Menu
--
Profil prodejce Jacet Domů
Profil uživatele
Jacet
Prodávající
Brno
Registrace: 6.2.2013

Vítám Vás v malém hravém obchůdku. Duha

Mám ráda příběhy, pohádky a dětské úsměvy. 

A tak jsem začala šít prstové maňásky, nejprve jednotlivá zvířátka. Hopsajícího zajíce, mlsného medvěda, zvědavou lišku, ukuňkanou žabku, jen tak k povídání. Ale protože i zvířátka si ráda hrají, byl už jen krůček k ušití celých pohádek. Ťap, ťap...

Všechna zvířátka jsou šitá ručně, z plsti (filcu) a bavlněných látek, jednotlivé části jsou přišívány, vyšívány, nikdy nelepeny.

A protože děti jsou zvídavé a mají neposedné prstíky, vymýšlím i hravé drobnosti, které procvičí jejich motoriku a naučí je spoustu zajímavých věcí.

Zvu Vás k nakouknutí do hravého obchůdku.  

Jana Srdce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob dopravy
Česká pošta,doporučeně, baleno v bublinkové obálce, případně v krabici.
Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce„Jacet“ prostřednictvím internetového obchodu https://www.fler.cz/jacet. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele profilu „Jacet“) a kupujícího.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
2.1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2.2 Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.

2.3 Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky kupujícího nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.

2.4 Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

2.5 Platba pouze bankovním převodem na účet prodávajícího musí být uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude kupující informován elektronicky. Při nesplnění této podmínky dojde ke stornování objednávky.

2.6 Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 7.

2.7 V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.

2.8 Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 7.

2.9 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

2.10 Kupujícímu je vystavena elektronická faktura, kterou si může zobrazit pod objednávkou a která slouží jako dodací a záruční list. 

3. Odstoupení od smlouvy
3.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je potřeba
nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání).

3.2 Prodávající do 14 dnů od odstoupení vrátí kupujícímu zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.

3.3 Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

3.4 Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 7.

4. Práva a povinnosti prodávajícího
4.1 Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat je na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací a záruční list bude zaslán elektronicky, na vyžádání i se zbožím. Návod v češtině bude zaslán kupujícímu současně s odeslaným zbožím.

4.2 Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4.3 Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží
předem a odstoupí od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

5. Práva a povinnosti kupujícího
5.1 Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu,na kterou má být objednané zboží odesláno.

5.2 Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 7.

5.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku
kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6. Dodací podmínky
6.1 Objednané zboží je kupujícímu doručováno Českou poštou jako doporučená zásilka, v případě větší objednávky jako balík.

6.2 Prodávající odešle kupujícímu zboží po obdržení platby.

6.3 Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty.

6.4 Zboží je možné po předchozí dohodě pomocí Fler zprávy vyzvednout osobně v Brně. V takovém případě kupující při objednávání v košíku připíše do poznámky 'Osobní odběr'. Platba je možná pouze způsobem uvedeným v bodě 2.5 těchto obchodních podmínek.

7. Zboží na zakázku
7.1 Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků kupujícího.

7.2 Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.

7.3 Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je kupující informován elektronickou poštou.

7.4 Požadavky zadané kupujícím jsou prodávajícím zváženy a jsou s ním dle potřeby konzultovány.

7.5 Pokud dojde ke shodě, je kupující seznámen s orientační dobou dodání a přibližnou cenou.

7.6 Po kupujícím může být požadována záloha ve výši až poloviny dohodnuté ceny. V takovém případě bude kupujícímu vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého
postupu plnění. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouva.

7.7 Nebude-li kupující komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.

7.8 V případě zrušení takovéto objednávky bude kupujícímu vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech bude vrácena jen zbylá část zálohy.

7.9 Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající kupujícího neprodleně.

7.10 Zboží je pro kupujícího vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s kupujícím o více než 5%.

7.11 Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je kupující povinen zakoupit.

7.12 U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod.

7.13 Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody s kupujícím. Zboží je zasláno prostřednictvím České pošty.

7.14 Na dobírku není zboží zasíláno.

7.15 Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá kupující nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci. 

Reklamace se řídí reklamačním řádem uvedeným v odstavci 8.

8. Reklamační řád
8.1 Záruční doba
Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

8.1.1 Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání
reklamace.

8.1.2 V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

8.1.3 Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

8.1.4 Záruka se nevztahuje na opotřebení a vady způsobené: neodborným použitím, nedodržením instrukcí v návodu, mechanickým poškozením nebo opotřebením při obvyklém používání.

8.2 Způsob reklamace
8.2.1 Před samotnou reklamací kupující nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.

8.2.2 Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění současně s kopií dokladu o koupi.

8.2.3 Náklady spojené s přepravou vráceného zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující.

8.2.4 V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má kupující nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

8.2.5 V případě uplatnění reklamace si kuppující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

8.3 Provedení reklamace
8.3.1 Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět kupujícímu vrátí.

8.3.2 O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající kupujícího předem dohodnutým způsobem.

8.3.3 V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat kupujícímu částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

Upozornění
Barevnost zboží se může částečně odlišovat v závislosti na použitém typu a kalibraci monitorů. Drobná barevná nebo rozměrová odlišnost produktů není relevantním důvodem pro podání reklamace.

9. Vrácení zboží
9.1 Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

9.2 Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.

9.3 Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, schopné dalšího prodeje, včetně kopie dokladu o zakoupení.

9.4 Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.

9.5 Kupující náklady na přepravu reklamovaného zboží prodejci hradí sám.

9.6 Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 10 dnů.

9.7 Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 7.

10. Ochrana osobních údajů
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje nakupujícího jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

V Brně dne 27.2.2017

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
885949
7.6.2020 Hrášek nemusí být jen za zahrádce, jeho sklizeň začíná, ale také je důležitým hrdinou v pohádce :)
https://www.fler.cz/zbozi...
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím