Profil uživatele
FunnyWool
Prodávající
Buštěhrad
Registrace: 23.6.2015

Všechny srdečně vítám na svých "Fler" stránkách.

 

Prostřednictvím tohoto obchůdku bych se s Vámi chtěla podělit o své návody na háčkovaná zvířátka a  postavičky. 

 

Pro Slovenské zákazníky mám účet ve Fio bance (neplatíte poplatky za mezinárodní převod, uhradu provádíte v EURech)Usmívající se

 

Pro zákazníky z ostatních zemí EU slouží k platbě PayPal účet.

 

Fakturu k vytištění naleznete  u své objednávky. 

 

Pokud si přeje poslat návod na email napište mi ho v objednávce do poznámky nebo fler poštou. 

 

V případě jakéhokoliv dotazu či přání mě neváhejte kontaktovat interní poštou, jsem tu pro Vás {#emotions_dlg.naruc}.

Způsob dopravy
Návody zasílám v PDF souboru do zpráv nebo na mail po připsání platby na účet (nejpozději do 3 pracovních dní).
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


1. Všeobecná ustanovení


1.1. Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu https://www.fler.cz/shop/funnywool (dále jen prodejce).Obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce i kupujícího. Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Je-li smluvní stranou spotřebitel (maloobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem (z.č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel (velkoobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., a to v jejich platném znění.

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

2.1. Provedení objednávky je ukončeno vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky na straně kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s s nimi souhlasí a považuje je za závazné.

2.2. Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen kupní smlouva) je mezi kupujícím a prodejcem uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany prodejce kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky dle bodu 2. těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.

2.3. Kupní smlouvou se prodejce zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodejce či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodejci kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.


3. Potvrzení objednávky


3.1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží desláno.

3.2. Závazným potvrzením objednávky je kupující srozuměn s celkovou cenou objednávky.

3.3. Objednávka bude potvrzena max. do 1 pracovního dne a kupující bude o ní informován e-mailovou poštou.

3.4. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací a záruční list bude zaslán elektronicky, na vyžádání i se zbožím.

3.5. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

3.6. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.


4. Ceny zboží a způsob platby

 

4.1. Ceny jsou platné dle aktuálního ceníku zboží v době objednávky.

4.2. Kupující souhlasí s celkovou cenou okamžikem závazného potvrzen objednávky.

4.3. U plateb z České a Slovenské republiky upřednostňujeme bezhotovostní platbu převodem na účet. Pro zákazníky z ostatních zemí EU slouží k platbě PayPal účet.

4.4. Podklady pro platbu obdrží kupující elektronicky a to na adresu elektronické pošty kupujícího, nastavené v uživatelském účtu kupujícího.

4.5. Prodejce nezasílá na dobírku.

4.6. Prodejce neúčtuje balné.

4.7. Platba bankovním převodem má být uhrazena do 7 dní od vystavení objednávky. Při nesplnění této podmínky, bude zákazníkovi připomenuta povinnost uhrazení objednávky. Pokud se platba nepřipíše do následujících 7 dní od upozornění, dojde ke stornování objednávky.

4.8. Případné slevy nelze kombinovat.


5. Dodání zboží


5.1. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.

5.2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.3. Digitální e-book /autorský popis bude zaslán kupujícímu vnitřní poštou Fleru max. do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

5.4. O odeslání objednávky bude kupující informován elektronicky.


6. Odpovědnost za vady, záruka

 

6.1. Digitální e-book: Z povahy objednávaného zboží nelze na toto zboží uplatnit nárok na vrácení peněz a zboží, protože jednou jakmile je e-book odeslán, nelze vrátit zpět. V případě, jakýchkoliv nejasností v návodu mne prosím kontaktujte, velice ráda Vám pomohu. V případě chyb v návodu nabídnu kompenzaci. Každý případ bude posuzován zvlášť.

6.2. Na prodávané zboží (hotové výrobky) je poskytována smluvní záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 6 měsíců pro vztahy řídící se Obchodním zákoníkem a zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vztahy řídící se Občanským zákoníkem. Postup při reklamaci zboží upravuje čl. 7. Reklamační řád.

6.3. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku nebo nesprávným skladováním.

6.4. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí.

6.5. Dle § 616 a násl. Občanského zákoníku, v případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám
způsobil.


7. Postup při reklamaci


7.1. Kupující je povinován o reklamaci informovat prodejce telefonicky nebo e-mailem

7.2. Kupující zašle zboží jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu majitele (viz.kontaktní údaje)
7.3. Kupující je povinen do zásilky uvést důvod reklamace, správnou adresu a doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.

7.4. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží


8. Odstoupení od kupní smlouvy

 

8.1. Je-li kupujícím spotřebitel (spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), má v souladu s ust. § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, právo do 14dnů od převzetí zboží od smlouvy i bez udání důvodu a bez jakékoli sankce odstoupit.

8.2. Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním a to v originálním obalu. Zboží lze vrátit buď zasláním na adresu majitele e-obchodu (doporučenou zásilkou ne na dobírku), nebo osobním doručením po telefonické dohodě na tutéž adresu.

8.3. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu. Ke zboží je nutno přiložit kopii faktury a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Písemné odstoupení musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodejce hradí kupující, přičemž je kupující povinen uhradit i náklady spojené s původním zasláním zboží a to v účtované výši a to převodem na účet prodejce, vyplacením v hotovosti do rukou prodejce,
případně jiným dohodnutým způsobem.


9. Autorské právo

 

9.1. Návrhy všech výrobků a fotografie umístěné na těchto stránkách https://www.fler.cz/funnywool (pokud není uvedeno jinak) – jsou intelektuálním vlastnictvím Pavly Jančulové, všechna práva vyhrazena a podléhají autorskému zákonu. V případě použití fotografií v tisku, periodiku, časopise, v internetovém časopise nebo zpravodajství (souhrnně editorial použití) požadujeme označení autorských práv přímo a odkaz na tyto stránky https://www.fler.cz/funnywool u fotografie nebo na obvyklém místě. Autorské návody, prodávané v tomto obchodě jsou určeny pouze pro osobní použití, distribuce a jakékoliv komerční využití je zakázáno. 
Děkujeme, že ctíte autorskou tvorbu a respektujete autorská práva.


10. Ochrana osobních údajů


10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to
pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání
informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých
osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

10.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
566617
11.11.2016 Vytvořila jsem pro Vás blog s návodem na malou ovečku ;)

https://www.fler.cz/blog/...
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím