Profil uživatele
pivoňka
Prodávající
Český Brod
Registrace: 8.4.2008

Zdravím všechny milovníky "železa".

Mojí hlavní činnotí a obživou je zakázková kovářská a zámečnická výroba vrat, zábradlí, plotů atd. Na Fleru nabízím výrobky pro radost menších rozměrů, tedy radost velkých rozměrů, ale výrobky malé ;) které se dají zabalit a poslat.

V nabídce najdete praktické věci jako otvíráky na pivo, vývrtky, obouvací lžíce, svícny... Samozřejmě rád vyrobím téměř cokoliv podle Vašeho přání... Takže se nebojte ptát a psát :)

Způsob dopravy
Doprava většinou doporučeně Česká pošta, u velkých zásilek PPL. Možné je domluvit i osobní vyzvednutí. Protože jsme se rozhodli šetřit lesy i finance :) budeme zasílat daňové doklady pouze na vyžádání (přibalíme ke zboží nebo elektronicky). Kdo z Vás doklad potřebuje, prosím, připište k objednávce. Děkujeme...
Obchodní podmínky

Z důvodu množících se kontrol z různých úřadů jsme se rozhodli umístit zde obchodní podmínky, které jsou plné strašidelných pojmů a odkazů na zákony a paragrafy, ale pro provoz internetového obchodu bez pokut jsou nezbytné... 

ZÁKLADNÍ POJMY

Provozovatelem https://www.fler.cz/pivonka je Leo Pivoňka, Kšely 4, 282 01  Český Brod. ŽL vydaný v Kolíně dne 15.03.2000 č.j.: 143/00/OkŽÚ/S8660, ev.č.: 320400-20705-00. IČ: 69641765, DIČ: CZ7302250780, bankovní spojení 109664599/0300.

Zákazníkem internetového obchodu je kupující.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující při objednání vyplní objednávkový formulář, kde uvede, zda nakupuje jako soukromá osoba (vyplní jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail) nebo jako podnikatel jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (vyplní název firmy, adresu, IČO, DIČ). Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li kupujícím podnikatel - nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Kupující při uzavírání kupní smlouvy souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady, které kupujícímu vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (internetové připojení, telefonní hovory, ...) si hradí kupující sám.

Objednávku může kupující zrušit nejpozději jeden den před expedicí zboží.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění uvedeném na těchto stránkách v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele, jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím, je po svém potvrzení archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Tyto obchodní podmínky umožňují spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci.

Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá všechna ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném ke dni odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce.

PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY, DOPRAVA

Způsob objednání

Zboží můžete objednat na https://www.fler.cz/pivonka. Po odeslání Vaší objednávky obdržíte potvrzení o jejím přijetí. 

V případě, že Vámi vybrané zboží nebude dlouhodobě dostupné nebo se změní výrazně jeho cena (například z důvodu výchylek finančního trhu), vyhrazujeme si právo na stornování Vaší objednávky, a to bez náhrady. O této skutečnosti Vás budeme obratem informovat. Pokud je zboží již zaplacené, vrátíme Vám celou zaplacenou částku na Vámi určený účet zpět. V případě, že by takováto situace nastala, se předem omlouváme.

Platby za odebírané zboží

Platby za odebírané zboží lze realizovat následujícími způsoby:

V případě osobního odběru (nutná předchozí domluva) platba v hotovosti při převzetí zboží, platíte pouze cenu zboží.
Při volbě platby na dobírku účtujeme k částce za zboží balné, poštovné a doběrečné  dle ceníku (částka zahrnuje i manipulaci). 
Při volbě platby předem bankovním převodem na účet od nás obdržíte variabilní symbol, který bude identifikovat Vaši platbu. Balné a poštovné účtujeme dle ceníku (částka zahrnuje i manipulaci). Celkovou částku, prosím, převeďte na účet číslo 109664599/0300. Zboží bude odesláno v co nejkratší lhůtě. Pro zaslání platby bankovním převodem  je stanovena 14-ti denní lhůta (14 kalendářních dnů). Pokud do této doby nebude platba uhrazena - respektive připsána na náš účet, bude celá objednávka stornována. O jejím stornování budete vyrozumněni prostřednictvím e-mailové pošty.

Expedice zboží

OSOBNÍ ODBĚR

Pouze po předchozí domluvě.

Osobní odběr zboží je možné realizovat po domluvě na adrese:

Leo Pivoňka

Kšely 4

282 01  Český Brod

DOPRAVA SPEDIČNÍ FIRMOU nebo ČESKOU POŠTOU V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY

V případě specifikace odběru zboží prostřednictvím spediční firmy nebo Českou poštou bude zboží dodáno na uvedenou adresu v co nejkratší lhůtě. Náklady na dopravu hradí kupující. 

K ceně dopravy Vám bude účtováno případné doběrečné - podle Vaší volby způsobu platby.

Pokud se při dodávce zboží spediční firmou vyskytnou nesrovnalosti, ihned proveďte o této nesrovnalosti s řidičem zápis. Reklamace poškozené zásilky bez tohoto zápisu nemůže být uznána! Obratem tuto informaci, spolu s kopií zápisu, zašlete na adresu naší provozovny.

V případě, že je přepravní karton viditelně poškozen, sepište, prosím, s řidičem reklamační protokol a kontaktujte nás. Na místě ihned zkontrolujte, zda je poškozen i obsah zásilky. V případě poškození obsahu kartonu, zásilku, prosím, nepřejímejte!

V případě, že není přepravní karton viditelně poškozen, obsah zásilky zkontrolujte nejpozději do dvou dnů od přijetí. Pokud zjistíte poškození, neprodleně kontaktujte přepravní společnost. Na pozdější reklamace poškození výrobku, které bylo způsobeno dopravou, nemůže být brán zřetel, v předávacím listu deklarujete svým podpisem převzetí nepoškozené zásilky!

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím při uplatňování práv z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění) a reklamačním řádem prodávajícího.

Zákazníkem se rozumí spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Má-li věc vady při jejím převzetí, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud jde o vady zboží, které byly způsobeny dopravou prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

OBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

UPOZORNĚNÍ: barevnost fotograifí je pouze přibližná. Záleží vždy na individuálním nastavení vašeho monitoru. Vzhledem k tomu, že výrobky zde nabízené jsou ručně vyráběné, každý kus je originál a jednotlivé kusy se od sebe navzájem a od vyobrazení na fotografiích v tomto e-shopu  mohou odlišovat. Obrázky, popisy, ceny nebo skladové zásoby nemusí zrovna v dané minutě odpovídat aktuálnímu stavu. Jakékoli otázky a přání rádi vyřídíme.

Při případné reklamaci nás kontaktujte, vše s Vámi ihned probereme.

Na zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců ode dne předání spotřebiteli. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí Občanským zákoníkem v platném znění. Výrobek je před expedicí výrobcem kontrolován. Záruka poskytovaná prodejcem se vztahuje na závady výrobku zjištěné v záruční době a způsobené vadným materiálem nebo chybným zpracováním.

Výrobce neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením způsobeném obvyklým užíváním. Výrobce dále neručí za vady vzniklé přirozeným stárnutím, nesprávným užíváním výrobku, nevhodným uskladněním a ošetřováním, neopatrnou dopravou a manipulací, hrubým zacházením nebo používáním k jinému účelu než k účelu obvyklému, ke kterému je výrobek určen. Výrobce neručí za poškození, které bylo způsobeno uživatelem či jinou osobou, popřípadě živelní pohromou. Záruku nelze uznat, pokud spotřebitel učiní nedovolené zásahy do výrobku.

Bezplatnou opravu při dodržení výše uvedených záručních podmínek provedeme po předložení úplného výrobku. Zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu na výše uvedené adrese provozovatele www.fler.cz/pivonka.

Do bezplatné záruční opravy nelze převzít nekompletní výrobek. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

V souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník má spotřebitel, pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě),  právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Přeje-li si spotřebitel odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a uvede, že odstupuje od smlouvy, nejlépe s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Oznámení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel doručit interní poštou na www.fler.cz/pivonka nebo poštou či osobně do provozovny prodávajícího (Leo Pivoňka, Kšely 4, 282 01  Český Brod). Zakoupené zboží spotřebitel doručí na své vlastní náklady. Zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato.

Vrácený výrobek musí být ve stavu, v jakém byl při převzetí spotřebitelem vč. příslušenství. Pokud bude zboží nepoškozené a kompletní, prodávající odešle na účet spotřebitele nejpozději do 14 dnů částku za zboží rovnající se kupní ceně zboží + náklady za nejlevnější dopravu nabízenou prodávajícím.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pokud nelze náklady na vrácení zboží rozumně vypočítat předem (například proto, že prodávající ještě vrácené zboží neobdržel a tedy nemohl posoudit jeho stav,) ponese spotřebitel přímé náklady spojené s navrácením zboží. V okamžiku, kdy bude vrácené zboží doručeno prodávajícímu a bude tak možné posoudit stav tohoto zboží, bude spotřebiteli bez zbytečného prodlení vrácena částka podle skutečného stavu vráceného zboží. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady, nebudeme účtovat žádné pokuty, poplatky ani sankce.

Právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů není právem na bezplatné zapůjčení zboží. Spotřebitel musí v tomto případě prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (zboží bylo zničeno nebo již spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácená věc částečně poškozena, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Od kupní ceny, která má být spotřebiteli vrácena, započte prodávající také své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Dle §1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo 381

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Osobní údaje jsou chráněny podle Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, jsou použity jen pro komunikaci se zákazníkem a vnitřní potřeby firmy Leo Pivoňka.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby jeho údaje, které vyplnil, byly využity prodávajícím za účelem nabízení služeb a produktů prodávajícího. Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě, vyjma zpracovatele, kterého prodávající pověří zpracováním údajů.

Údaje nezbytné pro řádné doručení zboží, předá prodávající smluvnímu dopravci (jméno, dodací adresa, telefon).

Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat, a to na adrese: www.fler.cz/pivonka

Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží.

Způsob doručení a způsob úhrady je uveden u každého konkrétního výrobku.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím