Profil uživatele
martapa - materiál
Prodávající
BRNO
Registrace: 26.2.2010

 Při nákupu nad 1500 Kč sleva na další nákup 10%

Pokud ale chcete nakupovat se slevou 10% na každý nákup,

přihlaste se do klubu Kamínky u martapy

Hezký den Mrkající

****************************************

Pokud chcete získat SLEVU 10% na nákup v mém obchůdku (vyjma stojanů a jiných potřeb), příp. se zapojit do kamínkového soutěžení, jste zváni do klubu

 Kamínky u martapy ... 

{#emotions_dlg.rose2}Těším se na vás ! ! ! {#emotions_dlg.rose2} {#emotions_dlg.naruc}

Pokud objednáte současně výrobky v mém profilu martapa, bude počítáno jedno poštovné. Chcete-li zboží připojistit (při hodnotě nad 500Kč) - poštovné za cenné psaní 65Kč.

Příjemný den přeje

...martapa

********************************************************

Daňový doklad - fakturu si můžete stáhnout v elektronické podobě u Vaší objednávky - na požádání zašlu v tištěné podobě.

Minimální hodnota objednávky je od 1.11.2015 100 Kč /z důvodu pokrytí nákladů, poplatků za účetní práce apod./

 

Nejsem plátce DPH

 

Způsob dopravy
Při zakoupení více výrobků platíte jen jedno poštovné 59 Kč /zahrnuje další náklady,účetní/. Pokud chcete zboží připojistit, je odesláno jako cenné psaní a poštovné je 65Kč (nebo dle výše). U stojanů či balíků je poštovné 75-85 Kč /bez pojištění/ nebo 175-185 Kč jako Balík do ruky nebo na poštu.

Na zakoupené zboží Vám vystavím doklad v elektronické podobě. V případě,že požadujete tištěný doklad, napište VP

Posílám i na dobírku(poštovné v ČR 125 Kč) na Slovensko na dobírku nezasílám. Ze Slovenska platby přijímám na Fio účet, který je bez poplatků bance

Balíčky odesílám 1krát týdně, po obdržení platby na účet. Spěcháte-li na zboží,napište VP a pokusím se zařídit odeslání dříve.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz/martapa-materiál a www.fler.cz/martapa (dále jen webová stránka)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 
 • 1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou v českém jazyce.
 • 1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • 2.1. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v tomto internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 • 2.2. Internetový obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci území České republiky, ale je možné odesílání zboží i v rámci EU.
 • 2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • 2.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 • 2.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory,atd.) hradí kupující sám.

3.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 3.1. Cenu zboží a poplatky za dodání a zabalení kupující uhradí převodem na účet předem, případně v hotovosti při převzetí zboží. 
 • 3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Kupní cenou se rozumí i náklady spojené s dodáním zboží - balné a poštovné.
 • 3.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • 3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby a závazek kupujícího je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • 3.5. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a tato faktura bude poté k dispozici v elektronické podobě ke stáhnutí u jeho objednávky.

4.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • 4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, zboží zhotovené na zakázku, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, dále na zboží, kdy kupující porušil jejich originální obal
 • 4.2. Vyjma uvedené případy čl. 4.1. má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží písemně doporučeným dopisem na adresu prodávajícího.
 • 4.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl.4.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 (14) dnů od převzetí zboží kupujícím. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady na doručení zboží zpět prodávajícímu nese kupující.
 • 4.4. Ve lhůtě třiceti (30) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 • 4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.3. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (vč. poštovného a balného) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle č. 4.4. obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet kupujícího,ze kterého přišla platba za zboží. Pokud bylo zboží placeno hotovostně, uvede kupující účet, na který mu má být částka vrácena.
 • 4.6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody, kterou prodávající jednostranně započte proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V tomto případě jdou k tíži kupujícího náklady na poštovné a balné a tato částka mu nebude v případě odstoupení dle čl. 4.5. vrácena zpět.
 • 4.7. V případě vrácení jen částečného zboží, nikoliv celé objednávky, nenese prodávající povinnost vrátit poštovné a balné kupujícímu. Prodávající provede vyúčtování a vrátí kupujícímu pouze částku za zpět zaslané zboží.
 • 4.8. V případě vrácení jen částečného zboží zpět prodávajícímu, je nutné zaslat seznam vrácených položek zboží. Bez zaslání tohoto seznamu částčného vrácení objednávky nemusí být částečná reklamace vrácení zboží uznána.
 • 4.9. V případě storna již uhrazené a tím závazné objednávky vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou částku poníženou o stornopoplatek do 30dní od přijetí zrušení objednávky. Stornopoplatek činí 10% z celkové čátky objednávky /na úhradu vzniklých nákladů, jako je balné, poplatek bance za položky,atd), minimálně 30Kč.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • 5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • 5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 • 5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • 5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 • 5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 • 6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku). Záruční lhůta je 24 měsíců.
 • 6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované, nebo pro věc takového druhu obvyklé a odpovídá objednávce.
 • 6.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 • 6.4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

7.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • 7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • 7.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 • 8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 8.2. Kupující souhlasí se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů
 • 8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
 • 8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • 8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • 8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9. DORUČOVÁNÍ

 • 9.1.Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím pošty (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 • 9.2. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a v případě nepřevzetí korespondence,dojde k jejímu uložení. Korespondence se považuje jako doručená uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 • 10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • 10.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
 • 10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • 10.4.Obchodní podmínky jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
786994
13.2.2019 Máme nové soutěžní téma!
Duhové barvy čaker Uzávěrka: 3.3.2019 ve 22hod
Pojďte si taky zasoutěžit! Technika libovolná.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím