá odchylka v barvách u zasílaných náhledů u šperků na přání). Na šperku jsou miniaturní bublinky (drobné bublinky, které nijak nekazí estetiku šperku, jsou znakem ruční práce a nedají se při výrobě ovlivnit). Šperky, které obsahují větší množství bublinek samozřejmě nezasíláme a vyrábíme raději znovu. Písmo není čitelné na dálku (při objednávání si naši zákazníci musí uvědomit, jak je šperk veliký a u drobných šperků (například manžetových knoflíčků) si zvolit raději méně textu a výraznější písmo. Když by nebyl text vůbec čitelný, samozřejmě na to zákazníka vždy upozorníme. Setkali jsme se ale i s lidmi, kteří si představovali, že text bude viditelný s tenkým písmem i na několik metrů, což je prakticky nemožné).

Další prodej: čl 8 OP

Prodávající má nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč v případě, že by kupující porušil povinnost dalšího prodeje bez souhlasu prodávajícího a dále při porušení povinnosti mlčenlivosti či práv z duševního vlastnictví dle čl. 9 a 10 níže. Tímto ustanovením není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody v celé výši.

Další práva a povinnosti:

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující dále bere na vědomí, že zboží vyrobené/upravené prodávajícím včetně jeho fotografií je chráněno autorským právem. Kupující souhlasí s uveřejněním fotografií jím zakoupeného zboží na webu prodejce, internetu, propagačních materiálech apod., není-li výslovně stanoveno jinak.

Veškeré prodávajícím vyrobené/úprava zboží, reklamní materiály, fotografie, obrázky, jiná označení zboží a obsah webových stránek prodávajícího jsou chráněna dle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení NOZ o nekalé soutěži, v platném znění. Bez prokazatelného písemného souhlasu prodávajícího, je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem. Tento souhlas může prodávající bez udání důvodu kupujícímu kdykoli odebrat.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
820406
21.7.2019 Sháníte svatební dárky na poslední chvíli? Nebojte se nám napsat, máme toho spoustu vyrobeného skladem k odeslání do 2 dnů.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím