Profil uživatele
Lassiestyle
Prodávající
Plzeň
Registrace: 12.12.2018

O LASSIE

Svoji značku jsem založila na lásce ke krásným látkám. Miluji pravé tvídy, tartany a klasické anglické vzory. Materiály si vybírám tady v Čechách, nebo ve Velké Británii. Jsem šťastná, když se mi podaří sehnat pravý skotský tartan nebo yorkshirský tvíd. Chvíli se s ním nedokážu rozloučit, ale zároveň mám v hlavě tisíc myšlenek, co by z něj šlo ušít. Založit si značku bylo jen jedním z několika kroků. Díky tomu ale nyní mohu tvořit to, co mám ráda.

Postupně objevuji a rozšiřuji sortiment. Začala jsem u kabelek, pak propadla kouzlu vlněných plédů a nápadů na nové projekty neubývá. Naopak. Přijde mi, že je jich stále více.

Proč Lassie?

Nejdříve jsem si myslela, že nejtěžším úkolem bude samotné založení značky, zapsání do obchodního rejstříku… Neříkám, že projít si byrokratickým kolotočem nebylo náročné, ale najít pro svoji značku jméno mi přineslo mnohem více starostí. V hlavě se mi honila jména, jejichž významu jsem rozuměla jen já, jména odkazující na skotské či anglické legendy, názvy, které byly již na hony vzdálené myšlence, že chci vyrábět módní doplňky.

Nakonec jsem se vrátila k nápadu, který mi vyvstal na mysli jako úplně první. Lassie. „Lassie“ (nebo také „lass“) je skotské označení pro „děvče“. Od chvíle, co jsem poprvé zaslechla spojení „bonnie lass“ (= „pěkné děvče“) jsem ho považovala za nejlibozvučnější kompliment, s kterým jsem se kdy setkala. „Lassie“ mi už pak pro značku znělo lépe než jen „lass“.

Ano… nejednou jsem se setkala s otázkou: „To se jmenuje po tom pejskovi?“ Ne, nejmenuje. „Lassie se vrací“ od Erica Knighta jsem četla – a je to mimochodem krásná knížka – ale svoji značku jsem po fence Lassie nepojmenovala. To spíš jí také někdo říkal „děvče“.

Přestože se snažím klást na kvalitu svého zboží opravdu velký důraz, může se stát, že obdržíte zboží s vadou. 

Dle zákona jako prodávající ručím za to, že je prodávaná věc ve shodě s kupní smlouvou, tedy bez vad, že je dodána v dohodnutém množství, má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou definované, mnou v popisu produktu popsané,
vámi na základě druhu zboží očekávané.

Záruční doba trvá 24 měsíců a počíná běžet od momentu, kdy převezmete zboží. 

Pokud dojde k tomu, že chcete zboží reklamovat, neprodleně se na mě prosím obraťte prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře pod záložkou „Kontakty“. Věřím, že vše vyřídíme k oboustranné spokojenosti.

Další informace o reklamacích naleznete v obchodních podmínkách.

Ze zákona máte právo na odstoupení od kupní smlouvy, a to bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce, do 14 dnů od převzetí zboží. 

Pokud chcete zboží vrátit, je potřeba, abyste mi do 14 dnů (kalendářních, nikoliv pracovních) od převzetí zboží oznámili, že chcete od smlouvy odstoupit. Pro tyto účely můžete využít e-mailovou korespondenci nebo kontaktní formulář v záložce „Kontakty“,
popřípadě mně můžete kontaktovat poštou.

Po tomto oznámení je třeba co nejdříve doručit zakoupené zboží spolu s kopií faktury nebo účtenky.

Další informace týkající se podmínek odstoupení od smlouvy naleznete v obchodních podmínkách.

Způsob dopravy
Česká pošta - balík do ruky
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

podnikající fyzické osoby Blanka Chocová.

Blanka Chocová není plátcem DPH.

Je zapsaná do živnostenského rejstříku vedeném Magistrátem města Plzeň pod sp. zn. SZ MMP/181308/18

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
2.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
2.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a:
2.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: Dobírkou – v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; Převodem – bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 2701480376/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6 Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně s produktem v balíčku.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (například gravírování, výměna určitých částí produktu za jiné, produkt vytvořený pomocí konfigurátoru apod.), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího chocova.blanka@seznam.cz

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.6. Ceny poštovného a balného.

Česká pošta – Balík do ruky – 130 Kč

Cena za dobírku je u balíku do ruky 60 Kč.


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí.
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese v sídla nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.


7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy chocova.blanka@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Ochranu osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, prodávající zajišťuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

8.2. Prodávající je v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a s jejím plněním oprávněn ke zpracování osobních údajů kupujícího v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručování, emailová adresa a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Prodávající je oprávněn tyto osobní údaje zpracovávat i pro další účely, např. pro účely marketingového průzkumu trhu a nabízení slev, k těmto účelům je vyžadován informovaný souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů, který kupující může udělit zaškrtnutím příslušného políčka/políček „Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely…“.

8.3. Prodávající je oprávněn informovat kupujícího o zboží a zasílat obchodní sdělení na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím. Kupující může zasílání obchodních sdělení kdykoli zrušit kliknutím na řádek obsažený v elektronickém obchodním sdělení „odhlásit se z odběru“ nebo prostřednictvím kontaktních údajů prodávajícího uvedených v článku 11. těchto obchodních podmínek.

8.4. Prodávající při zpracování osobních údajů poskytnutých kupujícím vychází z toho, že mu kupující poskytl správné a pravdivé údaje, resp. že kupující tyto údaje aktualizuje. O případné změně ve svých osobních údajích je kupující povinen prodávajícího bez zbytečného odkladu písemně nebo elektronicky prostřednictvím svého uživatelského účtu informovat. Kupující bere na vědomí, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Je-li pro zpracování osobních údajů kupujícího vyžadován souhlas, prodávající řádně a včas informuje kupujícího o zpracování osobních údajů a zajistí potřebný souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů, který bude splňovat náležitosti předepsané obecně závaznými právními předpisy. Je-li kupující mladší 13 let nebo je-li tak vyžadováno právními předpisy, bude souhlas se zpracováním osobních údajů takového kupujícího udělen jeho zákonným zástupcem.

8.5. Prodávající je správcem a v některých případech zároveň zpracovatelem osobních údajů kupujícího. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající rovněž pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, a to zejména osoby provádějící správu webového portálu a osoby provádějící dopravu zboží (v rozsahu nezbytném pro zajištění dodání zboží). Prodávající uzavře s takovými zpracovateli smlouvu o zpracování osobních údajů. Prodávající předtím, než předá osobní údaje třetí osobě, poskytne kupujícímu informace o příjemcích osobních údajů vyžadované obecně závaznými právními předpisy.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu potřebnou k plnění kupní smlouvy. Nad rámec takto stanovené doby je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího, jsou-li osobní údaje pseudonymizovány nebo anonymizovány, a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy nebo po dobu potřebnou k vymáhání práv prodávajícího vůči kupujícímu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a budou vždy dostatečně zabezpečeny a chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.

8.7. Kupující má veškerá práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, tzn. že kupující je oprávněn požadovat přístup k osobním údajům, opravu nebo výmaz osobních údajů, jakož i omezení zpracování osobních údajů. Kupující má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. Kupující je oprávněn uplatnit veškerá tato práva v písemné formě prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 11. těchto obchodních podmínek. Kupující je rovněž oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

8.8. Kupující výslovně souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webovém portálu možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. DORUČOVÁNÍ KORESPONDENCE

9.1. Prodávající a kupující doručují veškerá oznámení týkající se kupní smlouvy (vč. případného odstoupení od smlouvy) druhé smluvní straně písemně prostřednictvím elektronické pošty, přičemž prodávající doručuje korespondenci kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce, a kupující doručuje korespondenci prodávajícímu na emailovou adresu: chocova.blanka@seznam.cz. Vzájemnou korespondenci jsou smluvní strany oprávněny rovněž doručovat poštou formou doporučeného dopisu na kontaktní adresu druhé smluvní strany.

9.2. V případě doručování elektronickou poštou se zpráva považuje za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva odesílaná doporučenou poštou se považuje za doručenou převzetím zásilky adresátem; za doručenou se považuje i písemnost, jejíž převzetí bylo adresátem

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodávajícího a nebude kupujícímu přístupná.

10.2. V případě, že vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se kupní smlouva českým právem.

10.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.5. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající formou emailové komunikace. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Při řešení sporů z kupní smlouvy je možné využít platformu pro řešení sporů on-line na internetové adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem pro řešení spotřebitelských sporů on-line je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz.

10.6. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů se kupující mohou obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt je dostupný na webovém portálu. Kontrolu dle živnostenského zákona provádí příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce.

10.7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.8. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Blanka Chocová, Na Františkově 483/11, 31200 Plzeň; adresa elektronické pošty: chocova.blanka@seznam.cz, telefon +420 603 285 173. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20. 9. 2018

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
827854
1.9.2019 Uvolněte eshop podzimní kolekci! Až do 10.9. sleva 20 % na vše s kódem: I2G-DQ1-S12
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím