Menu
--
Profil prodejce fotomotivy ke stažení Domů
Profil uživatele
fotomotivy ke stažení
Prodávající
Batňovice
Registrace: 2.6.2020

Nabízím Vám grafické motivy v elektronické podobě pro výrobu šperků z křišťálové pryskyřice.

● informace o zboží 
Motivy jsou dodány ve formátu JPEG a tiskové kvalitě 300 DPI pro tisk na fotopapír (fotku) o velikosti 10x15 cm. Po uhrazení objednávky jsou motivy k dispozici ke stažení pod objednávkou. Doporučuji si je nechat vyvolat v profesionálním fotolabu na lesklý fotopapír.

● k čemu motivy slouží
Slouží pro osobní prodej vámi vyrobeného šperku, prodej v kamenných obchůdcích, trzích či prodejních akcích. Pokud budete chtít nabízet tyto šperky na internetu (například zde na Fleru), přečtěte si prosím pravidla daného portálu, jestli je možné tyto šperky nabízet, aby nedošlo k nedorozumění. 

Doobjednání zboží

Pokud jste provedli řádnou objednávku a chcete si doobjednat další zboží: prosím, neprovádějte novou objednávku, stačí do zprávy k objednávce napsat katalogová čísla zboží, které chcete doobjednat. Dovložím je do objednávky.

Způsob platby

převodem na účet předem  
POZOR!! Poštovní složenkou prosím neplatit, nejedná se o přímý převod.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky prodejce cortina pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese https://www.fler.cz/fotomotivy-ke-stazeni

 

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky prodejce cortina (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.fler.cz/fotomotivy-ke-stazeni.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4. S obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1.5. Prodávající nepřijímá platby v EUR, zasílá zboží pouze v rámci České republiky.

 

Uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky zákazníkovi.

2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, dále informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky).

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

2.6. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí.

2.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.9. Při požadavku změny charakteru objednaného zboží v doplňkové zprávě objednávky nemusí prodávající na tuto změnu brát ohled. V takovém případě může objednávku odmítnout. Změnu charakteru zboží je možné předem domluvit s prodávajícím vnitřní poštou a vyrobit zboží dle přání kupujícího.

2.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky. Kupující je o potvrzení objednávky informován vnitřní poštou a e-mailem na adresu, kterou uvedl při nákupu. O přijetí platby a odeslání zboží je kupující informován stejným způsobem.

 

Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.4. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající NENÍ PLÁTCEM DANĚ z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží. Faktura je uvedena v elektronické formě u každé objednávky. Pokud kupující požaduje zaslat fakturu v tištěné formě, prodávající tak učiní.

 

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

4.1. Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího (zakázková výroba).

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud kupující nezaplatí vystavenou fakturu ve lhůtě splatnosti.

 

Přeprava a dodání zboží

5.1. Zboží je po uhrazení objednávky vystaveno pod objednávkou ve formě odkazu. Kupující si daný soubor v elektronické formě sám stáhne na svůj počítač.

 

Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

Reklamace zboží

7.1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

7.2. Na zakoupené zboží poskytuje prodávající spotřebiteli záruku v délce záruční doby 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě výměny zboží v důsledku reklamace počíná běžet nová záruční lhůta, a to ode dne převzetí nového zboží.

7.3. Reklamaci nelze uplatnit:

  • po uplynutí záruční doby,
  • v případě poškození zboží v důsledku neodborného užívání (smazání zboží ze svého počítače),
  • pokud vada na zboží vznikne v důsledku zásahu vyšší moci.

7.4. Podmínkou kladného vyřízení reklamace je předložení platné faktury.

7.5. Pokud prodávající zjistí, že je reklamace důvodná, vymění reklamované zboží za zboží bez vady.

7.6. Pokud reklamované zboží nelze v zákonné lhůtě vyměnit za nové, má odběratel právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny.

7.7. V případě neoprávněné reklamace hradí náklady vzniklé v souvislosti s reklamací odběratel (kupující). Náklady na dopravu k prodávajícímu hradí vždy o kupující.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.3. Pokud mezi prodávajícím a kupujícím dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz”.

Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.6. Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům.

Závěrečná ustanovení

10.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.2. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 2.6.2020.

 

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Žádní oblíbení uživatelé.
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím